การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต

15 สค. 56     1318

นครรัฐดูไบติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกว่า 25,000 ตัว ช่วยภารกิจรักษาความปลอดภัย ตามแผนเฝ้าระวังเหตุร้ายทั่วเมือง...   

        การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต
          พลตำรวจโทดาฮี คาลฟาน ผู้บัญชาการตำรวจนครรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์แนชนัล ฉบับวันอาทิตย์ 20 มิ.ย. ระบุ ทางการรัฐดูไบติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ช่วยภารกิจรักษาความปลอดภัยแล้วมากกว่า 25,000 ตัว ตามแผนเฝ้าระวังเหตุร้ายทั่วเมือง ที่ขยายตัวกว้างขึ้นเรื่อยๆ หลังพบว่า วิธีการดังกล่าวช่วยทำให้ตำรวจ ติดตามเบาะแสคดีอาชญากรรมได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ตัวอย่างเช่น กรณีนายมาห์มุด อัล-มาบูห์ แกนนำกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์ ถูกกลุ่มคนร้ายต้องสงสัย เจ้าหน้าที่สายลับอิสราเอล บุกสังหารโหดคาโรงแรมหรูแห่งหนึ่ง เมื่อช่วงเดือน ม.ค. ทำให้ตำรวจดูไบได้หลักฐานช่วยไขคดีนี้อย่างง่ายดายรวดเร็ว จากการตรวจวิเคราะห์เทปภาพจากโทรทัศน์วงจรปิด ความยาวมากกว่า 1,700 ชั่วโมง จึงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้ในที่สุด ทางการรัฐดูไบตั้งงบประมาณมากกว่า 136 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของนครรัฐดูไบ ให้ปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่.
           ที่มา : โดย ไทยรัฐออนไลน์ 

เนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ม.4
เรื่อง  การแก้ปัญหาเดี่ยวกับเซต
มาตรฐาน ค 4.2  ม.4
สาระแกนกลาง   แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
ตัวชี้วัดที่     1. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์แสดงเซต และนำไปใช้แก้ปัญหา 

ที่มา : http://www.krulemon.com/7-02intro.html

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

....1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซต สามารถหายูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์และผลต่างของเซต
....2. เขียนแผนภาพแทนเซต และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการหาสมาชิกของเซตได้
: ..3. ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการเชื่อมโยง ความคิดรวบยอด หลักการ และแก้ปัญหา ได้อย่างเหมาะสม
"" 4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย ถูกต้อง ชัดเจนและนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ แบ่ง เป็น 3 ด้าน ได้ดังนี้

1.ด้านความรู้ (K)
1.1.อธิบายความหมาย ลักษณะของเอกภพสัมพัทธ์ และการดำเนินการของเซต
1.2 เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ แสดงความสัมพันธ์ของเอกภพสัมพัทธ์และการดำเนินการของเซตได้
1.3.รู้และเข้าใจสมบัติการดำเนินการของเซต
1.3.มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการแก้์ปัญหาโจทย์การหาสมาชิกของเซตจำกัด

2.ด้านทักษะกระบวนการ (P)
2.1.มีความสามารถในการแก้ปัญหา
2.2.มีความสามารถในการให้เหตุผล
2.3.มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
2.4.มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้ 
2.5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณธรรมจริยธรรมที่สอดแทรก (A)
3.1.มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
3.2.มีความรอบคอบ
3.3.มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นที่ดี
3.4.ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์


ที่มา : http://www.krulemon.com/7-02intro.html

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต
การแก้โจาการหาสมาชิกของเซต โดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
.. .ตัวอย่างที่ 1

... จากการสอบของนักเรียนชั้นหนึ่ง จำนวน 300 คน ปรากฏว่า มีนักเรียนสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ 100 คน สอบผ่านวิชาวิทยาศาสตร์ 150 คน สอบผ่านทั้งสองวิชา 60 คน 
......จงหา 
1. จำนวนนักเรียนที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์แต่ไม่ผ่านวิชาวิทยาศาสตร์
....
จงหา 2. จำนวนนักเรียนที่สอบผ่านวิชาวิทยาศาสตร์์แต่ไม่ผ่านวิชาคณิตศาสตร์
......
จงห 3. จำนวนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านทั้งสองวิชา์ 


การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซตรแก้โจทย์ปัญหาการหาสมาชิกของเซต โดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
.. .ตัวอย่างที่ 2 

... นักเรียนห้องหนึ่งมี 50 คน ปรากฏว่าชอบเล่นฟุตบอล 30 คน ชอบเล่นปิงปอง 10 คน ไม่ชอบเล่นอะไรเลย 12 คน.จงหา

               1. จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลอย่างเดียว
....
จงหา.. 
2. จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นปิงปองอย่างเดียว
........
จงห 3. จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นทั้งฟุตบอลและปิงปอง

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต

ประเด็นคำถามเพื่อนำไปสู่การอภิปรายในห้องเรียน
        นครรัฐดูไบติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกว่า 25,000 ตัว ช่วยภารกิจรักษาความปลอดภัย ตามแผนเฝ้าระวังเหตุร้ายทั่วเมือง...เป็นการแก้ปัญหาสังคม ส่วนในทางคณิตศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซตนั้นสามารถทำได้ 2 วิธี คือใช้สูตรลัดและการใช้แผนภาพเวนน์ออยเลอร์     

กิจกรรมเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
         ให้นักเรียนเข้าใปศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับคุณครูเลมอนเป็นบทเรียนที่ดีมาก น่ารักๆเหมาะสำหรับวัยรุ่นhttp://www.krulemon.com/7-02intro.html
               
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
        1   พลศึกษาและสุขศึกษา 
        2   สาระวิทยาศาสตร์         
        3   สาระภาษาอังกฤษ       
        4   สังคมศึกษาศาสนาฯ
        5   ภาษาไทย

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
        1   ข่าว : http://www.norsorpor.com/ข่าว/n2063312/นครรัฐดูไบได้บทเรียน%20สั่งติดกล้องวงจรปิดทั่วเมือง
        2   เนื้อหา : http://www.krulemon.com/7-02intro.html

เป็นเพื่อน Line กับเรา