ข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง คำถามและคำตอบเศรษฐกิจพอเพียง 40 ข้อ(เฉลย)

20 สค. 56     53834

ข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง คำถามและคำตอบเศรษฐกิจพอเพียง
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 1)
การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด
   ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
   ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย
   ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
   ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 2)
จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด
   จังหวัดสระบุรี
   จังหวัดเชียงใหม่
   จังหวัดกาฬสินธ์
   จังหวัดฉะเชิงเทรา

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 3)
สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง
   สินค้าเกษตรมีราคาสูง
   เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น
   ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป
   เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 4)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด
   การทหาร
   การเกษตร
   อุตสาหกรรม
   ด้านการบริการ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 5)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสำคัญ
    เน้นการส่งออก
    เน้นการออม
   โครงสร้างพื้นฐาน
    เน้นการกระจายรายได้

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 6)
ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากที่สุด
   ความอ่อนแอทางวัฒนธรรม
    การพึ่งพิงการส่งออกมากเกินไป
   การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
   ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 7)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
   การพึ่งตนเองทางด้านสังคม
   การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ
   การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ
   การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 8)
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตในลักษณะใด
    ดำเนินชีวิตในลักษณะใด
    ดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด
   ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี
   ดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสะดวกสบายตนเอง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 9)
หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
   การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ
   การสร้างนิสัยนิยมไทย
   การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม
    การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 10)
ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร
   การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน
   การไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
   การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต
   การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิต

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 11)
ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด
   สังคมเข้มแข็ง
   สังคมมีหลากหลาย
   คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี
   คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 12)
การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความพอเพียง
   ศาสนา
    การปกครอง
    ทางการศึกษา
   สถาบันครอบครัว

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 13)
คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด
   เป็นคนมีศีลธรรม
   มีความละอายต่อบาป
   เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี
   มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 14)
แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด
   มนุษย์
   ทรัพยากรน้ำ
   ทรัพยากรดิน
   ทรัพยากรป่าไม้

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 15)
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริขององค์ ดำเนินชีวิตแบบใด
   ดำเนินชีวิตที่พอเพียง
   ตามยถากรรม
   ดำเนินชีวิตตามปกติ
   ดำเนินชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 16)
การทดลองเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ครั้งแรกที่จังหวัดใด
   จังหวัดกาฬสินธุ์
   จังหวัดฉะเชิงเซา
   จังหวัดสระบุรี
   จังหวัดสุราษฎ์ธานี

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 17)
เนื้อที่ในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะต้องมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่
   ประมาณ 5 ไร่
   ประมาณ 10 ไร่
   ประมาณ 20 ไร่
   ประมาณ 30 ไร่

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 18)
ทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมุ่งแก้ไขปัญหาในด้านใดในสังคมเป็นสำคัญ
   ความยากจน
   ปัญหาการก่อการร้าย
   ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม
   ปัญหาความแตกแยกของประชาชน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 19)
หลักการของทฤษฎีใหม่มีทั้งหมดจำนวนกี่ขั้น
   2 ขั้น
   3 ขั้น
   4 ขั้น
   5 ขั้น

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 20)
พื้นที่ส่วนที่ 2 ในทฤษฎีเน้นให้ประชาชนปลูกข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด
   ไว้จำหน่ายในท้องถิ่น
    แลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอื่น
   เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว
    เพื่อส่งไปยังต่างประเทศเพื่อจำหน่าย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 21)
ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ระดับใด
   ระดับบุคคล
   ระดับครอบครัว
   ระดับสังคมหรือชุมชน
   สร้างความเข้มแข็งให้กับญาติพี่น้อง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 22)
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่สำหรับเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ผลการสภาพพื้นที่ภาคใดมากที่สุด
   ภาคเหนือ
   ภาคกลาง
   ภาคอีสาน
   ภาคใต้

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 23)
ทฤษฎีใหม่กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับใดมากที่สุด
   ประชาชนที่มีฐานะยากจน
   ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างร่ำรวย
   ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างยากจน
   ประชาชนที่มีฐานะระดับปานกลาง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 24)
การสร้างความพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีใหม่ใครมีบทบาทมากที่สุด
   ผู้นำทางศาสนา
   สถาบันการศึกษา
   ทุกคนในท้องถิ่น
   ผู้นำท้องถิ่น

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 25)
เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด
   ปี พ.ศ. 2537
   ปี พ.ศ. 2538
   ปี พ.ศ. 2539
   ปี พ.ศ. 2540

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 26)
ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด
   การขยายตัวทางด้านเกษตรกรรม
   การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
   การขยายตัวของการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ
   การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 27)
เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดใด
   พลเอกสุจินดา คราประยูร
   รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภัย
   รัฐบาลชุด นายบรรหาร ศิลปอาชา
   รัฐบาลชุด นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 28)
การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใด
   นายสมชาย วงค์สวัสดิ์
   พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
   พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ
   นายชวน หลีกภัย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 29)
ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยรัฐบาลได้นำค่าเงินบาทไปผูกยึดติดกับค่าเงินของประเทศใด
   อังกฤษ
   ฝรั่งเศส
   สหรัฐอเมริกา
    แคนนาดา

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 30)
การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพใด
   รับจ้าง
   การทำการเกษตร
   การทำธุรกิจส่วนตัว
   ลูกจ้างบริษัทเอกชน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 31)
. เศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบอาชีพใดมากที่สุด
   นักธุรกิจ
   ข้าราชการ
   ประชาชนทั่วไป
    เกษตรกร

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 32)
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัติควรปฏิบัติตนอย่างไร
   จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
   การศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ
   การพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เอง
   ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดเทคโนโลยี

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 33)
การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีการอย่างไร
   การดำเนินชีวิตตามปกติ
   การต้องอาศัยในชนบทเท่านั้น
   การดำเนินชีวิตตามทางสายกลาง
    การดำเนินชีวิตอย่างสะดวกสบาย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 34)
การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะอย่างไร
   ประกอบอาชีพที่ตนถนัด
   ประกอบอาชีพตามบรรพบุรุษ
   การประกอบอาชีพทำการเกษตรเท่านั้น
   การประกอบอาชีพตามความซื่อสัตย์สุจริต

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 35)
การที่จะทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงควรปฏิบัติอย่างไร
   การขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
   การประกอบอาชีพที่แปลกใหม่จากผู้อื่น
   การขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ
   การประกอบอาชีพหลายอย่างในคราวเดียวกัน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 36)
การประกอบอาชีพใดเป็นการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมที่สุด
   คนขับรถเมล์
   ธุรกิจส่วนตัว
   นวดแผนโบราณ
   ลูกจ้างในบริษัทเอกชน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 37)
การประกอบอาชีพใดเป็นการขาดหลักปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
   การปลูกหญ้าคลุมดิน
   การปลูกพืชหมุนเวียน
   แบ่งที่ดินสร้างอาคารโรงงาน
   การขุดบ่อเลี้ยงปลาในไร่ปลูกผัก

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 38)
" ความมีเหตุมีผล" เป็นความพอเพียงทางด้านใด
   ด้านความคิด
   ด้านคุณธรรม
   ด้านความเคารพ
   ด้านกาย วาจา ใจ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 39)
"การตั้งมั่นในธรรม" หมายความว่าอย่างไร
   มีกิริยาสุภาพ สง่างาม
   มีความประพฤติที่ดีงาม
   ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
   สามารถเผชิญกับความยากลำบากอย่างเข้มแข็ง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 40)
" ความพอเพียงในจิตใจ" หมายความว่าอย่างไร
   การพออยู่ พอมี พอกิน
   มีความประพฤติที่ดีงาม
   ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
   สามารถเผชิญกับความยากลำบากอย่างเข้มแข็ง

--------------------------------------------------------------------------------
วิชา เศรษฐกิจพอเพียง (รหัส 3000-1306.) ระดับ ปวส.1และปวส.พ.1
เรื่อง แนวข้อสอบกลางภาค จำนวน 40 ข้อ
โดย อ.สุรินทร์ ทองทศ โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่

คลิกเฉลย
http://www.panithatyai.ac.th/division/vocation/surin/documents/outquest.html

------------ แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง อีก 10 ข้อ พร้อมเฉลย คลิก ----------

เป็นเพื่อน Line กับเรา