เงินอุดหนุนบุตร ปี61 ลงทะเบียนกันยัง? พ่อแม่ประกันสังคม มีสิทธิ์ได้เงินอย่ารอช้า!!

25 พค. 61     1581

เงินอุดหนุนบุตร ปี61 ลงทะเบียนกันยัง? พ่อแม่ประกันสังคม มีสิทธิ์ได้เงินอย่ารอช้า!!

ข่าวดีสำหรับคุณแม่ที่พึ่งคลอดลูกในปี 2558-2561 ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ปี61 ลงทะเบียนกันยังแม่ แถมข่าวดี! พ่อแม่ประกันสังคม มีสิทธิ์ได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดด้วย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจน รายได้น้อยตั้งแต่แรกเกิด – 1 ปี รายละ 400 บาท ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2559 และเพิ่มเงินอุดหนุนเป็นรายละ 600 บาท ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2560

ตั้งแต่เด็กแรกเกิด – 3 ปี โดยกลุ่มเป้าหมายที่รับลงทะเบียน ดังนี้

1.เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่ 30 กันยายน 2560) จะได้รับเงินรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียนจนเด็กอายุครบ 3 ปี

2.หญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) จะได้รับเงินรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เกิดจนอายุครบ 3 ปี

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561

เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) และมารดา บิดา หรือผู้ปกครอง ยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 จะได้รับเงินรายละ 600 บาท ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนเด็กอายุครบ 3 ปี

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

1.แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ (แบบ ดร.01)

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)

3.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาของเด็ก

4.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก

5.สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1

6.สำเนาสูจิบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

7.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ตามสถานที่ ดังต่อไปนี้

-ในกรุงเทพมหานคร ให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ

-ในต่างจังหวัดให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

-ในพัทยา ให้ไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

-กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532

-ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

เป็นเพื่อน Line กับเรา