หมวดหมู่
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> อาเซียน (AEC) >> อาเซียน น่ารู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ข้อสอบอาเซียนศึกษา ใบงานวิชาอาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ม.ปลาย
คำค้น : ข้อสอบอาเซียนศึกษา

ข้อสอบอาเซียนศึกษา ใบงานวิชาอาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ม.ปลาย

 


แบบทดสอบวิชาอาเซียนศึกษา

1. อาเซียนคืออะไร
ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
ข. องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ง. ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้


2. สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร
ก. รวงข้าว 10 รวง
ข. รวงข้าว 11 รวง
ค. ต้นข้าว 10 ต้น
ง. ต้นข้าว 11 ต้น


3. บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร
ก. ดร.ถนัด คอมันต์
ข. นายศุภชัย พานิชยศักดิ์
ค. ดร.มหาเดย์ มูฮัมหมัด
ง. ดร.ยูซุปต์ แวดาโอ๊ะ
จ. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ


4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
ก. เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการค้าอย่างเสรีมากขึ้น
ข. เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำสินค้าของประเทศตนมาขายมากขึ้น
ค. เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น
ง. เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันต่อต้านสินค้าของประเทศนอกกล่ม


5. การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?
ก. การประชุมอาเซียนซัมมิท
ข. การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
ค. การจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก
ง. การประชุมที่เรียกว่า "อาเซียนบวกสาม
6. ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)


ก. Asia South East Association Nations
ข. Association for South East Asian Nations
ค. Asia South East Association National
ง. Association for South East Asian National


7. สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
ก. 10 ประเทศ
ข. 12 ประเทศ
ค. 15 ประเทศ
ง. 20 ประเทศ


8. อาเชียน บวก 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร
ก. APT
ข. AST
ค. ATS
ง. ATP


9. อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด
ก. ประชาคมการเมืองอาเซียน
ข. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
ค. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ง. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม


10. ต้นเหตุการณ์กำเนิดอาเชียน ข้อใดไม่ใช่
ก. ปัจจัยทางการเมือง – กระบวนการให้ เอกราช/การปลดปล่อย (decolonization process)
ข. การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510
ค. สงครามเย็น
ง. การรวมตัวด้านเศรษฐกิจ


11. ข้อใดเป็นผลความร่วมมือของอาเซียน
ก. เขตการลงทุนอาเซียน
ข. เขตการค้าเสรีอาเซียน
ค. ความร่วมมือด้านบริการของอาเซียน
ง. ถูกทุกข้อ


12. เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN)จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก กี่ประเทศ
ก. 4 ประเทศ
ข. 5 ประเทศ
ค. 6 ประเทศ
ง. 7 ประเทศ


13. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
ก. ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม
ข. สิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย
ค. ไทย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน
ง. ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์


14. ASEAN + 3 คือข้อใด
ก. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – อินเดีย
ข. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – นิวซีแลนด์
ค. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – จีน
ง. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – ออสเตรเลีย


15. ประเทศใดไม่ใช่กลุ่มสมาชิกอาเซียน
ก. เมียนมาร์
ข. สิงคโปร์
ค. เวียดนาม
ง. ติมอร์-เลสเต


16. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคือ
ก. อินโดนีเซียร์
ข. เมียนมาร์
ค. กัมพูชา
ง. เวียดนาม


17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มีการกำหนดเขตการค้าเสรีในอาเซียน
ข. เศรษฐกิจหลักในอาเซียนคือ เกษตรกรรม
ค. อาเซียนมุ่นเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว
ง. สมาชิกอาเซียนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


18. AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. เขตการค้าเสรี
ข. เขตปกครองพิเศษ
ค. เขตส่งเสริมการท่องเทียว
ง. เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ


19. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการร่วมกลุ่มของอาเซียน
ก. เพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
ข. เพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ
ค. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง
ง. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ


20. ข้อใดเป็นความสำคัญของไทยที่มีต่ออาเซียน
ก. เป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียน
ข. เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน
ค. เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่อาเซียน
ง. เป็นตัวแทนติดต่อค้าขายกับตะวันตก


21. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ก. เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน
ข. ทำให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า
ค. มีอำนาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น
ง. ทำให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิ์ในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ


22. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)
ก. อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข. อาเซียนมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเพื่อให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพแสรีภาพ และความเป็นกลาง
ค. อาเซียนประสบความสำเร็จในการขยายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและลดการค้ากับประเทศนอกภูมิภาค
ง. อาเซียนประสบความสำเร็จในการยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค


23. เพลงประจำอาเซียนคือเพลงอะไร
ก. Sorry Sorry
ข. Asian Games
ค. Asia air
ง. The ASEAN Way


24. คำขวัญของอาเซียนคือข้อใด
ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
ข. หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเศรษฐกิจ
ค. หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม หนึ่งวิสัยทัศน์
ง. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาชาติ


25. ข้อใดกล่าวถึงลักสัญลักษณ์อาเซียนได้ถูกต้อง
ก. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความมั่นคงและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ข. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ค. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ง. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ


26. ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลักษณ์อาเชียนไม่ถูกต้อง
ก. สีน้ำเงิน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ข. สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
ค. สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
ง. สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง


27. สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด
ก. กรุงเทพ
ข. ฮานอย
ค. กรุงจาการ์ตา
ง. กัวลาลัมเปอร์


28. เลขาธิการสมาคมอาเซียนคือใคร
ก. นายอภิสิทธิ เวชาชีวะ
ข. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ค. มหาเธร์ มูฮัมหมัด
ง. ซูซิโล บัมบัง ยุดโฮโยโน


29. คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการสมาคมอาเชียนคือใคร
ก. แผน วรรณเมธี
ข. นายชวน หลีกภัย
ค. ดร.ถนัด คอมันต์
ง. นายจุรินทร์ พิสสุวรรณ


30. ข้อใดเป็นความร่วมมือทางด้านสังคมในอาเซียน
ก. จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
ข. จัดโครงการแรกเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ
ค. ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย
ง. ชักชวนให้ประเทศต่าง ๆ นับถือพุทธศาสนา

 

แหล่งที่มา : blogspot.com

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น: ข้อสอบอาเซียนศึกษา
  บทความอาเซียนศึกษา ใบงานอาเซียนศึกษา กศน ตัวอย่างแผนการสอนอาเซียนศึกษา
  ศูนย์อาเซียนศึกษา วิชา อาเซียนศึกษา เนื้อหาอาเซียนศึกษา
  ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาเซียนศึกษา ธรรมศาสตร์ ศูนย์อาเซียนศึกษา ธรรมศาสตร์
  ทำรายงาน ธงชาติประเทศอาเซียน รูปธงชาติประเทศอาเซียน ธงชาติประเทศอาเซียน10ประเทศ
   โครงการอาเซียนศึกษา หลักสูตรอาเซียนศึกษาระดับประถมศึกษา ใบงาน อาเซียนศึกษา
   อาเซียนศึกษา สื่ออาเซียนศึกษา การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
   รายงานวิชาอาเซียนศึกษา การสอนอาเซียนศึกษา รายงานอาเซียนศึกษา
   คําอธิบายรายวิชาอาเซียนศึกษา ข้อสอบวิชาอาเซียนศึกษา ม.ปลาย หนังสือเรียนอาเซียนศึกษา
   แผนอาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา อจท โครงสร้างรายวิชาอาเซียนศึกษา
   วิชาอาเซียนศึกษา ม.ปลาย อาเซียนศึกษา คืออะไร วิชาอาเซียนศึกษา กศน ม.ปลาย
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น: ใบงานวิชาอาเซียนศึกษา
  20 อันดับข่าวฮ็อต์ล่าสุด
  ดูทั้งหมด   
  10 อันดับข่าวสุดฮิตอาทิตย์นี้
  ดูทั้งหมด   
  ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
  รวมสุดยอดภาพอดีต ประวัติศาตร์อิสลาม ที่หาดูได้ยาก
  10 ข้อแนะนำแด่ “พ่อ” ป้ายแดง
  มัสยิดไฟซาล แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  ฮิดายะห์ (การชี้นำ) สู่สามีภรรยา
  มัสยิด ฮูฮอต แห่งประเทศจีน
  ตัวเลขในอัลกุรอาน ความมหัศจรรย์อันน่าทึ่ง
  ชัยฏอนมาร้าย กับความลับสุดยอดที่ควรรู้!
  รวมภาพ ภายในกะอฺบะฮ์ ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน
  คุณรู้หรือไม่ “มัสยิดจดทะเบียนหลังแรก” บนถนนสายแรกของประเทศไทย คือมัสยิดใด?
  ค้นพบ พระเยซูคริสต์ ไม่ได้ถูกตรึงกางเขน
  ดูทั้งหมด  
  บทความ มุสลิมไทย โพสต์
  สูตรไก่ย่าง ส้มตำ เมนูอร่อย เป็นตำนานกว่า 70 ปีของไทย ไก่ย่าง จีระพันธ์
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การประกอบธุรกิจ
  จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ
  ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ
  ความหมายของอาชีพอิสระ
  พาณิชย์เร่งแผนลดนำเข้าเครื่องจักรใหม่
  อุดมการณ์ของนักธุรกิจ
  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
  สถาบันทางธุรกิจ
  ดูทั้งหมด  
  สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
  อันตรายจาก ไมโครเวฟ ก่อมะเร็งจริงหรือมั่ว?
  รู้แล้วอึ้ง!! จาวตาลรักษา “นิ่วในถุงน้ำดี”
  เผยสูตร “น้ำหยวกกล้วย” สูตรน้ำสมุนไพร...ล้างตับ ไต ไส้พุง
  ไขปริศนา ทุเรียนเทศ แก้มะเร็ง..ไตพัง!!
  อึ้ง!! ถ้าคิดว่า “น้ำชักโครก”สกปรกแล้ว “น้ำแข็ง” ที่คุณกินอาจสกปรกมากกว่า
  บอกลา รูขุมขนกว้าง ด้วยวิธีสุดง่ายแค่ 5 ข้อ เห็นผลจริง
  13 เคล็ดลับความงามที่ “วาสลีน”สามารถช่วยคุณได้
  เผยสูตรเด็ด! วิธีขัดขี้ไคลให้หมดเกลี้ยงแบบง่ายๆ ได้ผล 100%
  10 วิธีปรับพฤติกรรมเด็กดื้อ เด็กซน อย่างได้ผล
  เตือนระวัง!! ใช้เครื่องสำอางค์ร่วมกับเพื่อน อาจติดเชื้อสิวได้
  ดูทั้งหมด  
   
   
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก