ตัวอย่างข้อสอบ PISA

20 สค. 56     993

จงอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ แล้วตอบคำถาม   

 ตัวอย่างข้อสอบ PISA

โคลนนิง

  จงอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ แล้วตอบคำถาม
เครื่องทำสำเนาสิ่งมีชีวิต

      ถ้ามีการเลือกยอดสัตว์แห่งปี พ.ศ. 2540 ดอลลี
จะต้องได้รับตำแหน่งนี้อย่างแน่นอน ดอลลีเป็นแกะ
สัญชาติสก๊อตที่เห็นในรูปข้างล่างนี้ แต่ดอลลีไม่ใช่
แกะธรรมดา ดอลลี่เป็นสำเนา (Clone) ของแกะ
อีกตัวหนึ่ง การโคลนนิ่ง (Cloning) หมายถึง การ
ทำสำเนาจากต้นฉบับ นักวิทยาศาสตร์ประสบผลสำเร็จ
ในการสร้างแกะ (ดอลลี) ให้เหมือนกับแกะที่เป็น
ต้นฉบับทุกอย่าง
       

 นักวิทยาศาสตร์ชาวสก๊อตชื่อ เอียน วิลมุต
เป็นคนออกแบบเครื่องทำสำเนาแกะ เขานำ
ชิ้นส่วนเล็กๆ จากต่อมน้ำนมของแกะตัวเมียที่
โตเต็มที่แล้ว (แกะตัวที่ 1) จากชิ้นส่วนเล็กๆ นี้

เขาแยกเอานิวเคลียสออก แล้วก็ปลูกถ่ายนิวเคลียสนี้
ลงไปในเซลล์ไข่ของแกะตัวเมียอีกตัวหนึ่ง (แกะตัวที่ 2)
ที่แยกเอาสิ่งที่อาจเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของแกะ
ตัวที่ 2 ออกแล้ว จากนั้นจึงนำไข่จากแกะตัวที่ 2 นี้
ไปปลูกถ่ายลงในแกะตัวเมียอีกตัวหนึ่ง (แกะตัวที่ 3)
แกะตัวที่ 3 ตั้งท้องและคลอดลูกออกมาเป็นดอลลี
       

นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่า ภายใน 2-3 ปีนี้
เป็นไปได้ที่จะมีการโคลนนิ่งมนุษย์ แต่รัฐบาลหลาย
ประเทศได้ตัดสินใจออกกฎหมายห้ามการทำโคลนนิ่ง
มนุษย์แล้ว

 คำถามที่ 1 : โคลนนิ่ง
ดอลลีเหมือนกับแกะตัวใด
1. แกะตัวที่ 1
2. แกะตัวที่ 2
3. แกะตัวที่ 3
4. พ่อของดอลลี

คำถามที่ 2 : โคลนนิ่ง
ในบทความบรรทัดที่ 11 ที่กล่าวถึงชิ้นส่วนของต่อมน้ำนมที่ใช้ ว่าเป็น “ชิ้นส่วนเล็กๆ”
จากการอ่านเรื่องทั้งหมด นักเรียนคิดว่า “ชิ้นส่วนเล็กๆ” นั้น หมายถึงอะไร
1. เซลล์
2. ยีน
3. นิวเคลียสของเซลล์
4. โครโมโซมข้อ

คำถามที่ 3 : โคลนนิ่ง
ในประโยคสุดท้ายของบทความกล่าวว่า รัฐบาลหลายประเทศ
ได้ตัดสินใจออกกฎหมายห้ามการโคลนนิ่งมนุษย์แล้ว
ในตารางข้างล่างคือเหตุผลสองประการที่อาจเป็นไปได้ของการตัดสินใจนี้
เหตุผลเหล่านั้น เป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือไม่
จงเขียนวงกลมล้อมรอบคำว่า “เป็น” หรือ “ไม่เป็น” ในแต่ละข้อ

เหตุผล เป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่
มนุษย์จากการโคลนนิ่งอาจติดโรคต่าง ๆ ได้ง่ายกว่ามนุษย์ธรรมดา  เป็น / ไม่เป็น
มนุษย์ไม่ควรแย่งบทบาทของพระเจ้าผู้สร้างสิ่งมีชีวิต เป็น / ไม่เป็น

 ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ
สมรรถนะ : บอก บรรยาย และพยากรณ์
ปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์
ความรู้ : การควบคุมพันธุกรรม
การใช้ความรู้ : วิทยาศาสตร์ในชีวิตและสุขภาพ
ลักษณะของข้อสอบ : เลือกตอบ

ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=4700

เป็นเพื่อน Line กับเรา