ข้อสอบกลางภาคโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก แบบทดสอบชีววิทยา ม.5 เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก แบบฝึกหัด

12 ธค. 55     3415

ข้อสอบกลางภาคโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก แบบทดสอบชีววิทยา ม.5 เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก แบบฝึกหัด

 แนวข้อสอบวิทย์ ม.๑ กลางภาค ๑/๕๕ 

4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค ( ร้อยละ 20 )   

กำหนดการสอบกลางภาค ระหว่างวันที่   24-27 กรกฎาคม  2555  เวลาที่ใช้ในการสอบ   60 นาที เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จำนวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 

ลักษณะและจำนวนข้อสอบ 

ร้อยละ

หน่วยที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต

1.1.  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

      1.1.1 เซลล์พืช

      1.1.2 เซลล์สัตว์

อัตนัย (2 ข้อ 2 คะแนน)

ปรนัย (2 ข้อ 1 คะแนน)

3

1.2  การลำเลียงสารเข้า ออกจากเซลล์

      1.2.1  กระบวนการแพร่

      1.2.2  กระบวนการออสโมซิส

อัตนัย (1 ข้อ 1 คะแนน)

ปรนัย (2 ข้อ 1 คะแนน)

2

หน่วยที่ 2 กระบวนการดำรงชีวิตของพืช

2.1  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

      2.1.1  ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

      2.1.2  ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

      2.1.3  ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

อัตนัย (2 ข้อ 4 คะแนน)

ปรนัย (4 ข้อ 2 คะแนน)

6

2.2  การลำเลียงสารในพืช

      2.2.1  กลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช

      2.2.2  โครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช

อัตนัย (2 ข้อ 2 คะแนน)

ปรนัย (2 ข้อ 1 คะแนน)

3

2.3  การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช

      2.3.1  โครงสร้างของดอก

      2.3.2  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

      2.3.3  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

อัตนัย (3 ข้อ 6 คะแนน)

 

6

 

อัตนัย (10 ข้อ 15 คะแนน)

ปรนัย (10 ข้อ 5 คะแนน)

20

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ตอนที่ 1 ข้อสอบแบบอัตนัย

 1. จงวาดรูปเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ พร้อมท้ะงชี้บอกส่วนประกอบ ( 1 คะแนน )

แนวคำตอบ

 1. จงเขียนตารางแสดงการเปรียบเทียบส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ( 1 คะแนน )

แนวตอบ

 1. การลำเรียงน้ำและแร่ธาตุในพืชเกิดขึ้นได้อย่างไร จงอธิบาย ( 1 คะแนน )

แนวตอบ

กระบวนการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ โดยพืชใช้เซลล์ขนราก และลำเลียงโดยใช้ท่อ Xylem

                น้ำ เคลื่อนเข้าสู่เซลล์ขนรากพืช โดยกระบวนการ Osmosis อย่างต่อเนื่อง ผลจากการคายน้ำของพืชทำให้เกิดแรงดึงจากการคายน้ำ ดังนั้นถ้าพืชมีการคายน้ำมาก การ Osmosis ของน้ำเข้าสู่รากเกิดขึ้นมากและรวดเร็ว

                แร่ธาตุ จะผ่านเข้าสู่เซลล์ขนรากพืช โดยอาศัยกระบวนการแพร่ของสาร การคายน้ำของพืชจะช่วยให้แร่ธาตุแพร่เข้าสู่รากได้มากขึ้นเช่นกัน

 1. การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) คืออะไร ( 2 คะแนน )

แนวตอบ

การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) คือ กระบวนการที่พืชและสิ่งมีชีวิตที่มีสีเขียวเปลี่ยนพลังงานแสงมาเป็นพลังงานเคมีเก็บไว้ในสารประกอบอินทรีย์ โดยมีคลอโรฟีลล์ทำหน้าที่ดูดพลังงานแสงแล้วเปลี่ยนวัตถุดิบ คือ น้ำ(H2O) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ไปเป็นน้ำตาลกลูโคส(C6H12O6) น้ำ(H2O) และก๊าซออกซิเจน(O2)

