ภูเขาไฟในจังหวัดลพบุรี ภูเขาไฟในประเทศไทย น่าสนใจ

4 มค. 54     758

 

เขาหินกลิ้ง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่สามารถศึกษาลักษณะของหินภูเขาไฟจำพวกหินไรโอไรต์ และหินแอนดีไซต์ ตลอดจนลักษณะภูมิลักษณ์ของภูเขาที่เป็นหินภูเขาไฟ

เขาหินกลิ้งเป็นภูเขาไฟที่ยอดเขามีลักษณะมนตั้งชันอยู่บนฐานแผ่กว้างเป็นพื้นที่ที่มีีภูมิลักษณ์ ของหินภูเขาไฟสวยงามมากเกิดจากการที่ลาวาไหลขึ้นมา บนผิวโลกเมื่อประมาณ 230 ล้านปี ( ยุคไทรแอกสิก) ที่ผ่านมาแล้วเย็นตัวแข็งเป็นหิน 2 ชนิด คือหินบะซอลติก-แอนดีไซต์ หรือหินแอนดีไซต์ที่มีส่วนประกอบเหมือนหินบะซอลต์ อยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาและหินไรโอไรต์ อยู่บริเวณยอดเขา

ภูเขาไฟในจังหวัดลพบุรี  ภูเขาไฟในประเทศไทย น่าสนใจ


เขาลอมฟางเป็นภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งในเขตอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มียอดเขาที่มีลัักษณะ มนและเป็นหน้าผาตั้งชัน เป็นภูเขาที่มีหินไรโอไรต์และบะซอลติก-แอนดีไซต์เหมือน เขาหินกลิ้ง ภูเขาไฟในจังหวัดลพบุรี  ภูเขาไฟในประเทศไทย น่าสนใจ

      ในบริเวณนี้ยังสามารถศึกษาเกี่ยวกับแร่เบนทอไนต์ซึ่งเป็นแร่ที่สำคัญในอุตสาหกรรมซีเมนต์ กระดาษ ยา เครื่อง สำอาง หินภูเขาไฟ ในเขตอำเภอชัยบาดาลเป็นแหล่งแร่เบนทอไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากหิน ไรโอไรต์ที่อยูู่่่่ตอน บนของเขาหินกลิ้ง  เขาลอมฟาง จะมีส่วนประกอบหลักเป็นแร่ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ และแก้วภูเขาไฟ (volcanic glass) เมื่อผุพังหรือถูกแปรสภาพเป็น แร่ดิน ซึ่งเป็นแร่ทุติยภูมิ ที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ดิน  แร่เบนทอไนต์ที่เขาหินกลิ้งมีทั้งสีขาว สีขาวปนน้ำตาล สีน้ำตาลแดง มีเนื้อเนียน ค่อนข้างลื่น แร่เบนทอไนต์์เมื่อโดนน้ำจะขยายตัวพอง มีขนาดใหญ่กว่าเดิมหลายเท่า ต่อมาเมื่อแห้งก็จะหดตัวและแตกเป็นก้อนกลม ดังนั้นพื้นที่ที่มีแร่เบนทอไนต์ จะถูกกัดเซาะอย่างรวดเร็ว

 

 http://www.ipst.ac.th/science/kaohinking.htm

เป็นเพื่อน Line กับเรา