เริ่มต้นทำโครงงานคณิตศาสตร์อย่างไรดี

11 สค. 56     2602

การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยกิจกรรมโครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดอย่างอิสระ พัฒนาความเชื่อมั่นในการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มิใช่เป็นการเพิ่มเนื้อหาให้ผู้เรียน แต่จะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนสืบค้น ทดลอง ในสิ่งที่สงสัย อยากรู้ แ   

เริ่มต้นทำโครงงานคณิตศาสตร์

ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์

      เริ่มต้นทำโครงงานคณิตศาสตร์อย่างไรดีโครงงานคณิตศาสตร์  หมายถึง   กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้  นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามความถนัดและความสนใจ  ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ภายใต้การแนะนำปรึกษาช่วยเหลือและดูแลจากอาจารย์รวมทั้งสามารถดำเนินกิจกรรมได้ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน  ซึ่งอาจทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้  แล้วจัดเขียนเป็นรายงานและแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่สำหรับเป็นแนวทางการศึกษาต่อไป

 

หลักการของกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์

                 หลักการที่สำคัญของโครงงานคณิตศาสตร์ ควรมีลักษณะดังนี้
 1. เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีหรือความเป็นจริงและการนำไปใช้ประโยชน์  ซึ่งหมายถึงโครงงานคณิตศาสตร์ที่ทำขึ้นเอง ต้องยึดหลักความเป็นจริงที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ
 2. เป็นการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น
 3. คำนึงถึงเสรีภาพและเศรษฐกิจ หมายถึง การให้เสรีภาพแก่ผู้ทำโครงงานในเรื่องที่จะทำ โดยคำนึงถึงวัสดุอุปกรณ์และเงินทุนที่มีอยู่เป็นองค์ประกอบ

เริ่มต้นทำโครงงานคณิตศาสตร์อย่างไรดี


จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์

 เพื่อให้การทำโครงงานคณิตศาสตร์บรรลุตามจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน  ในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์นั้น จะต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและชัดเจน   ซึ่งจุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์  พอสรุปได้ดังนี้
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
 2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
 3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้ โดยตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์
 4. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก พร้อมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนเอง
 7. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 8. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถทางคณิตศาสตร์  โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

เริ่มต้นทำโครงงานคณิตศาสตร์อย่างไรดี
ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์

        สำหรับประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์นั้น  พอจะสรุปและจำแนกประเภทออกได้เป็น     4  ประเภทดังนี้
     1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง  เป็นการศึกษาหาคำตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่ง  โดยการออกแบบการทดลองและดำเนินการทดลองเพื่อหาคำตอบของปัญหาและเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้  ซึ่งขั้นตอนในการทำงานประกอบด้วย  การกำหนดปัญหา  การตั้งสมมติฐาน  การออกแบบการทดลอง  ดำเนินการทดลอง การแปลผลและการสรุปผลการทดลอง
     2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสำรวจ  เป็นกิจกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาหาความรู้ที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยใช้วิธีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดกระทำ แล้วนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
     3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์  เป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหรือปรับปรุงอุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิม หรืออาจเป็นการเสนอหรือปรับสร้างแบบจำลองทางความคิด เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง
     4. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย เป็นโครงงานที่ผู้ทำจะต้องเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีหลักการทางคณิตศาสตร์หรือมีทฤษฎีมาสนับสนุน หรือเป็นการอธิบายปรากฎการณ์เก่าในแนวใหม่ อาจเสนอในรูปคำอธิบาย  สูตร หรือสมการ  โดยมีข้อมูลหรือทฤษฎีสนับสนุน

      เริ่มต้นทำโครงงานคณิตศาสตร์อย่างไรดี

            
ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=541

เป็นเพื่อน Line กับเรา