หมวดหมู่
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สำรองข้อมูล >> ข่าวที่น่าสนใจ
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
โครงการวันเด็ก (สมบูรณ์ที่สุด+คำกล่าว ประธาน) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตัวอย่างโครงการวันเด็ก

โครงการวันเด็กที่สมบูรณ์ (แต่ขาดกำหนดการครับ)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2554
1.หลักการและเหตุผล
พระ บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีความว่า “ คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆให้เป็น อบรมขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ ต่อชาติบ้านเมือง” เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นกำลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป
ในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบได้จัดให้มีการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ โดยให้เด็กในภายในตำบลน้ำดิบและใกล้เคียง ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็น คนดี มีคุณธรรม 2.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม
2.3 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

3. เป้าหมายของโครงการ
เด็ก และเยาวชนในตำบลน้ำดิบจำนวน 1,000 คน

 

-2-
4. วิธีดำเนินการ
4.1 ประสานงานกับผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตำบล
น้ำดิบเพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือในการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
4.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
4.3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ในสถานที่ต่าง ๆ
4.4 จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ตามแผนงาน
4.5 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
4.6 สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ

5. ระยะเวลาดำเนินการ
วัน ศุกร์ที่ 9 มกราคม 2551

6. สถานที่ดำเนินการ
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ

7. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าของขวัญ ของรางวัล เช่น สมุด ปากกา ตุ๊กตา ฯลฯ เป็นเงิน 66,000.- บาท
2. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม จำนวน 1,000 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 30,000.- บาท
3. จ้างเหมาตกแต่งเวที สถานที่ และเครื่องเสียง เป็นเงิน 3,000.- บาท
4. ค่าป้าย 2 ผืน เป็นเงิน 1,000 .- บาท
รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

หมายเหตุ *** ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้เท่าที่จ่ายจริง

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม
9.1 เด็กและเยาวชน มีความสนุกสนานในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ
9.2 เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่พร้อมตามวัยที่เหมาะสม
9.3 เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

  

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล)
นักวิชาการศึกษา


ลงชื่อ พ.อ.อ. ผู้เห็นชอบโครงการ
(ทวีผล ธรรมานุวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ


ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายมงคล หมื่นอภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ

 

ตัวอย่าง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ที่ อบต.ขนาดเล็กมีงบประมาณน้อยอยากทำ ใช้ได้เลยที่เดียวและเข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยำแย่ในปัจจุบัน งบประมาณ 1 หมื่นเอง
แต่ถ้ามีงบเยอะก็ปรับงบประมาณเองได้ แต่ต้องถูกระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงานต่างๆของอปท.ด้วยนะจ๊ะ (ถ้าน้องๆที่ยังไม่ทราบก็ถามได้ที่ sitti.edu@wimdowslive.com ครับ
โครงการจัดงาน“วันเด็กแห่งชาติ”ประจำปี 2551
---------------------------

1. หลักการและเหตุผล
เด็ก นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติในอนาคต ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพในทุกด้าน อันได้แก่ การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กรู้จักสิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น สามารถปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดี อยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข

เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนสนับ สนุน ส่งเสริม และร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก รัฐบาลจึงกำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2551 อบต.......... ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติ จึงได้จัดทำโครงการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2551 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
2.2 เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
2.3 เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
2.4 เพื่อส่งสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
3. เป้าหมาย
จัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2551 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตตำบล.........
4. วิธีดำเนินการ
4.1 ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ
4.2 จัดทำโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ
4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการ
4.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาต่าง ๆ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชนและประชาชนร่วมกิจกรรม
4.5 ดำเนินงานตามโครงการ
4.6 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน
5. ระยะเวลาดำเนินการ
วันเสาร์ที่ ...................
6.ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล..........
7.งบประมาณ
งบ ประมาณของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล..... หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายละเอียดตามภาคผนวก ก.
8.สถานที่ดำเนินการ
ณ ...........................
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
9.2 เด็กนักเรียน เยาวชน ได้เข้าร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่มีโอกาสแสดงถึงความสามารถด้านต่าง ๆ
9.3 เด็กเกิดความอบอุ่นใจ ภูมิใจ รู้จักคุณค่าของตนเอง
9.4 เด็กปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
10. ผู้เสนอโครงการ


ลงชื่อ………………………..……ผู้เสนอโครงการ
(น..............................)
นักวิชาการศึกษา 5 รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ


ลงชื่อ…………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(....................................)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..................


ลงชื่อ…………………………ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ…………………..……ผู้เห็นชอบโครงการ
(.....................) (......................)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.......... รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.........
12. ผู้อนุมัติโครงการ


ลงชื่อ…………………………ผู้อนุมัติโครงการ
(..................)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.

 


ภาคผนวก ก.
รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551
-------------------------------------------------------------------------------
งบ ประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล............หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,500 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ (งบประมาณกำหนดเองละกันว่าอยากทำอะไรบ้าง)

 


หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้


คำกล่าว
ของ
นาย....................... นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..................
เนื่องในงานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ...........
วัน..........................
ณ ...................................
***************************

ท่าน ……………………………………………………………...

ผม รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขององค์การบริหารส่วนตำบล............. ในวันนี้
การจัดงานวันเด็กใน ครั้งนี้ เราทุกคนคงตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่า เขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต
ผมเชื่อว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็ก
รู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว
ชุมชน และสังคมได้ ในโอกาสต่อไป
ใน โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน
ผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ
ที่ ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ และขออำนวยอวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2551 ณ บัดนี้


*****************

คำกล่าวรายงาน
ของ
นาย............................ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล............
เนื่องในงานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ...........
วัน..........................
ณ ...................................
***************************
กราบเรียน นาย..............นายกองค์การบริหารส่วนตำบล............
ข้าพเจ้า นาย................ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... ในนามของคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ในวันนี้
กระผมขอกราบเรียนถึงความเป็นมาของการจัดงาน โดยสรุปดังนี้
ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนด
ให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป
องค์การบริหารส่วนตำบล.............ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน
จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน
รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
3. เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
4. เพื่อส่งสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

ใน การจัดงานครั้งนี้ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล................. และได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ต่างๆ จึงขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล..............และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ท่าน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ส่งกิจกรรม การแสดงต่างๆ ของเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ
ท่าน ประธานในพิธี อ่านสารของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

***************

 

กล่าว
ของ
นาย....................... นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..................
เนื่องในงานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ...........
วัน..........................
ณ ...................................
***************************

ท่าน ……………………………………………………………...

ผม รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขององค์การบริหารส่วนตำบล............. ในวันนี้
การจัดงานวันเด็กใน ครั้งนี้ เราทุกคนคงตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่า เขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต
ผมเชื่อว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็ก
รู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว
ชุมชน และสังคมได้ ในโอกาสต่อไป
ใน โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน
ผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ
ที่ ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ และขออำนวยอวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2551 ณ บัดนี้


*****************

 

คำกล่าวรายงาน
ของ
นาย............................ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล............
เนื่องในงานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ...........
วัน..........................
ณ ...................................
***************************
กราบเรียน นาย..............นายกองค์การบริหารส่วนตำบล............
ข้าพเจ้า นาย................ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... ในนามของคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ในวันนี้
กระผมขอกราบเรียนถึงความเป็นมาของการจัดงาน โดยสรุปดังนี้
ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนด
ให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป
องค์การบริหารส่วนตำบล.............ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน
จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน
รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
3. เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
4. เพื่อส่งสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

ใน การจัดงานครั้งนี้ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล................. และได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ต่างๆ จึงขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล..............และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ท่าน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ส่งกิจกรรม การแสดงต่างๆ ของเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ
ท่าน ประธานในพิธี อ่านสารของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

***************

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น:
  รวมภาพงานแต่ง พิ้งกี้ สาวิกา
  ยาสมุนไพร ใบตองอ่อนรักษาแผลสดได้ - ไม่ปวดแถมหายเร็วขึ้น
  ข้าวต้มมัด-เมี่ยงคำ ขึ้นทะเบียน มรดกเสี่ยงสูญหายของชาติ
  ชนเรือคว่ำ ฉลามขาวยักษ์ดุ รอดตายปาฏิหาริย์
   กลุ่มเด็กแว้นพานทองดับสยอง กระบะพุ่งใส่!!
   คลิปไฟไม้ลูกค้าสาวจีนบาดเจ็บสาหัส เตือนภัย ปิ้งย่าง
    สยอง!! คอลเลคชั่นที่แปลก สะสมหมวกกันน็อคคนตาย
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น:
  อัพเดทข่าวล่าสุด
  ดูทั้งหมด   
  10 อันดับข่าวสุดฮิตอาทิตย์นี้
  ดูทั้งหมด   
  ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
  ดาโต๊ะ โมกอล ต้นตระกูล สุลต่านสุลัยมาน
  บทบัญญัติเกี่ยวกับลูกที่เกิดจากการซินา
  หะดีษเกี่ยวกับ หญิงตั้งครรภ์
  มัสยิดอัลอักศอ แห่งเมืองเยรูซาเลม
  ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอ่านกับลายนิ้ว
  มัสยิดฮัซซันที่สอง (Hassan II Mosque) งดงาม ยิ่งใหญ่ที่สุดในโมร็อกโก
  มัสยิด Ibn Tulum Mosque แห่งกรุงไคโร ประเทศอียิปต์
  Amir Aqsunqur Mosque มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์
  มัสยิดอายาโซเฟีย (Aya Sofia) แห่งกรุงอิสตันบูล
  มัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque) แห่งประเทศตุรกี สง่างาม เกินคำบรรยาย
  ดูทั้งหมด  
  บทความ มุสลิมไทย โพสต์
  สูตรไก่ย่าง ส้มตำ เมนูอร่อย เป็นตำนานกว่า 70 ปีของไทย ไก่ย่าง จีระพันธ์
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การประกอบธุรกิจ
  จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ
  ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ
  ความหมายของอาชีพอิสระ
  ประเภทของการประกอบ ธุรกิจ
  สถาบันทางธุรกิจ
  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
  อุดมการณ์ของนักธุรกิจ
  ดูทั้งหมด  
  สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
  10 สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึก สดชื่นขึ้นภายใน10นาที โดยไม่ต้องพึ่งกาแฟ!
  สูตรพอกหน้าด้วย กล้วยไข่ สมานผิว ลดสิว ขจัดสิวเสี้ยน
  ไขข้อข้องใจ จะกินอะไรดี ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกาย?
  เชื่อป่ะ? กินผลไม้รสหวาน ทำให้ช่องคลอดหวานไปด้วย
  สุดทึ่ง! กินอาหารเหล่านี้ ช่วยฟันขาวสวย แข็งแรง อย่างเป็นธรรมชาติ
  หมอนรองกระดูกสันหลัง เสื่อมภาวะเสี่ยงในวัยทำงาน
  ทึ่ง! ผู้สูงอายุดื่มน้ำน้อย หวั่นเกิดภาวะขาดน้ำ อันตรายถึงขั้นหัวใจล้มเหลว
  การบริหารมือ ที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงการเป็นนิ้วล็อค
  สุดมั่ว! ผลไม้ที่ห้ามกินคู่กัน ข้อมูลไร้ผลวิจัยชี้ชัด
  โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม (ทำไมอยู่ดีๆ เตี้ยลง)
  ดูทั้งหมด  
   
   
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก