อ่างทอง : สินค้าพื้นเมือง

30 เมย. 53     524

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่าง ๆ ( อ่างทอง )

ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา    พรเพ็ญ ถิ่นว่อง 33/3 ม.4 ต.มหาดไทย 0 3563 9062, 0 3563 9020

     ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ผักตบชวา   บังอร บุรีรักษ์ 18 ม.4 ต.ศาลาแดง โทร. 03561 4700

     ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว  ประนอม เกตุลอย 19/2 ม.3 ต.มหาดไทย โทร. 0 9784 4043

     ดอกไม้ทำจากผ้า   อารมณ์  ศิริบุตร  39 ถ.เทศบาล 1  ต.ตลาดหลวง โทร.  01987 4439

     ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยสังเคราะห์   สุฑาทิพย์ แจ่มสว่าง 38/6 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว โทร. 0 9217 1963

     ตุ๊กตาจิ๋วจากดินไทยสังเคราะห์  ไมตรี แจ่มสว่าง 59/6 บ้านพักการไฟฟ้า ต.โพสะ โทร.0 3561 1001

     ผลิตภัณฑ์กะลาไทย   นายดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ 52/1 ม.2  ต.ป่างิ้ว โทร 0 3561 9046

     ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา    ปราณี จันทวร 19 ม.1 ต.คลองวัว โทร.0 3561 3769

     เฉลย สุขเจริญ 50 ม.2  ต.บ้านรี โทร. 0 3561 2429

     ผลิตภัณฑ์เซรามิก   ณรงค์ ปันธรรม 91/1 ถ.เทศบาล 5  ต.ตลาดหลวง โทร. 0 3561 1970

     ผลิตภัณฑ์ไม้มงคล   คนึงนิตย์ สอนไว 70 ม.1 ต.คลองงัว โทร. 0 1757 3070

     กล้วยเบรคแตก กลุ่มแม่บ้านเกษตรบางเสด็จ 1/18 ม.6  ต.บางเสด็จ โทร. 0 3566 1950-1, 01852 0589, 0 1946 5457

     กลอง  ศูนย์หัตถกรรมตำบลเอกราช   นายเฉลิม เผ่าพยัคฆ์ 35 ม.6 ต.เอกราช

     กำนันหงษ์ฟ้า หยดย้อย 63/4 ม.6 ต.เอกราช โทร. 0 3566 1875,0 9090 4013

     เครื่องประดับเงิน–ทอง  ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอป่าโมก      โรงเรียนวัดสระแก้ว 1/18  ม.6  ต.บางเสด็จ โทร. 0 3566 1951, 0 1946  5457

     คุณละออง เกตุแจ่ม 46 ม.6  ต.เอกราช  โทร. 0 1899 5077, 0 1734 1406, 0 3566 1914(จำหน่ายกลองทุกชนิด)

     ตุ๊กตาชาววัง  รุจี วิจิตรานุรักษ์ 67/2  ม.1 ต.บางเสด็จ โทร. 0 3566 2995

     ศูนย์ปั้นตุ๊กตาชาววังวัดท่าสุธาวาส ต.บางเสด็จ โทร. 0 1255 5654

     บ้านเรือนไทยจำลอง (ของจิ๋ว) สมปอง ตันพานิช 1/8 ม.6 ต.บางเสด็จ โทร. 0 9507 3639,  0 9981 8110 สำหรับอิฐมีจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานทำอิฐทั่วไปที่อำเภอป่าโมก

     กระถางไม้มงคล  สมใจ พวงทอง 8/3  ม.3  ต.ไชโย โทร. 0 9785 8661

     กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานผักตบชวาบ้านมหานาม 19  ต.ไชยภูมิ  โทร. 0 3564 1571,0 1487 9159(จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาประเภท โคมไฟ แจกัน ประเป๋าถือ)

     โคมไฟดินเผา  สมบัติ เกตุถาวรแจกันกะลามะพร้าว  สาคร สมบูรณ์ 20 ม.2 ต.ไชโย โทร. 0 6124 3325

     แจกันดินเผา สมบัติ เกตุถาวร 38/1 ม.2  ต.จรเข้ร้อง โทร. 0 3564 1422

     ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว   สุกัญญา  ชัยยะ 233/10 ม.1  ต.จรเข้ร้อง โทร. 0 6131 9030

     หมอนอิงสม็อก   วิไล นกน้อย 233/1 ม.1  ต.จรเข้ร้อง โทร.0 6750 9925

     กระเป๋าถือไม้ไผ่สานลายไทย  พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า กำนันสุรินทร์  โทร. 0 1587 4226

     กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า   เรณู ทองงาม 10 ม.8  ต.บางเจ้าฉ่า  โทร.0 3564 4473, 0 1851 5659

     เก้าอี้พิงทรงกลม  สมศรี สารฤก 92 ม.9  ต.ยางซ้าย โทร. 0 9239 3332

     โต๊ะ เก้าอี้ชุดรับประทานอาหาร  พรชัย องค์ประดิษฐ์ 42/1 ม.4  ต.บางพลับ โทร. 0 9239 3332

     โซฟา ชลอ ฝากมิตร 1 ม.8 ต.ยางซ้าย โทร. 0 9239 3335

     เฟอร์นิเจอร์ผักตบชวา   อภิญญา  เจริญวิพัฒนศิริ โทร. 0 3569 1701, 0 1499 6404

     กัลยา  อินทร์โต  103 ม.3  ต.ศรีพราน  โทร. 0 3569 5141 (จำหน่ายดอกไม้กระดาษสาชุบน้ำยางพารา )

     กระเช้ากล้วยไม้ สุนันทา ปลูกงาม 9 ม.9 ต.แสวงหา โทร.0 3564 8424

     กระเช้าของขวัญ   นิรันทร์ เทียมทอง 101  ม.3  ต.บ้านพราน โทร. 0 6123 6618

     กระถางกล้วยไม้ สยาม ศรีทับทิม 1/2  ม.10 ต.แสวงหา

     เก้าอี้นอนก้านตาล  เสถียร พูญทัศน์ 55/1  ม.5 ต.ห้วยไผ่

     ของชำร่วย  ฉวีวรรณ ปลูกงาม 97 ม.9 ต.แสวงหา โทร. 0 3564 8424

     จักสานพลาสติก  กัลยา อินทร์โต 118  ม.2  ต.ศรีพราน โทร. 0 3569 5067

     ดอกไม้ชุบยางพารา  อุษาฟลอร่า 26 ม.6 ต.แสวงหา โทร. 03569 5040

     ดอกไม้สดอบแห้งในขวดแก้ว  น้ำผึ้ง ปลูกงาม 9/1 ม.9 ต.แสวงหา โทร. 0 1794 6228

     ตะกร้าแม้ว พิกุล  วันเพ็ญ เพ็ญจันทร์ 44 ม.10 ต.สีบัวทอง โทร. 03564 5161

     ตะกร้าลายพิกุล  ทนง ประดิษฐ์ทรัพย์ 156 ม.1 ต.ศรีพราน โทร.0 3569 5180

     ต้นไม้ประดิษฐ์  กฤษดาพร ทองสมบัติ 134/1 ม.7 ต.แสวงหา โทร. 0 3564 8442

     ต้นไม้ ตุ๊กตาผลไม้ประดิษฐ์   จำเรียง ทองสมบัติ 5 ม.7  ต.แสวงหา โทร.0 6128 9207

     ผ้ามัดหมี่ยอตะกอ   สมศักดิ์ แย้มพราย 59/2 ม.8 ต.วังน้ำเย็น โทร.0 1902 0938

     ผ้าทอมัดหมี่  กฤษณา  โพธิ์ศรี 1 ม.6  ต.วังน้ำเย็น โทร. 0356 9742

     อุษา ฟลอร่า 26 ม.6 ต.แสวงหา โทร. 0 3569 5040,01454  7751 (จำหน่ายดอกไม้กระดาษสาชุบน้ำยางพารา )

