E-Learning เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

13 สค. 56     762

วิวัฒนาการ(EVOLUTION) หมายถึง เปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขั้นโดยอาศัยระยะเวลาอันยาวนาน   

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

E-Learning เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
       วิวัฒนาการ(EVOLUTION) หมายถึง เปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขั้นโดยอาศัยระยะเวลาอันยาวนาน
แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สำคัญมีดังต่อไปนี้
1.    ลามาร์ค (JEAN BAPTISITE DE LAMARCK)
-      กฎแห่งการใช้และไม่ใช้ (LAW OF USE AND DISUSE) กล่าวว่าอวัยวะใดถูกใช้งานอยู่เสมอจะมีการพัฒนาขึ้นอวัยวะใดไม่ถูกใช้งานก็จะเสื่อมหายไป และลักษณะเหล่านี้จะถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
-      ตัวอย่างเดิมนั้นยีราฟคอสั้นเหมือนสัตว์อื่นแต่ชอบยืดคอกินใบไม้อยู่เป็นประจำทำให้คอและขายาวขึ้น และ ตกทอดมาถึงลูกถึงหลาน ปัจจุบันยีราฟจึงคอยาว
E-Learning เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต E-Learning เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ลามาร์ค ทฤษฎีที่ใช้ยีราฟเป็นตัวอย่าง
2.    ดาร์วิน (CHARLES DARWIN)
-      ทฤษฎีการคัดเลือก โดยธรรมชาติ (THEORY OF NATURAL SELECTION) กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตจะมีการเพิ่มจำนวนแบบทวีคูณ และ มีลักษณะแตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมจะอยู่รอดและสืบพันธุ์ให้ลูกหลานได้สิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมาะสมก็จะตายไป
-      ตัวอย่างเดิมนั้นยีราฟทีทั้งคอสั้นและคอยาว เมื่อมีจำนวนมากๆ เข้าจะขาดแคลนอาหารทำให้ต้องกินใบไม้ที่อยู่บนต้น พวกคอยาวก็สามารถหาอาหารได้ มีชีวิตรอดและมีลูกหลานต่อมา ส่วนพวกคอสั้นเมื่อขาดแคลนอาหารไม่สามารถกินใบไม้ได้ทำให้ล้มตายลงปัจจุบันจึงมีแต่ยีราฟคอยาว
E-Learning เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ดาร์วิน
E-Learning เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตข้อควรระวัง
-   ทฤษฎีของลามาร์ค จะพิจารณาถึงมีชีวิตแต่ละตัวที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
-   ส่วนทฤษฎีของดาร์วินจะพิจารณาถึงสิ่งชีวิตเป็นกลุ่มของประชากรซึ่งมีลักษณะหลายๆอย่าง

E-Learning เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตัวอย่างข้อสอบ
“ในอนาคต มนุษย์อาจมีสัดส่วนศีรษะโตขึ้น แต่แขนขาลีบเล็กลงเพราะใช้ความคิดมากและเครื่องทุ่นแรงหลายชนิดทำงานแทน” คำกล่าวนี้สอดคล้องกับ
ก.       การต่อสู้เพื่อยังชีวิตของ WALLACE
ข.       กฎแห่งการใช้และไม่ใช้ของ LAMARCK
ค.       กฎของการเลือกเฟ้นตามธรรมชาติ DARWIN 
ง.       การแปรผันเพื่อดำรงพันธุ์ของ DE VRIES
ตอบ ข.

หลักฐานทางวิวัฒนาการ
1.    หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต
-            ซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์และเป็นหลักฐานทางวิวัฒนาการที่ดีคือซากดึกดำบรรพ์ของม้า
-            ซากดึกดำบรรพ์ของ ARCHAEOPTERYX ทำให้ทราบว่า นก และสัตว์เลื้อยคลานมีความสัมพันธ์กันมาก่อน
2.    หลักฐานจากการเปรียบเทียบโครงสร้าง
           HOMOLOGOUS ORGAN เช่น แขนของคนปีกของนก ครีบปลาวาฬ มีโครงสร้างคล้ายกัน
           ANALOGOUS ORGAN เช่น ปีกผีเสื้อ ปีกของนก ทำหน้าที่ เหมือนกันแต่มีโครงสร้างแตกต่างกัน

E-Learning เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตัวอย่างข้อสอบ
         จากหลักฐานการเปรียบเทียบโครงสร้าง ข้อใดกล่าวถึงอวัยวะซึ่งเป็น HOMOLOGOUS ORGAN 
ก.       ปีกค้างคาวกับปีกผีเสื้อ
ข.       ขาของคนกับปีกนก
ค.       ครีบใบพายของปลาวาฬกับแขนคน
ง.       ครีบปลาฉลามกับปีกค้างคาว
ตอบ ค.

3.     หลักฐานจากการเจริญของเอมบริโอ
4.     หลักฐานจากการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
5.     การแพร่กระจายของพืชและสัตว์
6.     ข้อมูลด้านชีววิทยาเชิงโมเลกุล
        -    สิ่งมีชีวิตที่มีสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการใกล้ชิดกันย่อมมีองค์ประกอบของสารภายในร่างกายเช่น DNA แอนติบอดี และกรดอะมิโนต่างๆ คล้ายคลึงกัน

E-Learning เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ข้อควรจำ
     กฎสภาวะสมดุลของฮาร์ดีและไวน์เบิร์ก   
     กล่าวว่า ความถี่สัมพัทธ์ของยีนใดยีนหนึ่งจะมีค่าคงที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ชั่วอายุก็ตาม ถ้าไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน 
ถ้า p เป็นความถี่ของยีน A และ q เป้นความถี่ของยีน a ในประชากร
แล้วความถี่ของยีน p+q =1
ความถี่ของจีโนไทป์ p2+2pq+ q2 = 1
ความถี่ของอัลลีล A หรือ a = รากที่สองของ ความถี่ของจีโนไทป์ (AA) หรือ (aa)

E-Learning เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างข้อสอบ
ผีเสื้อกลางคืนลักษณะสีเทาควบคุมด้วยยีน b ลักษณะสีดำควบคุมด้วยยีน B ในการสำรวจผีเสื้อกลางคืนในบริเวณหนึ่งพบสีเทา 360 ตัวและสีดำ 640 ตัวถ้าประชากรนี้อยู่ในสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก จำนวนผีเสื้อกลางคืนสีดำที่เป็น HETEROZYGOUS มีเท่าใด
ก.       180 ตัว
ข.       320 ตัว
ค.       360 ตัว 
ง.       480 ตัว
ตอบ ง.

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ยีน
1.     มิวเตชันและความแปรผันทางพันธุกรรม
2.     การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
3.     การอพยพ
4.     ขนาดของประชากร
5.     ระบบการผสมพันธุ์

วิวัฒนาการในโลกที่กำลังพัฒนา
     การวิวัฒนาการร่วมกัน (COEVOLUTION) เช่น กระต่ายกับเชื้อไวรัสเป็นวิวัฒนาการเพื่อการอยู่รอดร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิด
     การดื้อยาของเชื้อโรค
     การดื้อสารฆ่าแมลง

E-Learning เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างข้อสอบ
         ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติ
ก.       การอยู่รอดของเหาแม้ว่าจะใช้ DDT
ข.       การต้านยาปฏิชีวนะ ของเชื้อแบคทีเรีย
ค.       ผีเสื้อกลางคืนมีสีดำในเมืองอุตสาหกรรม
ง.       การพัฒนาเพดดีกรีของสุนัขพันธุ์สแปเนียล
ตอบ ง.

สปีชีส์ทางชีววิทยา
  สปีชีส์(SPECIES) หมายถึง กลุ่มประชากรหรือสิ่งมีชีวิตที่มียีนพลูร่วมกัน โดยที่สมาชิกของประชากรนั้นสามารถถ่ายทอดยีนหรือทำให้เกิดยีนโฟลว์ระหว่างกันและกัน
การเกิดสปีชีส์ใหม่ เกิดได้ 3 วิธี คือ
1.    การแยกกันตามสภาพภูมิศาสตร์
2.    การแยกกัน โดยกลไกการสืบพันธุ์
3.    การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม
วิวัฒนาการของมนุษย์

E-Learning เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

E-Learning เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ข้อควรจำ
1.   มนุษย์จะมีขนาดสมองใหญ่ขึ้นตามลำดับของวิวัฒนาการ
2.   การตัดสินว่าสิ่งมีชีวิตใดเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนอกจากจะดูจากโครงสร้างของร่างกายแล้วนักวิชาการมักจะพิจารณาจากการรู้จักประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นใช้และพัฒนาการทางวัฒนธรรม

E-Learning เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างข้อสอบ
         ซากดึกดำบรรพ์ซากใดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับมนุษย์ปัจจุบัน
ก.       มนุษย์ชวา 
ข.       มนุษย์วานร
ค.       วานรมนุษย์
ง.       มนุษย์โครมันยอง
ตอบ ง.

 

ที่มา E-Learningของคณะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1094

เป็นเพื่อน Line กับเรา