หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> หมวดทั่วไป >> เรื่องทั่วไป สาระน่ารู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
แผนการสอนวิชาอาเซียนศึกษา เรื่องอาเซียนศึกษา สมาชิกอาเซียนศึกษา
คำค้น : แผนการสอนวิชาอาเซียนศึกษา

แผนการสอนวิชาอาเซียนศึกษา เรื่องอาเซียนศึกษา สมาชิกอาเซียนศึกษา

 

การสอนเรื่องอาเซียน


เด็กไทยก้าวสู่ประชาคมสู่อาเซียน  

 สาระการอภิปรายตามคำเชิญของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

27 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

 ชัด บุญญา

 ความพยายามให้ประเทศเจริญก้าวหน้า เป็นความพยายามของพระมหากษัตริย์ไทย และรัฐบาลไทยมาทุกยุคทุกสมัย จนกระทั่งปัจจุบันคนไทยอยู่ดีมีสุข เป็นลำดับที่ 39 ในประเทศ 142 ประเทศทั่วโลก การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ก็เป็นผลงานหนึ่งของผู้นำไทยในอดีต ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทย คนไทยพัฒนาความอยู่ดีมีสุขด้วยการรวมตัวเป็นชุมชนเดียวกัน มีข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน โดยข้อตกลงนั้นเรียกว่า กฏบัตรอาเซียน ซึ่งกฏบัตรนี้มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 15ธันวาคม 2551 และมี ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนมาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2551 มีวาระการดำรงตำแหน่งนี้เป็นระเวลา 5 ปีกฎบัตรหรือกฎหมายนี้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้อาเซียนรวมตัวเป็นประชาคมได้ตามความหวังได้อย่างสมบูรณ์ ในปี 2558

 กฏบัตรของอาเซียนได้ระบุความมุ่งประสงค์ไว้ในกฏบัตร ดังนี้

 1. เพื่อธำรงรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ กับทั้งเสริมสร้างคุณค่า ทางสันติภาพในภูมิภาคให้มากขึ้น

 2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวยืดหยุ่นสู่สภาวะปกติของภูมิภาคโดยการส่งเสริมความ ร่วมมือ ด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น                                 

 3. เพื่อธำรงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และปราศจากอาวุธที่ มีอานุภาพทำลายล้างสูงอื่นๆ ทุกชนิด

4. เพื่อทำให้แน่ใจว่าประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียนอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้โดยสันติ ในสภาวะที่เป็นธรรม มีประชาธิปไตยและและมีความปรองดองกัน

5. เพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ มั่งคั่ง มีความสามารถในการแข่งขันสูง  และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจซึ่งมีการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการ ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ และการ ลงทุน การเคลื่อนย้ายที่ได้รับความสะดวกของนักธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้มีความ สามารถพิเศษและแรงงาน และการเคลื่อนย้ายอย่างเสรียิ่งขึ้นของเงินทุน

6. เพื่อบรรเทาความยากจนและลดช่องว่างการพัฒนาภายในอาเซียนโดยผ่านความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันและความร่วมมือ

 

7. เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม ตลอดจนส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของ รัฐสมาชิกของอาเซียน

8. เพื่อตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ ต่อสิ่งท้าทาย ทุกรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติ และสิ่งท้าทายข้ามพรมแดนอื่นๆ

9. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำให้แน่ใจว่า ในภูมิภาคมีการคุ้มครองสภาพ แวดล้อม ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

10. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างพลัง ประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งประชาคมอาเซียน

11. เพื่อเพิ่มพูนความเป็นอยู่ที่ดีและการดำรงชีวิตของประชาชนอาเซียนด้วยการให้ประชาชน มีโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม และความ ยุติธรรม

12. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มั่นคง และปราศจากยา เสพติด สำหรับประชาชนของอาเซียน

13. เพื่อส่งเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่ง เสริมให้มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้าง ประชาคมของอาเซียน 14. เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนโดยผ่านการส่งเสริมความสำนึกถึงความหลากหลายทาง วัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาคยิ่งขึ้น และ 15. เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นศูนย์รวมและบทบาทเชิงรุกของอาเซียนในฐานะพลังขับเคลื่อน หลักในความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาค ในแบบของภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใส และไม่ปิดกั้น

 ความเป็นชุมชนเดียวกัน ที่เรียกกันว่าประชาคมอาเซียน มีสิ่งบ่งบอกพื้นฐาน ดังนี้                   

 - คำขวัญของอาเซียน คือ “วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว”

- ธงอาเซียน                                                                                                              

 - ดวงตราอาเซียน                                                                                                       

- วันอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม                                                                                         

- เพลงประจำอาเซียน                                                                                                  

- การใช้ภาษาอังกฤษเป็นทางการของทุกประเทศ

การรวมตัวของ 10 ประเทศอาเซียนที่ดำเนินมาแล้วนี้ จะทำให้ผู้คนในประชาคมได้รับประโยนช์จากความมุ่งประสงค์ ดังได้กล่าวแล้ว และ เกิดความสำเร็จขึ้นแล้ว ดังเช่นจากความมุ่งประสงค์ข้อ 5 มีการรายงานว่า “ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2553 ที่ผ่านมา สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ได้ยกเลิกภาษีสินค้ากว่า 8,000 รายการ และในปี 2558 สมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ จะลดภาษีทุกรายการเป็นร้อยละ 0 และสามารถยืดหยุ่นในบางรายได้ในปี 2561 ซึ่งการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี 2558 ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมจะมีผลให้อาเซียนกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี” แหล่งที่มา: เดลินิวส์ (8 มี.. 2553)

จากนัยข้างต้น ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของประชาชนคนไทย และอาเซียน จะเปลี่ยนไป

อย่างเข้มข้นขึ้นไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้คนไทยต้องเริ่มปรับตัวเพื่อการ เดินทางไปมาหาสู่ ท่องเทียว ทำงาน ค้าขาย ช่วยเหลือ รับการช่วยเหลือ ใน 10 ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และจำเป็นต้องเตรียมตัว เตรียมใจให้คนไทย เด็กไทยก้าวสู่ประชาคมสู่อาเซียน ได้อย่างมั่นใจ ส ามารถเป็นผู้ตาม และเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามความมุ่งประสงค์ของอาเซียนที่กำหนดไว้ได้ โดยอาศัยคุณลักษณะของเด็กไทย ดังนี้

1. มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนพื้นฐาน ดังนี้

- ความเป็นมา

- ประเทศสมาชิก

- ความของคำว่าประชาคมอาเซียน และความมุ่งประสงค์ของอาเซียน

- องค์ประกอบ 3 ประการ ประชาคมอาเซียนด้านการเมือง และความมั่นคงประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.. 2558

- กฏบัตรอาเซียน

 

2. นักเรียนตระหนักว่าข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมีอีกมากมาย ที่จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

3. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน

3.1 รู้วิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                                                        

3.2 มีทักษะในการสืบค้น และวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียน           

3.3 รู้วิธีการค้นหาข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน                                                  

 3.4 รู้วิธีการที่จะรวบรวม จำแนกแยกแยะ เลือก สรุปประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียน และนำเสนอต่อผู้อื่นได้                                                                                                             

3.5 สามารถที่จะตัดสินใจ เมื่อข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ความขัดแย้งกันได้
4. นักเรียนแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมกับอาเซียน                                                                           

4.1 แสดงออกถึงความเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน 
4.2
 คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับประชาคมอาเซียน ใน ปัจจุบัน และอนาคต
5. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม


แหล่งที่มา : gotoknow.org

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
แผนการสอนวิชาอาเซียนศึกษา เรื่องอาเซียนศึกษา สมาชิกอาเซียนศึกษา แผนการสอนวิชาอาเซียนศึกษา เรื่องอาเซียนศึกษา สมาชิกอาเซียนศึกษา
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก