แบบฝึกหัดคําราชาศัพท์ คําราชาศัพท์หมวดกิริยา

5 ตค. 56     3847

๑. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า “ เดิน”
      ทรงเดิน
      ทรงพระดำเนิน
      ทรงพระราชดำเนิน
      เสด็จพระราชดำเนิน


๒. ข้อใดใช้คำกริยาราชาศัพท์ที่มีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น
      ทรงรถ
      ทรงม้า
      ทรงช้าง
      ทรงกีฬา


๓. ถ้าจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑
    แทนตัวนักเรียนตามข้อใด

      หม่อมฉัน
      กระหม่อมฉัน
      ข้าพระพุทธเจ้า
      เกล้ากระหม่อมฉัน


๔. ถ้าจะกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๒
    แทนตัวนักเรียนตามข้อใด

      ฝ่าพระบาท
      ใต้ฝ่าพระบาท
      ใต้ฝ่าละอองพระบาท
      ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท


๕. พระสุธารสหมายถึงข้อใด
      น้ำชา
      น้ำดื่ม
      น้ำหวาน
      น้ำผลไม้


๖. คำว่า “ หลาน ” ใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่างไร
      พระสุนิสา
      พระชามาดา
      พระราชนัดดา
      พระราชปนัดดา


๗. “ยาถ่าย” ใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่างไร
      พระโอสถ
      พระโอสถถ่าย
      พระโอสถมวน
      พระโอสถประจุ


๘. เมื่อพูดกับสมเด็จพระสังฆราช  ชายใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 ตามข้อใด
      กระหม่อม
      ข้าพระพุทธเจ้า
      เกล้ากระหม่อม
      เกล้ากระหม่อมฉัน


๙. ข้อใดเป็นคำสุภาพ
      ถั่วงอก
      ดอกสลิด
      ผักกระเฉด
      ต้นอเนกคุณ


๑๐. ขัอใดใช้คำสุภาพได้ถูกต้อง
      ใส่ความ
      ใส่กุญแจ
      ใส่กางเกง
      ใส่ห้องขัง

ตรวจสอบคำตอบ (คลิก)

http://www.nmk.ac.th/myweb/raja_t.html

แบบทดสอบเรื่องคำราชาศัพท์ (ตอนที่ ๑)

......................................................................................................................................................

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

๑. คำว่า “นอน” สำหรับพระภิกษุ ใช้ว่าอย่างไร

ก. พักผ่อน                            ข. ทำวัตร                              ค. จำวัด                               ง. บรรทม

๒. “คุณพ่อไม่อยู่ _____ ไป _____ พระที่วัด  ค่ะ” ควรเติมคำข้อใด

ก. เขา – เชิญ                        ข. ท่าน – นิมนต์        

ค. แก – นิมนต์                           ง. ท่าน – เรียนเชิญ

๓. “พระสงฆ์รูปนี้ ______มาหลายวันแล้ว” ควรเติมคำในข้อใด

ก. อาพาธ                          ข. เจ็บ                      ค. ป่วย                               ง. ประชวร

๔. คำในข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์ สำหรับพระมหากษัตริย์

ก.เสด็จ                         ข. บรรทม                 ค. ประสูติ                                          ง. อาตมา

๕. ข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์ สำหรับพระมหากษัตริย์

ก. เสวย                                         ข. ทรงบาตร                 ค. อาราธนา                                       ง. พระนาสิก

๖. คำราชาศัพท์ข้อใด ไม่ใช่ ราชาศัพท์หมวดร่างกาย

ก. พระโอษฐ์                    ข. พระเนตร             ค. พระชงฆ์                      ง. พระอัยกา

๗ . คำราชาศัพท์ข้อใดใช้ ทรง นำหน้า

ก. ทรงตรัส                     ข. ทรงผนวช              ค. ทรงเสด็จ                   ง. ทรงบรรทม

๘. คำสุภาพข้อใดใช้ไม่ถูกต้อง

ก. กระบือ – วัว                              ข. วานร – ลิง            

ค. วิฬาร – แมว                              ง. ปลาหาง – ปลาช่อน

๙. คำราชาศัพท์ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. พระนาภี – สะดือ               ข. พระฉาย – กระจก

ค. พระฤทัย – ใจ                   ง. พระหัตถ์ – แขน

๑๐. ข้อใดเป็นคำสุภาพของ ผักกระเฉด

ก. ผักทอดยอด                   ข. ผักรู้นอน                          ค. ผักไห่                 ง. ผักสามหาว

................................................................................................................

แบบทดสอบเรื่องคำราชาศัพท์   (ตอนที่ ๒)

......................................................................................................................................................

1. ข้อความตอนใดใช้ราชาศัพท์ผิด

           (1) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้า ณ วัดสีมาราม (2) หลังจากเสด็จพระดำเนินกลับจากการแปรพระราชฐาน ณ พระราชวังไกลกังวล (3) จากนั้นเสด็จออกให้ลูกเสือชาวบ้านจากทั่วประเทศเฝ้าฯ (4) และทรงพระดำเนินชมนิทรรศการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์"

                ก. ตอนที่ (1)                                          ข. ตอนที่ (2)

                ค. ตอนที่ (3)                                          ง.ตอนที่ (4)           

2. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

ก.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่คณะผู้พิพากษาใหม่ที่

    เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาเริงพระราชวังไกลกังวล

ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทาน

    พระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า

ค.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จฯ เป็นประธานเปิด  

    การแสดงของยอดมายากล เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์

ง.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้สำเร็จการศึกษาเป็นองค์บัณฑิตจาก

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว   

3. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้อง

          สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร..........นำ..........ทั้งสองไปเข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

                ก. เสด็จ ฯ ราชอาคันตุกะ

                ข. ทรงดำเนิน พระราชอาคันตุกะ

                ค. ทรงพระดำเนิน พระราชอาคันตุกะ

                ง. เสด็จพระดำเนิน ราชอาคันตุกะ    

4. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้อง

ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ

    จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ในห้องทรงงาน

ค. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงขอบพระทัยประชาชนที่มารับเสด็จ

ง.ปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษา 4 รอบ

5. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล

ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคาร

    ที่ทำการ

ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนัก

    จิตรารโหฐาน

ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ ฯ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ไปในการ

    พระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท   

6. ส่วนใดในข้อความต่อไปนี้ใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

          (1) ครอบ ครัวใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพ เมื่อสัมภาษณ์แล้วก็จะได้รับพระราชทานเงินไปเป็นทุนให้ทำงานหัตถกรรมตามถนัด มาส่งในคราวเสด็จฯ ครั้งต่อไป (2) เงินที่พระราชทาน ไปนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริว่าน่าจะพอเพียงแก่การยังชีพได้ตลอดช่วงเวลา ที่จะทำงานอันเป็นเสมือนการบ้านนั้นจนแล้วเสร็จ (3) แล้วนำมาส่งเมื่อพระองค์เสด็จฯ มาใหม่ในคราวหน้า (4) พระองค์จะมีพระราชบัญชาให้เจ้าหน้าที่ตรวจและประเมินตีตรารับซื้อของเหล่านั้นไว้แล้วทรงมอบหมายการบ้านชิ้นใหม่ให้ต่อไป

                ก. ส่วนที่ (1) และ (3)                           ข. ส่วนที่ (1) และ (4)

                ค. ส่วนที่ (2) และ (3)                           ง. ส่วนที่ (2) และ (4)                           

7. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าเฝ้าฯ

    ถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตำหนักภูพิง

    คราชนิเวศน์

ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ

    พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ง. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จไปทรง

    เป็นองค์ประธานเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศล               

8. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลง ณ ท้องพระ

    โรงศาลาเริง วังไกลกังวล ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

    เจ้าอยู่หัว

ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรง

    บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

    ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปประทาน

    รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

ง. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง "เมื่อข้าพเจ้าเป็น

    นักเรียนนอก" นับเป็นพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 44       

9. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

 ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสพระราชทานพรแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องใน

    โอกาสวันขึ้นปีใหม่

                ข. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรม

                    ราชานุสาวรีย์สองรัชกาล

                ค. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตรในโอกาสวันคล้าย

    วันประสูติ

                ง. หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศ

    ไทย                   

10. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่องทรงพระปรีชา

    สามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลงและทรงเรียบเรียงเสียงประสาน

ข. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระดำเนินทอดพระเนตรผลงานของศูนย์การ

    พัฒนาพื้นที่ ท้ายอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราช

    กุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วชิราวุธวิทยาลัย

ง. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อ

    นำมาใช้เป็นเงินเดือนของครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน

เป็นเพื่อน Line กับเรา