ถูกสุนัขกัด ใช้สิทธิประกันสังคมได้

21 พค. 53     377

ถูกสุนัขกัด ใช้สิทธิประกันสังคมได้

สปส. แจงลูกจ้างผู้ประกันตนถูกสุนัขกัด ถือเป็นกรณีประสบอันตราย ใช้สิทธิประกันสังคมได้

   สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งลูกจ้างผู้ประกันตนถูกสุนัขกัด ถือเป็นกรณีประสบอันตราย แนะให้เข้าโรงพยาบาลตามบัตรฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากไม่ได้เข้าโรงพยาบาลตามบัตรฯ ให้นำใบเสร็จที่สำรองจ่ายไปมาเบิกคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรณีประสบอันตราย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


                 นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ช่วงนี้อากาศร้อนมักเกิดโรคระบาด โรคพิษสุนัขบ้าเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีผู้ประกันตนสอบถามเข้ามามากเกี่ยวกับกรณีที่ถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากประกันสังคมได้หรือไม่
กรณีลูกจ้างผู้ประกันตนถูกสุนัขกัดหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ถือว่าเป็นกรณีประสบอันตราย หากไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลได้ ลูกจ้างผู้ประกันตนควรเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน แล้วนำใบเสร็จที่สำรองจ่ายไปก่อน มาเบิกคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมในกรณีประสบอันตราย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
                 หากรับการรักษา ณ สถานพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่าบริการทาง การแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท และในกรณีที่ค่าบริการทางการแพทย์เกิน 1,000 บาท สามารถเบิกเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขเข็มแรก ลูกจ้างผู้ประกันตน สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ส่วนที่เกินได้อีกไม่เกิน 290 บาท สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มต่อไป ผู้ประกันตนจะต้องไปใช้สิทธิการรักษา ณ โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ เพราะการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในเข็มต่อไป ไม่ใช่เป็นกรณีประสบอันตรายในครั้งแรกหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้ว ผู้ประกันตนสามารถเข้าฉีดซีนโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯได้


                 เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า หากผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ แต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ถ้าผู้ประกันตนไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่สถานเสาวภา โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเท่ากับจำนวนที่ปรากฏในหลักฐานการจ่ายเงินที่ผู้ประกันตนได้แสดงต่อสถานพยาบาล หากผู้ประกันตนมีปัญหาข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ได้ทุกวัน

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม


เป็นเพื่อน Line กับเรา