คณิตศาสตร์ : การนำเสนอข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซล
การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การจัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เป็นประเภทตามลักษณะของการวิจัย เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล   

     การนำเสนอข้อมูล  หมายถึง  การจัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เป็นประเภทตามลักษณะของการวิจัย  เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล
     www.tutormaths.com/mathapa18.doc


     โปรแกรม Microsoft Excel 2007  ไมโครซอฟต์เอ็กเซล  เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยในการทำงานด้านการคำนวณแบบกระดาษทำการ(Electronic  Spreadsheet)  บนระบบวินโดวส์(Windows)  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้กับงานด้านงบประมาณ  งานทางด้านบัญชี  การเงิน  การวิเคราะห์ข้อมูล  งานแผนงานโครงการ  งานฐานข้อมูล  การจัดทำรายงานแบบต่างๆ  และการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟแบบต่างๆ เป็นต้น
    http://www.satit.su.ac.th/soottin/excel2007/lesson1.htm


     รูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจและมีความเหมาะสมโดยการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซลนำเสนอข้อมูล ซึ่งมีหลายแบบได้แก่  Column   Line   Pie   Bar    Area    X Y(Scatter)  Stock   surface   Doughnut  Bubble  และ Radar  

http://it.thanyarat.ac.th/stat/image1/ch2p4.jpg

http://uc.exteenblog.com/301math/images/theme/imgdata/04.jpg


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรื่องสถิติ
สาระที่ 5
  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
             ตัวชี้วัด 3 นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม   
             ตัวชี้วัด 4 อ่าน แปลความหมาย  และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการนำเสนอ 

   
คำถามชวนคิด
   นักเรียนคิดว่าโปรแกรม Microsoft Excel 2007 สามารถสร้างการนำเสนอข้อมูลที่ให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่ อย่างไร

กิจกรรมเสนอแนะ
   ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 6 คน สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน แล้วให้นักเรียนนำเสนอข้อมูล
โดยใช้ปรแกรม Microsoft Excel  

บูรณาการสู่ความเป็นเลิศ
        -

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล/ภาพประกอบ
       www.tutormaths.com/mathapa18.doc

        http://www.satit.su.ac.th/soottin/excel2007/lesson1.htm

       http://it.thanyarat.ac.th/stat/image1/ch2p4.jpg

       http://uc.exteenblog.com/301math/images/theme/imgdata/04.jpg
ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=4627

พิมพ์จาก : http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=77&id=24263
วันที่ : 3 กันยายน 58 19:55:19
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com