ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ :
พิมพ์จาก : http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=&id=
วันที่ : 13 กุมพาพันธ์ 59 3:27:42
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com