ส่วนประกอบจดหมายสมัครงาน

11 พค. 53     240

ส่วนประกอบจดหมายสมัครงาน



    

จดหมายสมัครงาน ควรประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 


 

1. ที่อยู่ของผู้ส่ง
2. วัน เดือน ปี
3. ชื่อ และที่อยู่ผู้ส่ง
4. คำขึ้นต้นจดหมาย
5. เนื้อหาของจดหมาย
6. คำลงท้ายจดหมาย
7. ลายเซ็น
8. สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

ส่วนประกอบจดหมายสมัครงาน


เป็นเพื่อน Line กับเรา