โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ

27 มิย. 53     224

          คู่สมรสคณะรัฐมนตรีรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีแนวความคิดในการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ด้วยการเลี้ยงอาหาร การให้อาชีพ และการบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งคราว ตามห้วงเวลา ต่อมาจึงน้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และงานศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเผยแพร่แก่ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดอานิสงค์ถาวร และถวายเป็นพระราชกุศล

         จากแนวความคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และงานศิลปาชีพ ทั้ง 4 ศูนย์ 4 ภาค โดยให้ สร้าง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ ขึ้นเป็นแห่งแรก โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้รัฐบาลได้มอบให้กับกองทัพบก เป็นผู้ดูแลเนื่องจากว่า

กองทัพบกมีพื้นที่มาก
เมื่อไม่ได้เกิดภาวะสงคราม กำลังพลสามารถที่จะดูแลสถานที่นี้ไว้ได้
ที่สำคัญที่สุดคือ กองทัพเป็นข้าราชการที่มีความจงรักภักดีสูง พร้อมที่จะรักษาเพื่อ เชิดชูพระบารมี
กองทัพบกมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ พร้อมที่จะถ่ายทอดพระราชดำริทั้งหลายแก่ ประชาชนทั่วไป
 
 
 
เพื่อการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และงานศิลปาชีพ สำหรับเยาวชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
เพื่อการเสริมสร้างรายได้ และอาชีพเสริมแก่เกษตรกร และประชาชนในท้องถิ่น
เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชนทั่วไป
การดำเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ เป็นศูนย์สาธิต   แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่   และงานศิลปาชีพ โดย 1. จัดนิทรรศการ และการสาธิต 2. จัดฐานการเรียนรู้ 3. จัดการฝึกอบรม 4. จัดการท่องเที่ยวภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ และพื้นที่ใกล้เคียง


การจัดนิทรรศการ และการสาธิต : ประกอบด้วย

นิทรรศการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร ทฤษฎีใหม่ งานศิลปาชีพ การสาธิต ได้แก่ การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ งานทอผ้า งานจักสาน งานปั้น งานแกะสลัก และหัตถกรรมกระดาษสา

การจัดฐานการเรียนรู้ : ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน คือ ฐานบัญชีฟาร์ม ฐานนาข้าว ฐานพืชผักผลไม้ ฐานดิน น้ำปุ๋ย ฐานการเลี้ยงสัตว์ และ ฐานอนุรักษ์และพลังงานทดแทน

การฝึกอบรม : ประกอบด้วยการฝึกอบรมอาชีพเสริม หรือความรู้ด้านการเกษตรแก่ เกษตรกร / ผู้สนใจ และการฝึกอบรมเยาวชน

การฝึกอบรมเยาวชน เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น เพื่อให้เยาวชน ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ ฯ และน้อมนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป การฝึกระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ความสามัคคี ความอดทนทางร่างกาย,ทางจิตใจและการทดสอบกำลังใจ

การบริการสถานที่
- การบริการสถานที่การจัดกิจกรรม การประชุม,อบรม,สัมนา
- การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- การจัดงานสังสรรค์ต่างๆ
ระยะเวลาในการฝึกอบรมมี 2 แบบ คือ แบบ 3 วัน 2 คืน และแบบ 2 วัน 1 คืน โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมบังคับ : การเรียนรู้แนวพระราชดำริฯ

กิจกรรมทางเลือก : ได้แก่

การทดลองปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมคนดีของสังคม
กิจกรรมทดสอบกำลังใจ
ชมการสาธิตการใช้อาวุธบนหลังม้า และขี่ม้า
การเพาะเห็ด
การขยายพันธุ์พืช
การท่องเที่ยว : ประกอบด้วย การศึกษาแนวพระราชดำริฯ และเที่ยวชมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมทั้งเที่ยวชม / ร่วมกิจกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เยี่ยมชมวัดป่าดาราภิรมย์,การนั่งเกวียนวัวเพื่อเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ชมสาธิตการใช้อาวุธบนหลังม้า และขี่ม้า ชมสาธิตการใช้สุนัขทหาร,การสัมฝัสชีวิตแบบล้านนาไทย เป็นต้น

อัตราการให้บริการ

1. ศึกษาเยี่ยมชมกิจกรรมใช้เวลาไม่เกิน 4 ช.ม. ไม่มีการปฏิบัติ 10 บาท/ท่าน
2. ศึกษาเยี่ยมชมกิจกรรมใช้เวลาไม่เกิน 4 - 8 ช.ม. มีการปฏิบัติ 40 บาท/ท่าน
3. ห้องประชุม สัมนา 3,500 บาท/วัน (พร้อมอุปกรณ์)
4. ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม
        - บริการที่พักแรม/ไม่ใช้วิทยากรของหน่วย 50 บาท/ท่าน/วัน
        - ใช้วิทยกรและอุปกรณ์ของหน่วย (Day camp) ในการศึกอบรมหลักสูตร 120 บาท/ท่าน
              (รวมอาหารมือกลางวัน)
        - สถานที่ในการจัดกิจกรรม,งานเลี้ยงสังสรรค์ และ อื่นๆ
                 - สถานที่ 4,500 บาท
                 - จัดงานขันโตก+การแสดง 200 บาท/ท่าน/ครั้ง
                 - จัดงาน กาดมั่วครัวฮอม    200 บาท/ท่าน/ครั้ง
5. การศึกอบรมเฉพาะอาชีพทางด้านการเกษตร 1 วัน 120 บาท (พร้อมอาหาร 1 มือ)
6. การศึกอบรมศิลปชีพทางด้านการเกษตร 1 วัน 120 บาท/ท่าน/วัน
7. กิจกรรมเสริม
         - การแสดงกีฬาบนหลังม้า 2,500 บาท/ครั้ง
         - การแสดงสุนัขทหาร 1,500 บาท/ครั้ง
8. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมมานะธรรมสัมพันธ์,ค่ายคุณธรรม,ค่ายยาเสพติดหรือค่ายกิจกรรมอื่น ๆ
         - 1 คืน 2 วัน อัตรา 240 บาท/ท่าน (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
         - 2 คืน 3 วัน อัตรา 360 บาท/ท่าน (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
         - หรือ อัตราวันละ 120 บาท/ท่าน (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

      หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาทิเช่น ค่าอาหาร ที่พัก ค่าวิทยากร อุปกรณ์และอื่น ๆ

ขั้นตอนการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ศึกษาแนวพระราชดำริฯ ณ อาคารนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้
ศึกษาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการงานศิลปาชีพ
เยี่ยมชมงานทอผ้า งานจักสาน งานปั้น และงานแกะสลัก
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ มีวิทยากรประจำสามารถให้ความรู้แก่ทุกท่านที่มาศึกษา และเยี่ยมชมได้ในทุกโอกาส โดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ระหว่าง เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ( อัตราค่าบำรุงสถานที่ 10.- บาท /
 
 
http://www.northernstudy.org/objective.html

เป็นเพื่อน Line กับเรา