150 ตัวอย่างจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษติดต่อลูกค้า ตัวอย่างจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ

22 กพ. 55     128149

ตัวอย่างจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษติดต่อลูกค้า  ตัวอย่างจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ

-------

1. 10-Day Notice Before Collections on Delinquent Account
2. 30-Day Notice to Quit
3. Acceptance of Counter Proposal
4. Acceptance of Order With Delivery in Lots
5. Acceptance of Purchase Security Agreement
6. Acceptance of Resignation
7. Acknowledged Receipt of Goods
8. Acknowledged Resignation
9. Acknowledgement and Acceptance of Order
10. Acknowledgement from Publisher, Comments Referred to Author
11. Acknowledgement of Application
12. Acknowledgement of Cancellation of Backorder
13. Acknowledgement of Change in Meeting Date
14. Acknowledgement of Customer Praise of Employee
15. Acknowledgement of Letter
16. Acknowledgement of Merchandise Returned for Repair
17. Acknowledgement of Modified Terms
18. Acknowledgement of Notification of Lease Transfer
19. Acknowledgement of Receipt (Documents)
20. Acknowledgement of Receipt of Estimate
21. Acknowledgement of Request for Bid, Confirmation of Deadline
22. Acknowledgement of Unsolicited Idea
23. Acknowledgement of Warranty and Instruction for Product Return
24. Acknowledgment of Correspondence Indicating Postal Delay
25. Advance Notice of Out of Business Sale
26. Affidavit for Lost, Stolen, Destroyed Stock Certificate
27. Affidavit of No Lien
28. Agreement to Compromise Debt
29. Agreement to Extend Debt Payment
30. Amendment to Lease
31. Announcement of Additional Location
32. Announcement of Business Name Change
33. Announcement of Catalog Price Reductions
34. Announcement of Change of Address
35. Announcement of Change of Address for Billing
36. Announcement of Clearance Sale
37. Announcement of Free Delivery Limitations Change
38. Announcement of New Area Representative
39. Announcement of New Area Representative Visit
40. Announcement of New Business Opening
41. Announcement of New Discount
42. Announcement of New Pricing Policy
43. Announcement of New Shipment Arrival
44. Announcement of Partnership Buyout
45. Announcement of Price Increase
46. Announcement of Price Reduction
47. Announcement of Special Discount Offer
48. Apology & Proposal on Overshipped Merchandise
49. Apology After Cancellation of Order
50. Apology and Replacement of Damaged Goods
51. Apology and Request for Extension of Time to Deliver Goods
52. Apology and Tender of Compensation
53. Apology for Accounting Errors and Past Due Notices
54. Apology for Delay of Refund
55. Apology for Delayed Response & Request for Meeting
56. Apology for Not Crediting Payment
57. Apology for Not Crediting Payment from Prompt Payer
58. Apology for Overshipment
59. Apology for Poor Service Rating on Customer Questionnaire
60. Apology to Customer for Accounting Error
61. Apology to Receiver of NSF Check
62. Application for License
63. Appointment for Employment Interview and Testing
64. Appointment for Testing
65. Assignment
66. Assignment and Transfer of Stock Certificate
67. Assignment of a Claim for Damages
68. Assignment of Accounts Receivable (With Non-Recourse)
69. Assignment of Accounts Receivable (With Recourse)
70. Assignment of Contract
71. Assignment of Copyright
72. Assignment of Deed of Trust
73. Assignment of Income
74. Assignment of Lease
75. Assignment of Lease
76. Assignment of Lien
77. Assignment of Literary Property
78. Assignment of Security Interest
79. Assignment of Trademark
80. Assignment of Trademark
81. Authorization
82. Authorization to Direct Bill for Corporate Guest
83. Bid for the Purchase of Real Property (Probate)
84. Bill of Sale
85. Bill of Sale (with Warranty of Title)
86. Business Credit Application
87. Business Credit Application Form
88. Certificate of Abandonment of Fictitious Business Name
89. Certificate of Installation, Leased Equipment
90. Certification of Satisfaction of Lien
91. Change of Address Awaiting Refund
92. Charge Account Credit Limit Raise Notification
93. Charge Account Terms and Conditions Form
94. Charge Back Application of Discount on Delayed Shipment
95. Collateral Decision, Request for Preparation of Loan Documents
96. Collections Follow-Up on Release of Pending Order
97. Collections Report on Current Status of Debt
98. Commendation
99. Commendation and Refusal of Request for Raise
100. Commercial Account Analysis Form
101. Commitment Form (Advertising)
102. Company Bonus Letter
103. Company Credit Account Approval Letter
104. Company Credit Account Denial for Unfavorable Report
105. Company Credit Account Denial Letter
106. Complimentary Letter to Employee on Handling of Difficulty
107. Complimentary Letter to Employee on Handling of Emergency
108. Complimentary Letter to Hotel
109. Complimentary Letter with Individual Commendation
110. Confidential Information Agreement
111. Confidentiality Agreement Between Firms
112. Confirmation of Acceptance of Employee Suggestion
113. Confirmation of Extension of Payment Date
114. Confirmation of Interview Appointment
115. Confirmation of Purchase Agreement
116. Confirmation of Telephone Report of Problem
117. Confirmation of Verbal Order
118. Congratulations on a Job Well Done
119. Congratulations on Employee on 5-Year Anniversary
120. Congratulations on Expansion
121. Congratulations on Formation of New Company
122. Congratulations on Increased Sales
123. Congratulations on Outstanding Achievement
124. Congratulations on Promotion 1
125. Congratulations on Promotion 2
126. Congratulations to New Business
127. Congratulations to New Owners
128. Consignment Agreement
129. Consignment Letter
130. Consumer Credit Application
131. Consumer Credit Application Form
132. Contract 1, Goods
133. Contract 2, Goods
134. Contract Proposal for Services
135. Conversion of Open Account to C.O.D.
136. Correction of Deposition
137. Corrections to Derogatory Credit Report
138. Cover Letter for Loan Book
139. Cover Letter in Response to Catalog Request
140. Cover Letter, Product Literature in Response to Phone Inquiry
141. Cover Letter, Renewed Charge Card
142. Credit Dept Report to Collections on Past Due Account
143. Credit Extension to Past Due Preferred Customer
144. Customer Incentive Program Announcement
145. Customer New Charge Card Cover Letter
146. Customer Revival, Auto Mechanic
147. Customer Revival, Preferred Customer Private Sale
148. Customer Revival, Product Sales
149. Customer Revival, Small Shop
150. Customer Service Request Form

---------

จดหมายธุรกิจ แบบต่างประเทศ


ลักษณะของการพิมพ์จดหมายแบบต่างประเทศ นำรูปแบบของจดหมายภาษาอังกฤษซึ่งนิยมใช้พิมพ์ในปัจจุบันนี้มี 3 แบบ คือ

1. แบบฟลูบล็อค
2. แบบบล็อค หรือบางแห่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แบบมอดิไฟต์บล็อค
3. แบบเซมิบล็อค

ลักษณะที่เด่นชัดของรูปแบบจดหมายธุรกิจแบบฟลูบล็อค คือทุกส่วนไม่ว่าจะ
เป็น วันที่ ชื่อ ที่อยู่ผู้รับ คำขึ้นต้น ข้อความ คำลงท้าย ชื่อ ตำแหน่ง ชื่ออ้างอิง สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) จะมีพิมพ์ชิดกั้นระยะซ้ายตลอด

1. การพิมพ์วันที่ พิมพ์เฉพาะเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. เช่นเดียวกับ
หนังสือราชการภายนอก โดยปัดจากหัวกระดาษจดหายลงมา ปัด
2. ชื่อที่อยู่ผู้รับ ปัดจากวันที่ 2 - 4 ปัด ชื่อและที่อยู่ผู้รับไม่ควรเกิน 4 บรรทัด ทั้งนี้บรรทัดแรดเป็นชื่อผู้รับหรือตำแหน่ง บรรทัดต่อไปจะเป็นที่อยู่
3. คำขึ้นต้น ปัดจากที่อยู่ผู้รับบรรทัดสุดท้าย หลังคำขึ้นต้นเคาะ 2 เคาะ
4. ข้อความจดหมาย ปัดจากคำขึ้นต้น ปัด แล้วจึงเริ่มพิมพ์ข้อความ
5. คำลงท้าย พิมพ์ใต้ข้อความบรรทัดสุดท้าย ปัด
6. ชื่อบริษัท (ถ้ามี) พิมพ์ใต้คำลงท้ายโดยปัดจากคำลงท้าย ปัด
7. ชื่อผู้ลงนามในจดหมาย ปัดจากคำลงท้ายหรือชื่อบริษัท ปัด
8. ตำแหน่งพิมพ์ต่อจากชื่อผู้ลงนามในจดหมายโดยปัดลงมา 1 ปัด
9. ชื่อย่ออ้างอิง ปัดจากตำแหน่ง ปัด (ใช้อักษรนำชื่อตัวและอักษรนำชื่อสกุล)
10. สิ่งที่ส่งมาด้วย พิมพ์ใต้ชื่อย่ออ้างอิงปัดลงมา 1 ปัด หรือ
(ข้อสังเกตการพิมพ์จดหายธุรกิจแบบต่างประเทศทั้ง 3 แบบ ชื่อผู้ลงนามในจด
หมายจะไม่มีคำนำหน้านามและวงเล็บและไม่ต้องพิมพ์วางศูนย์)

วิธีพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศแบบบล็อค หรือมอดิไฟต์บล็อค
ระยะปัดแคร่ของแต่ละส่วนของตัวจดหมายเหมือนกับแบบฟลูบล็อค และทุกส่วนก็พิมพ์เหมือนกันกับแบบฟลูบล็อค ยกเว้น

1. วันที่ มาอยู่กึ่งกลางของกระดาษ
2. คำลงท้าย ชื่อบริษัท (ถ้ามี) ชื่อ ตำแหน่ง พิมพ์ตรงกับกึ่งกลางของกระดาษ โดยไม่ต้องวางศูนย์พิมพ์ลักษณะบล็อค


วิธีพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศแบบเซมิบล็อค
พิมพ์เหมือนแบบบล็อคแต่กต่างกันส่วนเดียวคือต้องมีย่อหน้า 10 เคาะ


 

ไฟล์ประกอบ : 150 ตัวอย่างจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษติดต่อลูกค้า  ตัวอย่างจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่

--------- ข้อมูลทั่วไป เพื่อใช้ในการเขียน จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ

หวังว่าคงเป็นประโยชน์ค่ะ credit: hxxp://english-madmonster.blogspot.com/2009/08/email-pattern.html

คำขึ้นต้น
Formal email ใช้ Dear name, To name,
Informal email ใช้ Hi name, Helo name,

ประโยคขึ้นต้น ที่ใช้อ้างถึงอะไรสักอย่างเพื่อจะทวนความจำ หรือทำให้ผู้รับรู้ว่าเรากำลังจะพูดถึงอะไรต่อไป
Formal email ใช้
With reference to + noun, …
With regards to + noun, …
Regarding + noun, …
I’m writing with regard to + noun เช่น I’m writing with regard to your recent email.
Further to + noun, …
Thank you for + noun … เช่น Thank you for email of 2 November.
As per your request, … เช่น As per your request, I’ve attached a copy of the agenda.

Informal email ใช้
Re + noun, … เช่น Re your email, …
In reply to + noun, … เช่น In reply to your email, …
Thanks for + noun. เช่น Thanks for your email.
(It was) Nice to hear from you yesterday. …
As requested, … เช่น As requested, here is my monthly status report.

Request
I’d appreciated it if + sentence เช่น I’d appreciated it if you could join us in the meeting on Tuesday. เป็น indirect sentence ที่ทำให้นุ่นนวลขึ้น แต่ก็จะทำให้ฟังห่างเหินขึ้นด้วย
Do you think you could (possible) + verb เช่น Do you think you could help me work out how to fix this bug? (indirect)
Would it be possible to + verb เช่น Would it be possible to extend the deadline until next Friday?
Could you (please) + verb เช่น Could you meet with everyone for a meeting on Tuesday? (สำหรับ routine request คือ คำขออันที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเค้า หรือเป็นคำขอปกติ ควรละ please ไว้ เนื่องจากไม่ควรใช้ flowery language มากเกินไป ซึ่งจะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการประชดประชันได้)
Would you mind + Ving เช่น Would you mind sending me another copy of the agenda?
Please + verb

Attachment
Please find attached my report (ระวัง attached ก็เป็นช่อง 3)
I have attached sth. for your perusal.
I have attached sth.

Thank you
I really appreciate + noun เช่น I really appreciate your help.
I appreciate + noun เช่น I appreciate your help on this.
Thank you for + noun เ่ช่น Thank you for your assistance in this matter. หรือ Thank you for your help.
Thank you.
Thanks.

Diplomatic สำหรับกรณีที่มีความผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นของเรา หรือของเค้า ก็ควรเขียนอย่างสุภาพ คือเราจะไม่บอกตรงๆ นะเอง
I’m afraid + sentence เช่น I’m afraid that we haven’t received the payment yet. หรือ I’m afraid there will be a small delay.
It seems + sentence เช่น It seems we have a slight problem. (แปลว่า เรามี problem นะเอง)
I think + sentence เช่น I think there may be an issue here. (แปลว่า เราไม่เห็นด้วย)
To be honest, I’m not sure + sentence เช่น To be honest, I’m not sure we can do that (แปลว่า เราไม่สามารถทำแบบนั้น อาจจะเราทำไม่ได้ หรือเราไม่ทำ ก็ได้)
Perhaps we should think about + Ving – ออกแนวชักชวน ของแนวร่วม เช่น Perhaps we should think about cancelling the project. (แปลว่า อยากจะ cancel แหละ แต่บอกว่า ลองคิดดูมั้ย สำหรับ cancel นี้ประหลาดค่ะ สำหรับ British ใช้ cancelling เป็น ll แต่ American ใช้ canceling ก็นะ อยู่ที่เราจะใช้ตามหลักของอะไร)
Wouldn’t it be better to + verb เช่น Wouldn’t it be better to ask Paul. (แปลว่า ไปถาม Paul ซะ ไป๊)
Unfortunately, + sentence – ออกแนวโทษโชคชะตา ซะงั้น ไม่มีใครผิดหรอก
I apologize for + noun เช่น I apologize for any inconvenience caused. อันนี้ขอโทษกันตรงๆ (อย่าลืมว่า caused ข้างหลังเป็นช่อง 3 นะคะ)

หรือ ตัวอย่างประโยคอื่นๆ เช่น
Actually, that doesn’t give us much time (แปลว่า เรามีเวลานิดเดียวเอง จริงๆ นะ)
That might be quite expensive. (แปลว่า That’s very expensive แต่บอกอ้อมๆ ว่า น่าจะแพงทีเดียวนะ — ตอแหลจริงๆ)

For future contact
I look forward to + Ving เช่น I look forward to receiving your reply.
Look forward to + Ving เช่น Look forward to seeing you next week.
I’m looking forward to + Ving เช่น I’m looking forward to seeing you in the meeting สำหรับการใช้ looking แทน look เป็นการแสดงว่ากำลัีงใจจดใจจ่อ รอจะพบคุณอยู่นะ มันเห็นภาพมากกว่า look เฉยๆ
Looking forward to + Ving เช่น Looking forward to hearing from you.
I hope to + verb เช่น I hope to hear from you soon.
Hope to + verb เช่น Hope to see you then. (informal)
See you then. (informal)

If you would like any additional information, please do not hesitate to contact me.
If you have any questions/queries, please feel free to contact me.
If you have any questions/queries, please feel free to let me know. (informal)
Let me you if you require any further information.

คำลงท้าย
Sincerely yours,
Best regards,
Regards,
Cheers, (informal)

เป็นเพื่อน Line กับเรา