คําที่มักเขียนผิด โครงงานภาษาไทยเรื่องคําที่มักเขียนผิด

28 พค. 54     33477

รายชื่อคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย เรียงลำดับตามตัวอักษรตาม คำที่เขียนถูก

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
          การเขียนคำภาษาไทยให้ถูกต้องตรงตามแบบแผนนั้น นับเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง การเขียนคำภาษาไทยได้ถูกต้องเป็นการแสดงถึงความเข้าใจ และให้ความสำคัญอย่างลึกซึ้งกับภาษาซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของไทยแต่โบราณมา ทว่าในปัจจุบัน การเขียนภาษาไทยเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วถึง อีกทั้งภาษาไทยเป็นภาษาที่งดงามซับซ้อน มีตัวพยัญชนะถึง 44 ตัว มีคำพ้องรูป พ้องเสียงมากมาย จึงทำให้เกิดความสับสน ในการสะกดคำบางคำ นานวันเข้าจึงมีคำที่มักเขียนผิดมากมาย ผู้จัดทำเห็นความจำเป็นที่ควรจะรวบรวมคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย ซึ่งมักจะเป็นคำที่คุ้นเคยในการฟังและพูด แต่มักไม่ค่อยเขียน เมื่อต้องเขียนจึงเขียนผิด การรวบรวมคำที่มักเขียนผิด พร้อมทั้งค้นหาความหมายนั้นได้จัดเรียงลำดับตัวอักษรเพื่อให้ง่ายต่อการ ศึกษา และเกิดประโยชน์มากที่สุด

http://thai.taphanhin.ac.th/krongan/44/1/page2.html

ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

                     เรื่อง สำรวจรวบรวมคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

          การเขียนคำภาษาไทยให้ถูกต้องตรงตามแบบแผนนั้น นับเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง การเขียนคำภาษาไทยได้ถูกต้องเป็นการแสดงถึงความเข้าใจ และให้ความสำคัญอย่างลึกซึ้งกับภาษาซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของไทยแต่โบราณมา ทว่าในปัจจุบัน การเขียนภาษาไทยเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วถึง อีกทั้งภาษาไทยเป็นภาษาที่งดงามซับซ้อน มีตัวพยัญชนะถึง 44 ตัว มีคำพ้องรูป พ้องเสียงมากมาย จึงทำให้เกิดความสับสน ในการสะกดคำบางคำ นานวันเข้าจึงมีคำที่มักเขียนผิดมากมาย ผู้จัดทำเห็นความจำเป็นที่ควรจะรวบรวมคำที่มักเข่ยนผิดในภาษาไทย ซึ่งมักจะเป็นคำที่คุ้นเคยในการฟังและพูด แต่มักไม่ค่อยเขียน เมื่อต้องเขียนจึงเขียนผิด การรวบรวมคำที่มักเขียนผิด พร้อมทั้งค้นหาความหมายนั้นได้จัดเรียงลำดับตัวอักษรเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา และเกิดประโยชน์มากที่สุด

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อรวบรวมคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย ค้นคว้าแก้ไขให้ถูกต้องแล้วเรียบเรียงใหม่ตามลำดับตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ

          2. เพื่อค้นหาความหมายของคำที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วนั้นมาแสดงไว้ให้ง่ายต่อการค้นคว้า

          3. เพื่อให้การเขียนคำในภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการเขียนคำภาษาไทย

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

          รวบรวมคำที่มักเขียนผิด เรียบเรียงใหม่ตามลำดับตัวอักษรและค้นหาความหมายของคำนั้น ๆ ตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ

วิธีการดำเนินการ

          1. ศึกษาจากหนังสือรวบรวมคำที่มักเขียนผิด อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ของราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้รวบรวมไว้เบื้องต้นแล้วส่วนหนึ่ง

          2. รวบรวมคำที่เป็นศัพท์ยากจากหนังสือเรียนภาษาไทย ท 503 ชุดวรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 3

          3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 พร้อมกับเรียบเรียงตามลำดับตัวอักษร

          4. นำเสนอในรูปแบบตาราง

ผลการศึกษา

ตารางแสดงคำที่มักเขียนผิด

       

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูกต้อง ความหมาย
กงศุล กงสุล พนักงานผู้มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ
กฏ กฎ ข้อบังคับ
กบฎ กบฏ ประทุษร้ายต่อประเทศ
กันเชียง กรรเชียง เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน รูปคล้ายแจว
กันโชก กรรโชก ขู่เอาด้วยกิริยาหรือวาจาให้กลัว
กันไตร กรรไตร เครื่องมือสำหรับใช้หนีบ มี 2 ขา เขียนเป็นกรรไกร หรือ ตระไกรก็มี
กรรมพันธ์ กรรมพันธุ์ ลักษณะนิสัย โรคบางชนิดที่สืบทอดทางสายเลือด
กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของทรัพย์
กล่อน กร่อน สึกหรอ
ขรุกขริก ขลุกขลิก เต๋าเขย่า (การพนัน) , แกงเผ็ดที่มีน้ำน้อย
ขมักเขม้น , ขะมักขะเม่น ขะมักเขม้น ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป
ขมุกขมอม ขะมุกขะมอม เปรอะเปื้อนมอซอ
ขันทสกร ขัณฑสกร น้ำตางกรวด
ขัดสมาส ขัดสมาธิ นั่งเอาขาสองข้างขัดกันไขว้กัน
ขันเชนาะ ขันชะเนาะ บิดลูกชะเนาะให้ตึง
ขาดดุลย์ ขาดดุล บกพร่อง
คึ่นช่าย ขึ้นฉ่าย ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ใบคล้ายผักชีแต่โตกว่า
เข็นใจ เข็ญใจ ยากจนข้นแค้น
ขเม็ดแขม่ เขม็ดแขม่ ประหยัด
ขเยก , ขะเหยก เขยก อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ
ขะเหยิน เขยิน ยื่นออกมา
เข้าฌาณ เข้าฌาน ทำใจให้สงบตามหลักพระพุทธศาสนา
เข้ารีด เข้ารีต เปลี่ยนไปถือศาสนาอื่น
ไข่มุกข์ , ไข่มุกด์ , ไข่มุข ไข่มุก วัตถุมีค่า มีลักษณะกลม ๆ เกิดจากหอยบางชนิด
คณณา คณนา นับ
คณโฑ คนโท หม้อน้ำรูปต่าง ๆ คอยาว
เครื่องยนตร์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรที่ทำให้เกิดพลังงาน
เครื่องลาง เครื่องราง เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์
เครื่องสำอางค์ เครื่องสำอาง สิ่งเสริมแต่งหรือบำรุงให้ดูงาม
เคหะสงเคราะห์ เคหสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย
เคี่ยวเข็น เคี่ยวเข็ญ บีบบังคับ
โครงการณ์ โครงการ แผนหรือเค้าโครง
โควต้า โควตา การจำกัดจำนวนโดยวางกฎเกณท์ไว้
งบดุลย์ งบดุล บัญชีแสดงรายการแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สิน
งูสวัสดิ์ งูสวัด โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง
โง่เหง้า โง่เง่า โง่มาก
จรเข้ จระเข้ สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่
จาละเม็ด จะละเม็ด ชื่อปลาทะเล รูปร่างป้อมสั้น ลำตัวแบนข้างมาก
จักรพรรดิ์ จักรพรรดิ พระราชาธิราช
จันทาล , จันฑาล จัณฑาล ต่ำช้า
จตุรัส จัตุรัส สี่เหลี่ยมด้านเท่าเป็นมุมฉาก
ต้นจันทร์ ต้นจันทน์ ชื่อพรรณไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ดอกหรือผลหอม
ตลบแตลง ตลบตะแลง พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ตะกรุมตะกลาม ตะกรุมตะกราม กิริยาที่ทำไปอย่างขาดการพินิจพิจารณาเนื่องในการบริโภค ผลีผลาม
- ตะเข้ จระเข้; ตัวไม้จากกลางจั่งบ้านมายังชายคา
ตะเข้ ตะเฆ่ เครื่องลากเข็นของหนัก รูปเตี้ย ๆ มีล้อ
ตาราง ตะราง ที่คุมขังนักโทษ
ตล่อม ตะล่อม ทำให้รวมกันเข้ามาเป็นกอง ; อัตราตวงของโบราณ
ต่าง ๆ นา ๆ ต่าง ๆ นานา หลายอย่าง หลายชนิด
ตานขะโมย ตานขโมย ชื่อโรคพยาธิลำไส้อย่างหนึ่ง
ตาลตะโหนด ตาลโตนด ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใบใหญ่
ตาละปัตร ตาลปัตร พัดใบตาลมีด้ามยาว สำหรับพระใช้ในพิธีกรรม
ตำหรับตำรา ตำรับตำรา ตำราที่กำหนดไว้เฉพาะเรื่อง
เต๊นท์ เต็นท์ ที่พักย้ายได้ ทำจากผ้าใบ
     
     
ถนนราดยาง ถนนลาดยาง ถนนลาดยางมะตอย
ถนัดถะหนี่ ถนัดถนี่ ถนัดชัดเจน
ถั่วพลู ถั่วพู ถั่วชนิดหนึ่ง
ทะโมน ทโมน ใหญ่และมีกำลังมาก
ทะยอย ทยอย หย่อย ๆ กันไปไม่ขาดระยะ
ทะแยง ทแยง เฉลียง ,  เฉียง
ทรนง ทระนง ทะนง , หยิ่ง
ทรัพย์สิทธิ์ ทรัพย์สิทธิ สิทธิเหนือทรัพย์นั้น ๆ
ทนง ทะนง ถือตัว หยิ่ง
ทนุบำรุง ทะนุบำรุง เอาใจใส่ดูแล เลี้ยงดู
ทลวง ทะลวง ทำให้เป็นช่องกลวงเข้าไป
ทลึ่ง ทะลึ่ง แสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สมควรในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตัวเอง
ทะเลสาป ทะเลสาบ ห้วงน้ำใหญ่ที่มีลักษณะเนื้อที่กว้างใหญ่
ทัศนะศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลป์จากการเห็น
เทอดพระเกียรติ เทิดพระเกียรติ ยกย่องพระเกียรติไว้เป็นที่เคารพ
แท๊กซี่ แท็กซี่ รถยนต์รับจ้างสาธารณะ
ธัญญพืช ธัญพืช พืชข้าวกล้า
ธำมรง ธำมรงค์ แหวน
ธำรงค์ ธำรง ชูไว้ ทรงไว้
ธุดง ธุดงค์ องค์คุณเครื่องกำจัดกิเลส
ธุระการ ธุรการ การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย
ธุระกิจ ธุรกิจ
การงานประจำเกี่ยวกับอาชีพค้าขาย
    

 

ผลและการวิจารณ์ผล


1. โครงงานนี้มีการรวบรวมคำไว้มากกว่า 70 คำ
2. มีการนำเสนอในรูปแบบตาราง อ่านง่าย

สรุปผลการศึกษา


          คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดนั้น โดยส่วนใหญ่ที่ผิดนั้นก็คือ เกิดจากการที่คำนั้น ๆ มีคำพ้องเสียงหลายคำ แต่สะกดคำต่างกันจึงทำให้ใช้ผิด อีกทั้งเป็นเพราะคำไทยมีตัวพยัญชนะถึง 44 ตัว มีบางตัวที่ออกเสียงเดียวกัน ทำให้เกิดการใช้ผิดกัน

เอกสารอ้างอิง


          ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(แก้ไขเพิ่มเติม) พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม,2540
          พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530
.


สารบัญ:    บนสุด - 0-9 ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

[แก้] ก
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
กงกำกงเกวียน    กงเกวียนกำเกวียน    กง และ กำ เป็นส่วนประกอบของล้อเกวียน
กงศุล    กงสุล   
กฏ    กฎ    กฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา เช่น กฎหมาย ยกเว้น ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก
กบฎ, กบถ    กบฏ    ถ้าออกเสียง "ขะ-บด" เขียน "ขบถ"
กระพริบ    กะพริบ   
กระแนะกระแหน    กระแหนะกระแหน    พูดกระทบหรือพูดเป็นเชิงเสียดสี
กริยา    กิริยา    "กิริยา" คือ อาการ การกระทำ เช่น ปฏิกิริยา
กิริยา    กริยา    "กริยา" (กฺริ-) คือ คำชนิดหนึ่ง บอกอาการ การกระทำ เช่น เดิน วิ่ง เขียน เหล่านี้ คือ คำกริยา
กรีธา, กรีทา    กรีฑา    กีฬาประเภทหนึ่ง
กรีฑา    กรีธา    เคลื่อน ยก เดินเป็นหมู่หรือเป็นกระบวน เช่น กรีธาทัพ
กเลวราก    กเฬวราก   
กระโหลก    กะโหลก    จำไว้ว่า กะโหลก กะลา
กลาสี    กะลาสี    เขียนเรียงพยางค์ปกติ
กอร์ป, กอปร์    กอปร    อ่านว่า "กอบ"
กังวาล    กังวาน   
กานเวลา    กาลเวลา    กาล หมายถึง เวลา
กาละเทศะ    กาลเทศะ   
กำเหน็ด    กำเหน็จ   
กิติมศักดิ์    กิตติมศักดิ์    อ่านว่า "กิด-ติ-มะ-สัก"
กินนรี    กินรี    แต่ "กิน-นอน" เขียน 'กินนร'
กุฎ, กุฎิ    กุฎี, กุฏิ    "กุฏิ" อ่านว่า "กุด" หรือ "กุด-ติ" , ถ้าต้องการอ่าน "กุ-ดี" ต้องเขียน "กุฎี" (ใช้คำไหนก็ได้)
เกียรติ์    เกียรติ    อ่านว่า "เกียด", ถ้าเขียน "เกียรติ์" อ่านว่า "เกียน" เช่น รามเกียรติ์

[แก้] ข
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ขบฏ    ขบถ    ดู กบฏ
โขมย    ขโมย   
ขมักเขม้น    ขะมักเขม้น   
ขาดดุลย์    ขาดดุล    ดู "ดุล", "สมดุล"
ไข่มุกด์, ไข่มุข    ไข่มุก   

[แก้] ฃ

ปัจจุบันไม่มีคำที่ใช้ ฃ

[แก้] ค
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
คฑา, คธา    คทา   
ฅน    คน    คำนี้เลิกใช้แล้ว,และ ฅ ไม่เคยใช้เขียนคำว่า ฅน
ครองราช    ครองราชย์    แต่ ครองราชสมบัติ
คริสต์กาล    คริสตกาล    ใช้ตามโบราณ
คริสต์จักร    คริสตจักร    ใช้ตามโบราณ
คริสตศตวรรษ    คริสต์ศตวรรษ    ไม่นิยมสมาสข้ามภาษา
คริสตทศวรรษ    คริสต์ทศวรรษ    ไม่นิยมสมาสข้ามภาษา
คริสตศาสนา    คริสต์ศาสนา    ไม่นิยมสมาสข้ามภาษา
คฤหาสถ์    คฤหาสน์    คฤห + อาสน
คุรุศาสตร์    ครุศาสตร์   
คุรุภัณฑ์    ครุภัณฑ์   
ครุศึกษา    คุรุศึกษา   
คลีนิก    คลินิก   
ฆ้อน    ค้อน   
คนอง    คะนอง   
คุ้กกี้    คุกกี้    ออกเสียง คุก โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์
คำนวน    คำนวณ   
คำดุษฎี    คำสดุดี   
(นักเรียน)โข่ง    (นักเรียน)โค่ง    โค่ง= โตกว่าเพื่อน
โครงการณ์    โครงการ    การ คือ งาน

[แก้] ฅ

ปัจจุบันไม่มีคำที่ใช้ ฅ

[แก้] ฆ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ฆาตรกร    ฆาตกร    ฆาต แปลว่า ฆ่า
ฆาตรกรรม    ฆาตกรรม    ฆาต แปลว่า ฆ่า
ฆารวาส    ฆราวาส   

[แก้] ง
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
งบดุลย์    งบดุล    ไม่ใช่ ดุลย์
งูสวัส    งูสวัด   

[แก้] จ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
จงกลม    จงกรม    การฝึกสมาธิ
จงอย    จะงอย   
จรเข้    จระเข้    เครื่องดนตรีไทย เรียก "จะเข้"
จราจล    จลาจล    มาจากคำ จล + อจล
จั๊กจั่น    จักจั่น   
จักร์    จักร   
จักรพรรดิ์    จักรพรรดิ    ไม่ออกเสียงสระอิ
จักรวรรดิ์    จักรวรรดิ    ไม่ออกเสียงสระอิ
จักรสาน    จักสาน    เครื่องใช้ที่ทำด้วยมือ
จาระนัย    จาระไน   
จาละเม็ด    จะละเม็ด   
จำนงค์    จำนง    แผลงจาก "จง"
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    มีการันต์
เจตจำนงค์    เจตจำนง    แผลงจาก "จง"
เจียรไน    เจียระไน   

[แก้] ฉ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ฉนั้น    ฉะนั้น   
ฉนี้    ฉะนี้   
ฉะบับ    ฉบับ   
ฉันท์ญาติ    ฉันญาติ    "ฉัน" ในที่นี้หมายถึง เสมือน, "ฉันท์" หมายถึง ความพอใจ

[แก้] ช
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ชนี    ชะนี   
ชมด    ชะมด   
ชมภู    ชมพู   
ชมภู่    ชมพู่   
ชลอ    ชะลอ   
ชัชวาลย์    ชัชวาล   
(สิ้น)ชีพตักษัย    (ถึง)ชีพิตักษัย    ตาย ใช้กับหม่อมเจ้า
ชีวะประวัติ    ชีวประวัติ    สมาสแล้วลบวิสรรชนีย์

[แก้] ซ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ซาละเปา    ซาลาเปา   
เซ็นต์ชื่อ    เซ็นชื่อ    จากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์
เซ็นติเมตร    เซนติเมตร   

[แก้] ฌ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ฌาณ    ฌาน   

[แก้] ญ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ญวณ    ญวน   
ญาต    ญาติ   
ญาน    ญาณ   

[แก้] ฑ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ฑัณฑ์    ทัณฑ์   
ฑูต    ทูต   
ฑีฆายุโก โหตุ    ทีฆายุโก โหตุ    ทีฆายุ หมายถึง อายุยืนยาว

[แก้] ณ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ณ.    ณ    อ่านว่า นะ "ณ" หมายถึง ที่, ไม่มีเขียนจุดหลัง ณ และมักเว้นวรรคหน้าหลัง "ณ"

[แก้] ด
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ดอกจันทน์    ดอกจัน    เครื่องหมาย *, เรียกตามชื่อดอกของต้นลูกจัน
ดำหริ, ดำริห์    ดำริ    อ่านว่า "ดำ-หริ"
ดำรงค์    ดำรง   
ดุลย์    ดุล    "ดุล" และ "สมดุล" ไม่มี "ย์"
เดินเหิร    เดินเหิน   
โดยดุษฎี    โดยดุษณีย์    ดุษณีย์ หมายถึง ยอมรับแต่โดยดี

[แก้] ต
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ต่างๆ นาๆ    ต่างๆ นานา    นานา ไม่ใช้ไม้ยมก เพราะเป็นคำมูลสองพยางค์
ตาราง    ตะราง    สะกดถูกทั้งสองคำ แต่ที่คุมขัง ใช้ว่า ตะราง, ส่วน ตาราง หมายถึง ช่องสี่เหลี่ยม
ตาลขโมย    ตานขโมย   
ตำหรับ    ตำรับ   
ไตรยางค์    ไตรยางศ์   
ใต้หวัน    ไต้หวัน    คำนอกกฎการใช้ ไม้ม้วน
ใต้ฝุ่น    ไต้ฝุ่น   

[แก้] ถ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ถนนราดยาง    ถนนลาดยาง    ลาด หมายถึง ปู
ถั่วพลู    ถั่วพู    ถั่วที่ด้านข้างมีรอยเป็นพู
ถ่วงดุลย์    ถ่วงดุล   
ถ่ายตัว    ไถ่ตัว   
เถาว์    เถา   

[แก้] ท
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ทนง    ทะนง   
ทนุถนอม    ทะนุถนอม   
ทนุบำรง    ทะนุบำรุง   
ทรนง    ทระนง   
ทลาย    ทะลาย    สะกดถูกทั้งสองคำ, ทะลาย หมายถึง ช่อผลของมะพร้าว, ทลาย หมายถึง พัง
ทะยอย    ทยอย   
ทะแยง    ทแยง   
ทะเลสาป    ทะเลสาบ   
ท้าวความ    เท้าความ    เขียนเหมือน "เท้า"
ทุกขกิริยา    ทุกรกิริยา    หมายถึง กิจที่ทำได้ยาก
ทุภิกขภัย    ทุพภิกขภัย    ทุ + ภิกขภัย, เติม พ ข้างหน้า ภ
ทูนกระหม่อม    ทูลกระหม่อม   
ทูลหัว    ทูนหัว   
เทอด    เทิด   
เทพพนม    เทพนม    เทว + นม ไม่ใช่ เทพ+ พนม
เทเวศน์    เทเวศร์    เทว + อิศร์
แท๊กซี่    แท็กซี่   
โทรทรรศน์    โทรทัศน์    สะกดถูกทั้งสองคำ, โทรทรรศน์ คือ กล้องส่องทางไกล, โทรทัศน์ คือเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบหนึ่ง

[แก้] ธ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ทำเนียม    ธรรมเนียม    ในหนังสือเก่าๆ เขียน "ทำเนียม" ก็มี, แต่ปัจจุบัน ใช้ "ธรรมเนียม" (มาจาก ธรรม + นิยม)
ธรรมธรรโม    ธรรมะธัมโม   
ธัญญพืช    ธัญพืช   
ธุระกิจ    ธุรกิจ    สมาสแล้ว ลบวิสรรชนีย์
ธำรงค์    ธำรง   
ธำมรง    ธำมรงค์    แปลว่า "แหวน"

[แก้] น
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
น๊ะ    นะ    ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี โดยไม่ปรากฏรูป
นะค่ะ    นะคะ    ค่ะ เป็นเสียงโท หรือเสียงต่ำ ใช้แสดงความสุภาพ ใช้ในประโยคบอกเล่า
นพดล    นภดล    เว้นแต่ "นพดล" ที่เป็นชื่อเฉพาะ
นวตกรรม    นวัตกรรม   
น็อต    นอต    ทับศัพท์จาก nut ในภาษาอังกฤษ
นัยตา    นัยน์ตา   
นาฑี    นาที    พบบ้างในหนังสือเก่า, ปัจจุบันนักเขียนบางท่านนิยมใช้
นานับประการ    นานัปการ   
นิเทศน์    นิเทศ   
นิมิตร,นิรมิตร    นิมิต,นิมิตร   
เนืองนิจ    เนืองนิตย์   
โน๊ต    โน้ต    อักษรต่ำ ไม่ใส่ไม้ตรี

