หมวดหมู่
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สำรองข้อมูล >> ข่าวที่น่าสนใจ
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
การสรรหา : วิธีการสรรหาบุคลากร
การสรรหา : วิธีการสรรหาบุคลากรการสรรหา : วิธีการสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
การสรรหามีวิธีการดำเนินการที่นิยมใช้อยู่ 2 วิธี คือ
 1. การสรรหาจากภายใน (Internal  recruitment)
 2. การสรรหาจากภายนอก(External recruitment)

 

1. การสรรหาจากภายใน

        การสรรหาจากภายใน เป็นการสรรหาบุคลาการหรือผู้สมัครจากภายในหน่วยงานของตนเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่ กล่าวคือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง แทนที่จะประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกก็จะประกาศรับบุคลากรที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดให้มาสอบแข่งขันหรือมารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นมา หรืออาจใช้วิธีการโยกย้ายสับเปลี่ยนในแผนกเดียวกันหรือต่างแผนกก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม การสรรหาโดยวิธีมักเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เดิม
 
ข้อดี  ของการสรรหาจากภายใน มีดังนี้
 1. เสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาต่ำ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ตลาดรวมถึงการการฝึกอบรม
 2. หน่วยงานมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับทักษะ ความสามารถของผู้สมัครภายในดีกว่าของผู้สมัครภายนอก ซึ่งจะนำไปสู่การจัดสินใจเลือกที่ดีกว่า และโอกาสที่จะทำงานสำเร็จมีความเป็นไปได้เนื่องจากมีการประเมินความสามารถและทักษะเป็นอย่างดี
 3. นโยบายการสรรหาจากภายในจะส่งเสริมขวัญและกำลังใจของพนักงานได้ดี สามารถสร้างความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในงานได้เพิ่มขึ้นด้วย สิ่งเหล่านี้มีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพของการทำงาน
 4. เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรภายนอกเข้ามาทำงาน แม้ว่าจะต้องเริ่มงานในขั้นต่ำ เพราะเห็นว่ามีโอกาสก้าวหน้าแน่นอน
 
อย่างไรก็ตาม การสรรหาภายในอาจมีข้อจำกัด ที่พึงเกิดขึ้นดังนี้
 1. สูญเสียโอกาสที่จะได้พนักงานที่มีคุณภาพดีจากแหล่งภายนอกเข้ามาทำงาน
 2. วิธีการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ไม่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากขาด “เลือดใหม่” (New blood) ที่จะเสนอรูปแบบที่แตกต่างไปจากวิธีเดิม
 3. การโจมตีทำลาย (Raiding)  ของฝ่ายต่างๆ ในองค์การเพื่อให้ได้ซึ่งตำแหน่งเดียวกันจะมีสูงขึ้น ทำให้เกิดข้อขัดแย้งภายในขึ้นได้
 4. การเมืองในองค์การจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการสรรหาภายในได้มากมีการวิ่งเต้นทางการเมืองเพื่อให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
 5. พนักงานจำนวนหนึ่งคิดว่าตนควรได้รับโอกาส หากมีการปฏิเสธด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามมักจะเกิดความไม่พอใจ อาจนำไปสู่ความท้อแท้และความเฉื่อยชาได้
 
 

2.การสรรหาจากภายนอก

        การสรรหาจากภายนอกเป็นการสรรหาบุคคลหรือผู้สมัครจากภายนอกหน่วยงาน โดยพยายามชักจูงบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาทำงาน เพื่อสอบแข่งขันเข้าดำรงตำแหน่งตามความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งขั้นตอนในการสรรหาจะเริ่มตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติของพนักงานที่จะต้องสรรหา การแสวงหาแหล่งกำลังคน การประกาศรับสมัคร การตรวจใบสมัครจนกระทั่งการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วิธีนี้นิยมใช้ในการรับพนักงานระดับต้นๆ ในเวลาที่ขยายกิจการ หรือในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งได้
       
 
ข้อดี  ของการสรรหาจากภายนอก มีดังนี้
 1. องค์การมีโอกาสคัดเลือกบุคคลที่ต้องการจากผู้สมัครจำนวนมากกว่า การคัดเลือกจากภายใน น่าจะทำให้ได้ผู้ที่มีระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะ ที่ยังไม่มีในองค์การปัจจุบัน
 2. บุคคลจากแหล่งภายนอกาจจะมีประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น อันจะทำให้องค์การได้รับแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ๆ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้น
 3. องค์การสามารถปลูกฝังประสบการณ์ใหม่ได้ตามต้องการ
 
ส่วนข้อจำกัดของการสรรหาจากภายนอกที่อาจมี ได้แก่
 1. ทำให้ขวัญกำลังใจและความผูกพันในการทำงานของพนักงานที่ทำงานอยู่เดิมต่ำลง เพราะไม่เห็นโอกาสก้าวหน้าของตน
 2. พนักงานที่รับมาใหม่จะไม่เหมาะสมกับตำแหน่งในองค์การ
 3. สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การคัดเลือก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสรรหา
 4. การปรับตัวของพนักงานใหม่อาจจะใช้เวลานานในการสร้างความและเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์การ
 
        ในทางปฏิบัติพบว่า องค์การส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสรรหาทั้งสองวิธี คือ วิธีการสรรหาจากภายในและจากภายนอกควบคู่กันไป กล่าวคือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง จะพิจารณาเลือกสรรจากพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม สำหรับพนักงานระดับต้นๆ มักจะนิยมใช้วิธีการสรรหาจากภายนอก ในบางกรณีพบว่าองค์การอาจต้องการ “เลือดใหม่” เข้ามาทำงาน เพื่อให้องค์การสามารถแข่งขันในวงการธุรกิจได้ การสรรหาจากภายนอกจึงต้องเข้ามามีบทบาท แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามการเลื่อนตำแหน่งโดยการพิจารณาสรรหาจากบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีผลต่อขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการทำงานและมีประโยชน์ต่อองค์การโดยภาพรวม
 
 
บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น:
  รวมภาพงานแต่ง พิ้งกี้ สาวิกา
  ยาสมุนไพร ใบตองอ่อนรักษาแผลสดได้ - ไม่ปวดแถมหายเร็วขึ้น
  ข้าวต้มมัด-เมี่ยงคำ ขึ้นทะเบียน มรดกเสี่ยงสูญหายของชาติ
  ชนเรือคว่ำ ฉลามขาวยักษ์ดุ รอดตายปาฏิหาริย์
   กลุ่มเด็กแว้นพานทองดับสยอง กระบะพุ่งใส่!!
   คลิปไฟไม้ลูกค้าสาวจีนบาดเจ็บสาหัส เตือนภัย ปิ้งย่าง
    สยอง!! คอลเลคชั่นที่แปลก สะสมหมวกกันน็อคคนตาย
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น:
  อัพเดทข่าวล่าสุด
  ดูทั้งหมด   
  10 อันดับข่าวสุดฮิตอาทิตย์นี้
  ดูทั้งหมด   
  ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
  ดาโต๊ะ โมกอล ต้นตระกูล สุลต่านสุลัยมาน
  บทบัญญัติเกี่ยวกับลูกที่เกิดจากการซินา
  หะดีษเกี่ยวกับ หญิงตั้งครรภ์
  มัสยิดอัลอักศอ แห่งเมืองเยรูซาเลม
  ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอ่านกับลายนิ้ว
  มัสยิดฮัซซันที่สอง (Hassan II Mosque) งดงาม ยิ่งใหญ่ที่สุดในโมร็อกโก
  มัสยิด Ibn Tulum Mosque แห่งกรุงไคโร ประเทศอียิปต์
  Amir Aqsunqur Mosque มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์
  มัสยิดอายาโซเฟีย (Aya Sofia) แห่งกรุงอิสตันบูล
  มัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque) แห่งประเทศตุรกี สง่างาม เกินคำบรรยาย
  ดูทั้งหมด  
  บทความ มุสลิมไทย โพสต์
  สูตรไก่ย่าง ส้มตำ เมนูอร่อย เป็นตำนานกว่า 70 ปีของไทย ไก่ย่าง จีระพันธ์
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การประกอบธุรกิจ
  จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ
  ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ
  ความหมายของอาชีพอิสระ
  ประเภทของการประกอบ ธุรกิจ
  สถาบันทางธุรกิจ
  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
  อุดมการณ์ของนักธุรกิจ
  ดูทั้งหมด  
  สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
  เตือนภัย! ใครชอบกิน ปลาเส้น ต้องอ่าน หลังพบเผาแล้วมีกลิ่นพลาสติก!
  สูตรพอกหน้าด้วย กล้วยไข่ สมานผิว ลดสิว ขจัดสิวเสี้ยน
  10 สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึก สดชื่นขึ้นภายใน10นาที โดยไม่ต้องพึ่งกาแฟ!
  ไขข้อข้องใจ จะกินอะไรดี ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกาย?
  หมอนรองกระดูกสันหลัง เสื่อมภาวะเสี่ยงในวัยทำงาน
  สุดทึ่ง! กินอาหารเหล่านี้ ช่วยฟันขาวสวย แข็งแรง อย่างเป็นธรรมชาติ
  เชื่อป่ะ? กินผลไม้รสหวาน ทำให้ช่องคลอดหวานไปด้วย
  การบริหารมือ ที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงการเป็นนิ้วล็อค
  ทึ่ง! ผู้สูงอายุดื่มน้ำน้อย หวั่นเกิดภาวะขาดน้ำ อันตรายถึงขั้นหัวใจล้มเหลว
  สุดมั่ว! ผลไม้ที่ห้ามกินคู่กัน ข้อมูลไร้ผลวิจัยชี้ชัด
  ดูทั้งหมด  
   
   
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก