ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ :
พิมพ์จาก : http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=&id=
วันที่ : 15 กุมพาพันธ์ 59 6:03:58
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com