[แก้] บ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
บันทัด    บรรทัด   
บันทุก    บรรทุก   
บันลุ    บรรลุ   
บันเลง    บรรเลง   
บะหรั่นดี    บรั่นดี   
บล็อค    บล็อก   
บ่วงบาศก์, บ่วงบาต, บ่วงบาท    บ่วงบาศ   
บรเพ็ด    บอระเพ็ด   
บังสกุล    บังสุกุล   
บังเอิน    บังเอิญ   
บัญญัติไตรยางค์    บัญญัติไตรยางศ์    เหมือน ไตรยางศ์
บัตรสนเท่    บัตรสนเท่ห์   
บางลำภู    บางลำพู   
บาททะยัก, บาดทยัก    บาดทะยัก   
บาต    บาตร    เครื่องใช้อย่างหนึ่งของพระสงฆ์
บาทบงส์    บาทบงสุ์    อ่านว่า บาด-ทะ-บง
บาดหลวง    บาทหลวง   
บำเน็จ    บำเหน็จ   
บิณฑบาตร, บิณฑบาท    บิณฑบาต   
บิดพริ้ว    บิดพลิ้ว   
บุคคลากร    บุคลากร   
บุคคลิกภาพ    บุคลิกภาพ   
บุปผาชาติ    บุปผชาติ   
บุษราคำ    บุษราคัม   
บูรณะปฏิสังขรณ์    บูรณปฏิสังขรณ์    คำสมาส
เบญจเพศ    เบญจเพส    เพส มาจากคำว่า วีสะ=20 เบญจ =5, เบญจเพส = 25
เบ็นซิน, เบนซิล    เบนซิน   
เบรค    เบรก    ดู หลักการทับศัพท์

[แก้] ป
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ปฏิกริยา    ปฏิกิริยา   
ประติทิน    ปฏิทิน   
ประติพัทธ์    ปฏิพัทธ์   
ปฏิสังขร    ปฏิสังขรณ์   
ปฐมนิเทศน์    ปฐมนิเทศ   
ปนิธาน    ปณิธาน    (กริยา) ตั้งใจไว้
ปรณนิบัติ    ปรนนิบัติ   
ปรมณู    ปรมาณู    ปรม + อณู
ปองดอง    ปรองดอง   
ประกายพฤกษ์    ประกายพรึก   
ประกาษิต    ประกาศิต   
ประจันบาน, ประจันบาล, ประจัญบาล    ประจัญบาน   
ประจัญหน้า    ประจันหน้า   
ประจัญห้อง    ประจันห้อง   
ประนต    ประณต    (กริยา) น้อมไหว้
ประนม    ประณม    (อาการนาม) การน้อมไหว้
ประนาม    ประณาม   
ประนิธาน    ประณิธาน    (อาการนาม) การตั้งความปรารถนา
ปราณีต    ประณีต   
ประดิษฐ์ประดอย    ประดิดประดอย   
ประณีประณอม    ประนีประนอม   
ประเมิณ    ประเมิน   
ประสพการณ์    ประสบการณ์   
ประสูต, ประสูตร    ประสูติ   
ประสูติกาล    ประสูติการ    การคลอด
ประสูติการ    ประสูติกาล    เวลาที่คลอด
ปะหลาด, ปลาด    ประหลาด   
ประหัดประหาร, ประหัตถ์ประหาร    ประหัตประหาร   
ปรำปรา, ปะรำปะรา    ปรัมปรา    อ่านว่า ปะ-รำ-ปะ-รา
ปราณี    ปรานี    ปราณี = ผู้มีชีวิต
ปราณีปราศัย    ปรานีปราศรัย   
ปราถนา    ปรารถนา    อ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"
ปล้นสดมภ์    ปล้นสะดม   
ปวารนา    ปวารณา   
ปแล่ม, แปล่ม    ปะแล่ม   
ปักษิณ    ปักษิน   
ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์    ปาฏิหาริย์   
ปิคนิค    ปิกนิก    คำทับศัพท์
ปุโลหิต    ปุโรหิต   
เปอร์เซนต์    เปอร์เซ็นต์    คำทับศัพท์
เป๋อเล๋อ    เป๋อเหลอ    อักษรต่ำ ไม่ใช้วรรณยุกต์จัตวา

[แก้] ผ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ผะดุง    ผดุง   
ผรุสวาส    ผรุสวาท   
ผลลัพท์    ผลลัพธ์   
ผัดเปลี่ยน    ผลัดเปลี่ยน   
ผัดผ้า    ผลัดผ้า   
ผัดเวร    ผลัดเวร   
ผลานิสงฆ์    ผลานิสงส์   
ผะอบ    ผอบ   
ผลัดผ่อน    ผัดผ่อน   
ผลัดวันประกันพรุ่ง    ผัดวันประกันพรุ่ง   
ผลัดหนี้    ผัดหนี้   
ผาสุข    ผาสุก   
ผีซ้ำด้ามพลอย    ผีซ้ำด้ำพลอย    ด้ำ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ผีเรือน
ผลุดลุกผลุดนั่ง    ผุดลุกผุดนั่ง   
ผูกพันธ์    ผูกพัน   
ผู้เยา    ผู้เยาว์   
เผอไผ    เผลอไผล   
เผลอเรอ    เผอเรอ   
ผเอิญ, ผะเอิญ    เผอิญ   
เผ่าพัน    เผ่าพันธุ์   
แผ่ส้าน, แผ่ซ้าน    แผ่ซ่าน   
แผนการณ์    แผนการ   
แผงฤทธิ์    แผลงฤทธิ์   
ผไท, ผะไท    ไผท   

[แก้] ฝ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ฝรั่งเศษ    ฝรั่งเศส   
ฝักใฝ่, ฝักไฝ่    ฝักฝ่าย    พวก, ข้าง
ฝักฝ่าย, ฝักไฝ่    ฝักใฝ่    เอาใจใส่, ผูกพัน
ฝากครร    ฝากครรภ์   
ฝีดาด    ฝีดาษ    ไข้ทรพิษ
ฝึกปือ, ฝึกปลือ    ฝึกปรือ   
ใฝ    ไฝ    ไม่อยู่ในกลุ่มคำที่เขียนด้วยไม้ม้วน

