หมวดหมู่
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สำรองข้อมูล >> ข่าวที่น่าสนใจ
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
การออกแบบ การเรียนรู้
การออกแบบ การเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้  ในการออกแบบการเรียนรู้ในผู้ใหญ่  มีตัวแปรต้องพิจารณา 3 ตัวแปร  คือ

1.      Learning Strategies  กลยุทธการเรียนรู้ 

2.      Learning outcome  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ต้องการ

3.      The learner  การพัฒนาสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน  หมายถึงผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้  ทักษะ  และความสามารถ            

การออกแบบการเรียนรู้ที่ดีจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบการเรียนรู้ต้องการ  ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ต้องการประกอบด้วย    

1.      Program Knowledge   หมายถึง  การจัดโปรแกรมการเรียนรู้  ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในเรื่อง

   o     Basic facts and skill   ความรู้พื้นฐานรวมทั้งทักษะในเรื่องนั้น ๆ  เช่น  ความรู้ในเรื่องสภาพขององค์กรในปัจจุบัน  สมาชิกขององค์กรเป็นต้น    ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit Knowledge)  และการถ่ายทอดทักษะในการทำงาน   

   o     Professional/Technical Information  ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับความรู้ในเชิงวิชาชีพ    งานที่ทำ  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน    ได้แก่  -        -  Factual  information  เป็นข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้เรียน  ที่ผู้จัดโปรมแกรมต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้  เช่น น้ำ   เกิดจากการรวมตัวของไฮโดรเจนและออกซิเจน

-          Detailed complexity  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน  เข้าใจและสามารถระบุรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีตัวแปรอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  สามารถวิเคราะห์สาเหตุและคาดการผลที่จะเกิดขึ้นได้เป็นขั้นตอน    (cause & effect)  เช่น วิศวกรออกแบบการสร้างสะพานจะต้องมีการคำนวณความสามารถในการรองรับน้ำหนักของสะพานรวมทั้งความสามารถในการต้านแรงลม ของสะพาน  เพื่อให้ได้สะพานที่มีความแข็งแรงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง 

  o     Procedural skills   เป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่ต้องการให้เกิดในโปรแกรมความรู้  เป็นเรื่องทักษะและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ ที่ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน   ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งทักษะในการทำงานนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน  นั่นคือทักษะนี้จะแสดงให้เห็นได้เมื่อผู้เรียนพบกับปัญหายุ่งยากซับซ้อนนั่นเอง

กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาให้เกิดผลสำฤทธิ์ด้านนี้  ประกอบด้วย

o     Theory  Session เป็นการให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีด้วยวิธีการต่างๆ

o     Lecture  ใช้วิธีการบรรยาย

o     Skill session  การสอนเกี่ยวกับทักษะ

2.      ความรู้ความสามารถในแก้ปัญหาในงาน (Task)  แบ่งเป็นองค์ประกอบคือ

2.1    Analytical   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิเคราะห์  แบ่งเป็น 4 ระดับคือ•Linear analysis:  เป็นความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น ความสามารถในการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผลได้

•Diagnostic analysis:  เป็นความสามารถในการอธิบาย  การตีความข้อมูล ในแต่ละประเภทได้   การขุดคุ้ยค้นหาสาเหตุได้ซึ่งเป็นความสามารถที่พัฒนาขึ้นมาจากระดับแรก 

•Complex analysis: เป็นความสามารถในการที่จะแก้ปัญหา  และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องโดยใช้กระบวนการหรือรูปแบบการแก้ปัญหา เช่น รูปแบบการแก้ปัญหาของ  Dewey  7 ขั้นตอน คือ  1.       มีการระบุปัญหา  2.       ระบุแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา   3.       การประเมินผลหรือคาดการณ์แต่ละแนวทางที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 4.       การตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา5.       วางแผนสู่การปฏิบัติ6.       นำแนวแก้ปัญหาทางที่เลือกไปลงมือปฏิบัติ7.       ประเมินผล

•Analysis under uncertainty : เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง  ได้แก่ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์  สามารถระบุปัญหาและหาแนวทางแก้ไขได้แม้ข้อมูลที่มีไม่สมบูรณ์เพียงพอ ซึ่งเซงเก้ได้ให้ความหมายของบุคคลในกลุ่มนี้ว่าเป็น  “บุคคลที่เต็มไปด้วยพลังของความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและมีชีวิตชีวา 

2.2  Logistical  การทำงานที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นเหตุเป็นผลหรือ  ความเป็นตรรกะ  มี 4 องค์ประกอบ  ได้แก่

•Goal Identification  สามารถระบุเป้าหมายที่ต้องการได้

•Administrative proficiency  สามารถในการบริหารจัดการได้ ซึ่งเป็นความสามารถนี้เป็นทักษะที่มีความสัมพันธ์กับการวางแผนและการจัดการ 

    -  การวางแผน(Planning)  คือความสามารถในการคาดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานได้  และสามารถตัดสินใจเลือกกิจกรรมเพื่อลงมือปฏิบัติได้อย่างมีเหตุมีผล

      -    การจัดระบบ (Organizing)   เป็นความสามารถในการที่จะนำทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดการร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพสมเหตุสมผล     

ในขณะที่การจัดการ (Administrative) เป็นการคิดจัดการในเรื่อง         

  -- Resource allocation  คือ  การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม คุ้มค่า           

   -- Efficiency มีประสิทธิภาพ  เป็นการค้นหาแนวทางหรือวิธีการในการบริหารจัดการที่ดีกว่าเดิมโดยมีประเด็นสำคัญคือ                   

          --- การคัดเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพ                   

          --- มีการตั้งเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้                   

          ---  ผลลัพธ์ที่ต้องการมีมาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร                               

2.3  Implementing การประยุกต์ความรู้ความสามารถในแก้ปัญหาในงานสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการให้เกิด การประยุกต์ความรู้ความสามารถในแก้ปัญหาในงานสู่   มีด้วยกัน 4 องค์ประกอบคือ

•Work  motivation   ต้องมีกระตุ้นการบุคลการในหน่วยงานเกี่ยวกับคุณค่าของงานที่ทำ  โดยเน้นที่การสร้างทัศนคติที่ดีในงานซึ่งเป็นself motivation ที่จะส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้น (enthusiasm)  มีความรัก  และเชื่อมั่นในงานที่ทำ (strong believe in work )

•Bias for Action  เป็นการกระตุ้นโดยเน้นที่ความต้องการปัจเจกบุคคลเรื่องความสำเร็จ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ  ที่ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในงาน

•Purposeful action: สร้างความมั่นใจให้ผู้ปฎิบัติบิตงานมีความมั่นใจว่าจะสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ที่ดี   

•unilateral power: เป็นการสร้างพลังความสามารถผู้ปฏิบัติงานให้มีความสามารถในการเป็นผู้กำหนดทิศทาง  หาแนวร่วม  และรวมพลังทรัพยากรที่มีมาบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

•Effectiveness: มีประสิทธิผล  พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ตอบสนองเป้าหมาย 4 ประการคือ

          1. responsiveness   คือตอบสนองความต้องการของแลกค้าและความต้องการขององค์กร

          2. Innovation  เกิดนวัตกรรม

          3.Competence  มีการพัฒนาและใช้ศักภาพของคนอย่างมีประสิทธิภาพ

         4. Efficiency มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านนี้  ประกอบด้วย

o     Discussion เป็นการอภิปรายกลุ่ม  หรือถกแถลงวิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วมกัน  แล้วหาข้อยุติ

o     case study  เป็นการนำกรณีตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา  ทำการวิเคราะห์สังเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของกรณีตัวอย่างและสรุปรูปแบบในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดร่วมกัน

o     Role play  เป็นการแสดงบทบาทสมมุติ  สถานการณ์สมมุติ  และให้ผู้ศึกษาเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมที่ผู้แสดงบทบาทสมมุติปฏิบัติตามสถานการณ์สมมุตินั้นๆ  แล้วนำมาวิเคราะห์วิจารณ์วิเคราะห์สังเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และสรุปรูปแนวทางที่ดีที่สุดร่วมกัน 

3.      การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship)  แบ่งเป็น

o     Intrapersonal สัมพันธภาพในตัวเอง  ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

  •       Spontaneity เป็นลักษณะที่มีและเกิดขึ้นเองในบุคคลนั้น  ได้แก่ความสามารถของบุคคลในการที่แสดงตัวตนของตนเองออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้อย่างอิสระ  

  •       Self awareness การตระหนักรู้ตนเอง  เป็นความสามารถของบุคคลนั้น ๆ ที่มีความตระหนักรู้ในตนเอง  สามารถบอกจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองได้  

  •       Self confidence  ความเชื่อมั่นในตนเอง  เป็นความสามารถของบุคคลในการแสดงออกซึ่งความเชื่อมั่นเด็ดเดี่ยวของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้ 

  •       Inner strength  ความเข้มแข็งอดทนภายในของบุคคลต่อภาวการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ  โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงไม่สามารถคาดการณ์ได้    

  •       Self discipline ความมีวินัยในตนเอง  หมายถึงความสามารถของบุคคลในการควบคุมกำกับตนเอง  และแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

  •       Emotional resilience ความยืดหยุ่นทางอารมณ์  เป็นความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งเป็นความสามารถที่จะพัฒนาสู่การคิดวิจารณ์  คิดแบบเป็นตรรกะต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสถาณการณ์ต่าง ๆ (Critical thinking and meta  ability) ได้อย่างเหมาะสมตามมา   

o     Interpersonal  สัมพันธภาพระหว่างบุคคล  ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

  • Communication มีความสามารถในการสื่อสารระดับพื้นฐาน ได้แก่ สามารถเขียน  พูด  หรือแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจได้

  • interaction at the objective level ความสามารถการสื่อสาร  ปฏิสัมพันธ์  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  • Interacting at emotional level  สามารถมีปฏิสัมพันธ์ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เข้าใจในความแตกต่างของการทำงานกับคน   และสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • Using group process มีความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการกลุ่มส่วนผลให้เกิดผลลัพธ์ที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งต้องมีสรรถนะ(Competency) ระดับสูงในเรื่อง              

การสื่อสาร                    

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น                     

 -  การควบคุมอารมณ์

  • Using social power  มีความสามารถในการใช้พลังทางสังคมมาสนับสนุนงานได้  โดยมีความสามารถเลือกสิ่งเครื่องมือมาใช้ได้อย่างฉลากหลักแหลม  ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี

o     Concern for other  ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้คือ

  •       Developing others  มีความสามารถในการพัฒนาผู้อื่นได้  บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนใฝ่ดี มีค่าและพัฒนาได้  •       Empathy  มีความสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกหรือความยากลำบากของผู้อื่น  

  •       Leadership  มีความเป็นผู้นำ  สามารถตัดสินใจหรือลงความเห็น  มอบหมายหน้าที่  และนิเทศติดตามงานได้

  •       Managing Conflict มีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง  ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานการเป็นผู้นำที่ดี  

กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาให้เกิดผลัมฤทธิ์ด้านนี้  ประกอบด้วย

o     experiential learning  เป็นการสอนให้เกิดการเรียนรู้โดยการทดลองเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีมาเป็นแนวทางปฏิบัติ

o     Mentoring  การใช้ระบบพี่เลี้ยง  โดยผู้ที่มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับ(Best practice) มาเป็นเครื่องมือในการสอนหรือพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ในคนที่มีประสบการณ์น้อย  หรือบุคลากรใหม่

o     Problem base learning  การสอนที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อสาระและสร้างองค์ความรู้ขึ้นมา เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา  รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นตัวตั้งและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและสรุปแนวทางที่ดีร่วมกัน

 4.      คิดวิจารณ์ (Critical Thinking)  เป็นความสามารถในการบูรณาการในเรื่องต่อไปนี้ 

-          Problem solving การแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยใช้กระบวนการในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เช่น กระบวนการแก้ปัญหา 7 ขั้นตอนของ Dewey  (รายละเอียดใน Task/Analytical )

-          Creative มีความคิดอย่างสร้างสรรค์  คิดสร้างแนวคิดใหม่ คิดนอกกรอบ 

 -          Evaluation   มีการประเมินผล

-          Dialectic thinking; opposing attribute มีความคิดโต้แย้งแบบมีเหตุมีผล   เป็นตรรกะ 

5.      Meta ability  พลังการเปลี่ยนแปลง  ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และปลูกฝังไปเป็นความรู้แฝง (tacit knowledge) ในบุคคลนั้น ๆ  ซึ่งแสดงให้เราเห็นได้จาก

o           Mental agility ความเฉลียวฉลาดของบุคคล  แบ่งเป็น        

       -  Mental  capacities ความสามารถในการที่จะเข้าใจปัญหาแม้ใน       สถานการณที่ยุ่งยากซับซ้อน                   

       -  Speed  คิดไว

o        Helicopter  Perception  มองภาพกว้าง  หมายถึงความสามารถในการมองภาพหรือสถานการณ์ได้ในทุก ๆ มุมมอง และสามารถสรุปประเด็นปัญหา

 

โดย : คนึงนิจ อนุโรจน์

 

 
บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น:
  รวมภาพงานแต่ง พิ้งกี้ สาวิกา
  ยาสมุนไพร ใบตองอ่อนรักษาแผลสดได้ - ไม่ปวดแถมหายเร็วขึ้น
  ข้าวต้มมัด-เมี่ยงคำ ขึ้นทะเบียน มรดกเสี่ยงสูญหายของชาติ
  ชนเรือคว่ำ ฉลามขาวยักษ์ดุ รอดตายปาฏิหาริย์
   กลุ่มเด็กแว้นพานทองดับสยอง กระบะพุ่งใส่!!
   คลิปไฟไม้ลูกค้าสาวจีนบาดเจ็บสาหัส เตือนภัย ปิ้งย่าง
    สยอง!! คอลเลคชั่นที่แปลก สะสมหมวกกันน็อคคนตาย
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น:
  อัพเดทข่าวล่าสุด
  ดูทั้งหมด   
  10 อันดับข่าวสุดฮิตอาทิตย์นี้
  ดูทั้งหมด   
  ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
  ดาโต๊ะ โมกอล ต้นตระกูล สุลต่านสุลัยมาน
  บทบัญญัติเกี่ยวกับลูกที่เกิดจากการซินา
  หะดีษเกี่ยวกับ หญิงตั้งครรภ์
  มัสยิดอัลอักศอ แห่งเมืองเยรูซาเลม
  ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอ่านกับลายนิ้ว
  มัสยิดฮัซซันที่สอง (Hassan II Mosque) งดงาม ยิ่งใหญ่ที่สุดในโมร็อกโก
  มัสยิด Ibn Tulum Mosque แห่งกรุงไคโร ประเทศอียิปต์
  Amir Aqsunqur Mosque มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์
  มัสยิดอายาโซเฟีย (Aya Sofia) แห่งกรุงอิสตันบูล
  มัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque) แห่งประเทศตุรกี สง่างาม เกินคำบรรยาย
  ดูทั้งหมด  
  บทความ มุสลิมไทย โพสต์
  สูตรไก่ย่าง ส้มตำ เมนูอร่อย เป็นตำนานกว่า 70 ปีของไทย ไก่ย่าง จีระพันธ์
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การประกอบธุรกิจ
  จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ
  ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ
  ความหมายของอาชีพอิสระ
  ประเภทของการประกอบ ธุรกิจ
  สถาบันทางธุรกิจ
  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
  อุดมการณ์ของนักธุรกิจ
  ดูทั้งหมด  
  สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
  10 สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึก สดชื่นขึ้นภายใน10นาที โดยไม่ต้องพึ่งกาแฟ!
  สูตรพอกหน้าด้วย กล้วยไข่ สมานผิว ลดสิว ขจัดสิวเสี้ยน
  ไขข้อข้องใจ จะกินอะไรดี ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกาย?
  เชื่อป่ะ? กินผลไม้รสหวาน ทำให้ช่องคลอดหวานไปด้วย
  สุดทึ่ง! กินอาหารเหล่านี้ ช่วยฟันขาวสวย แข็งแรง อย่างเป็นธรรมชาติ
  หมอนรองกระดูกสันหลัง เสื่อมภาวะเสี่ยงในวัยทำงาน
  ทึ่ง! ผู้สูงอายุดื่มน้ำน้อย หวั่นเกิดภาวะขาดน้ำ อันตรายถึงขั้นหัวใจล้มเหลว
  การบริหารมือ ที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงการเป็นนิ้วล็อค
  สุดมั่ว! ผลไม้ที่ห้ามกินคู่กัน ข้อมูลไร้ผลวิจัยชี้ชัด
  โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม (ทำไมอยู่ดีๆ เตี้ยลง)
  ดูทั้งหมด  
   
   
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก