สหกรณ์แท็กซี่สยาม จํากัด สหกรณ์แท็กซี่บวร สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ

29 มีค. 55     2006

“สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด” ย้อนหลังไปเมื่อหกปีที่แล้ว น้อยคนที่จะรู้จัก
เพราะครั้งแรกที่สหกรณ์ฯ เริ่มก่อตั้งเริ่มจากผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่กลุ่ม
เล็กๆ ที่มีแนวความคิดเดียวกัน  นั่นคือทำอย่างไรให้ผู้ขับรถแท็กซี่ได้มีโอกาสรวม
กลุ่มกันเพื่อช่วยกันเสริมสร้างและส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ขณะเดียวกันร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพให้เข้มแข็ง.....

กลุ่มคนเล็กๆ ในวันนั้นได้รวบรวมผู้มีอาชีพขับรถแท็กซี่ที่เห็นด้วยกับแนวคิด
ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์โดยใช้ชื่อว่า  “สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด”
โดยมีสมาชิกปีแรกเพียง  148  คนเท่านั้น...!!!...

สมาชิก 148 คนที่รวมตัวกันช่วยกันสร้างบ้านหลังเล็กๆที่ชื่อว่า “สหกรณ์ฯสุวรรณภูมิ” โดยมิได้ย่อท้อ ต่างร่วมมือ
ร่วมใจ...และจับมือกันก้าวเดินอย่างมั่นคง...
ขณะเดียวกันพร้อมให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่เสริมสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมที่จัดขึ้นทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน...สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจยิ่ง
และอย่างสม่ำเสมอ.... ช่วยนำพาสหกรณ์ฯ ให้ค่อย ๆ เติบโตและเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง...

ผลจากความร่วมมือ..ร่วมใจ.. อดทนกับปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยความจริงใจอีกทั้งจากความ
ตั้งใจจริงในการจัดตั้งสหกรณ์  การบริหารจัดการที่เป็นไปอย่างมีระบบทำให้สหกรณ์ฯ เริ่มเป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้ใช้
บริการเป็นอย่างมาก  และมีการกล่าวขวัญถึง  “รถแท็กซี่สีเขียว”  กันเป็นอย่างมาก เนื่องจากสมัยนั้นรถแท็กซี่
ที่เป็นของนิติบุคคลจะเป็นสีฟ้าแดง  ส่วนรถแท็กซี่บุคคลจะเป็นเขียวเหลือง....เมื่อรถแท็กซี่ของสหกรณ์ฯ ได้รับ
อนุญาตให้เป็นสีเขียวทั้งคันจึงทำให้เด่นสะดุดตา อีกทั้งคุณสมบัติพิเศษชวนมอง คือการหุ้มผ้าเบาะสีขาวทั้งคัน
รวมถึงมีชุดเครื่องแบบคนขับที่เป็นชุดแบบฟอร์มเดียวกันทั้งหมดหลายสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของสหกรณ์ฯ
จึงทำให้ภาพลักษณ์ของสหกรณ์ฯ เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่ง

สหกรณ์แท็กซี่สยาม จํากัด  สหกรณ์แท็กซี่บวร  สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิสีเขียวของรถ เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้สหกรณ์ฯ
เป็นที่รู้จัก เนื่องจากผู้โดยสารสามารถจดจำลักษณะได้อย่างถูก
ต้อง ทั้งในด้านบวกและด้านลบง่ายต่อการติดตามหากมีการ
กระทำผิดโดยเฉพาะกรณีที่ลูกค้าต้องการความปลอดภัยเป็น
พิเศษในการเดินทาง  “รถสีเขียว” จะอยู่ในลำดับแรกของการ   
เรียกใช้บริการ ซึ่งรถแท็กซี่ของสหกรณ์ฯ จะใช้บริการของ
“ศูนย์วิทยุโฮวา”   เพียงศูนย์เดียว....ง่ายต่อการเรียกใช้บริการ
และมีความปลอดภัยในการเดินทางสูงสุด...

ประโยชน์สำคัญที่สหกรณ์ฯ ได้ใช้บริการศูนย์วิทยุโฮวา  คือ
การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน หรือการนัดหมายต่างๆ
ระหว่างสหกรณ์ฯ กับสมาชิกสามารถ สื่อสารได้โดยตรงทั่วถึง
และตลอด  24  ชั่วโมง...รวมถึงสหกรณ์ฯ ได้รับการสนับสนุน ด้านการตลาด โดยได้ร่วมกันจัดหาจุดจอดต่างๆ
ตามหน่วยงานทั้ง ราชการ และเอกชน...

แผนการตลาดในช่วงแรก  สหกรณ์ฯ กำหนดแผนการตลาดในเชิงรุกโดยได้สำรวจตามสถานที่ต่าง ๆ  ในกรุงเทพ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล , โรงแรม , ศูนย์การค้า , แหล่งท่องเที่ยว , แหล่งช้อปปิ้ง ฯลฯ  เพื่อ
ศึกษาความต้องการใช้บริการรถแท็กซี่  และได้ขอนำรถแท็กซี่ของสหกรณ์จอดให้บริการ

การเดินเข้าหาสถานที่ต่าง ๆ  เพื่อขอนำรถแท็กซี่เข้าจอดไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปฏิบัติ  และไม่ใช่เรื่องง่ายที่เจ้าของ
สถานที่จะให้ความไว้วางใจ  การเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วยามไม่อาจเปลี่ยนทัศนะคติเชิงลบได้ แต่ด้วยวิธีการนำเสนอถึง
จุดเด่นของสหกรณ์ฯ รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสมาชิก  สหกรณ์ฯ จึงได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ต่างๆ
ให้นำรถเข้าจอดได้  ถือเป็นมิติแรกของการให้บริการรถแท็กซี่ที่เข้าบริการโดยตรงกับเจ้าของสถานที่

สหกรณ์แท็กซี่สยาม จํากัด  สหกรณ์แท็กซี่บวร  สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ

ผลจากการวางแผนดำเนินการด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง  ทำให้สหกรณ์ฯ
ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสถานที่หลายแห่งให้นำรถแท็กซี่สหกรณ์ฯ เข้าจอดได้เพียงสหกรณ์ฯ เดียว เช่น
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาลเจ้าพระยา  โรงพยาบาลจุฬา  โรงแรมดุสิตธานี  โรงแรมอินเตอร์คอน-ติเนนตัล
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  กลุ่มโรงแรม บนถนนสายสุขุมวิท  ฯลฯ.....   ช่วงปีแรกมีเพียงไม่กี่แห่ง แต่ด้วยคุณภาพของ
การให้บริการทำให้ผู้ใช้บริการกล่าวถึงสหกรณ์ฯ จากปากสู่ปาก ทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงาน
ให้นำรถเข้าจุดจอดด้วยความเต็มใจ...

ทั้งหมดนี้...เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสหกรณ์ฯ....การก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง  สง่างาม และเป็นที่
ยอมรับ ของกลุ่มผู้ใช้บริการ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั่วไป  สหกรณ์ฯ จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และต้อง
อาศัย ความร่วมมือ ร่วมใจ ของสมาชิกทุกคนที่อยู่ภายใต้ชายคาบ้านหลังที่ชื่อว่า “สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด”

สหกรณ์แท็กซี่สยาม จํากัด  สหกรณ์แท็กซี่บวร  สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ

http://suvarnabhumitaxi.co.th/background.html

    สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด     2944 ศูนย์การค้าไดร้ฟอิน ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

0-2377-3832,0-23773833

      รายชื่อสหกรณ์แท็กซี่

ลำดับที่ ชื่อสหกรณ์                              ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
1. สหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพ จำกัด 614-616 ซอยวัดเทพากร ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพฯ 0-2424-1859,0-2424-0877
2. สหกรณ์แท็กซี่กรุงไทย จำกัด 561 ซอยเจริญนคร 65 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 0-2509-8510,0-2509-8511
3. สหกรณ์เจริญเมืองแท็กซี่ จำกัด 1999 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 0-2215-1584
4. สหกรณ์แท็กซี่ไทย จำกัด 58/71 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 0-2437-1860,0-2437-8867
5. สหกรณ์แท็กซี่ธนบุรี จำกัด 1802 ศูนย์การค้าวรรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ  0-2287-3345,0-2676-2800
6. สหกรณ์บวรณ์แท็กซี่ จำกัด 61-66 หมู่ที่ 9 ถนนสายบางแวก แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 0-2410-3495
7. สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร จำกัด 1296/6 ตรงข้ามวัดเชิงหวาย ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 0-2587-7860,0-2587-5592 0-2587-7860
8. สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด 2944 ศูนย์การค้าไดร้ฟอิน ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 0-2377-3832,0-23773833
9. สหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จำกัด 1064/124 ซอยเฉยพ่วง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพฯ 0-2279-0689,0-2278-0166
10. สหกรณ์แท็กซี่สามัคคีธรรม จำกัด 2017 แฟลต 17 การเคหะแห่งชาติ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 0-2275-1059
11. สหกรณ์แหลมทองแท็กซี่ จำกัด 1104 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  0-2241-4597
12. สหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร จำกัด 688/139 ซอยวัดเทพนารี ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  0-2433-3231
13. สหกรณ์แท็กซี่อิสระ จำกัด 46/2 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 0-2270-1716,0-2279-4862
14. สหกรณ์ปทุมวันแท็กซี่ จำกัด 115-119 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 0-2216-7628-9, 0-2215-9563
15. สหกรณ์แท็กซี่มหานคร จำกัด 69  ซ.รองเมือง 1  ถ.รองเมือง  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 0-2215-1794
16. สหกรณ์ธนาสยาม จำกัด  500  ถ.พระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 0-2689-1904
17. สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด 402 อาคารแกรนด์ทาวเวอร์ชินณ์ ซอยเรวดี  ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 0-2618-2680-2
18. สหกรณ์แท็กซี่เพชรเกษม  จำกัด 20/89 ซอยเพชรเกษม 77  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 0-2809-9828-9
19. สหกรณ์แท็กซี่ประชาสงเคราะห์  จำกัด 8/2 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 11  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  
20. สหกรณ์บริการวิสาหกิจชุมชน หนองปรือ  สมุทรปราการ 161 หมู่ 3  ต.หนองปรือ  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (สาขา)  442 หมู่ 4  แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 0-2327-2388 0-2327-2382

FAX: 0-2327-2382

21. สหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกัน 287/195 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม     แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

เป็นเพื่อน Line กับเรา