แก้] พ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
พงพันธุ์, พงษ์พันธุ์    พงศ์พันธุ์   
พะยัก    พยัก   
พะยักพะเยิด, พยักเพยิด    พยักพเยิด   
พยัฆ, พะยัคฆ์    พยัคฆ์    เสือ
พะยาน    พยาน   
พญาบาท, พยาบาตร    พยาบาท   
พะยุง    พยุง   
พะเยีย, เพยีย    พเยีย    พวงดอกไม้
พรมจรรย์    พรหมจรรย์   
พรรณา    พรรณนา    อ่านว่า พัน-นะ-นา
พราห์มณ์, พรามณ์    พราหมณ์    อ่านว่า พฺราม
พร่ำพรอด    พร่ำพลอด   
พลกำลัง    พละกำลัง   
พลาสติค    พลาสติก   
พหูสูตร    พหูสูต   
พแนง, แพนง    พะแนง   
พยอม    พะยอม    ชื่อต้นไม้ มีดอกสีขาว
พวักพวน    พะวักพะวน   
พังทะลาย    พังทลาย   
พันธุ์ทาง    พันทาง    ลูกผสมต่างสายพันธุ์
พัสดี    พัศดี   
พัศดุ    พัสดุ   
พากษ์ (หนัง)    พากย์ (หนัง)   
พานิชย์    พาณิชย์   
พาหุรัต, พาหุรัตน์    พาหุรัด   
พิณภาทย์    พิณพาทย์   
พิบูลย์    พิบูล   
พิราป    พิราบ    นกชนิดหนึ่ง
พิราป    พิลาป    คร่ำครวญ, ร้องไห้
พิสวง    พิศวง   
พิสวาส    พิศวาส   
พิศดาร    พิสดาร   
พิศมัย    พิสมัย   
พึมพัม    พึมพำ   
พุดตาล    พุดตาน    ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
พุทธชาติ    พุทธชาด    ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
ภู่กัน    พู่กัน   
ภู่ระหง    พู่ระหง   
เพชรฆาต, เพ็ชรฆาต    เพชฌฆาต   
เพ็ชร    เพชร   
เพริดพริ้ง    เพริศพริ้ง   
เพิ่มพูล    เพิ่มพูน   
เพียบพ้อม    เพียบพร้อม   
โพชงค์    โพชฌงค์   
โพธิ์ทะเล    โพทะเล   
โพนทนา    โพนทะนา   
ไพทูรย์    ไพฑูรย์   

[แก้] ฟ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ฟรีบา    ฟรีบาร์   
ฟังก์ชั่น    ฟังก์ชัน    ไม่มีไม้เอก
ฝั้น    ฟั่น   
ฟาธอม, แฟทอม, แฟธอม    ฟาทอม    หน่วยวัดระยะทาง
ฟิลม์, ฟลิม์    ฟิล์ม   
ฟิว    ฟิวส์   
ฟุ้งส้าน    ฟุ้งซ่าน   
ฟุดบอล, ฟุทบอล    ฟุตบอล   
ฟูลสแกป    ฟุลสแก๊ป    หน้ากระดาษที่มีเส้นบรรทัด
เฟิร์น    เฟิน   
แฟชัน    แฟชั่น    มีไม้เอก
ไฟแช๊ก    ไฟแช็ก   

[แก้] ภ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ภคิณี    ภคนี   
พวังศ์    ภวังค์   
พันธารักษ์    ภัณฑารักษ์   
ภาคภูม    ภาคภูมิ   
ภาคฑัณฑ์    ภาคทัณฑ์   
ภูมใจ    ภูมิใจ   
ภูมลำเนา    ภูมิลำเนา   
ภาพยนต์    ภาพยนตร์   
ภาวะการณ์, ภาวะการ    ภาวการณ์   
พุชงค์    ภุชงค์   
ภูติผี    ภูตผี   
เพตรา    เภตรา   

[แก้] ม
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
มกุฏราชกุมาร    มกุฎราชกุมาร    ใช้ ฎ ชฎา
มงกุฏ    มงกุฎ    ใช้ ฎ ชฎา
มนฑป, มณทป    มณฑป    อ่านว่า มน-ดบ
มนเฑียร, มณเฑียร    มนเทียร   
มรณะภาพ    มรณภาพ   
มรึตยู    มฤตยู   
มนทิน    มลทิน   
มหรรนพ, มหันนพ    มหรรณพ   
มหรศพ    มหรสพ    อ่านว่า มะ-หอ-ระ-สบ
มหรรศจรรย์    มหัศจรรย์   
มหาหิงค์    มหาหิงคุ์   
เมหสี    มเหสี   
มไหสวรรค์    มไหศวรรย์   
มหะหมัด, มะหะมัด    มะหะหมัด   
มัคคุเทศ, มัคคุเทศน์    มัคคุเทศก์   
มันทนศิลป์, มันฑณศิลป์    มัณฑนศิลป์   
มัธยัสต์    มัธยัสถ์   
มัสยา    มัศยา, มัตสยา    ปลา
มัสหมั่น    มัสมั่น    อ่านว่า มัด-สะ-หมั่น
มัสตาด    มัสตาร์ด   
มาตราการ    มาตรการ   
มาตราฐาน    มาตรฐาน   
หม้าย    ม่าย    บางท่านถือว่าควรเขียน หม้าย แต่ถ้ายึดตามพจนานุกรม ต้องใช้ "ม่าย"
มืดมนต์, มืดมล    มืดมน   
แมลงพู่, แมลงผู้    แมลงภู่   
ไมร์, ไมค์    ไมล์    หน่วยวัดระยะทาง
ไมยราพ    ไมยราบ   

[แก้] ย
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ยานัตถ์    ยานัตถุ์   
จีราฟ    ยีราฟ   
ย่อมเยาว์    ย่อมเยา   
ยาเกล็ด    ยาเกร็ด    หมายถึง ตำรา
เยาวัย    เยาว์วัย   
ใยดี    ไยดี   
ใยไพ    ไยไพ   
ไยแมงมุม    ใยแมงมุม   

[แก้] ร
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
รกชัด    รกชัฏ   
รนรงค์    รณรงค์   
รมนีย์, รมณี    รมณีย์   
ระเบ็งเซ็งแซ่    ระเบงเซ็งแซ่   
รเห็จ, เรห็จ    ระเห็จ   
รสชาด    รสชาติ   
รักษาการณ์    รักษาการ    เช่น รักษาการในตำแหน่ง...
รักษาการ    รักษาการณ์    เช่น ยามรักษาการณ์
รัญจวญ, รัญจวณ    รัญจวน   
รังษี, รังศี    รังสี    ยกเว้นชื่อเฉพาะ
รัสมี, รัษมี    รัศมี   
รากเง่า    รากเหง้า   
ลาดหน้า    ราดหน้า   
ราพนาสูร    ราพณาสูร   
รื่นรมณ์    รื่นรมย์   
แร็กเก็ต    แร็กเกต   
ริ้บบิ้น    ริบบิ้น    ออกเสียง ริบ โดยไม่มีรูปวรรณยุกต์
เรี่ยราย    เรี่ยไร   
โรมันคาธอลิค    โรมันคาทอลิก   
โรงธารกำนัล    โรงธารคำนัล    หมายถึง ท้องพระโรง

[แก้] ฤ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ฤกษ์ผานาที    ฤกษ์พานาที    สองคำที่สับสน คือ "ฤกษ์พานาที" กับ "เลขผานาที"

[แก้] ล
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
ลัดดาวัลย์, ลดาวัณย์    ลดาวัลย์    ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ยกเว้นชื่อเฉพาะ
ลมปราน    ลมปราณ   
ลมหวล    ลมหวน   
ล็อกเก็ต    ล็อกเกต   
ละคอน    ละคร    "ละคอน" เป็นคำไทยโบราณ ใช้เมื่อต้องการรักษาความดั้งเดิมไว้ เช่น สาขาศิลปะและการละคอน
ลองใน    ลองไน    ชื่อจักจั่นขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
ลเมียดลไม    ละเมียดละไม   
ลเอียดลออ, ละเอียดละออ    ละเอียดลออ   
ลโมบ    ละโมบ   
ลักเพท, ลักเพส    ลักเพศ   
รังถึง    ลังถึง   
ลาดตระเวณ    ลาดตระเวน   
ลายเซ็นต์    ลายเซ็น   
ลาวัลย์    ลาวัณย์    หมายถึง ความงาม ความน่ารัก
ลิปต์, ลิฟ    ลิฟต์    มาจากคำภาษาอังกฤษ lift
ลิปสติค    ลิปสติก   
ลำใย    ลำไย   
ริดรอนสิทธิ์    ลิดรอนสิทธิ์   
ลุกลี้ลุกรน    ลุกลี้ลุกลน   
ลูกเกตุ    ลูกเกด   
เล่นพิเรนท์    เล่นพิเรนทร์   
ลูกนิมิตร    ลูกนิมิต   
ลูกบาศ    ลูกบาศก์   
เล่กระเท่    เล่ห์กระเท่ห์   
เลือกสรรค์    เลือกสรร   
โล่ห์    โล่    มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"
ฦๅชา    ลือชา    ฦ ฦๅ ไม่มีที่ใช้ในปัจจุบัน

[แก้] ว
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
วงษ์วาน    วงศ์วาน    เช่น ชื่อถนน "งามวงศ์วาน"
วักซีน    วัคซีน   
วันโรค    วัณโรค   
วันทยาหัตถ์    วันทยหัตถ์    คำสมาส
วันทยวุธ    วันทยาวุธ    คำสนธิ
วางกล้าม    วางก้าม    วางโต
วายชน    วายชนม์   
วาระดิถี    วารดิถี   
วิ่งเปรี้ยว    วิ่งเปี้ยว   
วิ่งผัด    วิ่งผลัด   
วินาฑี    วินาที   
วิตถาน, วิตถาล    วิตถาร   
วิตตามิน, วิตะมิน    วิตามิน   
วินาศะกรรม    วินาศกรรม   
วิศาขบูชา    วิสาขบูชา   
วิหารคต    วิหารคด   
เวรคืน    เวนคืน   
เวียตนาม    เวียดนาม   
เวทย์มนตร์, เวทมนต์    เวทมนตร์   

[แก้] ศ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
สสิธร, ศศิทร    ศศิธร    ศศิธร หมายถึง ดวงจันทร์
ศิลป    ศิลปะ    ใช้เป็นศัพท์โดด
ศิลปะกรรม    ศิลปกรรม    คำสมาส
ศิลปะวัฒนธรรม    ศิลปวัฒนธรรม    หากต้องการแยกคำควรใช้ "ศิลปะและวัฒนธรรม"
ศิลปะวัตถุ    ศิลปวัตถุ    คำสมาส
ศึกษานิเทศ, ศึกษานิเทศน์    ศึกษานิเทศก์   
สัตรู, ศตรู    ศัตรู   
โสกเศร้า    โศกเศร้า   
โสกศัลย์, โศกสันต์    โศกศัลย์   
โศกะนาฏกรรม, โศกนาฎกรรม    โศกนาฏกรรม    ใช้ ฏ ปฏัก
ไสล, ศไล    ไศล    หมายถึง เขาหิน
ศรีษะ    ศีรษะ   
ศัทธา    ศรัทธา, สัทธา    นิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า

[แก้] ส
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
สะกัด    สกัด   
สะกาว    สกาว   
สะดับ    สดับ   
สถานการ, สถานะการณ์    สถานการณ์   
สรรค์หา    สรรหา    สรรค์ หมายถึง สร้าง, ทำให้เกิดขึ้น
สรรค์แสร้ง    สรรแสร้ง   
สดวก    สะดวก   
สพาน    สะพาน   
สะบาย    สบาย   
สะบู่    สบู่   
สะไบ, ไสบ    สไบ   
สะบง    สบง   
สมดุลย์    สมดุล   
สถิตย์    สถิต   
สิงห์โต    สิงโต    หรือใช้เพียงคำว่า สิงห์
สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส    สับปะรด    มิได้แผลงมาจาก สรรพรส
สัมนา, สำมะนา    สัมมนา   
สอาด    สะอาด   
สังเกตุ    สังเกต   
สังวรณ์    สังวร   
สังวาลย์    สังวาล    ยกเว้นชื่อเฉพาะ "สังวาลย์"
สังสรร    สังสรรค์   
สัญโดษ    สันโดษ   
สร้างสรร    สร้างสรรค์   
สอบเชาว์    สอบเชาวน์   
สัพเหร่อ, สัปปะเหร่อ    สัปเหร่อ   
สาบาญ    สาบาน   
สาธร    สาทร    ชื่อถนนสายหนึ่ง และเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร
สาระพี, สารพี    สารภี    ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวกลิ่นหอม, มิได้หมายถึง เครื่องครัว
สรรพยอก    สัพยอก   
สัญลักษ์    สัญลักษณ์   
สกิด    สะกิด   
สกด    สะกด   
สคราญ    สะคราญ   
สะพึงกลัว    สะพรึงกลัว   
สักการะบูชา    สักการบูชา    คำสมาส
สายสิญจ์    สายสิญจน์   
สรรเพชร    สรรเพชญ   
สัปลับ    สับปลับ   
สัมภาษ, สัมพาส    สัมภาษณ์   
สาธารณะชน    สาธารณชน    คำสมาส
สาธารณะประโยชน์    สาธารณประโยชน์    คำสมาส
สาธารณะสถาน    สาธารณสถาน    คำสมาส
สาธารณะสุข    สาธารณสุข    คำสมาส
สาปสูญ    สาบสูญ   
สาบแช่ง    สาปแช่ง   
สาบสรร    สาปสรร   
สังเขบ    สังเขป   
สาระประโยชน์    สารประโยชน์    คำสมาส
สารสำคัญ    สาระสำคัญ    มิใช่คำสมาส
สารัตถะประโยชน์    สารัตถประโยชน์    คำสมาส
สารัตถสำคัญ    สารัตถะสำคัญ    มิใช่คำสมาส
สำอางค์    สำอาง   
สีสรร, สีสรรค์    สีสัน   
สะเบียง, สเบียง    เสบียง   
สูจิบัตร    สูติบัตร   
โสรส    โสฬส    อ่านว่า "โส-ลด"

[แก้] ห
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
หกคเมน, หกคะเมร    หกคะเมน   
หงษ์    หงส์   
หนอยแน่    หน็อยแน่   
อย่าร้าง    หย่าร้าง   
หน้าปัทม์นาฬิกา    หน้าปัดนาฬิกา   
หัวมงกุฎท้ายมังกร    หัวมังกุท้ายมังกร    (สำนวน)ไม่เข้ากัน ไม่กลมกลืนกัน
โหรพา, โหระภา    โหระพา   
หมาหมุ้ย    หมามุ่ย, หมามุ้ย   
หยากใย่, หยักไย่, อยากไย่    หยากไย่   
ห่วงไย    ห่วงใย    คำที่ใช้ไม้ม้วน
หยิบย่ง, หยิบโย่ง    หยิบหย่ง   
หมาไน    หมาใน   
เหม็นสาป    เหม็นสาบ   
แหลกราญ    แหลกลาญ   
เหล็กใน    เหล็กไน    มิได้หมายความว่า เหล็กอยู่ข้างใน
โหยหวล    โหยหวน   
มั๊ย, ไม๊    ไหม    แผลงมาจาก "หรือไม่" (อาจอนุโลมใช้ มั้ย ตามเสียงพูด)
ใหหลำ    ไหหลำ   

[แก้] อ
คำที่มักเขียนผิด    คำที่เขียนถูก    หมายเหตุ
อนุญาติ    อนุญาต    ญาติ เขียนมีสระ อิ
อวสาณ, อวสาร    อวสาน   
อะหลั่ย    อะไหล่   
อเนถอนาถ    อเนจอนาถ   
อภิเสก    อภิเษก   
อะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย    อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วย   
อัธจันทร์    อัฒจันทร์   
อัทยาศัย, อัธยาษัย    อัธยาศัย   
อัมพาส    อัมพาต   
อัตคัต    อัตคัด   
อนุกาชาติ    อนุกาชาด   
อนาธร    อนาทร   
อนุเสาวรีย์, อณุสาวรีย์    อนุสาวรีย์   
อัมรินทร์    อมรินทร์    ยกเว้นชื่อเฉพาะ "อัมรินทร์"
อุปัชฌา, อุปัชชา    อุปัชฌาย์   
อุธรณ์    อุทธรณ์   
อาฆาตมาตร้าย    อาฆาตมาดร้าย   
อารมย์    อารมณ์   
อินธนู, อินทร์ธนู    อินทรธนู   
อุดมการ    อุดมการณ์   
เอกขเนก    เอกเขนก   
เอกฉัน, เอกะฉันท์    เอกฉันท์   
ไอศรีม, ไอศครีม    ไอศกรีม   
อาเจียร    อาเจียน   
อาวร    อาวรณ์   
อานิสงฆ์    อานิสงส์   
อาเพส, อาเภส    อาเพศ   
อาสสงฆ์    อาสน์สงฆ์   
อำนาจบาทใหญ่    อำนาจบาตรใหญ่   
อัมหิต    อำมหิต   
อินทรีวัตถุ, อินทรีย์วัตถุ    อินทรียวัตถุ   
อิริยาบท    อิริยาบถ   
อิสระภาพ    อิสรภาพ    คำสมาส
อิสระเสรี    อิสรเสรี    คำสมาส
อุปโลก    อุปโลกน์   
อุปการะคุณ    อุปการคุณ    คำสมาส
โอกาศ    โอกาส   
อากาส    อากาศ   
อิสาน    อีสาน   
อุโมง    อุโมงค์   
อุบาท    อุบาทว์   
อภิรมณ์    อภิรมย์   
เอนก    อเนก    เช่น อเนกประสงค์
อะหลักอะเหลื่อ    อลักเอลื่อ   
อะหิวาตกโรค    อหิวาตกโรค   
ออฟฟิส, ออฟฟิต, อ็อฟฟิศ    ออฟฟิศ   
อุธาหรณ์, อุทาหร    อุทาหรณ์   
อัญชัญ    อัญชัน   

    * อ่านอย่างไร และเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
    * พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ทุก พ.ศ.)

ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94

หมวดหมู่: ภาษาไทย | การใช้ภาษาไทย

เป็นเพื่อน Line กับเรา