การวางแผนกำลังคน

14 พค. 53     279

การวางแผนกำลังคนสาระสำคัญ

1.       ความสำคัญ
การวางแผนกำลังคน  คือ  กระบวนการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนในองค์การ       

ล่วงหน้า ว่าต้องการอัตรากำลังประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าใด และต้องการเมื่อใด นอกจากนี้         การวางแผนอัตรากำลัง ยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจำนวน และประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ  โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงกับความจำเป็นของงาน และต้องพร้อมใช้งานทันทีเมื่อหน่วยงานต้องการ

                การวางแผนอัตรากำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นอกจากจะวางแผน   ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนอัตรากำลังเพื่อใช้กำลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย  กล่าวคือ  จะต้องมีการวางแผนการกระจายอัตรากำลัง  หรือเริ่มการวางแผนกำลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา  ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูฯ ในระดับโรงเรียนหลายโรง มีสภาพขาดแคลนอัตรากำลัง และขาดครูสาขาวิชาเอกขาดแคลน  ดังนั้น  การวางแผนอัตรากำลัง สำหรับข้าราชการครูฯ  จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจำนวน และคุณภาพของ  ข้าราชการครูในสถานศึกษา

2.  ปัญหาในการวางแผนกำลังคน
                การวางแผนกำลังคนของหน่วยงานในหลายหน่วยงาน มักพบปัญหาในการวางแผนอัตรากำลังคน  ดังนี้

            2.1  การขาดความรู้ทางหลักวิชาเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลัง

            2.2  การขาดข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง

2.3     นโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่ชัดเจน หรือไม่ต่อเนื่อง

2.4     มีการนำผลประโยชน์ส่วนตัวมาใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง

2.5    ขาดแคลนปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการบริหาร เช่น เงิน วัสดุ

2.6    นักบริหารไม่ให้ความสำคัญกับการวางแผนอัตรากำลัง

3.  วัตถุประสงค์
               

การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้
3.1    สร้างต้นแบบ  การวางแผนอัตรากำลังสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษา และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.2    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษานำต้นแบบการวางแผนอัตรากำลัง ไปใช้

4.  กระบวนการวางแผนกำลังคน  มีองค์ประกอบสำคัญ 3  ด้าน  คือ

4.1    กำลังบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Manpower inventory)  โดยหน่วยงานต้องมีข้อมูลกำลังคนในปัจจุบันทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

4.2    การคาดการณ์กำลังบุคคลในอนาคต (Manpower forecst)  หน่วยงานต้องมีการคาดการณ์ และระบุไว้ให้พร้อมว่า ในอนาคตต้องการบุคคลจำนวนเท่าใด ประเภทใดบ้าง ตลอดจนระบุรายละเอียดถึงคุณสมบัติต่าง ๆ  เช่น ความชำนาญงาน พื้นฐานการศึกษา และประสบการณ์

4.3    แผนกำลังคน (Manpower Plans)  เป็นแผนเฉพาะที่ใช้แน่นอน  สำหรับนำมาใช้ปฏิบัติเพื่อเสริมส่วนที่ขาดระหว่างข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นจากกำลังคนที่คาดการณ์ และกำลังคน     ที่มีอยู่

5.  การนำไปใช้ประโยชน์
การวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประโยชน์ที่นำไปใช้ในเรื่องการบริหารงานบุคคลได้ ดังนี้

5.1    สามารถนำไปใช้วางแผนกำหนดจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานที่แท้จริง

5.2    นำไปใช้ในการสับเปลี่ยน โยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยที่ผู้ย้ายได้ย้ายไปยังหน่วยงานทางการศึกษาที่ต้องการ  และสถานศึกษาก็ได้ข้าราชการครูฯ ตรงกับกลุ่มสาระที่ต้องการเช่นกัน

5.3    นำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา และใน      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.4    ฝ่ายผลิตข้าราชการครูฯ สามารถนำไปวางแผนการผลิตข้าราชการครูฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้อัตรากำลังของสถานศึกษา

เป็นเพื่อน Line กับเรา