ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554

27 กพ. 55     2785

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี 2554 (24/03/2554)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554แบบตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554บัญชีรายชื่อพนักงานราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553 แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 หลักเกณฑ์การพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก และ มงกุฎไทย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2553
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ข้าราชการชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 เหรียญจักรพรรดิมาลา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ลูกจ้างประจำชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554พนักงานราชการชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2552
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ข้าราชการชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 เหรียญจักรพรรดิมาลา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ลูกจ้างประจำชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2551
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ข้าราชการชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 เหรียญจักรพรรดิมาลา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ลูกจ้างประจำชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
รายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2550
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ข้าราชการชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 เหรียญจักรพรรดิมาลา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ลูกจ้างประจำชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
รายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2549
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ข้าราชการชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 เหรียญจักรพรรดิมาลา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ลูกจ้างประจำชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
รายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2548
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ข้าราชการชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 เหรียญจักรพรรดิมาลา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ลูกจ้างประจำชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
รายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2547
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554้าราชการชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 เหรียญจักรพรรดิมาลา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ลูกจ้างประจำชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

รายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2546

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ข้าราชการชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 เหรียญจักรพรรดิมาลา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ลูกจ้างประจำชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

รายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2545

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ข้าราชการชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 เหรียญจักรพรรดิมาลา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ลูกจ้างประจำชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

รายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2544

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ข้าราชการชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 เหรียญจักรพรรดิมาลา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ลูกจ้างประจำชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

รายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2543

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ข้าราชการชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 เหรียญจักรพรรดิมาลา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ลูกจ้างประจำชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

รายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2542

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ข้าราชการชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 เหรียญจักรพรรดิมาลา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ลูกจ้างประจำชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
     
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554แจ้ง หลักเกณฑ์กำหนดการและลำดับรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์ได้รับเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2550-2551 และใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2548(15/11/2553)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับจัดสรรรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2550/ , ประจำปี 2551 /

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2550 , ปี 2551

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2548 /

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554อนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรรพรรดิมาลา (10/01/2554)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554ชี้แจงเรื่องระเบียบใหม่เปรียบเทียบระเบียบเก่าในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการเปลียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการใช้โปรกแกรมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (29/07/2553)
  1. ระเบียบการขอของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
  2. แผนผังเปรียบเทียบการขอฯเครื่องราชฯ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๒ (23/02/2553)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

เกณฑ์ระเบียบใหม่ในการขอพระราชทานเครื่องราชฯอิงกับระบบแท่งของ ก.พ. (17/11/2552)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554รายชื่อสำรองผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2547
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554หนังสือเวียนเรื่องดำเนินการจ่ายเครื่องราชฯ แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ผู้มีรายชื่อสำรอง และผู้มีคุณสมบัติ ประจำปี 2547

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 รูปแบบอินทนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทนูตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ ของเครื่องแบบปฏิบัติข้าราชการของข้าราชการพลเรือน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 แถบจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ท.ช. ประดับร่วมกับ ท.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ป.ช. ประดับร่วมกับ ป.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ม.ว.ม. ประดับร่วมกับ ป.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 ม.ป.ช. ประดับร่วมกับ ม.ว.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554เหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่นับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การเก็บรักษา  และการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2554 แผนผังเปรียบเทียบการขอเครื่องราชฯ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
 

เป็นเพื่อน Line กับเรา