หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ? หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจํากัด ตัวอย่างหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อม ความหมายหนังสือบริคณห์สนธิ

20 สค. 56     83785

สำคัญมาก หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ? เรามีคำตอบ และลิงค์ ตัวอย่างหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อม ความหมายหนังสือบริคณห์สนธิ

         หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) คือ หนังสือที่แสดงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

         1. ชื่อบริษัทจะต้องมีคำว่า “บริษัท” นำหน้า และคำว่า “จำกัด” ต่อท้าย (Name of the Corporation)

         2. สถานที่ตั้งของสำนักงานบริษัท (Place of Business)

         3. วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท (Purpose of the Corporation)

         4. กำหนดความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น

         5. กำหนดทุนเรือนหุ้นที่จะจดทะเบียน แบ่งออกเป็นกี่หุ้น มีมูลค่าหุ้นละเท่าใด

         6. ชื่อ สำนัก อาชีวะ และลายมือชื่อผู้เริ่มก่อการ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการได้เข้าชื่อซื้อไว้

         พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดรายละเอียดหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนี้

         1. ชื่อบริษัทต้องมีคำว่า “บริษัท” นำหน้าและมีคำว่า “จำกัด (มหาชน)” ต่อท้าย

         2. ระบุความประสงค์ของบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

         3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัด ต้องระบุประเภทธุรกิจโดยชัดแจ้ง

         4. กำหนดทุนจดทะเบียน ของบริษัทมหาชนจำกัด ว่ามีทุนเท่าใด

         5. ระบุที่ตั้งสำนักงานใหญ่

         6. แจ้ง ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด สัญชาติ และที่อยู่ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทและจำนวนหุ้นที่แต่ละคนได้จองไว้
Source: วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ดูตัวอย่างที่ http://www.thairegistration.com/mainsite/index.php?id=20012


แบบ บอจ. 1
 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด   

แบบ บอจ. 2
 หนังสือบริคณห์สนธิ   

แบบ ว.
 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์   

แบบ ว. 1
 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม   

แบบ ว. 2
 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ   

แบบ ว. 3
 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม   

แบบ ว. 4
 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม   

แบบ ว. 5
 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค   

-
 หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจำกัด)

เป็นเพื่อน Line กับเรา