โครงงานน้ำยาถูพื้นสูตรน้ำหมักชีวภาพ

20 สค. 56     761

การทดลองนำน้ำหมักชีวภาพมาผสมกับสารทำน้ำยาถูพื้นเป็นน้ำยาถูพื้นสูตรน้ำหมักชีวภาพ   

 

         การทดลองนำน้ำหมักชีวภาพมาผสมกับสารทำน้ำยาถูพื้นเป็นน้ำยาถูพื้นสูตรน้ำหมักชีวภาพเป็นโครงงานประเภททดลองมีวัตถุประสงค์คือเพื่อใช้วัสดุเหลือทิ้งในการเกษตรมาใช้ประโยชน์เพื่อทดลองและศึกษาเปรียบเทียบผลดีและความพึงพอใจต่อน้ำยาถูพื้นสูตรน้ำหมักชีวภาพกับน้ำยาถูพื้นจากท้องตลาด
และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีขั้นตอนในการทดลองคือทำน้ำหมักชีวภาพจากมะกรูดและมะเฟืองหลังจากหมักจนได้น้ำชีวภาพแล้วนำมาผสมกับสารทำความสะอาดเพียงเล็กน้อยทดลองใช้ในโรงเรียนและบ้านเรือนของนักเรียน จากนั้นได้สังเกตและสอบถามผู้ใช้พบว่า
น้ำยาถูพื้นสูตรน้ำหมักชีวภาพมีราคาประหยัดและมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือด้านความสะอาดและกลิ่น ส่วนน้ำยาจากท้องตลาดการทำความสะอาดดีที่สุดกลิ่นและราคาประหยัดในระดับปานกลางส่วนด้านส่งผลสู่สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับน้อย 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ใช้ในการทำโครงงานคือรู้และเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนงาน ความพอประมาณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  รู้จักเลือกใช้น้ำยาถูพื้นจากสารชีวภาพ มีทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบ  สามารถทำงานร่วมกัน สร้างภูมิคุ้มกันใช้สิ่ง

 

http://www.youtube.com/watch?v=MmKyzFlTAtQ

ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=4723

เป็นเพื่อน Line กับเรา