หมวดหมู่
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สำรองข้อมูล >> ข่าวที่น่าสนใจ
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
โครงงานภาษาไทย ความหมายของโครงงานภาษาไทยและตัวอย่าง ความหมายของโครงงานภาษาไทย ประเภทของโครงงานภาษาไทย ตัวอย่างโครงงานภาษาไทยประเภทการทดลอง การเขียนรายงานโครงงาน

 
ความหมายของโครงงานภาษาไทยและตัวอย่าง
 
 
ความหมายของโครงงานภาษาไทย
 
          โครงงาน คือ งานวิจัยเล็ก ๆของนักเรียน เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยของนักเรียน โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยตรงตามรายวิชาใดก็จัดเป็นโครงงานรายวิชานั้น ดังนั้น โครงงานภาษาไทย จึงหมายถึง การแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยของนักเรียนในรายวิชาภาษาไทย
 
             ประเภทของโครงงานภาษาไทย
 
     แบ่งตามวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลหรือคำตอบของโครงงานได้เป็น 4 ประเภท คือ
     1. โครงงานภาษาไทยประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
     2. โครงงานภาษาไทยประเภทการทดลอง
     3. โครงงานภาษาไทยประเภทสิ่งประดิษฐ์
     4. โครงงานภาษาไทยประเภททฤษฎี
 
             1. โครงงานภาษาไทยประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
 
     เป็นโครงงานเบื้องต้นที่นักเรียนควรเริ่มลงมือทำเพราะง่าย เพียงแต่ทำการรวบรวมข้อมมูลที่มีอยู่ นำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่และนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างโครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล เช่น
     - การสำรวจคำศัพท์ที่ควรรู้จากเรื่อง...
     - การสำรวจคำราชาศัพท์ในหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน
     - การสำรวจคำควบกล้ำในหนังสือเสริมทักษะภาษาไทย ป. 2 ของ พว.
     - การสำรวจคำที่มี ร, ล, ว ควบกล้ำในหนังสือ
     - การสำรวจคำย่อในหนังสือพิมพ์...
     - การสำรวจคำอ่านยากของสมาชิกในกลุ่ม
     - การสำรวจหลักภาษาไทยในบทความเรื่อง...
     - การสำรวจความนิยมในการอ่านหนังสือนิตยสาร
     - การสำรวจคำแสลง คำสมัยนิยม ในหนังสือพิมพ์...
     - การสำรวจรวบรวมคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย
     - การสำรวจข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น...
     - การสำรวจชื่อครูที่มีมาตราตัวสะกดแม่ต่าง ๆ
     - การสำรวจตัวละครในเรื่อง...
     - วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่อง...
     - หลักการอ่านภาษาไทย
     - หลักการเขียนภาษาไทย
     - ศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่อง...
     - ภาษาไทยกับการปลูกฝังคุณธรรมผ่าน ภาษิต นิทาน ตำนานและวรรณคดี
     - การสำรวจตัวอักษรที่ใช้กับคนพิการทางหู
     - องค์ประกอบของเรื่องสั้น
     - การศึกษาประวัติของนักประพันธ์
     - การถอดความบทร้อยกรอง
          เมื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลมาแล้ว ควรนำมาจัดลำดับหมวดหมู่ให้เหมาะแก่การค้นหา อาจนำเสนอในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิ หรืออื่น ๆ ก็ได้ จะทำให้ข้อมูลน่าศึกษายิ่งขึ้น ส่งผลให้โครงงานนั้นมีคุณค่า
 
            2. โครงงานภาษาไทยประเภทการทดลอง
 
     โครงงานนี้ อาจดูเหมือนว่าเป็นงานของนักวิทยาศาสตร์ เพราะขั้นตอนการทำงานคล้ายกับการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ คือต้องมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
     2.1 กำหนดปัญหาที่จะศึกษา
     2.2 ตั้งวัตถุประสงค์
     2.3 ตั้งสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
     2.4 ออกแบบการทดลอง
     2.5 ทำการทดลอง
     2.6 รวบรวมและแปรผลการทดลอง
     2.7 สรุปผล
     2.8 นำเสนอข้อมูล
            ลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำโครงงานประเภทนี้ ดูได้จากตัวอย่าง โครงงานภาษาไทยเรื่อง การอ่านในใจกับการอ่านออกเสียงอย่างไหนจำดีกว่ากันเพื่อศึกษาความสามารถในการจำ ดังนี้
     1. ปัญหาที่จะศึกษาคือ วิธีการอ่าน 2 วิธี การอ่านออกเสียงและอ่านในใจ
     2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ ต้องการศึกษาว่าการอ่านทั้ง 2 วิธี วิธีใดจะจำได้ดีกว่ากัน
     3. สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้าหรือคำตอบชั่วคราว คือการอ่านออกเสียงจำได้ดีกว่า
     4. การออกแบบการทดลอง เป็นการเขียนเค้าโครงว่าจะทำการศึกษาอย่างไรบ้าง โดยต้องมีการกำหนดตัวแปร
         4.1 ตัวแปรต้น คือ เหตุหรือสิ่งที่ต้องการศึกษา ในที่นี้คือ วิธีการอ่านทั้ง 2 วิธี คือการอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ
         4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลที่ได้จากการศึกษา ในที่นี้หมายถึงการจำของนักเรียน
         4.3 ตัวแปรควบคุม คือ สิ่งที่ต้องจัดให้เหมือน ๆ กัน ถ้าไม่เหมือนกันจะมีผลทำให้ตัวแปรตาม ต่างไปจากที่ควรจะเป็น ในที่นี้ควรจะเป็นความยากง่ายของเนื้อหา เวลาที่ใช้ในการศึกษา
     5. ทำการทดลอง นำข้อความที่กำหนดให้เพื่อน 10 คนอ่าน โดยกำหนดเวลาในการอ่าน วิธีการอ่าน เพื่อนที่อ่านเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นเดียวกันที่มีระดับการเรียนปานกลาง ใช้ข้อสอบที่มีคำถามเพื่อวัดความสามารถในการจำ ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาเฉลี่ย
     6. แปรผล สรุปผล และนำเสนอข้อค้นพบ
        
            ตัวอย่างโครงงานภาษาไทยประเภทการทดลอง
 
     - ทดลองออกเสียงคำควบกล้ำ 
      - ทดลองอ่านออกเสียงคำที่มีตัวการันต์
      - ทดลองอ่านออกเสียงคำราชาศัพท์
      - การศึกษาความจำจากการฟัง
      - การศึกษาวิธีการพูดโดยการกำหนดหัวข้อเรื่อง...
      - การศึกษาความถูกต้องจากการอ่าน...
      - การศึกษาวิธีการเขียนตามคำบอก...
      - การเขียนสะกดคำยาก
      - การเขียนสะกดคำง่าย
            ในการทดลองภาษาไทย เน้นเรื่องการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นวิธีการที่เห็นเด่นชัดมาก นักเรียนที่ทำโครงงาน สร้างเครื่องมือ ซึ่งอาจเป็นตารางง่าย ๆ เหมาะสมกับระดับชั้นเพื่อตรวจสอบการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนของเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน หรือต่างชั้นเรียนก็ได้
  
            3. โครงงานภาษาไทยประเภทสิ่งประดิษฐ์
 
     สำหรับวิชาภาษาไทยสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้มากมาย เช่น การประดิษฐ์โคลงกลอน ประดิษฐ์บทละครและอื่น ๆ มากมาย โดยการปรับปรุงจากสิ่งที่มีอยู่เดิม เปลี่ยนตัวแปรบางตัวเสียใหม่ให้ต่างจากของเดิม ก็จะเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิ้น ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เช่น
      - การประดิษฐ์ข้อสอบวิชาภาษาไทย นักเรียนนำความรู้ที่เรียนมาช่วยครูสร้างแบบทดสอบแทนครู
      - การประดิษฐ์เกมภาษาไทย
      - การประดิษฐ์แผนผังบทร้อยกรองแบบใหม่
      - การประดิษฐ์หนังสือภาษาไทย...
      - การประดิษฐ์สื่อที่ใช้ในการเรียนภาษาไทย...
      - การประดิษฐ์หนังสือช่วยการอ่านคำที่มีตัวการันต์
      - การประดิษฐ์พจนานุกรมฉบับนักเรียน...
            สิ่งที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นโดยดูแบบอย่างมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ถือว่าเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ มีข้อพึงระวังในการลอกเลียนแบบของผู้อื่นมาทุกประการ
 
            4. โครงงานภาษาไทยประเภททฤษฎี
 
     เป็นโครงงานที่นักเรียนเสนอหลักการหรือแนวความคิดใหม่ ๆ โดยใช้แนวความคิดหรือการจินตนาการของผู้ทำโครงงาน เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในแนวใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน หรืออธิบายทฤษฎีที่ขัดแย้งกับทฤษฎีเดิมที่มีอยู่ในวิชาภาษาไทย อาจเป็นการเสนอทฤษฎีหรือหลัการขึ้นมาสนับสนุน หรือขัดแย้งกับแนวความคิดเดิม ๆ เช่น นักเรียนเสนอโครงงานประเภททฤษฎีขึ้นมาว่าท่านสุนทรภู่ไม่ดื่มเหล้า โดยนำทฤษฎีหรือหลักการมาสนับสนุนการวิเคราะห์ว่า หากท่านดื่มเหล้าเป็นคนเมามาย คงไม่สามารถแต่งบทประพันธ์ได้จำนวนมากมายดังที่ทราบ แต่ที่เห็นพฤติกรรมว่าเมานั้นอาจเป็นการเข้าใจผิดของชาวบ้านทั่วไปก็ได้
    โครงงานประเภททฤษฎี เป็นการนำเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์มาอ้าง อาจถูกหรือผิดก็ได้ แต่เป็นไปตามทฤษฎีหรือหลักการ ในวิชาภาษาไทยมีเนื้อหามากมายที่นักเรียนสามารถคิดขึ้นมาในแง่ทฤษฎีได้ เพียงแต่ครูที่ปรึกษา จะยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนหรือไม่
 
 การเขียนรายงานโครงงาน

ในการเขียนรายงานโครงงานมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. ชื่อโครงงาน 
2. ชื่อผู้ทำโครงงานและชื่อครูที่ปรึกษา 
3. โรงเรียนและวัน เดือน ปี ที่ทำโครงงาน 
4. บทคัดย่อ 
5. กิตติกรรมประกาศ 
6. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 
7. วัตถุประสงค์ 
8. สมมุติฐานของการค้นคว้า 
9. เอกสาร 
10. วิธีการดำเนินงาน 
11. ผลการศึกษาค้นคว้า 
12. สรุปผล ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ 
13. เอกสารอ้างอิง

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น:
  รวมภาพงานแต่ง พิ้งกี้ สาวิกา
  ยาสมุนไพร ใบตองอ่อนรักษาแผลสดได้ - ไม่ปวดแถมหายเร็วขึ้น
  ข้าวต้มมัด-เมี่ยงคำ ขึ้นทะเบียน มรดกเสี่ยงสูญหายของชาติ
  ชนเรือคว่ำ ฉลามขาวยักษ์ดุ รอดตายปาฏิหาริย์
   กลุ่มเด็กแว้นพานทองดับสยอง กระบะพุ่งใส่!!
   คลิปไฟไม้ลูกค้าสาวจีนบาดเจ็บสาหัส เตือนภัย ปิ้งย่าง
    สยอง!! คอลเลคชั่นที่แปลก สะสมหมวกกันน็อคคนตาย
   สูตรอาหารไทย 4 ภาค ภาษาอังกฤษ รวทวิธีทำอย่างละเอียด
   สำนวนภาษาอังกฤษ ในการเริ่มต้นจดหมาย
   คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่ง (สำคัญ) ในองค์กร สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น:
  20 อันดับข่าวฮ็อต์ล่าสุด
  ดูทั้งหมด   
  10 อันดับข่าวสุดฮิตอาทิตย์นี้
  ดูทั้งหมด   
  ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
  ชมภาพ น้องโปรด แต่งกายชุดอิสลาม ในวันอีดิ้ลฟิตรี หล่อสุดๆ
  มัสยิดารุลอามัล ในกรุงคาบูล แห่งอัฟกานิสถาน
  ตะลึง! มัสยิดสร้างจากไม้ไผ่ แห่งอินโดนีเซีย
  ชาวมุสลิมญี่ปุ่นคนแรก ที่แปลคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาญี่ปุ่น ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
  อันตรายของ “ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ” ที่คุณควรรู้
  40 ข้อห้าม ที่คุณอาจไม่เคยรู้ แบบฉบับอิสลาม
  40 หลักวิชา ที่สามีภรรยาที่ดี จำเป็นต้องรู้ เพื่อความสุขของครอบครัว
  คำแปลบทละหมาด
  40 วิธีทำให้เข้าสวรรค์ ที่คุณควรรู้
  ทำไมมุสลิม มีภรรยาได้ 4 คน ?
  ดูทั้งหมด  
  บทความ มุสลิมไทย โพสต์
  สูตรไก่ย่าง ส้มตำ เมนูอร่อย เป็นตำนานกว่า 70 ปีของไทย ไก่ย่าง จีระพันธ์
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การประกอบธุรกิจ
  จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ
  ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ
  ความหมายของอาชีพอิสระ
  พาณิชย์เร่งแผนลดนำเข้าเครื่องจักรใหม่
  อุดมการณ์ของนักธุรกิจ
  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
  สถาบันทางธุรกิจ
  ดูทั้งหมด  
  สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
  สีของประจำเดือน บอกอะไรได้บ้าง?
  ระวัง! ส้วมแบบนั่งยอง งอเข่า เร่งข้อเข่าเสื่อม
  วิธีทําให้หน้าใส ขัดผิวหน้าด้วยผงพิเศษกับมะนาว (ชมคลิป)
  ยาคุมฉุกเฉิน ยาคุมกําเนิด วิธีกินยาคุม ผลข้างเคียงยาคุมฉุกเฉิน เรื่องจริงที่ผู้หญิงไม่ควรรู้แบบผิวเผินอีกต่อไป!
  เช็คด่วน! 10 สัญญาณเตือน มะเร็งปากมดลูก ที่สาวๆไม่ควรมองข้าม
  อยากลดน้ำหนัก (โดยเฉพาะพุง) 6 อย่างนี้ขาดไม่ได้ เหลือเชื่อจริงๆ
  วิธีทำให้ฟันขาวแบบธรรมชาติง่ายๆ ที่คุณสามารถทำเองได้ที่บ้าน
  “แตงโม” อันตรายจากแตงโม ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน! คนรัก แตงโม ห้ามพลาด..ต้องอ่าน
  ไขสงสัย ทำไมเปิดแอร์นอนในรถ ถึงตายได้ ? รู้ไว้ซะ ถ้าไม่อยากตายปริศนา
  10 ประโยชน์ที่ไม่น่าเชื่อจาก “ฉี่” ที่คุณรู้แล้วจะอึ้ง!!
  ดูทั้งหมด  
   
   
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก