หมวดหมู่
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สำรองข้อมูล >> ข่าวที่น่าสนใจ
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ตัวแทนประกันชีวิต
ตัวแทนประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  เช่น  กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย   ไม่จ่ายค่าจ้าง, ค่าล่วงเวลา, ค่าทำงานในวันหยุด ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องให้นายจ้างจ่ายได้ ส่วนจะมีสิทธิได้รับหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป
 
 ดังนั้น การที่จะมีสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจะต้องฟังว่าเป็นลูกจ้างและนายจ้างต่อกันหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็ไม่มีสิทธิ ถ้าจะกล่าวให้เข้าใจโดยง่าย ๆ คำว่านายจ้าง คือผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้  ส่วนคำว่าลูกจ้างนั้น คือ ผู้ตกลงทำงานให้นายจ้าง โดยรับค่าจ้าง
 
 
แต่มีลูกจ้างประเภทหนึ่ง คือ ตัวแทนประกันชีวิต มีตำแหน่งผู้จัดการเขตทำหน้าที่ขายประกันมีเงินเดือนแน่นอน นอกจากมีเงินเดือนแล้วยังมีค่าตอบแทน ต้องตอกบัตรลงเวลาทำงาน   ลูกจ้างประเภท นี้ถือเป็นลูกจ้างที่จะมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่  ศาลฎีกาให้เหตุผลอย่างไร ลองติดตามครับ
 
 คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลแรงงานกลางสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน  โดยให้เรียกโจทก์ทั้งสองตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยแต่งตั้งโจทก์ทั้งสองเป็นตัวแทนประกันชีวิตประจำสาขาระยอง  ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้าจากการขายประกันชีวิตและค่าส่งเสริมการสร้างตัวแทน  และยังให้โจทก์ที่ 1 ทำหน้าที่ผู้จัดการเขต  โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนอีกส่วนหนึ่ง ส่วนโจทก์ที่ 2 ให้ทำหน้าที่ด้านธุรการอีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมาโจทก์ทั้งสองได้ลาออก ระหว่างทำงานจำเลยยังมิได้จ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนให้แก่โจทก์ทั้งสอง ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 38,000 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 51,870 บาท

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า โจทก์ทั้งสองมิใช่ลูกจ้างจำเลย แต่เป็นเพียงตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการเขตเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ในการฝึกอบรมควบคุมดูแลและรับผิดชอบตัวแทนประกันชีวิตในสังกัดของตนให้ปฏิบัติตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนประกันชีวิต ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมสั่งการหรือให้คุณให้โทษแก่พนักงานของจำเลย  เงินที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ที่ 1 ในฐานะผู้จัดการเขตเป็นลักษณะของค่าใช้จ่ายจากผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามสัญญาตัวแทนประกันชีวิต ส่วนงานธุรการที่โจทก์ที่ 2 ทำเป็นเรื่องที่โจทก์ที่ 2 ช่วยโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นสามี เพื่อให้ผลการดำเนินการของโจทก์ที่ 1 สำเร็จตามเป้าหมายขอให้ยกฟ้อง

             
            ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

 
 ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า  "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า   โจทก์ทั้งสองเป็นสามีภริยากัน และเป็นตัวแทนประกันชีวิตของจำเลย  โดยโจทก์ที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการเขตประจำสำนักงานสาขาจังหวัดระยอง  มีหน้าที่บริหารงานในสาขาตามนโยบายที่จำเลยกำหนด  นอกจากได้รับค่าตอบแทนเป็นนายหน้าจากการขายประกันชีวิตแล้ว  โจทก์ที่ 1 ยังได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท และค่าส่งเสริมการขายประกันชีวิตอีกเดือนละ 8,000 บาท ตามหนังสือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการเขต  ระเบียบว่าด้วย  เรื่องโครงสร้างผู้บริหารฝ่ายขายสามัญและค่าตอบแทนและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ส่วนโจทก์ที่ 2 มีหน้าที่ทำงานด้านธุรการของสำนักงานสาขาจังหวัดระยองด้วย  และโจทก์ทั้งสองต้องมาลงเวลาทำงานที่สำนักงานสาขาตามสำเนารายชื่อพนักงาน คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองว่า  โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างของจำเลยอีกสถานะหนึ่งหรือไม่" 
 
 เห็นว่า ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนประกันชีวิตที่โจทก์ทั้งสองทำกับจำเลยข้อ 7 ระบุว่า "คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจ โดยชัดแจ้งว่าบริษัทมีความผูกพันกับตัวแทนประกันชีวิตในฐานะตัวการกับตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเฉพาะการตามข้อตกลงแห่งสัญญา ฉบับนี้เท่านั้น โดยมิได้อยู่ในฐานะบริษัทกับพนักงาน  หรือนายจ้างกับลูกจ้างแต่อย่างใด"
และตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตที่โจทก์ที่ 1 ทำกับจำเลย ข้อ 2 ก็ระบุไว้ในทำนองเดียวกันว่า ความผูกพันระหว่างบริษัทกับผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตเป็นไปในฐานะตัวการกับตัวแทนรับมอบอำนาจเฉพาะการเท่านั้นมิใช่ในฐานะบริษัทกับพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 จึงพึงเห็นได้ว่า การที่จำเลยแต่งตั้งโจทก์ทั้งสองเป็นตัวแทนประกันชีวิตของจำเลยโดยแต่งตั้งโจทก์ที่ 1เป็นผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตดำรงตำแหน่งผู้จัดการเขตนั้น โจทก์ทั้งสองกับจำเลยมีเจตนาที่จะผูกพันต่อกันในฐานะเป็นตัวการกับตัวแทนตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ15 ตัวแทน  หาได้มีความประสงค์จะผูกพันอย่างลูกจ้าง กับนายจ้างไม่ ถึงแม้โจทก์ที่ 1 จะมีสิทธิได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท และเงินสนับสนุนการขายงานอีกเดือนละ 8,000 บาท ตามหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการเขตและระเบียบเรื่องโครงสร้างผู้บริหารฝ่ายขายสามัญและค่าตอบแทนก็ตาม  แต่ก็เป็นระเบียบที่จำเลยกำหนดขึ้นใช้เฉพาะตัวแทนประกันชีวิต มิได้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างทั่วไปของจำเลย  โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์อื่นดังลูกจ้างทั่วไปของจำเลย เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง สิทธิตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน เป็นต้น

 
แสดงให้เห็นว่า จำเลยแบ่งแยกผู้ที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตออกจากผู้ที่เป็นลูกจ้างของจำเลย ฐานะและสิทธิของโจทก์ทั้งสองจึงแตกต่างจากลูกจ้างของจำเลย  ข้อที่โจทก์ทั้งสองต้องลงเวลาทำงานเป็นเรื่องที่โจทก์ทั้งสองกับจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาและเพื่อให้กิจการของจำเลยมีประสิทธิภาพและรัดกุม โจทก์ทั้งสองกับจำเลยจึงทำความตกลงกันได้ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ทั้งสองต้องทำงานตามคำสั่ง หรือการบังคับบัญชาของจำเลย อีกประการหนึ่ง ไม่ปรากฏว่ากรณีที่โจทก์ฝ่าฝืนต่อระเบียบดังกล่าวจำเลยมีอำนาจลงโทษโจทก์ทั้งสองเป็นประการอื่นนอกเหนือจากการเลิกสัญญา 
 
 ดังนั้นแม้จะได้ความว่า  โจทก์ทั้งสองต้องทำงานด้านธุรการของสำนักงานด้วยก็เป็นเพียงการช่วยเหลืองานของจำเลยซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของโจทก์ที่ 1 ให้บรรลุผลสำเร็จอันเป็นประโยชน์แก่โจทก์ทั้งสองด้วย  ไม่ทำให้โจทก์ทั้งสองมีสถานะเป็นลูกจ้างของจำเลยแต่ประการใดที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว  อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น  พิพากษายืน (ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 4762-4763/2546)

 

ที่มา: คอลัมน์ Hr.Law โดย : ยงยุทธ ไชยมิ่ง
นิตยสาร Recruit Update ฉบับที่ 415 ประจำวันที่ 1-15  ธันวาคม  2547

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น:
  รวมภาพงานแต่ง พิ้งกี้ สาวิกา
  ยาสมุนไพร ใบตองอ่อนรักษาแผลสดได้ - ไม่ปวดแถมหายเร็วขึ้น
  ข้าวต้มมัด-เมี่ยงคำ ขึ้นทะเบียน มรดกเสี่ยงสูญหายของชาติ
  ชนเรือคว่ำ ฉลามขาวยักษ์ดุ รอดตายปาฏิหาริย์
   กลุ่มเด็กแว้นพานทองดับสยอง กระบะพุ่งใส่!!
   คลิปไฟไม้ลูกค้าสาวจีนบาดเจ็บสาหัส เตือนภัย ปิ้งย่าง
    สยอง!! คอลเลคชั่นที่แปลก สะสมหมวกกันน็อคคนตาย
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น:
  อัพเดทข่าวล่าสุด
  ดูทั้งหมด   
  10 อันดับข่าวสุดฮิตอาทิตย์นี้
  ดูทั้งหมด   
  ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
  ดาโต๊ะ โมกอล ต้นตระกูล สุลต่านสุลัยมาน
  บทบัญญัติเกี่ยวกับลูกที่เกิดจากการซินา
  หะดีษเกี่ยวกับ หญิงตั้งครรภ์
  มัสยิดอัลอักศอ แห่งเมืองเยรูซาเลม
  ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอ่านกับลายนิ้ว
  มัสยิดฮัซซันที่สอง (Hassan II Mosque) งดงาม ยิ่งใหญ่ที่สุดในโมร็อกโก
  มัสยิด Ibn Tulum Mosque แห่งกรุงไคโร ประเทศอียิปต์
  Amir Aqsunqur Mosque มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์
  มัสยิดอายาโซเฟีย (Aya Sofia) แห่งกรุงอิสตันบูล
  มัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque) แห่งประเทศตุรกี สง่างาม เกินคำบรรยาย
  ดูทั้งหมด  
  บทความ มุสลิมไทย โพสต์
  สูตรไก่ย่าง ส้มตำ เมนูอร่อย เป็นตำนานกว่า 70 ปีของไทย ไก่ย่าง จีระพันธ์
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การประกอบธุรกิจ
  จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ
  ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ
  ความหมายของอาชีพอิสระ
  ประเภทของการประกอบ ธุรกิจ
  สถาบันทางธุรกิจ
  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
  อุดมการณ์ของนักธุรกิจ
  ดูทั้งหมด  
  สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
  เตือนภัย! ใครชอบกิน ปลาเส้น ต้องอ่าน หลังพบเผาแล้วมีกลิ่นพลาสติก!
  สูตรพอกหน้าด้วย กล้วยไข่ สมานผิว ลดสิว ขจัดสิวเสี้ยน
  10 สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึก สดชื่นขึ้นภายใน10นาที โดยไม่ต้องพึ่งกาแฟ!
  ไขข้อข้องใจ จะกินอะไรดี ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกาย?
  หมอนรองกระดูกสันหลัง เสื่อมภาวะเสี่ยงในวัยทำงาน
  สุดทึ่ง! กินอาหารเหล่านี้ ช่วยฟันขาวสวย แข็งแรง อย่างเป็นธรรมชาติ
  เชื่อป่ะ? กินผลไม้รสหวาน ทำให้ช่องคลอดหวานไปด้วย
  การบริหารมือ ที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงการเป็นนิ้วล็อค
  ทึ่ง! ผู้สูงอายุดื่มน้ำน้อย หวั่นเกิดภาวะขาดน้ำ อันตรายถึงขั้นหัวใจล้มเหลว
  สุดมั่ว! ผลไม้ที่ห้ามกินคู่กัน ข้อมูลไร้ผลวิจัยชี้ชัด
  ดูทั้งหมด  
   
   
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก