หมวดหมู่
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สำรองข้อมูล >> ข่าวที่น่าสนใจ
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
การสรรหา : วิธีการสรรหาบุคลากร
การสรรหา : วิธีการสรรหาบุคลากรการสรรหา : วิธีการสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
การสรรหามีวิธีการดำเนินการที่นิยมใช้อยู่ 2 วิธี คือ
 1. การสรรหาจากภายใน (Internal  recruitment)
 2. การสรรหาจากภายนอก(External recruitment)

 

1. การสรรหาจากภายใน

        การสรรหาจากภายใน เป็นการสรรหาบุคลาการหรือผู้สมัครจากภายในหน่วยงานของตนเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่ กล่าวคือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง แทนที่จะประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกก็จะประกาศรับบุคลากรที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดให้มาสอบแข่งขันหรือมารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นมา หรืออาจใช้วิธีการโยกย้ายสับเปลี่ยนในแผนกเดียวกันหรือต่างแผนกก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม การสรรหาโดยวิธีมักเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เดิม
 
ข้อดี  ของการสรรหาจากภายใน มีดังนี้
 1. เสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาต่ำ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ตลาดรวมถึงการการฝึกอบรม
 2. หน่วยงานมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับทักษะ ความสามารถของผู้สมัครภายในดีกว่าของผู้สมัครภายนอก ซึ่งจะนำไปสู่การจัดสินใจเลือกที่ดีกว่า และโอกาสที่จะทำงานสำเร็จมีความเป็นไปได้เนื่องจากมีการประเมินความสามารถและทักษะเป็นอย่างดี
 3. นโยบายการสรรหาจากภายในจะส่งเสริมขวัญและกำลังใจของพนักงานได้ดี สามารถสร้างความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในงานได้เพิ่มขึ้นด้วย สิ่งเหล่านี้มีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพของการทำงาน
 4. เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรภายนอกเข้ามาทำงาน แม้ว่าจะต้องเริ่มงานในขั้นต่ำ เพราะเห็นว่ามีโอกาสก้าวหน้าแน่นอน
 
อย่างไรก็ตาม การสรรหาภายในอาจมีข้อจำกัด ที่พึงเกิดขึ้นดังนี้
 1. สูญเสียโอกาสที่จะได้พนักงานที่มีคุณภาพดีจากแหล่งภายนอกเข้ามาทำงาน
 2. วิธีการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ไม่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากขาด “เลือดใหม่” (New blood) ที่จะเสนอรูปแบบที่แตกต่างไปจากวิธีเดิม
 3. การโจมตีทำลาย (Raiding)  ของฝ่ายต่างๆ ในองค์การเพื่อให้ได้ซึ่งตำแหน่งเดียวกันจะมีสูงขึ้น ทำให้เกิดข้อขัดแย้งภายในขึ้นได้
 4. การเมืองในองค์การจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการสรรหาภายในได้มากมีการวิ่งเต้นทางการเมืองเพื่อให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
 5. พนักงานจำนวนหนึ่งคิดว่าตนควรได้รับโอกาส หากมีการปฏิเสธด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามมักจะเกิดความไม่พอใจ อาจนำไปสู่ความท้อแท้และความเฉื่อยชาได้
 
 

2.การสรรหาจากภายนอก

        การสรรหาจากภายนอกเป็นการสรรหาบุคคลหรือผู้สมัครจากภายนอกหน่วยงาน โดยพยายามชักจูงบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาทำงาน เพื่อสอบแข่งขันเข้าดำรงตำแหน่งตามความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งขั้นตอนในการสรรหาจะเริ่มตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติของพนักงานที่จะต้องสรรหา การแสวงหาแหล่งกำลังคน การประกาศรับสมัคร การตรวจใบสมัครจนกระทั่งการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วิธีนี้นิยมใช้ในการรับพนักงานระดับต้นๆ ในเวลาที่ขยายกิจการ หรือในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งได้
       
 
ข้อดี  ของการสรรหาจากภายนอก มีดังนี้
 1. องค์การมีโอกาสคัดเลือกบุคคลที่ต้องการจากผู้สมัครจำนวนมากกว่า การคัดเลือกจากภายใน น่าจะทำให้ได้ผู้ที่มีระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะ ที่ยังไม่มีในองค์การปัจจุบัน
 2. บุคคลจากแหล่งภายนอกาจจะมีประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น อันจะทำให้องค์การได้รับแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ๆ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้น
 3. องค์การสามารถปลูกฝังประสบการณ์ใหม่ได้ตามต้องการ
 
ส่วนข้อจำกัดของการสรรหาจากภายนอกที่อาจมี ได้แก่
 1. ทำให้ขวัญกำลังใจและความผูกพันในการทำงานของพนักงานที่ทำงานอยู่เดิมต่ำลง เพราะไม่เห็นโอกาสก้าวหน้าของตน
 2. พนักงานที่รับมาใหม่จะไม่เหมาะสมกับตำแหน่งในองค์การ
 3. สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การคัดเลือก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสรรหา
 4. การปรับตัวของพนักงานใหม่อาจจะใช้เวลานานในการสร้างความและเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์การ
 
        ในทางปฏิบัติพบว่า องค์การส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสรรหาทั้งสองวิธี คือ วิธีการสรรหาจากภายในและจากภายนอกควบคู่กันไป กล่าวคือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง จะพิจารณาเลือกสรรจากพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม สำหรับพนักงานระดับต้นๆ มักจะนิยมใช้วิธีการสรรหาจากภายนอก ในบางกรณีพบว่าองค์การอาจต้องการ “เลือดใหม่” เข้ามาทำงาน เพื่อให้องค์การสามารถแข่งขันในวงการธุรกิจได้ การสรรหาจากภายนอกจึงต้องเข้ามามีบทบาท แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามการเลื่อนตำแหน่งโดยการพิจารณาสรรหาจากบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีผลต่อขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการทำงานและมีประโยชน์ต่อองค์การโดยภาพรวม
 
 
บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น:
  รวมภาพงานแต่ง พิ้งกี้ สาวิกา
  ยาสมุนไพร ใบตองอ่อนรักษาแผลสดได้ - ไม่ปวดแถมหายเร็วขึ้น
  ข้าวต้มมัด-เมี่ยงคำ ขึ้นทะเบียน มรดกเสี่ยงสูญหายของชาติ
  ชนเรือคว่ำ ฉลามขาวยักษ์ดุ รอดตายปาฏิหาริย์
   กลุ่มเด็กแว้นพานทองดับสยอง กระบะพุ่งใส่!!
   คลิปไฟไม้ลูกค้าสาวจีนบาดเจ็บสาหัส เตือนภัย ปิ้งย่าง
    สยอง!! คอลเลคชั่นที่แปลก สะสมหมวกกันน็อคคนตาย
   สูตรอาหารไทย 4 ภาค ภาษาอังกฤษ รวทวิธีทำอย่างละเอียด
   สำนวนภาษาอังกฤษ ในการเริ่มต้นจดหมาย
   คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่ง (สำคัญ) ในองค์กร สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น:
  20 อันดับข่าวฮ็อต์ล่าสุด
  ดูทั้งหมด   
  10 อันดับข่าวสุดฮิตอาทิตย์นี้
  ดูทั้งหมด   
  ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
  รีวิวภาพ ชุดแต่งงานอิสลาม ของเหล่าเจ้าสาว ดารามุสลิมคนดัง
  ประมวลภาพ ชุดแต่งงานอิสลาม พิงกี้ สาวิกา หรูหรา สุดอลังการ!
  การดูฤกษ์แต่งงาน (อิสลาม) ควรมีหรือไม่?
  ภาพชุดแต่งงานอิสลาม “นานา ไรบีนา” วิวาห์หวาน สง่างาม
  ชุดแต่งงานอิสลาม “เป้ย ปานวาด” ฮิญาบ สุดหรู สวย สง่า
  คุณเชื่อหรือไม่ว่า “ประตูกะบะห์” เป็นฝึมือของช่างมุสลิมไทย
  “เจลาติน” ที่สกัดจากซากสัตว์ที่ไม่ฮาลาลและหมู เรากินได้ไหม ?
  8 ข้อที่ไม่พึงปฏิบัติ อันส่งผลต่อการลดความสัมพันธ์ที่ดี ภายในครอบครัว
  ข่าวดีและข่าวร้าย (อิสลาม)
  รองเท้า (อิสลาม)
  ดูทั้งหมด  
  บทความ มุสลิมไทย โพสต์
  สูตรไก่ย่าง ส้มตำ เมนูอร่อย เป็นตำนานกว่า 70 ปีของไทย ไก่ย่าง จีระพันธ์
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การประกอบธุรกิจ
  จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ
  ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ
  ความหมายของอาชีพอิสระ
  พาณิชย์เร่งแผนลดนำเข้าเครื่องจักรใหม่
  อุดมการณ์ของนักธุรกิจ
  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
  สถาบันทางธุรกิจ
  ดูทั้งหมด  
  สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
  มันเทศ ลดความอ้วน ลดหุ่นสวยด้วย เคล็ดลับแจ่มแท้ อร่อยแถมยังไม่อ้วน
  แมงลัก เม็ดแมงลัก สรรพคุณเพอร์เฟค รู้ 10 เรื่องนี้หรือยัง?
  ไมยราบ ต้นไมยราบ สรรพคุณสุดยอด ล้างไต-ไขมัน-ลดน้ำตาลในเลือด
  คำเตือน! ยาพาราเซตามอล ส่งผลร้าย ต่อระบบสืบพันธุ์ในเพศชาย
  วิธีเก็บไข่ไก่ให้อยู่ได้นาน ด้วยวิธีสุดเจ๋ง ประหยัดพื้นที่ในตู้เย็นอีกด้วย
  วิธีต้มไข่ วิธีต้มไข่ยางมะตูม วิธีต้มไข่ไม่ให้แตก ต้มอย่างไรให้เพอร์เฟค
  “การใช้โถฉี่สาธารณะ” เรื่องมรรยาทเล็กๆ ที่ผู้ชายเราควรรู้ไว้
  เตือนภัย “บ้านลม” อันตรายสำหรับเด็ก ที่ไม่ควรมองข้าม
  เทคนิคสุดพิเศษ 15 ทางลัด “งานบ้าน” ที่ไม่มีใครเคยบอกคุณ รู้แล้วอึ้ง!
  การไว้หนวดเคราที่หนุ่มๆ อาจคาดไม่ถึง กับ7 ข้อดีที่คุณต้องคิดใหม่!
  ดูทั้งหมด  
   
   
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก