แบบทดสอบอาชีพที่เหมาะกับตัวเอง ทดสอบอาชีพในอนาคต แบบทดสอบอาชีพที่เหมาะสม

9 พย. 55     19274

แบบทดสอบอาชีพที่เหมาะกับตัวเอง ทดสอบอาชีพในอนาคต แบบทดสอบอาชีพที่เหมาะสม

แบบทดสอบอาชีพที่เหมาะกับตัวเอง ทดสอบอาชีพในอนาคต แบบทดสอบอาชีพที่เหมาะสม
 
          การใช้แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อทดสอบความสนใจในอาชีพของผู้รับบริการ จะใช้แบบทดสอบ A ที่สามารถแปลผลออกมาเป็นบุคลิก ภาพ 6 กลุ่ม (R. I. A. S. E. C.) ช่วยให้บุคคลที่ยัง ไม่แน่ใจในการเลือกอาชีพ ได้เข้าใจแนวทางและเห็นทิศทางของการเลือกอาชีพที่ตนมีความสนใจและ ถนัดได้ อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
Test A แบบทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพ
                    แบบทดสอบ A มีทั้งหมด 54 ข้อ ขอให้ผู้ทดสอบเลือก คำตอบ ใส่แบบทดสอบ
                     ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
เริ่มทำ Test A
 
1. ออกแบบ และตกแต่งภายใน
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
2. สำรวจทางวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย หรือศูนย์วิจัย
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
3. บริการในโรงแรม งานประชาสัมพันธ์ งานแผนกต้อนรับ
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
4. จัดทำบันทึกหรือจัดเก็บเอกสารโดยใช้ PC หรือ Word Processor
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
5. จัดการ (ดำเนิน) ธุรกิจส่วนตัว
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
6. แสดงภาพยนตร์ ละคร หรือแสดงบนเวที
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
7. ตัดผม-เย็บเสื้อผ้า และรับจ้างเย็บจักร
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
8. วัด และวิเคราะห์มลพิษ - มลภาวะต่างๆ เช่น อากาศ น้ำ
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
9. ตัดผม งานในร้านทำผม หรืองานบริการเสริมสวย
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
10. คิดคำนวณ และออกใบเสร็จรับเงิน
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
11. กำกับรายการโทรทัศน์ และวิทยุ
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
12. ประพันธ์นวนิยาย บทความลงพิมพ์ในนิตยสาร
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
13. รับก่อสร้างบ้านและอาคาร โดยใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
14. สำรวจเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของพืชพันธุ์ หรือเป็นการวิจัยทางการเกษตร
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
15. พนักงานเก็บเงินในซูเปอร์มาร์เก็ต
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
16. งานเสมียน งานลงรับเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
17. วางแผนงานโฆษณา หรืองานบันเทิง
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
18. เป็นพิธีกรในรายการทางโทรทัศน์ และวิทยุ
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
19. เพาะปลูกพืชและไม้ดอก
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
20. งานพัฒนายานอวกาศ
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
21. อภิบาลเด็กในโรงเรียนอนุบาล
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
22. เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการเงิน
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
23. นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ (สินค้าใหม่หรือหายาก)
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
24. จัดทำฉากรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
25. ขับรถยก หรือรถตักดินในสถานที่ก่อสร้าง
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
26. สำรวจทางกายภาพและชีวภาพทางทะเล
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
27. ดูแลคนชราตามบ้าน
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
28. เป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
29. เป็นผู้บริหารกิจการเปิดใหม่
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
30. ครูสอนนักแสดง
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
31. บริการด้านขนส่งสิ่งของ
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
32. สำรวจและทดลองเพื่อตรวจหาเชื้อโรค
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
33. ขายของเบ็ดเตล็ด
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
34. ป้อนข้อมูลต่างๆ เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
35. เขียนคอลัมภ์ในหน้าหนังสือพิมพ์
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
36. เรียบเรียง และประพันธ์เพลง
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
37. รับตั้งและตรวจซ่อมเบรกและเครื่องยนต์
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
38. พัฒนาตัวยาใหม่ๆ
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
39. ให้การรักษาทางการแพทย์แก่คนไข้และป้องกันโรค
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
40. การคิดคำนวณที่สลับซับซ้อนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
41. บริหารงานในบริษัท
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
42. รับจ้างเล่นเปียโน
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
43. ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
44. บำรุงรักษาสิ่งของพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
45. วัดปรอท - ความดันเลือด และอภิบาลคนไข้ในโรงพยาบาล
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
46. ถ่ายเอกสารและรับโทรศัพท์จากภายนอก
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
47. วางแผนการสต็อกสินค้า และวางแผนการขายสินค้าในฐานะผู้จัดการสาขา
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
48. ออกแบบและตกแต่งเสื้อผ้า
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
49. ทำประมง
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
50. คิดหาวิธีการใหม่ และทดสอบความคิดนั้นโดยการสำรวจและทดลอง
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
51. บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
52. ตรวจสอบ (นับ) เงินเดือนคนงาน
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
53. เก็บสต็อกสินค้า และคิดการวางแผนขาย
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 
54. วาดภาพประกอบเรื่องในแมกกาซีน
 ชอบ/ต้องการทำ  ยังไม่แน่ใจ  ไม่ชอบ/ไม่ต้องการทำ
 

แหล่งที่มา : doe.go.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา