หมวดหมู่
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> แหล่งข้อมูล ความรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ห้องสมุดประชาชน ระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียน ว่าด้วยห้องสมุดประชาชน ภาระ หน้าที่ การบริการ
คำค้น : ห้องสมุดประชาชน , ระเบียบว่าด้วยห้องสมุดประชาชน , หน้าที่ของห้องสมุดประชาชน , การบริการของห้องสมุดประชาชน , ห้องสมุดประชาชน บริการ , ห้องสมุดประชาชน หน้าที่ , ห้องสมุดประชาชน การจัดการ

ระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ว่าด้วยห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2535

ห้องสมุดประชาชน ระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียน ว่าด้วยห้องสมุดประชาชน ภาระ หน้าที่ การบริการ

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียนว่าด้วยห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2529 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กรมการศึกษานอกโรงเรียน จึง วางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียน ว่าด้วย ห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2535"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียน ว่าด้วยห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2529 บรรดาระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ การปฎิบัติตาม ระเบียบนี้

หมวด 1

หมวด บททั่วไป
ข้อ 5 ห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

    (1) เพื่อเป็นศุนย์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชน
    (2) เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
    (3) เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ในชุมชน


ข้อ 6 การจัดตั้ง การยุบเลิก และการย้ายห้องสมุดประชาชนให้จัดทำเป็นประกาศของจังหวัด ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนก่อน และเมื่อจังหวัดออกประกาศแล้ว ให้แจ้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศ
ข้อ 7 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดในจังหวัดหนึ่ง ๆ อาจมีได้มากกว่าหนึ่งแห่ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้ระบุชื่อ จังหวัด อำเภอ ตำบล ถนน หรือสถานที่สำคัญ ๆ ต่อท้าย
ข้อ 8 ห้องสมุดประชาชนอำเภอในอำเภอหนึ่ง ๆ อาจมีได้มากกว่า 1 แห่ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยระบุชื่ออำเภอ ตำบล ถนน หรือสถานที่สำคัญอื่น ๆ ต่อท้าย
ข้อ 9 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ให้ประกาศจัดตั้งเป็นห้องสมุดประชาชนจังหวัด หรือห้องสมุดประชาชนอำเภอแล้วแต่กรณี
ข้อ 10 ห้องสมุดประชาชนที่จัดตั้งในลักษณะอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกำหนด
ข้อ 11 การตั้งชื่อห้องสมุดประชาชน โดยมีข้อความต่อท้ายเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้บริจาค อาจทำได้ ในกรณีที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลบริจาคทรัพย์สินและหรือสิ่งของเพื่อการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของราคาก่อสร้าง และต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนก่อน
ข้อ 12 ห้องสมุดประชาชนที่มีผู้บริจาค หรือจัดสร้างให้สามารถกระทำได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนก่อน

หมวด 2

ลักษณะและกิจกรรม

ข้อ 13 ห้องสมุดประชาชนมีลักษณะ ดังนี้

    (1) เป็นห้องสมุดของประชาชน โดยจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า ด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ด้านส่งเสริมการร่วมกลุ่มประชาชน ตามความรู้และความสนใจด้านครอบครัวสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
    (2) เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมด้านแนะแนวการศึกษานอกโรงเรียนและอื่น ๆ ด้านจัดและให้บริการชุดทดลอง ชุดสาธิตต่าง ๆ จัดพื้นที่สำหรับบริการตามหลักสูตร การศึกษานอกโรงเรียนของสถาบันอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน
    (3) เป็นศูนย์ประชาคม โดยจัดให้บริการสถานที่จัดประชุม สัมมนา การแสดงผลิตภัณฑ์ กิจกรรมของเด็กและครอบครัว และกิจกรรมอเนกประสงค์ของชุมชน โดยเน้นด้านการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมการดำเนินงานเชิงธุรกิจในห้องสมุด ด้านส่งเสริมการจัดนันทนาการ สวนสุขภาพ สถานที่พักผ่อน สนามเด็กเล่น และกิจกรรมชุมชนอื่น ๆ ที่เหมาะสม
    (4) เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ โดยจัดและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทั้ง ภาครัฐและเอกกชน ในด้านข้อมูลข่าวสารและสื่อ ในด้านพัฒนาการผลิต เผยแพร่ จัดหา แลกเปลี่ยน หมุนเวียน และฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและเหมาะสม

หมวด 3

การบริหาร

ข้อ 14 ห้องสมุดประชาชนอยู่ในความควบคุม ดูแลของศูนย์การศึกษนอกโรงเรียนจังหวัด หรือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 ห้องสมุดประชาชนแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการห้องสมุดประชาชน 2 คณะ ดังนี้

    (1) คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชน
    (2) คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่วางแผนการปฎิบัติงาน ช่วยเหลือสนับสนุนกิจการห้องสมุดประชาชน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด และกรมการศึกษานอกโรงเรียน และสามารถแต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงานได้ตามความจำเป็น


ข้อ 16 ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ดังนี้

    (1) ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้แทน ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดหรือผู้แทน ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด หรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นกรรมการและให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายการศึกษามวลชนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
    (2) ห้องสมุดประชาชนอำเภอ ประกอบด้วย นายอำเภอหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายเป็นประธานกรรมการ ศึกษาธิการอำเภอหรือผู้แทนหัวหน้าการประถมศึกษาธิการอำเภอ หรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นกรรมการและให้หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ หรือผู้ประสานงานอำเภอ หรือผู้ที่จังหวัดมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ในห้องสมุดนั้น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 4 ปี


ข้อ 17 ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนจังหวัด และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ โดยให้พิจารณาจากผู้ที่เหมาะสมในชุมชนนั้นไม่น้อยกว่า 15 คน เป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนั้น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการเลือกประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
ข้อ 18 ห้องสมุดประชาชนตาม ข้อ 9 และข้อ 10 ให้จังหวัดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน โดยให้นำความในข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ17 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด 4

สื่อ

ข้อ 19 ให้ห้องสมุดประชาชนมีสื่อที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่นตามความเหมาะสม กับงบประมาณของห้องสมุดประชาชน ดังต่อไปนี้

    (1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ
    (2) สื่อโสตทัศน์ ได้แก่ วิดีทัศน์ (VDO) ภาพนิ่ง ภาพเลื่อน แถบบันทึกเสียง แผ่นเสียง แผ่นดิสก์ (DISKETT) คอมพิวเตอร์ ไมโครฟิลม์ ฯลฯ
    (3) สื่อข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์ ไกก้แก่ ข้อมูลดิสก์ ข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ
    (4) สื่อทดลอง ได้แก่
        4.1 สื่อทดลองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์
        4.2 สื่อเครื่องเล่น และเกมส์ต่าง ๆ
        4.3 สื่อประเภทเครื่อง หรือชุดตรวจสอบ
        4.4 สื่อทดลองเพื่อคุณภาพชีวิจและการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
    (5) สื่อสาธิต ได้แก่
        5.1 สื่อสาธิตประเภทแผ่นภาพ แผนภูมิ ป้ายนิเทศ หุ่นจำลอง
        5.2 สื่อสาธิตประเภทโสตทัศน์ และคอมพิวเตอร์
        5.3 สื่อสาธิตประเภทสื่อผสม
    (6) สื่ออื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินงานเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น

หมวด 5

สมาชิกและการรับจ่ายเงิน

ข้อ 20 สมาชิกห้องสมุดประชาชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

    (1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน หรือสถาบัน ซึ่ง ชำระเงินค่าบำรุงเป็นรายปี หรือตลอดชีพ
    (2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ที่บริจาคทรัพย์สินมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่จังหวัดเห็นสมควร


ข้อ 21 สมาชิกห้องสมุดประชาชนแต่ละประเภทมมีสิทธิ์ได้รับบริการตามที่ คณะกรรมการดำเนินงาน ห้องสมุดประชาชนกำหนด
ข้อ 22 การเก็บเงินบำรุงจากสมาชิก ให้เก็บตามอัตราที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกำหนด โดยปฎิบัติ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา
ข้อ 23 การเก็บเงินค่าบำรุงประจำปีจากสมาชิก ให้เก็บครั้งแรกในวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ครั้งต่อไปให้เก็บเมื่อเป็นสมาชิกครบรอบปี การเก็บเงินค่าบำรุงตลอดชีพจากสมาชิก ให้เก็บในวันที่ สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ข้อ 24 ให้ห้องสมุดเรียกเก็บเงินค่าปรับจากสมาชิกที่ส่งคืนหนังสือ หรือสื่อต่าง ๆ ที่ล่าช้ากว่ากำหนดตามอัตรา และวิธีการ ที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกำหนด โดยปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา
ข้อ 25 การรับจ่ายเงินบำรุงสมาชิก เงินค่าปรับหรือเงินรายได้อื่นใดของห้องสมุด ให้ปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา

หมวด 6

สถานที่ และมาตรฐานห้องสมุดประชาชน

ข้อ 26 ห้องสมุดประชาชนต้องมีที่ทำการเป็นเอกเทศ หรือเป็นสัดส่วน ขนาด และ แบบตามเกณฑ์ของ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ข้อ 27 ห้องสมุดประชาชนมี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ที่ กรมการศึกษานอกโรงเรียนกำหนด
ข้อ 28 ห้องสมุดประชาชนแต่ละขนาด สามารถปรับขนาดได้ตามเกณฑ์ที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกำหนด

หมวด 7

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 29 ให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด หรือศูนย์การศึกษนอกโรเงรียนอำเภอ มีอำนาจออกระเบียบ เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดประชาชนแต่ละประเภท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินงาน ห้องสมุดประชาชน
ข้อ 30 ให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ส่งรายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนทุกประเภท ให้กรมการศึกษานอกโรงเรียนทราบปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกำหนด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เพื่อรายงานไปยังกรมการศึกษานอกโรงเรียนต่อไป
ข้อ 31 ในระหว่างที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอยังไม่มีบุคลากรปฎิบัติหน้าที่ ให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอ อยู่ในความควบคุมดูแลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดไปพลางก่อน
ข้อ 32 การดำเนินการใด ๆ ตามระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียน ว่าด้วย ห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2529 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ และให้ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยระเบียบนี้
ข้อ 33 การดำเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากระเบียบนี้ภายหลังที่ระเบียบมีผลใช้ บังคับ ให้ขอความเห็นชอบ จากกรมการศึกษานอกโรงเรียนก่อน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2535


(นายสุรัฐ ศิลปอนันต์)
อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน

 

 

ห้องสมุดประชาชน , ระเบียบว่าด้วยห้องสมุดประชาชน , หน้าที่ของห้องสมุดประชาชน , การบริการของห้องสมุดประชาชน , ห้องสมุดประชาชน บริการ , ห้องสมุดประชาชน หน้าที่ , ห้องสมุดประชาชน การจัดการ

ที่มา kru.ac.th

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น: ห้องสมุดประชาชน , ระเบียบว่าด้วยห้องสมุดประชาชน , หน้าที่ของห้องสมุดประชาชน , การบริการของห้องสมุดประชาชน , ห้องสมุดประชาชน บริการ , ห้องสมุดประชาชน หน้าที่ , ห้องสมุดประชาชน การจัดการ
  สมองสดใส สมองดีด้วยอากาศบริสุทธิ์
  ทำให้สมองปลอดโปร่งได้ด้วยการเคี้ยวหมากฝรั่ง
  การแก้กรรม การสะเดาะเคราะห์ เพื่อให้ร่ำรวย
  ประโยฃน์ของชามะเขือพวง
   สุขภาพดีด้วยถั่ว ประโยชน์ของถั่ว
   วิธีรักษาผิวหน้าจากแสงแดดอย่างไรดี?
   เคี้ยวช้า ฉลาดขึ้น สุขภาพดี
   ลดไขมัน เผาผลาญหุ่นดีทำไงมาดู
   ร้อนนี้ เสาวรส ดับร้อนกันดีกว่า
   กลิ่นปากมาจากอะไรได้บ้าง
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น:
  20 อันดับข่าวฮ็อต์ล่าสุด
  ดูทั้งหมด   
  10 อันดับข่าวสุดฮิตอาทิตย์นี้
  ดูทั้งหมด   
  ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
  ชมภาพ น้องโปรด แต่งกายชุดอิสลาม ในวันอีดิ้ลฟิตรี หล่อสุดๆ
  มัสยิดารุลอามัล ในกรุงคาบูล แห่งอัฟกานิสถาน
  ตะลึง! มัสยิดสร้างจากไม้ไผ่ แห่งอินโดนีเซีย
  ชาวมุสลิมญี่ปุ่นคนแรก ที่แปลคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาญี่ปุ่น ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
  อันตรายของ “ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ” ที่คุณควรรู้
  40 ข้อห้าม ที่คุณอาจไม่เคยรู้ แบบฉบับอิสลาม
  40 หลักวิชา ที่สามีภรรยาที่ดี จำเป็นต้องรู้ เพื่อความสุขของครอบครัว
  คำแปลบทละหมาด
  40 วิธีทำให้เข้าสวรรค์ ที่คุณควรรู้
  ทำไมมุสลิม มีภรรยาได้ 4 คน ?
  ดูทั้งหมด  
  บทความ มุสลิมไทย โพสต์
  สูตรไก่ย่าง ส้มตำ เมนูอร่อย เป็นตำนานกว่า 70 ปีของไทย ไก่ย่าง จีระพันธ์
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การประกอบธุรกิจ
  จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ
  ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ
  ความหมายของอาชีพอิสระ
  พาณิชย์เร่งแผนลดนำเข้าเครื่องจักรใหม่
  อุดมการณ์ของนักธุรกิจ
  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
  สถาบันทางธุรกิจ
  ดูทั้งหมด  
  สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
  “แตงโม” อันตรายจากแตงโม ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน! คนรัก แตงโม ห้ามพลาด..ต้องอ่าน
  ไขสงสัย ทำไมเปิดแอร์นอนในรถ ถึงตายได้ ? รู้ไว้ซะ ถ้าไม่อยากตายปริศนา
  10 ประโยชน์ที่ไม่น่าเชื่อจาก “ฉี่” ที่คุณรู้แล้วจะอึ้ง!!
  เหลือเขื่อ!! เทคนิคหายใจแนวใหม่ ช่วยให้หลับปุ๋ย ภายใน 60 วิ ได้ผลชัวร์
  กลิ่นเต่าเหม็น วิธีกำจัดกลิ่น รับมืออย่างไร ไม่ให้เสียบุคลิก รับรองเอาอยู่!
  กล้วย ประโยชน์ของกล้วย ถ้ากินทุกวันได้อะไรกับร่างกายบ้าง? รู้แล้วอึ้ง
  แตงกวา+มะนาว+น้ำผึ้ง เคล็ดลับการดูแลผิวพรรณบนใบหน้า โบกมือลาหน้าเหี่ยวๆได้เลย!
  วิธีลดต้นขา ผู้หญิง-ผู้ชาย เร่งด่วน ได้ผลสุดๆ
  ตอบโจทย์ คาใจที่ว่า ทำไมพ่อดูดนมแม่ไม่ออก..แต่ลูกดูดออก?
  วิธีต้มไข่ยางมะตูม ต้มไข่ไม่ให้แตก แถมปอกเปลือกง่าย ต้มอย่างไรให้เพอร์เฟค!?
  ดูทั้งหมด  
   
   
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก