อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน : อัตราส่วนและร้อยละ ม.2

11 สค. 56     1777

ชุดฝึกกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน 18 ชั่วโมง ใช้ประกอบการเรียนการสอน สำหรับให้นักเรียนได้ทบทวน ศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน..เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา   

อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน : อัตราส่วนและร้อยละ ม.2

อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน : อัตราส่วนและร้อยละ ม.2

     ชุดฝึกกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน 18 ชั่วโมง ใช้ประกอบการเรียนการสอน สำหรับให้นักเรียนได้ทบทวน ศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน..เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

  การเรียนในยุคสมัยนี้ ยิ่งโดยเฉพาะวิชาที่ใช้ทักษะ ความคิดอย่างคณิตศาสตร์ด้วยแล้ว  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สื่อการเรียนการสอน  ตลอดจนการสอนที่หลากหลายกระบวนการเพื่อมากระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน ไม่เบื่อหน่าย และมีความกระตือรือร้นในการสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยากค้นคว้าหาคำตอบอยู่ตลอดเวลา...

ชุดฝึกทักษะนี้ก็เช่นกัน ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อต้องการให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียน มีความสนุกสนาน  มีความแตกต่างจากการเรียนบนกระดานดำ  แตกต่างจากการเขียนชอค์กบนกระดาน   นักเรียนมีโอกาสในการค้นคว้า  มีโอกาสในการฝึกฝนทบทวนมากขึ้นและตลอดเวลาที่ตนเองต้องการ  สามารถนำกลับไปทำที่บ้าน สามารถกระทำและส่งผลคำตอบแบบโต้กลับกับครูผู้สอนโดยใช้ช่องทางการสื่อสารเทคโนโลยีสมัยกันอย่างสนุกสนานและก้าวหน้า พัฒนาขีดความสามารถในการเรียนและการสอนทั้งครูและนักเรียน ที่ได้ร่วมมือกันก้าวไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างดียิ่ง

             ชั่วโมงที่ 3 - ชั่วโมงที่ 9 ในการเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

  สำหรับนักเรียนชั้น ม.2  ปีการศึกษา 2552

(ส่วนหนึ่งของชุดฝึกที่นำมาเผยแพร่และให้นักเรียนฝึกทบทวนพัฒนาตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน)

                         อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน : อัตราส่วนและร้อยละ ม.2                อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน : อัตราส่วนและร้อยละ ม.2                 อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน : อัตราส่วนและร้อยละ ม.2

<<คลิ๊กจ้า>><     ชุดฝึกทักษะ เรื่อง  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน

<<คลิ๊กจ้า>>< ชุดฝึกทักษะ เรื่อง สัดส่วน

<<คลิ๊กจ้า>>< ชุดฝึกทักษะ  เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน

<<คลิ๊กจ้า>>< ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ร้อยละ

<<คลิ๊กจ้า>>< ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ

<<คลิ๊กจ้า>>< ชุดฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย  เงินกู้และเงินฝาก

<<คลิ๊กจ้า>>< ชุดฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

           ด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดฝึกที่นำขึ้นเผยแพร่ จะเกิดประโยชน์ต่อทุกคนที่สนใจศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียน  ครูอาจารย์ หรือบุคคลทั่วไป  หากผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นในโอกาสต่อ ๆ ไป 

<<< คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าไปดูแนวทางคำตอบกิจกรรมชวนคิด หน้า 11  "ลองหาดู">>>>>

          สาระการเรียนรู้คราวหน้าจะเป็นชุดกิจกรรมที่ใช้ฝึกเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

และ กิจกรรมเสนอแนะ ในการเรียน สำหรับผู้ที่ติดตามสาระคณิตศาสตร์ที่นำเสนอชุดนี้ คราวหน้าเอกสารที่เผยแพร่อาจบรรจุในหัวข้อ  แบบฝึกหัดหรือสื่อการเรียนการสอน และในหน้าที่เป็นสาระนี้ ตามประเภทของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณทุกกำลังใจที่สนับสนุนมาโดยตลอด

parrot.

อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน : อัตราส่วนและร้อยละ ม.2 

ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=457

เป็นเพื่อน Line กับเรา