หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> แหล่งข้อมูล ความรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
การเขียนโครงการ ลักษณะการเขียนโครงการฝึกอบรม พร้อม ตัวอย่างการเขียนโครงการฝึกอบรม
คำค้น : ตัวอย่างการเขียนโครงการฝึกอบรม , การเขียนโครงการฝึกอบรม , การเขียนโครงการฝึกอบรมพร้อมตัวอย่าง , ตัวอย่างการเขียนโครงการ , การเขียนโครงการ , ตัวอย่างการเขียนโครงการอบรม , แบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกอบรม

การเขียนโครงการ

การเขียนโครงการ ลักษณะการเขียนโครงการฝึกอบรม พร้อม ตัวอย่างการเขียนโครงการฝึกอบรม

โครงการ (Project) หมายถึง แผนงานที่จัดทำขึ้นอย่างมีระบบ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม ที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน และคาดหวังว่า จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการดำเนินงาน และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแน่นอน

ลักษณะของโครงการที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้

 1. สามารถช่วยแก้ปัญหาขององค์กรได้
 2. มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้จริง
 3. รายละเอียดของโครงการต้องเข้าใจได้ง่าย และมีความสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์ต้องสัมพันธ์กับปัญหา, วิธีดำเนินการก็ต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ เป็นต้น
 4. สามารถติดตามและประเมินผลได้
 5. เกิดจากข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์มาอย่างรอบคอบแล้ว จากข้อเท็จจริง
 6. ได้รับการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรและการบริหารอย่างเหมาะสม
 7. มีระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่ชัด

ลักษณะการเขียนโครงการ

มีรูปแบบการเขียนที่พอจะจำแนกได้ เป็น 2 ลักษณะ คือ การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional Method) และการเขียนโครงการแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Method) ซึ่งในที่นี้ จะขอกล่าวถึงวิธีการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยมเพียงอย่างเดียวก่อน ส่วนแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์นั้น จะได้กล่าวถึงในโอกาสต่อไป

การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional Method)

โครงการทุกโครงการที่กำหนดขึ้น จะต้องมีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม อาจได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้เป็นผู้เขียนโครงการขึ้น จากข้อมูลที่ได้รับการจัดเตรียมหรือวิเคราะห์โดยบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ครั้นเมื่อได้เขียนโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็อาจต้องมอบให้กับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อนำไปใช้ หรือนำไปดำเนินงาน โดยกลุ่มที่เขียนอาจไม่ต้องเกี่ยวข้องอีกเลยก็ได้

บุคคลกลุ่มที่กล่าวถึงนี้ อาจได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการ ทั้งเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล เป็นผู้เขียนโครงการ และเป็นผู้นำโครงการไปใช้ หรือไปปฏิบัติก็ได้ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดและชนิดของโครงการ, ลักษณะของโครงการ เป็นต้น อย่างไร ก็ตามไม่ว่าโครงการจะมีขนาดเช่นใด ชนิดและประเภทใด ย่อมมีรูปแบบ (From) หรือโครงสร้าง (Structure) ในการเขียนดังนี้

 1. ชื่อโครงการ
 2. หลักการและเหตุผล
 3. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 4. วิธีดำเนินการ
 5. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
 6. งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้
 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 8. การบริหารโครงการ หรือการประเมินผลโครงการ
 9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดของรูปแบบ หรือโครงสร้าง อาจแตกต่างกันไปบ้าง ตามลักษณะ หรือประเภทของโครงการ โครงการบางโครงการ มีรายละเอียดมาก บางโครงการมีรายละเอียดน้อย ทั้งนี้แล้วแต่ผู้เขียนโครงการ จะพยายามจัดทำขึ้นหรือยึดถือ โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านโครงการ หรือผู้ปฏิบัติตามโครงการ มีความเข้าใจได้โดยง่ายที่สุด

นอกจากส่วนประกอบทั้ง 9 รายการที่ได้กล่าวแล้ว การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม ยังอาจมีส่วนประกอบอื่นๆ อีกเช่น

 1. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน หมายถึง หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือประสานงาน เพื่อให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 2. ผู้เสนอร่างโครงการ หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เขียน และนำโครงการขึ้นเสนอให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติโครงการเป็นผู้พิจารณา
 3. ข้อเสนอแนะ หมายถึง คำแนะนำของผู้รับผิดชอบ ที่อาจเห็น และทราบปัญหาการดำเนินโครงการ ต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยดี หรือข้อเสนอแนะ อาจเป็นการแจงให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข เพื่อการดำเนินโครงการต่อไป หรือในโครงการอื่นที่จะมีขึ้นในภายหลัง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างการเขียนโครงการฝึกอบรม

 

ชื่อองค์การ บริษัทอเมรัน-เจแปนคอนซูเมอร์ จำกัด

แผนงาน การตลาด

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมพนักงานขาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบุคคล

 1.  
  1. หลักการและเหตุผล
  2. การขายเป็นหัวใจของบริษัทในการที่จะจำหน่ายสินค้าออกไป บริษัทจะดำรงอยู่ได้และเจริญเติบโตมีกำไรจะต้องมีทีมขายที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจโดยเฉพาะการแข่งขันด้านการตลาดเพื่อครองส่วน แบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุดมีความเข้มแข็งสูงมาก พนักงานขายจะสามารถขายสินค้าได้มาก มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น จำเป็นจะต้องเป็นพนักงานขายที่มีความรู้ความสามารถ ขยันขันแข็ง มีขวัญและกำลังใจดี มีความรู้เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นอย่างดี มีทักษะในการเสนอขายสินค้า ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงานขายจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

  3. วัตถุประสงค์
   1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านการขายให้แก่พนักงานขาย
   2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงานขาย
   3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกันเองและบริษัท
   4. เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้สูงขึ้น
  4. เป้าหมาย
  5. ฝึกอบรมพนักงานขาย 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวม 80 คน

   ใช้ระยะเวลาอบรมรุ่นละ 5 วัน

  6. หลักสูตรในการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง แยกเป็นหัวข้อดังนี้
   1. นโยบายการตลาดของบริษัท 3 ชั่วโมง
   2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3 ชั่วโมง
   3. กลยุทธ์การขาย 3 ชั่วโมง
   4. จิตวิทยาการขาย 3 ชั่วโมง
   5. ความต้องการของมนุษย์ 3 ชั่วโมง
   6. เทคนิคการจูงใจลูกค้า 3 ชั่วโมง
   7. การบริการหลังการขาย 2 ชั่วโมง
   8. การฝึกภาคสนาม 10 ชั่วโมง (2 วันทำการ)
  7. วิธีการฝึกอบรม ใช้วิธีการฝึกอบรมหลายแบบ ดังนี้
   1. การบรรยาย
   2. การประชุมกลุ่มอภิปราย
   3. กรณีศึกษา และเกม
   4. ฝึกปฏิบัติจริง
  8. วิทยากร เชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนี้
   1. ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. ผู้ชำนาญการจากสมาคมการตลาด
   3. อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา
  9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 •  
  • รุ่นที่ 1 พนักงานขายที่เข้าใหม่
  • รุ่นที่ 2 พนักงานขายเก่าของบริษัท
 1.  
  1. วุฒิบัตร
  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรต่อเมื่อมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมด

  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
  4. นายนิคม ชำนาญค้า ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (หัวหน้าโครงการ)

   นายอนุวัฒน์ ทองดี ผู้จัดการขาย

   นางชไมพร กาญจนาวรรณ์ ฝ่ายบุคคล

   นายกรวิทย์ อัศดรพันธ์ ฝ่ายบุคคล

  5. ระยะเวลาโครงการ
  6. 1 ต.ค. 2537 – 30 มิ.ย.2538

   อบรมรุ่นที่ 1 6 –10 มีนาคม 2538

   อบรมรุ่นที่ 2 20 –24 มีนาคม 2538

  7. สถานที่ฝึกอบรม
   1. ใช้ห้องประชุมของบริษัท
   2. ตลาด
  8. ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้
   1. รวบรวมข้อมูลและหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
   2. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรม
   3. เสนอโครงการขออนุมัติจัดดำเนินการฝึกอบรม
   4. ประชุมกรรมการโครงการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินการฝึกอบรม
   5. จัดเตรียมกาในการฝึกอบรม ติดต่อวิทยากร สถานที่ เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ
   6. ดำเนินการฝึกอบรม
   7. ประเมินผลการฝึกอบรม
  9. ปฏิทินการดำเนินการฝึกอบรม
 

พ.ศ.2537

พ.ศ.2538

 

ขั้นตอนดำเนินงาน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

หมายเหตุ

 1.  
  1. รวบรวมข้อมูล
  2. สร้างหลักสูตรฝึกอบรม
  3. เสนอโครงการขออนุมัติ
  4. ประชุมคณะกรรมการ
  5. จัดเตรียมการฝึกอบรม
  6. ดำเนินการฝึกอบรม
  7. ประเมินผล

xxxxxxx

Sxxxxxxx

 

Sxxxxxxx

 

 

Sxxxxxxx

Sxxxxxxx

Sxxxxxxx

 

 

 

 

 

xxxxxxxx

 

 

 

Xxxxxxxx

Sxxxxxxx

Sxxxxxxx

   

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxx

 
 1.  
  1. งบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรม
  2. ค่าตอบแทน 5,000 บาท

   ค่าวัสดุ 1,000 บาท

   ค่าใช้สอย 20,000 บาท

   รวม 26,000 บาท

  3. การประเมินโครงการ
   1. ประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม
 1. สังเกตความกระตือรือร้น ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. ใช้แบบสอบถามผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
 1.  
  1. ประเมินเมื่อกลับไปปฏิบัติงานแล้ว 2 เดือน
 1. ใช้แบบสอบถามถามพนักงานขายและหัวหน้าฝ่ายขาย
 2. ศึกษาส่วนแบ่งการตลาด
 3. ดูยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 

ตัวอย่างการเขียนโครงการฝึกอบรม , การเขียนโครงการฝึกอบรม , การเขียนโครงการฝึกอบรมพร้อมตัวอย่าง , ตัวอย่างการเขียนโครงการ , การเขียนโครงการ , ตัวอย่างการเขียนโครงการอบรม , แบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกอบรม

ที่มา freehomepage.com

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
เทคนิคการเรียน,เรียนเก่ง,เรียนดี,เรียนดี เรียนเก่ง,คนเรียนเก่ง,เก่ง เทคนิคการเรียน,เรียนเก่ง,เรียนดี,เรียนดี เรียนเก่ง,คนเรียนเก่ง,เก่ง
เคล็ดลับเก็บอาหาร, เคล็ดลับเก็บอาหารในตู้เย็น, เก็บอาหารในตู้เย็น, วิธีเก็บอาหารในตู้เย็น, เก็บอาหาร, ตู้เย็น, ถนอนมอาหาร, เก็บอาหารให้อยู่นาน, อาหารเสีย, อาหารเน่าบูด เคล็ดลับเก็บอาหาร, เคล็ดลับเก็บอาหารในตู้เย็น, เก็บอาหารในตู้เย็น, วิธีเก็บอาหารในตู้เย็น, เก็บอาหาร, ตู้เย็น, ถนอนมอาหาร, เก็บอาหารให้อยู่นาน, อาหารเสีย, อาหารเน่าบูด
น้ำแข็ง, ประวัติน้ำแข็ง, เครื่องทำความเย็น, COMPRESSOR, จีน น้ำแข็ง, ประวัติน้ำแข็ง, เครื่องทำความเย็น, COMPRESSOR, จีน
วิธียาแนวห้องน้ำ, วิธียาแนวห้องน้ำด้วยตัวเอง, ยาแนวห้องน้ำ, ยาแนวห้องน้ำด้วยตัวเอง, ปูนยาแนว, ยาแนวกระเบื้อง, กระเบื้องห้องน้ำ, วิธียาแนวในห้องน้ำ, ห้องน้ำ, ซ่อมห้องน้ำ วิธียาแนวห้องน้ำ, วิธียาแนวห้องน้ำด้วยตัวเอง, ยาแนวห้องน้ำ, ยาแนวห้องน้ำด้วยตัวเอง, ปูนยาแนว, ยาแนวกระเบื้อง, กระเบื้องห้องน้ำ, วิธียาแนวในห้องน้ำ, ห้องน้ำ, ซ่อมห้องน้ำ
คำอวยพรปีใหม่ + กลอนวันลอยกระทงเด็ดๆโดนๆรวมไว้ที่นี่หมดแล้ว! คำอวยพรปีใหม่ + กลอนวันลอยกระทงเด็ดๆโดนๆรวมไว้ที่นี่หมดแล้ว!
ประวัติสุนทรภู่ ภาษาอังกฤษ สรุปประวัติสุนทรภู่ ประวัติสุนทรภู่โดยสังเขป ประวัติสุนทรภู่ ภาษาอังกฤษ สรุปประวัติสุนทรภู่ ประวัติสุนทรภู่โดยสังเขป
การ์ตูนโดราเอมอน ประวัติโดราเอมอน ภาษาไทย การ์ตูนโดราเอมอน ประวัติโดราเอมอน ภาษาไทย
(ทำรายงาน) ประวัติสุนทรภู่ กลอนสุนทรภู่ ประวัติสุนทรภู่แบบย่อ ชีวประวัติสุนทรภู่และผลงานของสุนทรภู่ (ทำรายงาน) ประวัติสุนทรภู่ กลอนสุนทรภู่ ประวัติสุนทรภู่แบบย่อ ชีวประวัติสุนทรภู่และผลงานของสุนทรภู่
ADSL Technology สัญญาณอินเตอร์เนต เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ADSL Technology สัญญาณอินเตอร์เนต เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง
เทคโนโลยี 3G คืออะไร ทำใมต้องเรียก 3G มันมีคุณสมบัติและความน่าสนใจอะไรบ้าง เทคโนโลยี 3G คืออะไร ทำใมต้องเรียก 3G มันมีคุณสมบัติและความน่าสนใจอะไรบ้าง
เปิดรับสมัครสอบ กพ. วันรับสมัครสอบ กพ 2555 ภาค ก สมัครสอบ กพ ภาค ก 2555 รายละเอียด เปิดรับสมัครสอบ กพ. วันรับสมัครสอบ กพ 2555 ภาค ก สมัครสอบ กพ ภาค ก 2555 รายละเอียด
ประวัติฟุตบอล ประวัติฟุตบอลโลก ประวัติฟุตบอลโลก2010 ประวัติฟุตบอล ประวัติฟุตบอลโลก ประวัติฟุตบอลโลก2010
(เจาะลึก) ประวัติฟุตบอล ประวัติฟุตบอลโลก ประวัติฟุตบอลโลก2010 !!คลิปเด็ดๆ (เจาะลึก) ประวัติฟุตบอล ประวัติฟุตบอลโลก ประวัติฟุตบอลโลก2010 !!คลิปเด็ดๆ
ฤกษ์แต่งงานปี 2554 สำหรับคู่รักที่จะแต่งงานปี 2554 ฤกษ์แต่งงานปี 2554 สำหรับคู่รักที่จะแต่งงานปี 2554
ปรากฏการณ์เอนโซ่ คืออะไร? เกิดขึ้นที่ไหน? ปรากฏการณ์เอนโซ่ คืออะไร? เกิดขึ้นที่ไหน?
มารู้จักกับ คณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ กันดีกว่า มารู้จักกับ คณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ กันดีกว่า
การปฏิบัติและการป้องกันเมื่อเกิดเหตการณ์แผ่นดินไหว การปฏิบัติและการป้องกันเมื่อเกิดเหตการณ์แผ่นดินไหว
ขนาดและความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว ขนาดและความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว
การตรวจวัดแผ่นดินใหว เครื่องมือในการตรวจวัด การตรวจวัดแผ่นดินใหว เครื่องมือในการตรวจวัด
เทคนิคการดูไฟสัญญาณจากรถคันหน้า เวลาขับรถต่างจังหวัด เทคนิคการดูไฟสัญญาณจากรถคันหน้า เวลาขับรถต่างจังหวัด
วิธีขับรถให้ประหยัดในหน้าฝน 6 วิธี วิธีขับรถให้ประหยัดในหน้าฝน 6 วิธี
ท่านั่งขับรถ ใครคิดว่าไม่สำคัญ ท่านั่งขับรถ ใครคิดว่าไม่สำคัญ
ทริกเล็กๆของ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทริกเล็กๆของ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
มาเรียนรู้คำสั่ง dos ที่จำเป็น สำหรับช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ มาเรียนรู้คำสั่ง dos ที่จำเป็น สำหรับช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
วิธีการการแชร์ Internet ADSL ด้วย ICS (Internet Connection Sharing) ง่ายๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง วิธีการการแชร์ Internet ADSL ด้วย ICS (Internet Connection Sharing) ง่ายๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
ตั้งค่าระบบเครือข่ายแบบง่ายๆ บนวินโดวส์ 7 ด้วยตัวคุณเอง ตั้งค่าระบบเครือข่ายแบบง่ายๆ บนวินโดวส์ 7 ด้วยตัวคุณเอง
17 ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับ Harddsik ความเชื่อผิดๆกับฮาร์ดดิสก์ 17 ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับ Harddsik ความเชื่อผิดๆกับฮาร์ดดิสก์
มาดูความแตกต่างกันะหว่าง http:// กับ https:// และการใช้งานที่คุณควรรู้ มาดูความแตกต่างกันะหว่าง http:// กับ https:// และการใช้งานที่คุณควรรู้
Web 2.0 คืออะไร เรามารู้จักกับ Web 2.0 กันเถอะ Web 2.0 คืออะไร เรามารู้จักกับ Web 2.0 กันเถอะ
ADSL ทำงานอย่างไร? เรื่องน่ารู้ที่ไม่ควรมองข้าม ADSL ทำงานอย่างไร? เรื่องน่ารู้ที่ไม่ควรมองข้าม
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก