หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือนพนักงานของบริษัท

16 เมย. 54     40302

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน  

หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือนพนักงานของบริษัท  


-หนังสือรับรองเงินเดือนควรขอจากงานการเงิน เพราะต้องมีผู้ลงนามรับรองแล้วแต่บริษัทห้าง
 ร้านจะมอบอำนาจให้ใครลงนาม ไม่สามารถออกเองรับรองเอง
-ข้อความเพิ่มลดได้ตามข้อเท็จจริง
-รูปแบบหนังสือรับรองเงินเดือน(ทั่วไป)

                                                                                  ที่.......................................
                                            หนังสือรับรอง

           หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านาง/นาย.......................................................
ปฏิบัติงานที่.................................แผนก............................ตำแหน่ง..........................
มีรายได้ประจำเดือนดังนี้

                  อัตราเงินเดือนขั้น............................บาท  
                  ค่าตอบแทน....................................บาท
                  ค่า(อื่นๆถ้ามี)...................................บาท
                                 รวม................................ บาท

           ให้ไว้ ณ วันที่....................................................
                                                 
                                                 ลงชื่อ............................................
                                                            (..................................)
                                                 ตำแหน่ง........................................

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน , หนังสือรับรองเงินเดือน , ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน , ฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน , แบบหนังสือรับรองเงินเดือน , แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนบริษัท , หนังสือรับรองเงินเดือนพนักงาน , หนังสือรับรองเงินเดือนบริษัท

ที่มา google.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา