วันประสูติของหม่อมศรีรัศม์

14 สค. 56     610

9 ธันวาคม   

๙ ธันวาคม วันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์


๙ ธันวาคม วันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

...พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

วันประสูติของหม่อมศรีรัศม์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประสูติเมื่อวันที่9 ธันวาคม พ.ศ. 2514 สกุลเดิม "อัครพงศ์ปรีชา" ทรงเป็นธิดาองค์ที่ 3 ของ พระชนกอภิรุจ-พระชนนีวันทนีย์ อัครพงศ์ปรีชา พื้นเพเดิมทรงเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาคร มีพระพี่น้อง 5 ท่าน

ด้านการศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ก่อนจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2540 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2545 และ ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ สาขาการพัฒนาการครอบครัวและเด็ก คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.94

ทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ปัจจุบันทรงรับผิดชอบหน้าที่การงานในฐานะข้าราชการพลเรือนในพระองค์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ เข้ามาถวายการรับใช้ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยรับผิดชอบหน้าที่การงานในฐานะข้าราชการพลเรือนในพระองค์ นอกจากนี้ ยังได้ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในด้านศิลปาชีพ และได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และเข้ารับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 และในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 ได้มีพระประสูติการพระโอรส คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา ขึ้นเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยมีความในประกาศ ดังนี้

คำประกาศสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา โดยถูกต้องทุกประการ และมีพระโอรสอันประสูติแต่หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา แล้ว  

จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้สถาปนาหม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2548 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี   http://th.wikipedia.org

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ทุกระดับชั้นและบุคคลที่สนใจทุกคน

ประเด็นคำถามเพื่อนำไปสู่การอภิปรายในห้องเรียน

นักเรียนศึกษาประวัติของหม่อมศรีรัศม์เพื่อ่อะไร

กิจกรรมเสนอแนะ

นักเรียนควรศึกษาจากห้องสมุดและจากอินเตอร์เน็ต

การบูรณาการ ภาษาไทย  อ่านออกเสียง  อ่านจับใจความ อ่านคำยาก  ศีลป วาดภาพ ภาษาอังกฤษ   เขียนคำศัพท์

ที่มาแหล่งข้อมูลhttp://www.oknation.net/blog/print.php?id=170877

ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=4526

เป็นเพื่อน Line กับเรา