เช็คเลย ค่าเทอม ม.เอกชน 9 แห่ง ที่เด็กอยากรู้มากที่สุด

16 พค. 60     12181

รวมมาให้แล้วค่าเทอม ม.เอกชน 9 แห่ง ที่เด็กอยากรู้มากที่สุด เพราะมหาวิทยาลัยเอกชนอาจเป็นเส้นทางสุดท้ายหรือเป็นตัวเลือกแรกของใครหลายคน หลายสถาบันมีชื่อเสียงไปไม่น้อยกว่าสถาบันของรัฐเลย แถมยังได้เปรียบในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและครบครันกว่า ซึ่งในหลายสถาบันก็มีทุนการศึกษาให้ได้เรียนกันฟรี ๆ ด้วย ส่วนช่องทางในการเข้าศึกษาก็มีทั้งผ่านระบบรับตรงและระบบ Admissions เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ หากเราไม่ใช่สายนักเรียนทุน ต้องจ่ายค่าเทอมเอง งั้นมาดูค่าเทอมกันดีกว่า ว่าแต่มหาวิทยาลัยต้องเสียค่าเล่าเรียนเท่าไหร่บ้าง


1. มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะ/หลักสูตร

ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร *(เริ่มต้น)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

3,300,000

คณะทันตแพทยศาสตร์

5,400,000

คณะเภสัชศาสตร์

1,806,400

คณะพยาบาลศาสตร์

764,800

คณะรังสีเทคนิค

681,200

คณะเทคนิคการแพทย์

673,700

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

570,200

คณะกายภาพบำบัด

694,400

คณะวิทยาศาสตร์

406,700

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

475,200

คณะทัศนมาตรศาสตร์

775,000

คณะเทคโนโลยีอาหาร

312,000

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

395,400

คณะนวัตกรรมเกษตร

350,300

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

363,400

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

357,200

สถาบันการบิน

2,836,800

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

498,000

คณะศิลปและการออกแบบ

371,200

คณะดิจิทัลอาร์ต

441,500

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

295,800

คณะบริหารธุรกิจ

305,700

คณะบัญชี

293,900

คณะเศรษฐศาสตร์

302,500

คณะศิลปศาสตร์

299,700

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

320,100

คณะนิติศาสตร์

306,300

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

277,000

คณะรัฐศาสตร์

305,600

วิทยาลัยดนตรี

521,000

ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

International College

475,600

International Chinese College

680,000


**ค่าเทอมดังกล่าวเป็นเพียงค่าเทอมเริ่มต้นของคณะนั้น ๆ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละสาขาวิชาได้ที่ ค่าเทอม ม.รังสิต ทั้งหมด >> Click


2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้จบ ม. 6/ปวช./กศน.

คณะ/หลักสูตร

ค่าเล่าเรียน/ตลอดหลักสูตร *(เริ่มต้น)

ภาคปกติ

คณะบัญชี

296,280

คณะบริหารธุรกิจ

289,080

คณะนิเทศศาสตร์

321,380

คณะนิติศาสตร์

301,180

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

264,980

คณะเศรษฐศาสตร์

285,430

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

346,880

คณะศิลปกรรมศาสตร์

391,380

คณะวิศวกรรมศาสตร์

355,480

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

396,980

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ   

396,000

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

343,280

วิทยาลัยนานาชาติจีน

377,330

ภาคบ่าย

คณะบัญชี

296,280

คณะบริหารธุรกิจ

300,080

ภาคพิเศษ

คณะบริหารธุรกิจ

280,380

คณะนิเทศศาสตร์

320,080

ผู้เทียบโอน ปวส.

ภาคปกติ

คณะบัญชี

296,280

คณะบริหารธุรกิจ

292,080

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

23,580 **(เทอม 1)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

346,880

คณะศิลปกรรมศาสตร์

26,480 **(เทอม 1)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

370,180

ภาคพิเศษ

คณะบริหารธุรกิจ

22,280 **(เทอม 1)


**ค่าเทอมดังกล่าวเป็นเพียงค่าเทอมเริ่มต้นของคณะนั้น ๆ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละสาขาวิชาได้ที่ ค่าเทอม ม.กรุงเทพ ทั้งหมด >> Click 


3. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะ/หลักสูตร

ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร *(เริ่มต้น)

คณะบริหารธุรกิจ

485,335

คณะศิลปศาสตร์

472,585

คณะดนตรี

590,485

คณะพยาบาลศาสตร์

622,085

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

524,985

คณะวิศวกรรมศาสตร์

558,435

คณะนิเทศศาสตร์

508,685

คณะนิติศาสตร์

420,535

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

514,435

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

542,835


**ค่าเทอมดังกล่าวเป็นเพียงค่าเทอมเริ่มต้นของคณะนั้น ๆ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละสาขาวิชาได้ที่ ค่าเทอม ม.เอแบค ทั้งหมด >> Click


4. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้จบ ม. 6/ปวช./กศน.

คณะ/หลักสูตร

ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร *(เริ่มต้น)

วิทยาลัยการบินและคมนาคม

316,200

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  

262,700

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

255,000

คณะบริหารธุรกิจ

254,200

คณะศิลปศาสตร์

260,400

คณะบัญชี

268,000

คณะนิติศาสตร์

273,400

คณะนิเทศศาสตร์

284,000

คณะดิจิทัลมีเดีย

336,700

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

293,600

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

323,300

คณะวิศวกรรมศาสตร์

335,400

International College

326,600

ผู้จบ ปวส.

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ      

143,000

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

142,900

คณะบริหารธุรกิจ

142,900

คณะบัญชี

148,800

คณะนิเทศศาสตร์

174,600

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

159,300

คณะวิศวกรรมศาสตร์

276,200

International College

205,500


**ค่าเทอมดังกล่าวเป็นเพียงค่าเทอมเริ่มต้นของคณะนั้น ๆ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละสาขาวิชาได้ที่ ค่าเทอม ม.ศรีปทุม ทั้งหมด >> Click 

5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะ/หลักสูตร

ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร *(เริ่มต้น)

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคพิเศษ)
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคพิเศษ)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคพิเศษ)
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี ภาคพิเศษ)
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)


248,000
258,000
258,000
268,000
138,800
138,800
146,800
146,800

248,000
340,000

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)

400,000

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)  

275,000

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

278,000

วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี

300,000

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

256,000

คณะศิลปศาสตร์

271,000

คณะนิเทศศาสตร์

264,600

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

246,000

คณะศิลปกรรมศาสตร์

300,000

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

258,500


**ค่าเทอมดังกล่าวเป็นเพียงค่าเทอมเริ่มต้นของคณะนั้น ๆ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละสาขาวิชาได้ที่ ค่าเทอม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งหมด >> Click 


6. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะ/หลักสูตร

ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร *(เริ่มต้น)

คณะบริหารธุรกิจ

288,050

คณะบัญชี

306,050

คณะเศรษฐศาสตร์

264,650

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

268,850

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

273,350

คณะนิเทศศาสตร์

269,150

คณะวิศวกรรมศาสตร์

236,750

คณะนิติศาสตร์

264,850

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   

264,850

วิทยาลัยผู้ประกอบการ

277,450

วิทยาลัยนานาชาติ / International College
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะบัญชี
- คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

442,850


**ค่าเทอมดังกล่าวเป็นเพียงค่าเทอมเริ่มต้นของคณะนั้น ๆ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละสาขาวิชาได้ที่ ค่าเทอม ม.หอการค้าไทย ทั้งหมด >> Click 


7. มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะ/หลักสูตร

ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร *(เริ่มต้น)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

272,050

คณะนิเทศศาสตร์

320,050

คณะนิติศาสตร์

320,050

คณะวิทยาศาสตร์

344,050

คณะบริหารธุรกิจ

272,050

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

288,050

คณะเศรษฐศาสตร์

272,050

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

566,750

วิทยาลัยดุริยศิลป์

408,050

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

338,750

คณะเภสัชศาสตร์

997,050


**ค่าเทอมดังกล่าวเป็นเพียงค่าเทอมเริ่มต้นของคณะนั้น ๆ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละสาขาวิชาได้ที่ ค่าเทอม ม.พายัพ ทั้งหมด >> Click 

8. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะ/หลักสูตร

ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร *(เริ่มต้น)

คณะพยาบาลศาสตร์

451,100

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

315,290

คณะเภสัชศาสตร์

1,233,850

คณะเทคนิคการแพทย์

495,600

คณะกายภาพบำบัด

479,100

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

319,950

คณะการแพทย์แผนจีน

928,150

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม   

284,450

คณะศิลปศาสตร์

270,830

คณะบริหารธุรกิจ

254,090

คณะนิติศาสตร์

248,400

คณะนิเทศศาสตร์

308,850

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

276,680


**ค่าเทอมดังกล่าวเป็นเพียงค่าเทอมเริ่มต้นของคณะนั้น ๆ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละสาขาวิชาได้ที่ ค่าเทอม ม.หัวเฉียว ทั้งหมด >> Click

9. มหาวิทยาลัยสยาม

คณะ/หลักสูตร

ค่าเล่าเรียน เบื้องต้น/หน่วยกิตละ

คณะบริหารธุรกิจ

1,400

คณะนิเทศศาสตร์

1,400

คณะศิลปศาสตร์

1,400

คณะนิติศาสตร์

1,400

หลักสูตรนานาชาติ

2,000

คณะวิทยาศาสตร์

1,600

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,600

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2,000

คณะพยาบาลศาสตร์

2,000

คณะเภสัชศาสตร์

2,500

คณะแพทยศาสตร์ (เหมาจ่าย)   

250,000 (เทอมละ)

วิทยาลัยศิลปะการแสดง

2,000


**ค่าเทอมดังกล่าวเป็นเพียงค่าเทอมเริ่มต้นของคณะนั้น ๆ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละสาขาวิชาได้ที่ ค่าเทอม ม.สยาม ทั้งหมด >> Click  

ขอบคุณภาพจาก Page Facebook Bangkok University 


เป็นเพื่อน Line กับเรา