บัญชีเงินเดือน ข้าราชการ

18 สค. 56     1209

เงินเดือนข้าราชการจบปริญญาตรี บรรจุใหม่อยู่ที่ 15,000 บาท เริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2555   

เปิดบัญชีเงินเดือน ขรก.บัญชีเงินเดือน ข้าราชการ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 20 ก.ย.2554 มีมติให้เงินเดือนข้าราชการจบปริญญาตรีบรรจุใหม่อยู่ที่ 15,000 บาท เริ่มวันที่ 1 ม.ค.2555 พร้อมสั่งให้ศึกษาการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

ล่าสุดคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และกรมบัญชีกลาง มีข้อสรุปร่วมกันว่าจะเสนอให้ ครม.ดำเนินการช่วง 2 ปี เริ่มปรับขึ้นปีแรกในวันที่ 1 ม.ค.2555 และปรับขึ้นในปีที่ 2 ในปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 1 ต.ค.2556


ข้าราชการที่จบ ปวช. เงินเดือน

อายุงาน 1 ปี ต่ำสุด 6,410 บาท สูงสุด 8,300 บาท 
อายุงาน 1-3 ปี ขึ้นปีแรก 1,210 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,380 บาท แต่ต้องไม่เกิน 10,690 บาท 
อายุงาน 3-4 ปี ขึ้นปีแรก 1,000 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,000 บาท แต่ต้องไม่เกิน 12,710 บาท 
อายุงาน 5-6 ปี ขึ้นปีแรก 800 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 700 บาท แต่ต้องไม่เกิน 13,710 บาท 
อายุงาน 7-8 ปี ขึ้นปีแรก 600 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 400 บาท แต่ต้องไม่เกิน 15,310 บาท 
อายุงาน 9-10 ปี ขึ้นปีแรก 400 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 100 บาท แต่ต้องไม่เกิน 17,110 บาท
อายุงาน 10 ปีต่ำสุด 14,010 บาท สูงสุด 15,700 บาท

กลุ่ม ปวส. เงินเดือน
อายุงาน 1 ปี ต่ำสุด 7,670 บาท สูงสุด 9,500 บาท 
อายุงาน 1-2 ปี ขึ้นปีแรก 1,290 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,540 บาท แต่ต้องไม่เกิน 12,010 บาท 
อายุงาน 3-4 ปี ขึ้นปีแรก 1,000 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,200 บาท แต่ต้องไม่เกิน 13,510 บาท 
อายุงาน 5-6 ปี ขึ้นปีแรก 800 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 900 บาท แต่ต้องไม่เกิน 15,010 บาท 
อายุงาน 7 ปี ขึ้นปีแรก 600 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 600 บาท แต่ต้องไม่เกิน 16,510 บาท 
อายุงาน 8 ปี ขึ้นปีแรก 400 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 18,110 บาท 
อายุงาน 9-10 ปี ขึ้นปีแรก 200 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 100 บาท แต่ต้องไม่เกิน 19,810 บาท 
อายุงาน 10 ปีต่ำสุด 16,710 บาท สูงสุด 18,100 บาท

กลุ่ม ปริญญาตรี เงินเดือน
อายุงาน 1 ปีต่ำสุด 9,140 บาท สูงสุด 10,900 บาท 
อายุงาน 1 ปี ขึ้นปีแรก 2,540 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 3,320 บาท แต่ต้องไม่เกิน 16,310 บาท 
อายุงาน 2-3 ปี ขึ้นปีแรก 2,100 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 2,800 บาท แต่ต้องไม่เกิน 17,610 บาท 
อายุงาน 4 ปี ขึ้นปีแรก 1,700 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 2,300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 18,910 บาท 
อายุงาน 5-6 ปี ขึ้นปีแรก 1,300 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,800 บาท แต่ต้องไม่เกิน 20,210 บาท 
อายุงาน 7-8 ปี ขึ้นปีแรก 900 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 21,510 บาท 
อายุงาน 9 ปี ขึ้นปีแรก 500 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 800 บาท แต่ต้องไม่เกิน 22,810 บาท 
อายุงาน 10 ปี ขึ้นปีแรก 100 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 23,810 บาท 
อายุงาน 10 ปีต่ำสุด 19,910 บาท สูงสุด 21,100 บาท

บัญชีเงินเดือน ข้าราชการกลุ่ม ปริญญาโท เงินเดือน
อายุงาน 1 ปี ต่ำสุด 12,600 บาท สูงสุด 14,100 บาท 
อายุงาน 1 ปี ขึ้นปีแรก 2,700 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 2,300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 18,710 บาท
อายุงาน 2 ปี ขึ้นปีแรก 1,800 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 2,000 บาท แต่ต้องไม่เกิน 19,910 บาท
อายุงาน 3-4 ปี ขึ้นปีแรก 1,500 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,700 บาท แต่ต้องไม่เกิน 21,110 บาท 
อายุงาน 5 ปี ขึ้นปีแรก 1,200 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,400 บาท แต่ต้องไม่เกิน 22,310 บาท
อายุงาน 6 ปี ขึ้นปีแรก 900 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,100 บาท แต่ต้องไม่เกิน 23,610 บาท 
อายุงาน 7 ปี ขึ้นปีแรก 600 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 900 บาท แต่ต้องไม่เกิน 24,810 บาท 
อายุงาน 8 ปี ขึ้นปีแรก 300 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 600 บาท แต่ต้องไม่เกิน 26,010 บาท 
อายุงาน 9-10 ปี ขึ้นปีแรก 100 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 26,610 บาท 
อายุงาน 10 ปีต่ำสุด 23,110 บาท สูงสุด 24,300 บาท

กลุ่ม ปริญญาเอก เงินเดือน
อายุงาน 1 ปี ต่ำสุด 17,010 บาท สุงสุด 20,700 บาท 
อายุงาน 1-2 ปี ขึ้นปีแรก 1,690 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,800 บาท แต่ต้องไม่เกิน 24,810 บาท 
อายุงาน 3-5 ปี ขึ้นปีแรก 1,200 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,200 บาท แต่ต้อง ไม่เกิน 29,110 บาท 
อายุงาน 6-8 ปี ขึ้นปีแรก 800 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 600 บาท แต่ต้องไม่เกิน 33,210 บาท 
อายุงาน 9-10 ปี ขึ้น ปีแรก 400 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 600 บาท แต่ต้องไม่เกิน 33,210 บาท
อายุงาน 10 ปีต่ำสุด 28,110 บาท สูงสุด 31,600 บาท 
ที่มาของข้อมูล http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3hNREV4TVRBMU5BPT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1TMHhNQzB4TVE9PQ==

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  พิสัย (Range)
        พิสัย คือ ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนสูงสุดกับคะแนนต่ำสุดในข้อมูลชุดหนึ่งๆ ซึ่งใช้วัดการกระจายของข้อมูลได้ไม่ละเอียด อาจจะทำให้เข้าใจลักษณะของข้อมูลคลาดเคลื่อนไปเพราะพิสัยจะใช้เฉพาะคะแนนสูงสุดเท่านั้น
พิสัย = ค่าสูงสุด – ค่าต่ำสุด

ตัวอย่าง จงหาพิสัยของข้อมูลต่อไปนี้ 5, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20
1. ข้อมูล 5, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20 
พิสัย = 20 – 5
        = 15
ค่าพิสัย คือ 15 แสดงว่าข้อมูลชุดนี้มีการกระจาย 

2. ข้อมูล 10, 10, 10,10, 10, 10, 10,10 
พิสัย = 10 – 10
        = 0
ค่าพิสัย คือ 0 แสดงได้ว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีการกระจาย (ข้อมูลเท่ากันหมด) 

3. ข้อมูล 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 
พิสัย = 128 – 2    = 126
ค่าพิสัย คือ 126 แสดงว่าข้อมูลนี้มีการกระจายมาก
ตัวอย่าง  จงหาพิสัยของข้อมูลต่อไปนี้
1. ข้อมูล 30, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 
ค่าพิสัย = 60 –30   = 30
ค่าพิสัย คือ 30 
2. ข้อมูล 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 
ค่าพิสัย = 60 –51   = 9
ค่าพิสัย คือ 9 

สังเกตที่ข้อมูลทั้ง 2 ชุด มีลักษณะคล้ายคลึงกันจะแตกต่างกันที่ข้อมูลตัวแรกเท่านั้นแต่ว่าค่าพิสัยจะมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งค่าพิสัยนี้ไม่สามารถที่จะอธิบายลักษณะของข้อมูลได้อย่างชัดเจน

ข้อสังเกตบัญชีเงินเดือน ข้าราชการ
1. ค่าพิสัยที่ได้เป็น 0 แสดงว่าข้อมูลไม่มีการกระจาย (ค่าเท่ากันหมด) 
2. ถ้าคำนวณได้ค่าพิสัยน้อย แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย 
3. ถ้าคำนวณได้ค่าพิสัยมาก แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายมาก 
4. ข้อมูลที่คล้ายคลึงกันอาจมีค่าพิสัยแตกต่างกันมากก็ได้ เพราะคำนวณจากตัวเลขเพียง 2 ค่า โดยเฉพาะถ้ามีข้อมูลมาก หรือ ค่าของข้อมูลค่าใดค่าหนึ่งมากหรือน้อยมากกว่าค่าของข้อมูลทั้งกลุ่มมาก 
5. ค่าพิสัยเหมาะสำหรับใช้วัดการกระจายของข้อมูลที่มีจำนวนน้อย 
6. ใช้เปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลหลายๆ ชุด อย่างคร่าวๆ 
ที่มาของข้อมูล http://reg.ksu.ac.th/Teacher/kanlaya/3.6.html

พิสัย (Range : R)
พิสัย หมายถึง การหาการกระจายของข้อมูลโดยนำข้อมูลที่มีค่าสูงที่สุด ลบกับข้อมูลที่มีค่าต่ำที่สุด เพื่อให้ได้ค่าที่เป็นช่วงของการกระจาย ซึ่งสามารถบอกถึงความกว้างของข้อมูลชุดนั้นๆ สำหรับสูตรที่ใช้ในการ

หาพิสัยคือ พิสัย (R) = Xmax – Xmin 
ตัวอย่าง จงหาพิสัยจากข้อมูลชุดนี้ 25,19,32,29,19,21,22,31,19,20,15,22,23,20
วิธีทำ  สูตร พิสัย (R) = Xmax – Xmin 
             = 32 – 15 
             = 17
ข้อมูลชุดนี้มีพิสัย(R) เท่ากับ 17
ที่มาของข้อมูล http://pibul2.psru.ac.th/~buncha/Chp1_6.htm

แบบทดสอบก่อนเรียน
คำชี้แจง
 ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลสถิติ
ก.  สเต็ฟฟี่ กร๊าฟ เป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของโลก ชาวเยอรมันตะวันตก
ข.  สถิติการป้องกันตำแหน่งของเขาทรายกาแล็คซี่ชนะติดต่อกัน 15 ครั้ง
ค.  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย และเป็นข้าราชการ 7 % 
ง.  นายโกมล มีอายุ 20 ปี สูง 172 เซนติเมตร น้ำหนัก 60 กิโลกรัม ยังโสด 

2. กำหนดข้อมูลให้ดังนี้ 52,42,57,53,44,39,33,35 ควอร์ไทล์ที่ 1 มีค่าเท่าใด 
ก.  35
ข.  36
ค. 42 
ง. 45.75  

3. ในงานก่อสร้างตึกใหญ่แห่งหนึ่งมีคนงานจำนวน 100 คน  โดยเฉลี่ยแล้วได้ค่าจ้างคนละ 75 บาท  ถ้าผลรวมของกำลังสองของค่าจ้างรายวันของคนงานแต่ละคนมีค่าเท่ากับ 575000 (บาท)  ค่าความแปรปรวนของค่าจ้างรายวันของคนงานกลุ่มนี้เป็นเท่าไร 
ก.  11.18 บาท  
ข.  111.8 บาท   
ค. 125  บาท
ง. 12,500 บาท 

4. ข้อมูลชุดที่ 1 คือ 4,7,10,13,...,601
     ข้อมูลชุดที่ 2 คือ9,13,17,21,...,1205
     ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมมีค่าเท่าไร 
ก.  385.2 
ข.  485.2 
ค.  585.2
ง.  หาไม่ได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ 
บัญชีเงินเดือน ข้าราชการ
5. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาตณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งเป็น 43 คะแนน  ถ้าคิดค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนชายและหญิงแยกจากกัน  จะได้เป็น 45 และ 40 คะแนน  ตามลำดับแล้ว  อัตราส่วนระหว่งจำนวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีค่าเท่าใด 
ก. 3 : 2
ข. 2 : 3  
ค. 2 : 5
ง. 3 : 5 

6. ผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ม.5 จำนวน 2 ห้อง ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง  ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม 70 ห้อง ก มีนักเรียน 30 คน  ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเท่ากับ 65 ถ้าห้อง ข มีนักเรียน 32 คน  จะได้ค่าเฉลี่ยเลขตณิตของคะแนนสอบเท่าไร 
ก  67.5
ข. 74.69
ค. 75.33
ง. 75 

7. ในการสอบคราวหนึ่งนักเรียน 30 คน  ได้คะแนนสอบรวมกัน 570 คะแนน  ต่อมานาย ก ได้ลาออกพ้นสภาพการเป็นนักเรียน  ซึ่งเมื่อคิดค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนเฉพาะที่เหลืออยู่พบว่ามีค่าลดลงไป 1 คะแนน  จงหาว่านาย ก สอบได้กี่คะแนน 
ก. 32
ข. 36
ค. 40
ง. 48

8. มัธยฐานของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ คือ  70 คะแนน  ภายหลังพบว่าได้กรอกคะแนนของนักเรียนผิดไปสองคน  คือคนแรกกรอกมากไปกว่าความจริง 5 คะแนน  คนที่สองกรอกน้อยกว่าความจริงไป 3 คะแนน  ถ้าคะแนนจริงของนักเรียนทั้งสองเป็น 60 และ 89 คะแนน  จงหามัธยฐานที่ถูกต้อง 
ก. 68
ข. 73  
ค  70
ง. ข้อมูลไม่เพียงพอ 

9. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  หาได้เสมอจากตารางแจกแจงความถี่
ข. มัธยฐาน  ค่าเฉลี่ยเลขคริตและฐานนิยม  สามารถหาจากกราฟของข้อมูลได้เสมอา
ค. เราสามารถหามัธยฐานจากข้อมูลคนไข้ที่แยกตามโรคที่ป่วย 
ง.  ถ้าข้อมูลบางค่ามีค่าสูงกว่าข้อมูลอื่นมากๆจะมีผลกระทบต่อการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

10. ถ้าค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลชุดหนึ่งเปลี่ยนไป  ค่ากลางใดจะเปลี่ยนแปลงตามด้วยอย่างแน่นอน 
ก.  ค่าเฉลี่ยเลขตณิต
ข.  ค่ามัธยฐาน
ค.  ค่าฐานนิยม 
ง.  ทั้งค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐาน
ที่มาของข้อมูล http://www.snr.ac.th/m5html/kontawan/work/Pre-test.htm

คำถามในห้องเรียน
บัญชีเงินเดือน ข้าราชการให้นักเรียนเรียงลำดับจากน้อยไปมากของหาพิสัยเงินเดือนข้าราชการจบ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก   พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

ข้อเสนอแนะ
การปรับขึ้นปีแรกในวันที่ 1 ม.ค.2555 และปรับขึ้นในปีที่ 2 ในปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 1 ต.ค.2556 ถ้าทำได้ก็จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
มาตรฐาน ส 3.2  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน   และทักษะการแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม    และ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ที่มาของภาพ http://www.promma.ac.th/group_director/wp-content/uploads/2011/04/p23406920009.jpg
ที่มาของภาพ http://i.ethailand.com/upload/news/large/11/01/Bbb_630.jpg
ที่มาของภาพ http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/633/491/large_aa10.jpg?1287415732
ที่มาของภาพ http://www.eschool.su.ac.th/school12/M4_2546/4-1/1_008/f2-1.jpg
ที่มาของภาพ http://www.isnhotnews.com/wp-content/uploads/2011/08/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1.%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg

ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=4402

เป็นเพื่อน Line กับเรา