     กะลาประดิษฐ์      คาน ภู่บำเพ็ญ 99/5 ม.6 ต.ท่าช้าง โทร. 0 9521 2371

     กระเป๋าถือสตรี ตะกร้าหูหิ้วกลีบบัว    ประยงค์ รอดเสียงล้ำ กลุ่มจักสานหวายไม้ไผ่ 47/2  ม.2 ต.ตลาดใหม่ โทร. 0 6135 0282

     กระเป๋าสานจากผักตบชวา   มาลัย ภู่วาว 1/1 ม.10 ต.บางจัก โทร. 0 3564  2423

     กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสาน วรรณา รวยทรัพย์ 65/2 ม.2 ต.ตลาดใหม่  โทร. 0 1770 5915

     โคมไฟและตะกร้าหวาย  ประเสริฐ สงวนงาม ม.2 ต.ม่วงเตี๊ย โทร. 0 6796 4068

     แจกันหุ้มผักตบชวา  โสฬส  ฉิวฉวี 39 ม.7  ต.ไผ่ดำพัฒนา โทร.0 3561 8621

     ดอกไม้ประดิษฐ์   มาลัย แสงชีวงษ์ 1 ม.3  ต.ไผ่วง โทร. 0 1586 9799 อบต.ไผ่วง โทร. 0 3563 9112

     ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ไผ่ดำพัฒนา 42 ม.6  ต.ไผ่ดำพัฒนา โทร. 0 1759 7839

     ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบยางพารา  มนัสนันท์ สว่างศิลป์ 64/2 ม.10  ต.บางจัก โทร. 0 3564 2423, 0 4056 9824

     ตะกร้าหวาย (หูหิ้ว)  วรรณา รวยทรัพย์ 65/2  ม.2 ต.ตลาดใหม่ โทร. 0 1770 5915

     พระพุทธรูปทองเหลือง  บุญส่ง จาบวิจิตร์ 12 ม.5  ต.หัวตะพาน  โทร.0 3560 3048 , 0 9813 2417

     เรือสำเภา (เรือใบจำลอง) ภาพเขียนไทยกระจก  นาวิน  กันมินทร์ 206/6 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง โทร. 0 3563 1387, 0 1431 5096

     ศูนย์สาธิตกลุ่มจักสาน ม.2 บ้านตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ กลุ่มแม่บ้านตำบลยี่ล้น    71 ม.3  ต.ยี่ล้น  โทร 0 3561 3133  (จำหน่ายข้าวตังดิบสำหรับทำข้าวตังหน้าปลาแห้ง ข้าวตังหน้าหมูหยอง ข้าวตังหน้าน้ำพริกเผา )

     กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่ 65/2 หมู่ 2 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ โทร. 0 3560 7882 (ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักสานจากหวาย ไม้ไผ่ ใบลาน ทำเป็นตะกร้า โคมไฟ กระเป๋า ฯลฯ)

     เกษมวิเศษ 64/3 ม.4 ต.ตลาดใหม่  โทร. 0 3562 9093 (จำหน่ายกระถางดินเผา) ไปตามทางหลวงหมายเลข 3454 กิโลเมตรที่ 36

     วิเศษเซรามิก 73 ม.3 ต.ศาลเจ้าโรงทอง  โทร. 0 3563 1767 (จำหน่ายชาม ถ้วย โถ)

     ตุ๊กตาเปลือกข้าวโพด  กฤต เฟื่องฟูรัตน์ 179/1 ม.1 ต.อบทม โทร. 0 6529 3731, 0 6527 3731

     ตัวหนังใหญ่  วีระ มีเหมือน 119 ม.4 ต.มงคลธรรมนิมิตร โทร. 03569 7061,0 1591 0951

     ผ้าฝ้ายมัดย้อม ทอมือ  สุมาลี จ่างผล 10 ม.1 ต.โพธิ์ม่วงพันธุ์ โทร. 03569 7304

     ลายกระจก    ฉันทนา ไหลอุดมพานิชย์ 106 ม.6  ต.โพธิ์ม่วงพันธุ์ โทร. 0 9806 0529

     สร้อยลูกปัด   วรนุช ประทุมศิริ 117 ม.3 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ โทร. 01581 6297, 0 9904 8525

เป็นเพื่อน Line กับเรา