งานประดิษฐ์ : วิธีสานปลาตะเพียน สองชั้น เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีสานปลาตะเพียน สองชั้น เป็นภาษาอังกฤษ

Fish :

 1. The form of shredded fresh coconut long and 50 cm wide 2 cm of 2 line
2. The line at a coconut leaf to wrap the hand around
3. Shredded coconut leaves, then pull out thousands of hands. The other hand the image is captured.
4. 2 leaves, coconut leaves, fold in half and then inserted into the coconut leaves and bind them in the first round.
5. Finished the coconut leaves the second line insert the following line at a box with pictures of water line first worry.
6. To back up. Leave the coconut line the bottom end 2 channel insert the image and provide a beautiful draw.
7.  tails with scissors.

สนม  ชุมสายญาติ

โรงเรียนบ้านน้ำหัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
 เนื้อหา

การสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว 
จุดประสงค์
                        1.    อภิปรายขั้นตอนการสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าวได้
                        2.    เลือกวัสดุในท้องถิ่นมาสานเป็นของเล่นได้
                        3.    บอกประโยชน์การสานปลาจากใบมะพร้าวได้
เนื้อหา
                        ปลาตะเพียน  เป็นของเล่นชนิดหนึ่ง  การสานปลาตะเพียนเป็นการสานเพื่อนำมาเป็นของเล่นของประดับตกแต่ง  การสานใช้วัสดุได้หลายชนิด  เช่น  ใบตาล  ใบลาน  และใบมะพร้าวเป็นต้น  วัสดุที่นำมาสานกันมาก  หาง่าย คือ ใบมะพร้าว  ซึ่งหาได้จากต้นมะพร้าวที่มีขึ้นในท้องถิ่นต้นมะพร้าวเป็นต้นไม้ยืนต้น  ผลและยอดอ่อนใช้มาเป็นส่วนประกอบของอาหาร  หวาน – คาวลำต้นนำมาเลื่อนทำเป็นที่อยู่อาศัย  ในให้ร่มเงา  นำมามุงเป็นหลังคาแทนวัสดุอื่น  และนำมาใช้เป็นวัสดุงานสานต่าง ๆ ได้

 ภาคปฏิบัติ

การสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว
 วัสดุอุปกรณ์

                        1.    ใบมะพร้าว
                        2.    กรรไกร
ขั้นตอนการประดิษฐ์
การสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว 
 1.         นำใบมะพร้าวสดมาฉีกเป็นเส้นยาว  50  เซนติเมตร  กว้าง  2  เซนติเมตร จำนวน  2  เส้น
2.            นำใบมะพร้าวเส้นที่  1  มาพันมือ  2  รอบ  ดังภาพ 
3.            นำใบมะพร้าวหั่นได้แล้วดึงมือที่พันออก  ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับไว้ ดังภาพ
4.            นำใบมะพร้าวใบที่ 2 มาพับครึ่งแล้วสอดเข้าไปในใบมะพร้าวที่พันไว้ในรอบแรก 
5.            เสร็จแล้วให้ใช้ใบมะพร้าวเส้นที่  2  เส้นล่างสอดช่องใบมะพร้าวเส้นที่ 1 ห่วงแรก 
6.                    กลับด้านหลังขึ้นมา  นำเส้นมะพร้าวเว้นที่  2  ปลายด้านล่างสอดช่อง ดังภาพ แล้วดึงจัดให้สวยงาม 
7.            ใช้กรรไกรตกแต่ง  ครีบและหาง 
ประโยชน์

                        1.    เข้าใจขั้นตอนการสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าวได้

                        2.    สานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าวเองได้

                        3.    เลือกวัสดุในท้องถิ่นมาใช้สานได้

                        4.    รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

                        5.    ทำการสานปลาตะเพียนเป็นของเล่นได้

 

พิมพ์จาก : http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=34&id=18110
วันที่ : 31 สิงหาคม 58 2:57:02
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com