ภาระหน้าที่ของครูประจำชั้น หน้าที่ของครูต่อผู้ปกครองนักเรียน แบบฟอร์มงานในหน้าที่ของครู

29 พย. 55     872

ภาระหน้าที่ของครูประจำชั้น หน้าที่ของครูต่อผู้ปกครองนักเรียน แบบฟอร์มงานในหน้าที่ของครู


หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนานักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   มหาวิทยาลัยนครพนม

                หน้าที่ความรับผิดชอบ : บทบาทรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ รองคณบดีสถานศึกษา ช่วยปกครองและบังคับบัญชา ครู-อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสถานศึกษาและรับผิดชอบงานตามฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ดังกล่าวแล้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละ ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบของสถานศึกษาและกฎหมายบ้านเมือง

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการควบคุมดูแลงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน, งานกิจกรรมนักศึกษางานโครงการพิเศษ, งานปกครอง, งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก, งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, งานอาจารย์ที่ปรึกษา, งานประชาสัมพันธ์  งานลูกเสือ งานนักศึกษาวิชาทหาร สโมสรนักศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาม

                         งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ผู้ปกครองที่มีปัญหาในด้านต่างๆ และประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา ในการแก้ปัญหาของนักศึกษา

2.จัดกิจกรรมเชิงรุกในการแนะแนวการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ทั้งจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง  อย่างต่อเนื่อง

3.ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ก่อนเข้าเรียน และก่อนจบการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ

4.ติดต่อประสานงานกับแหล่งงาน สถานประกอบการ เพื่อการมีงานงานทำและการประกอบอาชีพแก่ นักศึกษา

5.จัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ แก่นักศึกษา

6.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  นักศึกษา

7.ติดตามผลต่างๆ เช่นผลการให้คำปรึกษา และแนะแนวผลการศึกษาต่อผู้สำเร็จการศึกษา ผลการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา ผลการลาออกระหว่างการศึกษา ของนักศึกษา

8.ประเมินผลงานต่างๆ ของงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

9.วิจัยสาเหตุของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่มีงานทำและเสนอแนะและทางแก้ไข

10.ดูแลรับผิดชอบวัสดุครุภัณฑ์ในงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานให้เป็นระบบที่ถูกต้องต้องเหมาะสม

1.1เสนอโครงการการปฏิบัติงาน สรุปรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามลำดับขั้น

งานกิจกรรม นักศึกษา    มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ดำเนินการจัดตั้งชุมนุมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษาตามระเบียบของทางราชการ

2.ดำเนินการจัดตั้งสโมสรนักศึกษาในสถานศึกษา

3.จัดดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา ท้องถิ่น และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

4.ควบคุมทะเบียนนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือวิสามัญ

5.ควบคุมดูแลในการ ซ้อมกิจกรรมของนักศึกษา ให้มีความสำนึก ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานต่อไป

6.ควบคุมดูแลนักศึกษาและประสานอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชาทุกครั้ง ในการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยนครพนม

7.จัดอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาเพื่อ ให้เกิดความรัก ความเสียสละ ต่อสถานศึกษา

8.ส่งเสริมการกีฬาในสถานศึกษาโดยการจัดการแข่งขันกีฬาภายในภายนอกสถานศึกษาและให้ความร่วมมือครู – อาจารย์ ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการกีฬา

9.ดูแลรับผิดชอบวัสดุครุภัณฑ์ในงานกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นระบบที่ถูกต้องเหมาะสม

10.เสนอโครงการปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามลำดับชั้น

11.ประสานชุมชน หรือมหาวิทยาลัย ในการดำเนินกิจกรรม

12.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานโครงการพิเศษ     มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.ดำเนินงานโครงการงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2.ประสานงานโครงการพิเศษ กับจังหวัด กรม กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.ดูแลรับผิดชอบวัสดุครุภัณฑ์งานโครงการพิเศษให้เป็นระบบที่ถูกต้องเหมาะสม

4.เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น

5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานปกครอง    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้

1.ปกครองดูแลนักศึกษา ให้อยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษา

2.ประสานงานกับครู – อาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และชุมชน  เจ้าหน้าที่บ้านเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักศึกษา

3.แต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณา ลงโทษนักศึกษาที่กระทำผิดระเบียบของสถานศึกษาและกฎหมายบ้านเมือง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมสถานศึกษาต่อไป

4.ตรวจตรานักเรียนนักศึกษา ในเรื่องเครื่องแต่งกาย ให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยของสถานศึกษา

5.ดูแลรับผิดชอบวัสดุ  ครุภัณฑ์งานครองให้เป็นระบบถูกต้องเหมาะสม

6.แต่งตั้งคณะกรรมการในการออกตรวจเยี่ยม  นักศึกษา  ที่พักอาศัยอยู่บริเวณด้านหน้าสถานศึกษา

7.เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น  รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น

8.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก   มีหน้าที่และความผิดชอบดังต่อไปนี้

1.รับผิดชอบงานสวัสดิการภายในสถานศึกษาในทุกๆเรื่อง

2.จัดเครื่องน้ำดื่มดูแลร้านอาหาร และคุณภาพอาหารให้บริการเกี่ยวกับไปรษณียภัณฑ์แก่นักศึกษา

3.ดำเนินการเกี่ยวกับ นางพยาบาลในสถานศึกษา เช่น จัดห้องพยาบาลจัดหายาไว้ประจำห้องพยาบาล จำทำบัตรสุขภาพ และดำเนินการตรวจสุขภาพ นักศึกษาประจำปี ส่งเสริมให้ นักศึกษามีความรู้ ในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ รวมทั้งสารเสพติดให้ความรู้เบื้องต้น เรื่องการปฐมพยาบาลแก่ นักศึกษาเป็นต้น

4ปฐมพยาบาล นักศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ในสถานศึกษา

5.ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในกรณีที่ นักศึกษาเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย  ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยมาปลูกฝีฉีดยา ในสถานศึกษาประจำปีเป็นต้น

6.ให้ความแนะนำแก่นักศึกษาในการเข้าอยู่หอพัก

7.จัดทำทะเบียนหอพัก ประชุมหอพักที่นักศึกษาพักอาศัย

8.ดูแลทรัพย์สิน  ดูแลรักษาความสะอาด  และจัดสวัสดิการต่างๆ  ในหอพัก

9.ดูแลรับผิดชอบวัสดุครุภัณฑ์งานสวัสดิการพยาบาลและหอพักให้เป็นระบบถูกต้อง

10.ดูแลรับผิดชอบวัสดุครุภัณฑ์งานสวัสดิการพยาบาลและหอพักให้เป็นระบบถูกต้อง

11.เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น

12.ติดตามเงินประกัน ค่าสินไหม นักเรียนนักศึกษาในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

13.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บังคับบัญชามอบหมาย

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.กำกับดูแลการให้กู้ยืมเงินแก่นักศึกษาในสถานศึกษา

2.ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการขอกู้ รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ให้สถานศึกษาทราบ หรือผู้เกี่ยวข้องต่อไป

5.จัดทำและเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและติดตามผลการกู้ยืมเงิน

6.แจ้งผลการเรียนศึกษาให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือผู้เกี่ยวทราบทุกสิ้นปีการศึกษา

7.ดำเนินการพิจารณาให้นักศึกษา กู้ยืมเงิน โดยคณะกรรมการระดับสถานศึกษา

8.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามวิธีการที่หลากหลายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ของทุกปีการศึกษา

9.ดำเนินการประกาศรับสมัครผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ให้นักศึกษาทราบ ถูกต้องชัดเจน

10.ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากา พ.ศ.2539

11.ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เป็นระบบ ถูกต้องเหมาะสม

12.เสนอโครงการการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น รายงานปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น

13.สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษา ในการชำระเงินยืมเพื่อการศึกษา หลังจากที่จบการศึกษา

14.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานอาจารย์ที่ปรึกษา    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.กำกับดูแลประสานงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือประกาศของสถานศึกษา หรือมหาวิทยาลัยนครพนม

2.ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาจารย์ที่ปรึกษา

3.ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ งานอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นระบบถูกต้องเหมาะสม

4.เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น รายงานผลปฎิบัติในหน้าที่ตามลำดับชั้น

5.ประสานอาจารย์ที่ปรึกษา ในการพบนักศึกษาในช่วงกิจกรรม Home  Room การสร้างเครือข่ายของผู้นำ(หัวหน้าชั้นหรือรองหัวหน้า)นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น

6.ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง ในกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ทำการสอนบันทึกรายงานถึงสถานศึกษา ว่านักศึกษาขาดเรียนหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

7.ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานนักศึกษาวิชาทหาร   มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.วางแผน กำกับ ดูแล ประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา วิชาทหาร ของวิทยาลัยฯทุกระดับชั้นปี

2.จัดทำ/ควบคุมทะเบียนนักศึกษาวิชาทหาร

3.ขอยกเว้นการเข้าราชการทหารของ นักศึกษา

4.อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการฝึกอบรมตามระเบียบของนักศึกษาวิชาทหาร

5.ดูแลรับผิดชอบวัสดุครุภัณฑ์งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นระบบถูกต้องเหมาะสม

6.เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น

7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานลูกเสือ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.วางแผน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญของสถานศึกษา

2.จัดทำทะเบียนควบคุมลูกเสือวิสามัญ

3.อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการฝึกอบรมตามระเบียบและวิธีการของลูกเสือ

4.ดำเนินการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ วิสามัญตาม ภารกิจของคำว่า บริการ

5.ดูแลรับผิดชอบวัสดุครุภัณฑ์งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญให้เป็นระบบให้ถูกต้องเหมาะสม

6.เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น

7.ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานกีฬา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.ดำเนินการกิจกรรมกีฬาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ นักศึกษา ท้องถิ่น

2.จัดหาอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ นักศึกษา และควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ราชการประเภทกีฬาอย่างเคร่งครัด

3.ดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาภายใน กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัย กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย หรือกีฬาที่ต้องร่วมมือกับชุมชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

4.เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น

5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานดนตรีและเสียงประสาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ประสานนักเรียนนักศึกษาในการจัดตั้งวงดนตรีในนามวิทยาลัยเทคนิคนครพนม

2.ดูแลรับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์งานดนตรีให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง

3.ประสานนักเรียนนักศึกษา เตรียมความพร้อมในการร้องเพลงประสานเสียงประเภทแนวเพลงที่หลากหลาย

4.เสนอโครงการ รายงานผลการปฏิบัติในหน้าที่ตามลำดับชั้น

5.ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ให้บริการรับและให้ข้อมูลแก่บุคลากร หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์

2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษาเพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ฝ่ายต่างๆมาใช้ในการประชาสัมพันธ์

3.ประชาสัมพันธ์ผลงานในสถานศึกษาในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

4.ให้การต้อนรับ รับรอง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อผู้เยี่ยมชม และผู้มาร่วมกิจกรรมต่างๆ

5.แลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา

6.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มี ประสิทธิภาพมากขึ้น

7.เผยแพร่ข่าวสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา

8.เผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการจัดกิจกรรมด้าน ต่างๆ ให้บุคคลในสถานศึกษาได้ทราบความเคลื่อนไหว

9.ดำเนินการหรือเป็นผู้แทนของสถานศึกษาตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในการจัดของขวัญมอบให้บุคลากรของในสถานศึกษาโอกาสต่างๆ หรือเป็น เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลเคารพศพผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

10.จัดทำวารสาร จุลสาร และเอกสารในรูปแบบอื่น เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสถานศึกษา

11.อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายปฏิบัติ

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.จัดกิจกรรมและโครงการ ในวันสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  อื่นๆที่เหมาะสม

2.ดำเนินการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน โดยสอดคล้องกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา ทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

3.จัดทำแผนและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯธรรม

4.อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายปฏิบัติ

ปรึกษาสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.กำกับดูแลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครพนมทุกปีการศึกษา

2.ดูแลรับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์งานสโมสรนักศึกษาให้เป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม

3.จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และเพิ่มบทบาทหน้าที่สโมสรนักศึกษาเป็นรูปธรรม พร้อมกับควบคุมดูแลงบประมาณชุมนุมวิชาชีพต่างๆ ในทุกภาคเรียน ทุกปีการศึกษา

4.เสนอโครงการการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น รายงานผลการปฏิบัติในหน้าที่ตามลำดับชั้น

5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.เป็นคณะกรรมการงานปกครอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

2.ควบคุมดูแล นักศึกษา ในสาขาวิชาของท่านให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบ วินัยของสถานศึกษา

3.ออกตรวจเยี่ยมและตรวจตรานักเรียนนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่บริเวณหอพักด้านหน้าสถานศึกษา

4.รายงานให้สถานศึกษาทราบในกรณีที่พบเห็นนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

5.สร้างจิตสำนึกที่แก่นักเรียนนักศึกษาพร้อมกับปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 เจ้าหน้าที่งานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.รับคำร้องนักเรียน นักศึกษาผู้กู้รายใหม่และรายเก่า

2.พิมพ์สรุปรายละเอียดนักเรียน นักศึกษาผู้กู้รายใหม่และรายเก่า

3.รายงานผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมทุกระดับชั้นหลังจากสิ้นภาคเรียนแต่ละปี

4.รายงานการพ้นสภาพของนักเรียน นักศึกษา กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา

5.รายงานการเป็นนักเรียน นักศึกษาผู้กู้รายเก่า เพื่อไปศึกษาต่อที่อื่น

6.ส่งสัญญากู้ยืมไปธนาคารพร้อมทะเบียนคุม หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

7.รายงานสถานภาพของนักเรียน นักศึกษากู้ยืม

8.พิมพ์หนังสือส่งออกเกี่ยวกับงานกองทุนฯ แต่ละครั้งที่ประชุม

10.เก็บหนังสือเข้า – ออก เกี่ยวกับงานกองทุนฯ

11.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.อำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการในการรับสมัครงาน

2.จัดทำรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระบบโควตา

3.จัดทำโครงการแนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนนักศึกษา

6.จัดทำหนังสือติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

7.จัดหาทุนการศึกษาเพื่อมอบให้นักเรียน นักศึกษา

8.รับสมัครนักเรียน นักศึกษาพิจารณาคัดเลือก เพื่อมอบทุนการศึกษา

9.ติดตามนักเรียน นักศึกษาทุนการศึกษาต่อเนื่อง

10.พิมพ์ / ประกาศ / คำสั่ง/บันทึกข้อความ/และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน

11.แจ้งเอกสารต่างๆ ให้ครู – อาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทราบ

12.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่งานอาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.จัดทำร่างเสนอคำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา

2.จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ งานอาจารย์ที่ปรึกษา มอบให้อาจารย์ที่ปรึกษา

3.จัดทำร่างเสนอคำสั่งหัวหน้าห้อง/กลุ่ม และรองหัวหน้าห้อง/กลุ่ม

4.รวบรวมเอกสารการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์ที่ปรึกษา

5.จัดทำหนังสือประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน – นักศึกษา เชิญมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อได้รับบันทึกข้อความจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนในกรณีนักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในด้านต่างๆ

6.พิมพ์/ประกาศ/คำสั่ง/บันทึกข้อความ/และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

7.แจ้งเอกสารต่างๆ ให้ครู – อาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทราบและ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการพยาบาลและหอพักมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.จัดเตรียมเอกสาร/พิมพ์/แบบฟอร์มต่างๆ ในงานสวัสดิการแลหอพัก

2.จัดบริการ/เก็บรวบรวม/แบบบันทึกการขอใช้สวัสดิการพยาบาลประจำวัน

3.จัดพิมพ์/รวบรวม รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่พักในหอพักต่างๆให้เป็นปัจจุบัน

4.ดูแล การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารของวิทยาลัย หรือพื้นที่ของวิทยาลัย

5.ให้บริการปฐมพยาบาลนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ ประจำวัน

6.จัดเตรียมการประชุมหอพัก

7.ติดตามเบี้ยประกันนักเรียนนักศึกษา งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.รับคำร้อง นักศึกษา ที่ขอแก้กิจกรรม

2.รับสมัคร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมชมรม

3.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมต่างๆ

4.รับสมัคร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงลูกเสือ

5.แจกคำสั่งเกี่ยวกับฝ่ายกิจการ นักศึกษา

6.พิมพ์ตารางปฏิทินกิจกรรมประจำปี

7.พิมพ์หนังสือส่งออกของงานกิจกรรม

8.ปริ๊นรายชื่อครู – อาจารย์ที่ปฎิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง

9.สรุปรายชื่อครู – อาจารย์ที่ไม่มาปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง

10.เก็บเอกสารต่างๆ เข้าแฟ้ม

11.ลงบันทึกทะเบียนหนังสือส่งออก ทะเบียนหนังสือรับภายนอกและทะเบียน หนังสือรับภายใน

12.จัดทำสมุดรายชื่อ นักศึกษา ที่เข้าร่วมชมรมต่างๆ

13.จัดทำสมุดรายชื่อ นักศึกษา ที่ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

14.จัดทำสมุดรายชื่อ นักศึกษา ที่ร่วมสมัครโครงการเยาวชนคนดีศรีอาชีวะ

15.พิมพ์คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการ “เยาวชนคนดีศรีอาชีวะ”

16.สรุป นักศึกษาที่มาขอแก้กิจกรรมและไม่มาแก้กิจกรรม

เจ้าหน้าที่งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.จัดทำหนังสือเชิญผู้ปกครองเมื่อ นักศึกษามีปัญหา โดยประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและงานทะเบียน

2.จัดทำเอกสารการประชุมแก้ปัญหา นักศึกษา เมื่อมีการประชุม

3.รวบรวมเอกสารการประชุมแก้ปัญหา นักศึกษา เมื่อมีการประชุม

4.สรุปรายชื่อนักศึกษาที่ถูกต้องคะแนนความประพฤติเมื่อภาคเรียนส่งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา

5.จัดทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานเรื่องยาเสพติด

6.ช่วยงานกิจกรรมรับคำร้อง นักศึกษา ที่ขอแก้กิจกรรม

7.ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานปกครอง

8.จัดเก็บหนังรับ ส่งออกเข้าแฟ้ม

9.ประสานงานกับงานวางแผนและพัฒนาการศึกษาในการจัดทำสรุปการปฏิบัติงานโครงการค่ายสัมมาปฏิบัติเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน

10.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่งานกีฬา งานดนตรี  งานลูกเสือ งานนักศึกษาวิชาทหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.จัดทำเอกสาร ทั้งโครงการ คำสั่ง บันทึกข้อความ การนัดหมายประชุม สรุปรูปเล่มโครงการ

2.ประสานงานทุกเรื่อง ทุกอย่าง แทนหัวหน้างาน

3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และฝ่ายพัฒนานักศึกษา

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.ประสานงานกับจังหวัด ในการออกโครงการเคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และการประกันคุณภาพ

2.จัดทำเอกสาร โครงการ รายงาน สรุปผล ที่เกี่ยวข้อง กับงานโครงการพิเศษ

3.งานอื่นๆ ที่ฝ่ายกิจการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.ให้บริการรับและให้ข้อมูลแก่บุคลากร หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์

2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษาเพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ฝ่ายต่างๆมาใช้ในการประชาสัมพันธ์

3.ประชาสัมพันธ์ผลงานในสถานศึกษาในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

4.ให้การต้อนรับ รับรอง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อผู้เยี่ยมชม และผู้มาร่วมกิจกรรมต่างๆ

5.แลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา

6.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มี ประสิทธิภาพมากขึ้น

7.เผยแพร่ข่าวสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา

8.เผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการจัดกิจกรรมด้าน ต่างๆ ให้บุคคลในสถานศึกษาได้ทราบ

9.ดำเนินการหรือเป็นผู้แทนของสถานศึกษาตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในการจัดของขวัญมอบให้บุคลากรของในสถานศึกษาโอกาสต่างๆ หรือเป็น เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลเคารพศพผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

10.จัดทำวารสาร จุลสาร และเอกสารในรูปแบบอื่น เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสถานศึกษา

11.อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายปฏิบัติ

แหล่งที่มา : technic.npu.ac.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา