หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สำรองข้อมูล >> คลังความรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง คำถามและคำตอบเศรษฐกิจพอเพียง 40 ข้อ(เฉลย)

ข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง คำถามและคำตอบเศรษฐกิจพอเพียง
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 1)
การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด
   ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
   ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย
   ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม
   ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 2)
จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด
   จังหวัดสระบุรี
   จังหวัดเชียงใหม่
   จังหวัดกาฬสินธ์
   จังหวัดฉะเชิงเทรา

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 3)
สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง
   สินค้าเกษตรมีราคาสูง
   เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น
   ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป
   เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 4)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด
   การทหาร
   การเกษตร
   อุตสาหกรรม
   ด้านการบริการ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 5)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสำคัญ
    เน้นการส่งออก
    เน้นการออม
   โครงสร้างพื้นฐาน
    เน้นการกระจายรายได้

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 6)
ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากที่สุด
   ความอ่อนแอทางวัฒนธรรม
    การพึ่งพิงการส่งออกมากเกินไป
   การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
   ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 7)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
   การพึ่งตนเองทางด้านสังคม
   การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ
   การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ
   การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 8)
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตในลักษณะใด
    ดำเนินชีวิตในลักษณะใด
    ดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด
   ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี
   ดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสะดวกสบายตนเอง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 9)
หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
   การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ
   การสร้างนิสัยนิยมไทย
   การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม
    การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 10)
ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร
   การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน
   การไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
   การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต
   การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิต

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 11)
ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด
   สังคมเข้มแข็ง
   สังคมมีหลากหลาย
   คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี
   คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 12)
การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความพอเพียง
   ศาสนา
    การปกครอง
    ทางการศึกษา
   สถาบันครอบครัว

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 13)
คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด
   เป็นคนมีศีลธรรม
   มีความละอายต่อบาป
   เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี
   มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 14)
แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด
   มนุษย์
   ทรัพยากรน้ำ
   ทรัพยากรดิน
   ทรัพยากรป่าไม้

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 15)
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริขององค์ ดำเนินชีวิตแบบใด
   ดำเนินชีวิตที่พอเพียง
   ตามยถากรรม
   ดำเนินชีวิตตามปกติ
   ดำเนินชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 16)
การทดลองเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ครั้งแรกที่จังหวัดใด
   จังหวัดกาฬสินธุ์
   จังหวัดฉะเชิงเซา
   จังหวัดสระบุรี
   จังหวัดสุราษฎ์ธานี

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 17)
เนื้อที่ในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะต้องมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่
   ประมาณ 5 ไร่
   ประมาณ 10 ไร่
   ประมาณ 20 ไร่
   ประมาณ 30 ไร่

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 18)
ทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมุ่งแก้ไขปัญหาในด้านใดในสังคมเป็นสำคัญ
   ความยากจน
   ปัญหาการก่อการร้าย
   ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม
   ปัญหาความแตกแยกของประชาชน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 19)
หลักการของทฤษฎีใหม่มีทั้งหมดจำนวนกี่ขั้น
   2 ขั้น
   3 ขั้น
   4 ขั้น
   5 ขั้น

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 20)
พื้นที่ส่วนที่ 2 ในทฤษฎีเน้นให้ประชาชนปลูกข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด
   ไว้จำหน่ายในท้องถิ่น
    แลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอื่น
   เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว
    เพื่อส่งไปยังต่างประเทศเพื่อจำหน่าย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 21)
ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ระดับใด
   ระดับบุคคล
   ระดับครอบครัว
   ระดับสังคมหรือชุมชน
   สร้างความเข้มแข็งให้กับญาติพี่น้อง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 22)
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่สำหรับเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ผลการสภาพพื้นที่ภาคใดมากที่สุด
   ภาคเหนือ
   ภาคกลาง
   ภาคอีสาน
   ภาคใต้

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 23)
ทฤษฎีใหม่กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับใดมากที่สุด
   ประชาชนที่มีฐานะยากจน
   ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างร่ำรวย
   ประชาชนที่มีฐานะค่อนข้างยากจน
   ประชาชนที่มีฐานะระดับปานกลาง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 24)
การสร้างความพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีใหม่ใครมีบทบาทมากที่สุด
   ผู้นำทางศาสนา
   สถาบันการศึกษา
   ทุกคนในท้องถิ่น
   ผู้นำท้องถิ่น

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 25)
เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด
   ปี พ.ศ. 2537
   ปี พ.ศ. 2538
   ปี พ.ศ. 2539
   ปี พ.ศ. 2540

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 26)
ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด
   การขยายตัวทางด้านเกษตรกรรม
   การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
   การขยายตัวของการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ
   การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 27)
เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดใด
   พลเอกสุจินดา คราประยูร
   รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภัย
   รัฐบาลชุด นายบรรหาร ศิลปอาชา
   รัฐบาลชุด นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 28)
การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใด
   นายสมชาย วงค์สวัสดิ์
   พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
   พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ
   นายชวน หลีกภัย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 29)
ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยรัฐบาลได้นำค่าเงินบาทไปผูกยึดติดกับค่าเงินของประเทศใด
   อังกฤษ
   ฝรั่งเศส
   สหรัฐอเมริกา
    แคนนาดา

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 30)
การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพใด
   รับจ้าง
   การทำการเกษตร
   การทำธุรกิจส่วนตัว
   ลูกจ้างบริษัทเอกชน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 31)
. เศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบอาชีพใดมากที่สุด
   นักธุรกิจ
   ข้าราชการ
   ประชาชนทั่วไป
    เกษตรกร

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 32)
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัติควรปฏิบัติตนอย่างไร
   จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
   การศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ
   การพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เอง
   ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดเทคโนโลยี

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 33)
การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีการอย่างไร
   การดำเนินชีวิตตามปกติ
   การต้องอาศัยในชนบทเท่านั้น
   การดำเนินชีวิตตามทางสายกลาง
    การดำเนินชีวิตอย่างสะดวกสบาย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 34)
การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะอย่างไร
   ประกอบอาชีพที่ตนถนัด
   ประกอบอาชีพตามบรรพบุรุษ
   การประกอบอาชีพทำการเกษตรเท่านั้น
   การประกอบอาชีพตามความซื่อสัตย์สุจริต

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 35)
การที่จะทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงควรปฏิบัติอย่างไร
   การขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
   การประกอบอาชีพที่แปลกใหม่จากผู้อื่น
   การขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ
   การประกอบอาชีพหลายอย่างในคราวเดียวกัน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 36)
การประกอบอาชีพใดเป็นการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมที่สุด
   คนขับรถเมล์
   ธุรกิจส่วนตัว
   นวดแผนโบราณ
   ลูกจ้างในบริษัทเอกชน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 37)
การประกอบอาชีพใดเป็นการขาดหลักปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
   การปลูกหญ้าคลุมดิน
   การปลูกพืชหมุนเวียน
   แบ่งที่ดินสร้างอาคารโรงงาน
   การขุดบ่อเลี้ยงปลาในไร่ปลูกผัก

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 38)
" ความมีเหตุมีผล" เป็นความพอเพียงทางด้านใด
   ด้านความคิด
   ด้านคุณธรรม
   ด้านความเคารพ
   ด้านกาย วาจา ใจ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 39)
"การตั้งมั่นในธรรม" หมายความว่าอย่างไร
   มีกิริยาสุภาพ สง่างาม
   มีความประพฤติที่ดีงาม
   ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
   สามารถเผชิญกับความยากลำบากอย่างเข้มแข็ง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 40)
" ความพอเพียงในจิตใจ" หมายความว่าอย่างไร
   การพออยู่ พอมี พอกิน
   มีความประพฤติที่ดีงาม
   ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
   สามารถเผชิญกับความยากลำบากอย่างเข้มแข็ง

--------------------------------------------------------------------------------
วิชา เศรษฐกิจพอเพียง (รหัส 3000-1306.) ระดับ ปวส.1และปวส.พ.1
เรื่อง แนวข้อสอบกลางภาค จำนวน 40 ข้อ
โดย อ.สุรินทร์ ทองทศ โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่

คลิกเฉลย
http://www.panithatyai.ac.th/division/vocation/surin/documents/outquest.html

------------ แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง อีก 10 ข้อ พร้อมเฉลย คลิก ----------

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
สูตรอาหารไทย 4 ภาค ภาษาอังกฤษ รวทวิธีทำอย่างละเอียด สูตรอาหารไทย 4 ภาค ภาษาอังกฤษ รวทวิธีทำอย่างละเอียด
สำนวนภาษาอังกฤษ ในการเริ่มต้นจดหมาย สำนวนภาษาอังกฤษ ในการเริ่มต้นจดหมาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่ง (สำคัญ) ในองค์กร สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่ง (สำคัญ) ในองค์กร สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน
รวมกลอนปีใหม่รับปีใหม่/การ์ดปีใหม่ 2011 ประวัติวันปีใหม่ของขวัญปีใหม่สวยๆมีให้เลือกมากมายๆ รวมกลอนปีใหม่รับปีใหม่/การ์ดปีใหม่ 2011 ประวัติวันปีใหม่ของขวัญปีใหม่สวยๆมีให้เลือกมากมายๆ
ที่มาวันปีใหม่และประวัติวันปีใหม่รวมคำอวยพรวันปีใหม่กลอนปีใหม่แบบครบครันที่สุด!! ที่มาวันปีใหม่และประวัติวันปีใหม่รวมคำอวยพรวันปีใหม่กลอนปีใหม่แบบครบครันที่สุด!!
กลอนวันพ่อแห่งชาติ ซึ้งไม่ซึ้งคุณคือคนตัดสิน กลอนวันพ่อแห่งชาติ ซึ้งไม่ซึ้งคุณคือคนตัดสิน
นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง หมาจิ้งจอกกับนกกระสา นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง หมาจิ้งจอกกับนกกระสา
ชื่อเท่ๆ ความหมายชื่อเท่ๆภาษาอังกฤษรวมชื่อเท่ๆในเกมครบ! ชื่อเท่ๆ ความหมายชื่อเท่ๆภาษาอังกฤษรวมชื่อเท่ๆในเกมครบ!
กลอนสุภาพ ข้อบังคับในกลอนสุภาพ กลอนสุภาพ ข้อบังคับในกลอนสุภาพ
คําอวยพรวันพ่อภาษาอังกฤษ รวมมาแล้วซึ้งๆทั้งนั้น คําอวยพรวันพ่อภาษาอังกฤษ รวมมาแล้วซึ้งๆทั้งนั้น
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ภาษาเกาหลี เกี่ยวกับเกาหลีประเทศเกาหลีรวมพลคนรักเกาหลีคลิกเลย! ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ภาษาเกาหลี เกี่ยวกับเกาหลีประเทศเกาหลีรวมพลคนรักเกาหลีคลิกเลย!
รู้จักภาษา ABAP เปิดเบื้องหลังของ SAP R/3 ตอน 2 รู้จักภาษา ABAP เปิดเบื้องหลังของ SAP R/3 ตอน 2
นิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ชายคนหนึ่ง กับ รูปเทพเจ้าสลักด้วยไม้ นิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ชายคนหนึ่ง กับ รูปเทพเจ้าสลักด้วยไม้
 นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง หมาป่ากับนกกระสา นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง หมาป่ากับนกกระสา
สุภาษิตกฎหมาย ตอนที่1 สุภาษิตกฎหมาย ตอนที่1
คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ (จากผู้มีชื่อเสียง ยอดนิยม ระดับโลก) คําคมโดนๆ ภาษาอังกฤษ คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ (จากผู้มีชื่อเสียง ยอดนิยม ระดับโลก) คําคมโดนๆ ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอารมณ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอารมณ์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน
กลอนปีใหม่รับปีใหม่ไทยนี้สุดยอดกลอนปีใหม่ 2554 เป็นพรของขวัญปีใหม่ 2011นะครับ กลอนปีใหม่รับปีใหม่ไทยนี้สุดยอดกลอนปีใหม่ 2554 เป็นพรของขวัญปีใหม่ 2011นะครับ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ หลากหลาย อาชีพ
ชนิดของคำในภาษาไทย แบบทดสอบเรื่องชนิดของคำ วัดความรู้กันง่ายๆ ชนิดของคำในภาษาไทย แบบทดสอบเรื่องชนิดของคำ วัดความรู้กันง่ายๆ
กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาษาอังกฤษ) กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาษาอังกฤษ)
กลอนวันเด็ก  ซึ้งๆเพราะๆ กลอนวันเด็ก ซึ้งๆเพราะๆ
รวบรวม คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ มากมาย: บุคคลสำคัญระดับโลก รวบรวม คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ มากมาย: บุคคลสำคัญระดับโลก
คำราชาศัพท์ สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ คำราชาศัพท์ สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
90 คําคมโดนๆ (วัยรุ่นจี๊ดๆ) คําคมโดนๆ กวนๆ 90 คําคมโดนๆ (วัยรุ่นจี๊ดๆ) คําคมโดนๆ กวนๆ
คำราชาศัพท์หมวดเครือญาติ คำราชาศัพท์หมวดพระบรมวงศานุวงศ์ คำราชาศัพท์หมวดเครือญาติ คำราชาศัพท์หมวดพระบรมวงศานุวงศ์
คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ คำราชาศัพท์หมวดอุปโภคบริโภค คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ คำราชาศัพท์หมวดอุปโภคบริโภค
สุดยอด คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ และ คําคมโดนๆเกี่ยวกับความรัก สุดยอด คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ และ คําคมโดนๆเกี่ยวกับความรัก
คําคมโดนๆhi5 คําคมโดนๆเกี่ยวกับความรัก คําคมโดนๆhi5 คําคมโดนๆเกี่ยวกับความรัก
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก