อาณาจักรไทยในอดีต (น่านเจ้า)

14 สค. 56     752

คนไทยรักความสงบ อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ทำให้น่านเจ้าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่   

อาณาจักรไทยในอดีต (น่านเจ้า)

อาณาจักรน่านเจ้า


                 คนไทยที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรอ้ายลาวยังตกอยู่ใต้อำนาจของคนจีน จนกระทั้งจีนได้ปรับเปลี่ยนแผ่นดินบ่อยครั้ง  ชาวไทยจึงได้มีโอกาสรวมตัวกันอีกครั้ง ครั้งนั้นแยกการปกครองออกเป็น  6  เมือง  คือ  ม่งซุ้ย (หมงสุ่ย)  ซีล่าง(ซีหล่ง)  ม่งเส (หมงเซ่)  เอี้ยเซ่ (หล่างเชียง)  ล่างกง(หล่องกุ๊ง)  และเท่งเซี้ยง(เถ่งหยิม)ราวศตวรรษที่  12  พระเจ้าสินุโล  แห่งม่งเส  มีอำนาจได้รวบรวมคนไทยตั้งเมืองเป็นอิสระ พระองค์ทำให้ไทยมีกำลังเข็มแข็งขึ้น
                  พ.ศ.  1272  พระเจ้าพีล่อโก๊ะ ได้รวบรวมเมืองที่ตั้งเป็นอิสระให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้สำเร็จ  ตั้งเป็นอาณาจักรใหม่ขึ้นเรียกว่า  น่านเจ้า  แปลว่า  เจ้าใต้
                  พ.ศ.  1291  พระเจ้าโก๊ะล่อฝง ตั้งเมือง  ตาลีฟู  หรือหนองแส เป็นเมืองหลวงของน่านเจ้า  ได้ชัยชนะเหนือจีนหลายครั้ง
                  อาณาจักรน่านเจ้ามีอาณาเขตกว้างขวาง  ตั้งแต่มณฑลยูนาน ไปจนถึงแคว้นสิบสองปันนา ทิศเหนือจดมณฑลเสฉวน ทิศใต้จดพม่า  ญวน  ทิศตะวันออกจดไกวเจา  กวางสี  ตังเกี๊ย  ทิศตะวันตกจดพม่า  ธิเบต  มีกษัตริย์ปกครองหลายพระองค์  จนกระทั้งถูกกองทัพของ
มองโกลยกมารุกราน   อาณาจักรน่านเจ้าจึงถูกทำลายลงสิ้นในปี  พ.ศ.  1797  คนไทยหนีลงมาทางใต้มากมาย  บางส่วนก็ตกอยู่ในอำนาจของคุบไลข่าน  แห่งอาณาจักรมองโกล  อาณาจักรน่านเจ้าก็สูญสินทั้งแต่บัดนั้น

ประวัติศาสตร์ชาติไทย   :  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
คำถามเพื่อการอภิปราย :  1. ในความคิดของนักเรียน กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักร 
                                                  น่านเจ้า  คือใคร  เพราะอะไร
                                              2. นักเรียนวาดภาพ อาณาจักรน่านเจ้าในสมัยพระเจ้าโก๊ะล่อฝง
                                                  พร้อมบอกอาณาเขต
บูรณาการกับกลุ่มสาระ  :  ศิลปะ  ภาษาไทย
ค้นคว้าเพิ่มเติม                :  หนังสือแผนที่ภูมิศาสตร์  ของทองใบ  แตงน้อย

ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=4284

เป็นเพื่อน Line กับเรา