หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สำรองข้อมูล >> คลังความรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
การออกแบบ การเรียนรู้
การออกแบบ การเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้  ในการออกแบบการเรียนรู้ในผู้ใหญ่  มีตัวแปรต้องพิจารณา 3 ตัวแปร  คือ

1.      Learning Strategies  กลยุทธการเรียนรู้ 

2.      Learning outcome  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ต้องการ

3.      The learner  การพัฒนาสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน  หมายถึงผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้  ทักษะ  และความสามารถ            

การออกแบบการเรียนรู้ที่ดีจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบการเรียนรู้ต้องการ  ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ต้องการประกอบด้วย    

1.      Program Knowledge   หมายถึง  การจัดโปรแกรมการเรียนรู้  ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในเรื่อง

   o     Basic facts and skill   ความรู้พื้นฐานรวมทั้งทักษะในเรื่องนั้น ๆ  เช่น  ความรู้ในเรื่องสภาพขององค์กรในปัจจุบัน  สมาชิกขององค์กรเป็นต้น    ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit Knowledge)  และการถ่ายทอดทักษะในการทำงาน   

   o     Professional/Technical Information  ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับความรู้ในเชิงวิชาชีพ    งานที่ทำ  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน    ได้แก่  -        -  Factual  information  เป็นข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้เรียน  ที่ผู้จัดโปรมแกรมต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้  เช่น น้ำ   เกิดจากการรวมตัวของไฮโดรเจนและออกซิเจน

-          Detailed complexity  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน  เข้าใจและสามารถระบุรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีตัวแปรอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  สามารถวิเคราะห์สาเหตุและคาดการผลที่จะเกิดขึ้นได้เป็นขั้นตอน    (cause & effect)  เช่น วิศวกรออกแบบการสร้างสะพานจะต้องมีการคำนวณความสามารถในการรองรับน้ำหนักของสะพานรวมทั้งความสามารถในการต้านแรงลม ของสะพาน  เพื่อให้ได้สะพานที่มีความแข็งแรงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง 

  o     Procedural skills   เป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่ต้องการให้เกิดในโปรแกรมความรู้  เป็นเรื่องทักษะและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ ที่ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน   ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งทักษะในการทำงานนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน  นั่นคือทักษะนี้จะแสดงให้เห็นได้เมื่อผู้เรียนพบกับปัญหายุ่งยากซับซ้อนนั่นเอง

กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาให้เกิดผลสำฤทธิ์ด้านนี้  ประกอบด้วย

o     Theory  Session เป็นการให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีด้วยวิธีการต่างๆ

o     Lecture  ใช้วิธีการบรรยาย

o     Skill session  การสอนเกี่ยวกับทักษะ

2.      ความรู้ความสามารถในแก้ปัญหาในงาน (Task)  แบ่งเป็นองค์ประกอบคือ

2.1    Analytical   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิเคราะห์  แบ่งเป็น 4 ระดับคือ•Linear analysis:  เป็นความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น ความสามารถในการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผลได้

•Diagnostic analysis:  เป็นความสามารถในการอธิบาย  การตีความข้อมูล ในแต่ละประเภทได้   การขุดคุ้ยค้นหาสาเหตุได้ซึ่งเป็นความสามารถที่พัฒนาขึ้นมาจากระดับแรก 

•Complex analysis: เป็นความสามารถในการที่จะแก้ปัญหา  และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องโดยใช้กระบวนการหรือรูปแบบการแก้ปัญหา เช่น รูปแบบการแก้ปัญหาของ  Dewey  7 ขั้นตอน คือ  1.       มีการระบุปัญหา  2.       ระบุแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา   3.       การประเมินผลหรือคาดการณ์แต่ละแนวทางที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 4.       การตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา5.       วางแผนสู่การปฏิบัติ6.       นำแนวแก้ปัญหาทางที่เลือกไปลงมือปฏิบัติ7.       ประเมินผล

•Analysis under uncertainty : เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง  ได้แก่ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์  สามารถระบุปัญหาและหาแนวทางแก้ไขได้แม้ข้อมูลที่มีไม่สมบูรณ์เพียงพอ ซึ่งเซงเก้ได้ให้ความหมายของบุคคลในกลุ่มนี้ว่าเป็น  “บุคคลที่เต็มไปด้วยพลังของความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและมีชีวิตชีวา 

2.2  Logistical  การทำงานที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นเหตุเป็นผลหรือ  ความเป็นตรรกะ  มี 4 องค์ประกอบ  ได้แก่

•Goal Identification  สามารถระบุเป้าหมายที่ต้องการได้

•Administrative proficiency  สามารถในการบริหารจัดการได้ ซึ่งเป็นความสามารถนี้เป็นทักษะที่มีความสัมพันธ์กับการวางแผนและการจัดการ 

    -  การวางแผน(Planning)  คือความสามารถในการคาดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานได้  และสามารถตัดสินใจเลือกกิจกรรมเพื่อลงมือปฏิบัติได้อย่างมีเหตุมีผล

      -    การจัดระบบ (Organizing)   เป็นความสามารถในการที่จะนำทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดการร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพสมเหตุสมผล     

ในขณะที่การจัดการ (Administrative) เป็นการคิดจัดการในเรื่อง         

  -- Resource allocation  คือ  การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม คุ้มค่า           

   -- Efficiency มีประสิทธิภาพ  เป็นการค้นหาแนวทางหรือวิธีการในการบริหารจัดการที่ดีกว่าเดิมโดยมีประเด็นสำคัญคือ                   

          --- การคัดเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพ                   

          --- มีการตั้งเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้                   

          ---  ผลลัพธ์ที่ต้องการมีมาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร                               

2.3  Implementing การประยุกต์ความรู้ความสามารถในแก้ปัญหาในงานสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการให้เกิด การประยุกต์ความรู้ความสามารถในแก้ปัญหาในงานสู่   มีด้วยกัน 4 องค์ประกอบคือ

•Work  motivation   ต้องมีกระตุ้นการบุคลการในหน่วยงานเกี่ยวกับคุณค่าของงานที่ทำ  โดยเน้นที่การสร้างทัศนคติที่ดีในงานซึ่งเป็นself motivation ที่จะส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้น (enthusiasm)  มีความรัก  และเชื่อมั่นในงานที่ทำ (strong believe in work )

•Bias for Action  เป็นการกระตุ้นโดยเน้นที่ความต้องการปัจเจกบุคคลเรื่องความสำเร็จ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ  ที่ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในงาน

•Purposeful action: สร้างความมั่นใจให้ผู้ปฎิบัติบิตงานมีความมั่นใจว่าจะสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ที่ดี   

•unilateral power: เป็นการสร้างพลังความสามารถผู้ปฏิบัติงานให้มีความสามารถในการเป็นผู้กำหนดทิศทาง  หาแนวร่วม  และรวมพลังทรัพยากรที่มีมาบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

•Effectiveness: มีประสิทธิผล  พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ตอบสนองเป้าหมาย 4 ประการคือ

          1. responsiveness   คือตอบสนองความต้องการของแลกค้าและความต้องการขององค์กร

          2. Innovation  เกิดนวัตกรรม

          3.Competence  มีการพัฒนาและใช้ศักภาพของคนอย่างมีประสิทธิภาพ

         4. Efficiency มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านนี้  ประกอบด้วย

o     Discussion เป็นการอภิปรายกลุ่ม  หรือถกแถลงวิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วมกัน  แล้วหาข้อยุติ

o     case study  เป็นการนำกรณีตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา  ทำการวิเคราะห์สังเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของกรณีตัวอย่างและสรุปรูปแบบในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดร่วมกัน

o     Role play  เป็นการแสดงบทบาทสมมุติ  สถานการณ์สมมุติ  และให้ผู้ศึกษาเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมที่ผู้แสดงบทบาทสมมุติปฏิบัติตามสถานการณ์สมมุตินั้นๆ  แล้วนำมาวิเคราะห์วิจารณ์วิเคราะห์สังเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และสรุปรูปแนวทางที่ดีที่สุดร่วมกัน 

3.      การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship)  แบ่งเป็น

o     Intrapersonal สัมพันธภาพในตัวเอง  ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

  •       Spontaneity เป็นลักษณะที่มีและเกิดขึ้นเองในบุคคลนั้น  ได้แก่ความสามารถของบุคคลในการที่แสดงตัวตนของตนเองออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้อย่างอิสระ  

  •       Self awareness การตระหนักรู้ตนเอง  เป็นความสามารถของบุคคลนั้น ๆ ที่มีความตระหนักรู้ในตนเอง  สามารถบอกจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองได้  

  •       Self confidence  ความเชื่อมั่นในตนเอง  เป็นความสามารถของบุคคลในการแสดงออกซึ่งความเชื่อมั่นเด็ดเดี่ยวของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้ 

  •       Inner strength  ความเข้มแข็งอดทนภายในของบุคคลต่อภาวการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ  โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงไม่สามารถคาดการณ์ได้    

  •       Self discipline ความมีวินัยในตนเอง  หมายถึงความสามารถของบุคคลในการควบคุมกำกับตนเอง  และแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

  •       Emotional resilience ความยืดหยุ่นทางอารมณ์  เป็นความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งเป็นความสามารถที่จะพัฒนาสู่การคิดวิจารณ์  คิดแบบเป็นตรรกะต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสถาณการณ์ต่าง ๆ (Critical thinking and meta  ability) ได้อย่างเหมาะสมตามมา   

o     Interpersonal  สัมพันธภาพระหว่างบุคคล  ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

  • Communication มีความสามารถในการสื่อสารระดับพื้นฐาน ได้แก่ สามารถเขียน  พูด  หรือแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจได้

  • interaction at the objective level ความสามารถการสื่อสาร  ปฏิสัมพันธ์  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  • Interacting at emotional level  สามารถมีปฏิสัมพันธ์ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เข้าใจในความแตกต่างของการทำงานกับคน   และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • Using group process มีความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการกลุ่มส่วนผลให้เกิดผลลัพธ์ที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งต้องมีสรรถนะ(Competency) ระดับสูงในเรื่อง              

การสื่อสาร                    

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น                     

 -  การควบคุมอารมณ์

  • Using social power  มีความสามารถในการใช้พลังทางสังคมมาสนับสนุนงานได้  โดยมีความสามารถเลือกสิ่งเครื่องมือมาใช้ได้อย่างฉลากหลักแหลม  ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี

o     Concern for other  ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้คือ

  •       Developing others  มีความสามารถในการพัฒนาผู้อื่นได้  บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนใฝ่ดี มีค่าและพัฒนาได้  •       Empathy  มีความสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกหรือความยากลำบากของผู้อื่น  

  •       Leadership  มีความเป็นผู้นำ  สามารถตัดสินใจหรือลงความเห็น  มอบหมายหน้าที่  และนิเทศติดตามงานได้

  •       Managing Conflict มีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง  ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานการเป็นผู้นำที่ดี  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาให้เกิดผลัมฤทธิ์ด้านนี้  ประกอบด้วย

o     experiential learning  เป็นการสอนให้เกิดการเรียนรู้โดยการทดลองเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีมาเป็นแนวทางปฏิบัติ

o     Mentoring  การใช้ระบบพี่เลี้ยง  โดยผู้ที่มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับ(Best practice) มาเป็นเครื่องมือในการสอนหรือพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ในคนที่มีประสบการณ์น้อย  หรือบุคลากรใหม่

o     Problem base learning  การสอนที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อสาระและสร้างองค์ความรู้ขึ้นมา เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา  รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นตัวตั้งและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและสรุปแนวทางที่ดีร่วมกัน

 4.      คิดวิจารณ์ (Critical Thinking)  เป็นความสามารถในการบูรณาการในเรื่องต่อไปนี้ 

-          Problem solving การแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยใช้กระบวนการในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เช่น กระบวนการแก้ปัญหา 7 ขั้นตอนของ Dewey  (รายละเอียดใน Task/Analytical )

-          Creative มีความคิดอย่างสร้างสรรค์  คิดสร้างแนวคิดใหม่ คิดนอกกรอบ 

 -          Evaluation   มีการประเมินผล

-          Dialectic thinking; opposing attribute มีความคิดโต้แย้งแบบมีเหตุมีผล   เป็นตรรกะ 

5.      Meta ability  พลังการเปลี่ยนแปลง  ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และปลูกฝังไปเป็นความรู้แฝง (tacit knowledge) ในบุคคลนั้น ๆ  ซึ่งแสดงให้เราเห็นได้จาก

o           Mental agility ความเฉลียวฉลาดของบุคคล  แบ่งเป็น        

       -  Mental  capacities ความสามารถในการที่จะเข้าใจปัญหาแม้ใน       สถานการณที่ยุ่งยากซับซ้อน                   

       -  Speed  คิดไว

o        Helicopter  Perception  มองภาพกว้าง  หมายถึงความสามารถในการมองภาพหรือสถานการณ์ได้ในทุก ๆ มุมมอง และสามารถสรุปประเด็นปัญหา

 

โดย : คนึงนิจ อนุโรจน์

 

 
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
สูตรอาหารไทย 4 ภาค ภาษาอังกฤษ รวทวิธีทำอย่างละเอียด สูตรอาหารไทย 4 ภาค ภาษาอังกฤษ รวทวิธีทำอย่างละเอียด
สำนวนภาษาอังกฤษ ในการเริ่มต้นจดหมาย สำนวนภาษาอังกฤษ ในการเริ่มต้นจดหมาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่ง (สำคัญ) ในองค์กร สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่ง (สำคัญ) ในองค์กร สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน
รวมกลอนปีใหม่รับปีใหม่/การ์ดปีใหม่ 2011 ประวัติวันปีใหม่ของขวัญปีใหม่สวยๆมีให้เลือกมากมายๆ รวมกลอนปีใหม่รับปีใหม่/การ์ดปีใหม่ 2011 ประวัติวันปีใหม่ของขวัญปีใหม่สวยๆมีให้เลือกมากมายๆ
ที่มาวันปีใหม่และประวัติวันปีใหม่รวมคำอวยพรวันปีใหม่กลอนปีใหม่แบบครบครันที่สุด!! ที่มาวันปีใหม่และประวัติวันปีใหม่รวมคำอวยพรวันปีใหม่กลอนปีใหม่แบบครบครันที่สุด!!
กลอนวันพ่อแห่งชาติ ซึ้งไม่ซึ้งคุณคือคนตัดสิน กลอนวันพ่อแห่งชาติ ซึ้งไม่ซึ้งคุณคือคนตัดสิน
นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง หมาจิ้งจอกกับนกกระสา นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง หมาจิ้งจอกกับนกกระสา
ชื่อเท่ๆ ความหมายชื่อเท่ๆภาษาอังกฤษรวมชื่อเท่ๆในเกมครบ! ชื่อเท่ๆ ความหมายชื่อเท่ๆภาษาอังกฤษรวมชื่อเท่ๆในเกมครบ!
กลอนสุภาพ ข้อบังคับในกลอนสุภาพ กลอนสุภาพ ข้อบังคับในกลอนสุภาพ
คําอวยพรวันพ่อภาษาอังกฤษ รวมมาแล้วซึ้งๆทั้งนั้น คําอวยพรวันพ่อภาษาอังกฤษ รวมมาแล้วซึ้งๆทั้งนั้น
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ภาษาเกาหลี เกี่ยวกับเกาหลีประเทศเกาหลีรวมพลคนรักเกาหลีคลิกเลย! ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ภาษาเกาหลี เกี่ยวกับเกาหลีประเทศเกาหลีรวมพลคนรักเกาหลีคลิกเลย!
รู้จักภาษา ABAP เปิดเบื้องหลังของ SAP R/3 ตอน 2 รู้จักภาษา ABAP เปิดเบื้องหลังของ SAP R/3 ตอน 2
นิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ชายคนหนึ่ง กับ รูปเทพเจ้าสลักด้วยไม้ นิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ชายคนหนึ่ง กับ รูปเทพเจ้าสลักด้วยไม้
 นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง หมาป่ากับนกกระสา นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง หมาป่ากับนกกระสา
สุภาษิตกฎหมาย ตอนที่1 สุภาษิตกฎหมาย ตอนที่1
คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ (จากผู้มีชื่อเสียง ยอดนิยม ระดับโลก) คําคมโดนๆ ภาษาอังกฤษ คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ (จากผู้มีชื่อเสียง ยอดนิยม ระดับโลก) คําคมโดนๆ ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอารมณ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอารมณ์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน
กลอนปีใหม่รับปีใหม่ไทยนี้สุดยอดกลอนปีใหม่ 2554 เป็นพรของขวัญปีใหม่ 2011นะครับ กลอนปีใหม่รับปีใหม่ไทยนี้สุดยอดกลอนปีใหม่ 2554 เป็นพรของขวัญปีใหม่ 2011นะครับ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ หลากหลาย อาชีพ
ชนิดของคำในภาษาไทย แบบทดสอบเรื่องชนิดของคำ วัดความรู้กันง่ายๆ ชนิดของคำในภาษาไทย แบบทดสอบเรื่องชนิดของคำ วัดความรู้กันง่ายๆ
กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาษาอังกฤษ) กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาษาอังกฤษ)
กลอนวันเด็ก  ซึ้งๆเพราะๆ กลอนวันเด็ก ซึ้งๆเพราะๆ
รวบรวม คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ มากมาย: บุคคลสำคัญระดับโลก รวบรวม คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ มากมาย: บุคคลสำคัญระดับโลก
คำราชาศัพท์ สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ คำราชาศัพท์ สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
90 คําคมโดนๆ (วัยรุ่นจี๊ดๆ) คําคมโดนๆ กวนๆ 90 คําคมโดนๆ (วัยรุ่นจี๊ดๆ) คําคมโดนๆ กวนๆ
คำราชาศัพท์หมวดเครือญาติ คำราชาศัพท์หมวดพระบรมวงศานุวงศ์ คำราชาศัพท์หมวดเครือญาติ คำราชาศัพท์หมวดพระบรมวงศานุวงศ์
คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ คำราชาศัพท์หมวดอุปโภคบริโภค คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ คำราชาศัพท์หมวดอุปโภคบริโภค
สุดยอด คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ และ คําคมโดนๆเกี่ยวกับความรัก สุดยอด คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ และ คําคมโดนๆเกี่ยวกับความรัก
คําคมโดนๆhi5 คําคมโดนๆเกี่ยวกับความรัก คําคมโดนๆhi5 คําคมโดนๆเกี่ยวกับความรัก
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก