ถาม-ตอบ กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด

1 มิย. 54     18820

ถาม-ตอบ กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด


1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด
ตอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.Gnet คืออะไร
ตอบ บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูง รวมถึงการสนับสนุนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานภายในและการให้บริการแก่ประชาชน
3.GITS คืออะไร
ตอบ เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network) ที่ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
4 .เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใด
ตอบ http://www.meo.go.th
5.เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่าอย่างไร

 NECTECหรือชื่อเต็มว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติNational Electronics and Computer Techonology Center เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐการดำเนินการวิจัยเอง เพื่อเร่งให้ผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม การให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศและการทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

ใบงานที่1

เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนอธิบายการรับส่งข้อมูลในกรณีที่เป็นผู้ส่งและรับข้อมูลเป็นคนเดียวกันพร้อมยกต่ออย่างให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตอบ สารสนเทศที่ประกอบด้วยสองฝ่าย ฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูล
ใบงานที่ 2
เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย

คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด

ตอบ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. Gnet คืออะไร

3. GITS คืออะไร
ตอบ เครือข่ายประสานระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานผู้ให้บริการ Gwinnet นั้นจะมีสภาพเป็นกึ่งรัฐวิสาหกิจ ในที่นี้อาจเรียกว่า Government Information Technology Services หรือ GITS


4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใด
ตอบ www.moe.go.th


5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่าอย่างไร
ตอบ หน่วยงานเกี่ยวกับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ มีชื่อเต็มว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


ใบงานที่ 3
เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้าง

ตอบ  5 เเบบ  คือ 1.ฮาร์ดแวร์  2.ซอฟต์แวร์ 3.ข้อมูลและสารสนเทศ 4.กระบวนผลการทำงานงาน 5.บุคลากร


2. ฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 3 หน่วยอะไรบ้าง

ตอบ 1 หน่วยรับข้อมูลเข้า 2 หน่วยประมวลผลกลาง 3 หน่วยแสดงผลข้อมูล


3. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง


4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง

ตอบ 1.กลุ่มปฎิบัติการ  2. กลุ่มพัฒนาระบบและโปรแกรม  3.กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์

4.กลุ่มช่างคอมพิวเตอร์  5.กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์  6.กลุ่มอาจารย์และอื่นๆ

 
5. จงบอกวิธีการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นขึ้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น

ตอบ 1 คิดรายการของที่จะซื้อจดไว้ในกระดาษ 2 เลือกซื้อของตามที่จดไว้ 3 ไปคิดเงินกับแคชเชียร์4 จ่ายเงินค่าของกับแคชเชียร์

ใบงานที่ 4คำชี้แจ้ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 1.การประมวลผลข้อมูลคืออะไร    ตอบ    การกระทำการบางอย่างหรือหลายอย่าง กับข้อมูลที่มีอยู่เพื่อสร้างสิ่งใหม่ หรือแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ มนุษย์และสัตว์ที่มีสติปัญญาจะทำการประมวลผลข้อมูลตามธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราเดิน หรือนกบิน เราและนกต้องคอยปรับทิศทางไม่ให้ชนสิ่งกีดขวาง ไม่ให้เดินหรือบินไปชนกับวัตถุสิ่งของที่อยู่ข้างหน้า  2. ระบบคืออะไร         ตอบ    หมายถึงสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากหน่วยย่อยหรือองค์ประกอบย่อย ที่จะต้องมีความสัมพันธ์และทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 3. สารสนเทศ คืออะไรตอบ   อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม4. จงยกตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวชีวิตประจำวันของนักเรียนตอบ  การประมวลผลโดยใช้Googleในการ+และ- เลข 

    ใบงานที่  5


คำชี้แจ้ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด


1. ข้อมูลดิบคืออะไร


 ข้อมูลดิบ (Raw data) หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ยังไม่ได้รับการประมวลผล ไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้
หรือไม่ก็ตาม

2. ข้อมูลที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร

ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ (accuracy) ข้อมูลจะมีความถูกต้องและเชื่อถืได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นกับวิธีการที่ใช้ในการควบคุมข้อมูลนำเข้า และการควบคุมการประมวลผลการควบคุมข้อมูลนำเข้าเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลนำเข้ามีความถูกต้องเชื่อถือได้

ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (relevancy) ได้แก่ การเก็บเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการเท่านั้น ไม่ควร เก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน เพราะจะทำให้เสียเวลาและเสียเนื้อที่ในหน่วยเก็บข้อมูล แต่ทั้งนี้ข้อมูลที่เก็บจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย

ข้อมูลมีความทันสมัย (timeliness) ข้อมูลที่ดีนั้นนอกจากจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้แล้วจะ ต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ได้ทันเวลา นั่นคือจะต้องเก็บข้อมูลได้รวดเร็วเพื่อทันความต้องการของผู้ใช้

3. จงบอกวิธีการจัดเก็บข้อมูล

4. จงให้คำจำกัดความของคำว่าสารสนเทศ    ใบงานที่6

คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
 
1. ที่อยู่ของผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่าอะไร

ตอบ  E-mail address
2. ผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเสมือนกับสถานที่ใด
 
ตอบ ที่ทำการไปรษณีย์
 

3. การส่งจดหมายธรรมดากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อะไรเร็วกว่า เพราะสาเหตุใด
 
ตอบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เร็วกว่า เพราะว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 

 4. จงบอกรายชื่อผู้ที่ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างน้อย 5 ชื่อ
 

ตอบ  1. Hotmail.com

       2.Thaimail.com

       3.Yahoo.com

       4.Sanook.com

       5.Chaiyo.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา