ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ

25 พค. 53     393


คำศัพท์
ความหมาย
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ action learning การเรียนรู้แบบลงมือทำ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ action plan การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ action research วิจัยเชิงปฏิบัติการ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ activities กำหนดกิจกรรม
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ aptiude test การทดสอบความถนัด
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ assess effectiveness of training การประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ assessment centers ศูนย์ประเมินความรู้
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ attitude surveys การสำรวจทัศนคติ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ basic skills training การฝึกอบรมทักษะเบื้องต้น
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ belief ความเชื่อถือ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ best practices บทเรียนที่ดีที่สุด
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ bloc training โครงสร้างการฝึกอบรมและพัฒนา
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ body of knowledge องค์ความรู้
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ career development การพัฒนาอาชีพ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ career management การบริหารสายอาชีพ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ career path สายความก้าวหน้าในอาชีพ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ career stages ลำดับขั้นของอาชีพ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ cluster learning กลุ่มความรู้ของแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือแต่ละบริษัท
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ coaching การสอนงาน
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ competency - based hr model การบริหารทรัพยากรบุคคลตามโมเดลความสามารถ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ concept แนวคิด
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ conduct training การจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ continuing education การศึกษาต่อเนื่อง
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ continuous improvement การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ corporate image การสร้างภาพพจน์เพื่อการบริการที่ดี
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ corporate level ระดับธุรกิจหรือองค์กร
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ creating การสร้างความรู้
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ critical issues ประเด็นวิกฤต
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ cross - training การฝึกอบรมข้ามหน้าที่การงาน
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ csp : career & succession planing การวางแผนอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ cycle counting เข้าใจในวงจรการนับ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ delivery หากใช้ในงาน HRD หมายถึง การดำเนินการฝึกอบรม
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ design and developing การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ design training การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ employee development การพัฒนาพนักงาน
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ evaluation & follow up การประเมินและติดตามผล
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ expert เชี่ยวชาญ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ focus group กลุ่มโฟกัส
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ follow up การติดตามผล
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ functional มิติหน้าที่ความรับผิดชอบ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ gaps ช่องว่างฺ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ hrd indicators ดัชนีวัดความสำเร็จด้าน
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ hrd master plan แผนหลัก HRD
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ hrd needs ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ human resource development การฝึกอบรมและพัฒนา
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ ic value การวัดมูลค่าทุนทางปัญญา
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ implementing การปฏบัติ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ improving การปรับปรุง
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ in- house training การจัดหลักสูตรฝึกอบรมในกิจการ
ศัพท์เกี่ยวกับ : ตำแหน่งงานต่างๆ individual development การพัฒนารายบุคคล

เป็นเพื่อน Line กับเรา