 1. จงเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) ของพืช ( 2 คะแนน )

แนวตอบ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นปฏิกิริยาเคมีที่ซับซ้อน โดยสามารถเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดกระบวนการได้ดังนี้

 

                       CO2 + H2O + light energy ---> C6H12O6 + O2 + H2O

 1. 6.              จงเขียนเปียบเทียบระบบการลำเลียงสารในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว ( 1 คะแนน )

แนวตอบ

เปรียบเทียบโครงสร้างของระบบลำเลียง

พืชใบเลี้ยงคู่

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

บริเวณราก

-                   Xylem จะเรียงตัวเป็นแฉก 2-5 แฉก ออกมาจากกึ่งกลางของราก

  - Phloem แทรกอยู่ระหว่างแฉกของ Xylem

บริเวณราก

-                   Xylem จะเรียงตัวอยู่รอบ pith ซึ่งเป็นเนื้อเยื่ออยู่ตรงกลางของราก

- Phloem แทรกอยู่ระหว่าง Xylem

 1. 7.              จงวาดรูปเปรียบเทียบโครงสร้างของระบบลำเลียง ในบริเวณราก ( 1 คะแนน )

แนวตอบ

 

 1. จงวาดรูปดอกไม้และชี้บอกโครงสร้างของดอก ( 2 คะแนน )

แนวตอบ

 

 1. กลีบเลี้ยง (Sepal) เป็นส่วนของดอกที่อยู่นอกสุด
 2. กลีบดอก (Petal) เป็นส่วนของดอกที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไปข้างใน
 3. เกสรตัวผู้ (Stamen) เป็นส่วนของดอกที่จำเป็นในการสืบพันธุ์
 4. เกสรตัวเมีย (Pistil or carpel) เป็นส่วนของดอกที่อยู่ในสุด และจำเป็นในการสืบพันธุ์
 5. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ คืออะไร มีผลดีอย่างไร ( 2 คะแนน )

แนวตอบ

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction) คือ การสืบพันธุ์ที่ต้องมีการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (สเปิร์ม) และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (ไข่) แล้วเกิดออกมาเป็นไซโกตและเจริญมาเป็นเอมบริโอในเวลาต่อมา

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ มีผลดี คือ ในทางวิวัฒนาการ เพราะทำให้เกิดการแปรผันของลักษณะทางกรรมพันธุ์ คือเกิดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแตกต่างไปจากบรรพบุรุษ ซึ่งถือว่ามีโอกาสอยู่รอดได้มากกว่าตามหลักการคัดเลือกตามธรรมชาติของชาลส์ ดาร์วิน

 1. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ คือ อะไร ยกตัวอย่าง ( 2 คะแนน )

แนวตอบ

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ คือ การเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตโดยไม่มีการ ผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งการสืบพันธุ์แบบนี้จะไม่มีการกลายพันธุ์หรือ สร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมขึ้น ส่วนใหญ่พบในสัตว์ชั้นต่ำและป็นการสืบพันธุ์อย่างไม่สลับซับซ้อน ข้อดีของการสืบพันธุ์แบบนี้ได้แก่ ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถเพิ่มจำนวนได้โดยไม่ต้องหาคู่ ในกรณีของสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอเวลาและพลังงานในการสร้างเซลล์สืบ พันธุ์และการปฏิสนธิ เหมาะกับสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ

ตัวอย่าง การสิบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมีหลายวิธีได้แก่

-การแตกหน่อ (budding) สิ่งมีชีวิตตัวใหม่งอกออกมาจากตัวเดิม แล้วหลุดออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่

                                                  
                                                                การแตกหน่อของไฮดรา

                -การแบ่งตัว (fission) สิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งแบ่งเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่แบบเท่าๆกัน

การแบ่งตัวของพารามีเซียม

-การแบ่งส่วน (fragmentation) ส่วนที่หลุดไปจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งพัฒนาไปเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้ โดยเซลล์ใน    ส่วนที่หลุดไปนั้นเกิดรีเจนเนอเรชั่น (regeneration) กลับเป็นเนื้อเยื่อเจริญได้อีก ตัวอย่างเช่น ดาวทะเล

การแบ่งส่วนของพานาเรีย

.......................................................................................

 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ตอนที่ ๒

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 1. ส่วนประกอบของเซลล์ที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ คืออะไร

ก.      นิวเคลียส                                                 

ข.      เยื้อหุ้มเซลล์                         

ค.      ไซโทพลาซึม         

ง.       คลอโรพลาสต์

 1. ส่วนประกอบของเซลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืชคืออะไร

ก.       ผนังเซลล์                                               

ข.      นิวเคลียส                             

ค.      เยื่อหุ้มเซลล์             

ง.       ไซโทพลาซึม

 1. น้ำเข้าสู่รากโดยวิธีการใดมากที่สุด

             ก.  การแพร่

ข.  คาปิลลารี

ค.  ออสโมซิส

ง.  แรงดันของราก

 1. ปัจจัยในข้อใดไม่มีผลต่อการแพร่ของอนุภาคของสารผ่านเยื่อเลือกผ่าน

ก.  อุณหภูมิของสาร

ข.  ขนาดของอนุภาคของสาร

ค.  ชนิดของเยื่อเลือกผ่านที่กั้นอยู่ระหว่างสารทั้งสองสาร

ง.  ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคของสารสองบริเวณ

 1. การสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นได้ในส่วนประกอบของเซลล์หมายเลขใด    

ก.  1

.  2

ค.  3

ง.  4

 1. ภายในเซลล์พืชมีเม็ดสีเขียวทำหน้าที่สร้างอาหาร เรียกว่าอะไร

                                ก.  นิวเคลียส                       

                              ข.  คลอโรฟิลล์

                                ค.  คลอโรพลาสต์              

                              ง.  ไซโทพลาสซึม

 1. การสร้างอาหารของพืชไม่จำเป็นต้องใช้ปัจจัยในข้อใด

ก.      ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์                          

ข.      น้ำ

ค.      ก๊าซออกซิเจน                                            

ง.       แสงสว่าง

 1. ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของ พืช

ก.  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ              

.  น้ำตาล ก๊าซออกซิเจน และน้ำ

ค.  แป้ง น้ำ และโอโซน   

ง.  น้ำตาล และก๊าซออกซิเจน

 1. การออสโมซิส ต่างจากการแพร่อย่างไร

ก.  ออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อบางๆ

ข.  การแพร่เกิดจากสารเคลื่อนที่จากโมเลกุลมากไปสู่ที่มีโมเลกุลน้อย

ค.  การแพร่ไม่ต้องผ่านเยื่อบางๆ ก็ได้แต่ออสโมซิสต้องผ่านเยื่อบางๆ

ง.  ถูกทุกข้อ

 1. 10.       เมื่อนำต้นเทียน แช่รากในน้ำหมึกแดง ทิ้งไว้ค้างคืน จะเห็นสีแดงผ่านจากรากไปสู่ลำต้นเพราะเหตุใด

ก.  น้ำหมึกแดงออสโมซิสเข้าทางรากขึ้นไปสู่ลำต้น

ข.  น้ำหมึกแดงออสโมซิลเข้าทางท่อลำเลียงน้ำไปสู่ใบ

ค.  น้ำหมึกแดงออสโมซิสเข้าทางรากและแพร่ไปสู่ลำต้น

ง.  น้ำหมึกแดงออสโมซิสเข้าทางราก และออสโมซิลไปสู่ลำต้น

 หมายเหตุ สำหรับรูปต้องศึกษาเพิ่มเติ

แหล่งที่มา : pccl.ac.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา