รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

13 สค. 56     849

การเขียนโครงงานประดิษฐ์ดอกไม้   

สวัสดีค่ะ

         อย่าแปลกใจนะว่าทำไมเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 พราะแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2552  ครูเนาว์นำขึ้นเว็บในชื่อ กลับมาแล้วกับแผนการจัดการเรียนรู้ "ดอกกุหลาบผ้าไหม"     (โหลดดูที่นี่ก็ได้ค่ะ)

 

รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี             รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์
สาระเพิ่มเติม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6   
หน่วยที่  4   ชื่อหน่วย   โครงงานการออกแบบงานดอกไม้ประดิษฐ์                          เวลา 4  ชั่วโมง
เรื่อง      การเขียนโครงการ / โครงงาน     
ผู้สอน   นางเนาวรัตน์  ตั้งยะฤทธิ์

รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7


รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 71.   สาระสำคัญ
                กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานการศึกษาของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี  ความรู้   ความเข้าใจ   มีความสามารถในงานอาชีพ       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิธีการเรียนแบบ โครงงาน  ผู้เรียนสามารถผลิตชิ้นงาน รวมถึง  กระบวนการนำผลงานที่ประดิษฐ์ได้ไปทำให้เกิดประโยชน์ใช้สอย       และเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานของตนเอง    โดยการศึกษาแนวคิดของโครงการ “หนึ่งคนหนึ่งผลิตภัณฑ์”   ของผู้สอน
      
รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 72.  มาตรฐานการเรียนรู้

 ง 1.1  ม.4-6 / 1-7
 ง 2.1  ม.4-6 / 3,4,5
 ง 4.1  ม.4-6 / 1-4

รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 73.  จุดประสงค์การเรียนรู้
             1.   ผู้เรียนสามารถเขียนโครงการ / โครงงานได้                                    
             2.   ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้ได้
             3.  ผู้เรียนสามารถบูรณาการความคิด   ทักษะ ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติที่ผ่านมา    โครงงานการประดิษฐ์ดอกไม้ในชื่อ “หนึ่งคนผลิตหนึ่งผลิตภัณฑ์ “
        

รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 74.   สาระการเรียนรู้
           1.    หลักการ   และวิธีการเขียนโครงงาน/โครงการ
           2. ความรู้เรื่อง การเขียนโครงการ / โครงงาน         
           3. การผลิตผลิตภัณฑ์ ต้องมีทักษะและนำกระบวนการเทคโนโลยีมาใช้ ดังนี้   
               3.1   ระบุปัญหา (ว่าจะประดิษฐ์อะไร)
               3.2   รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
               3.3   เลือกวิธีแก้ปัญหา (จะปฏิบัติกับผลงานอย่างไร)
               3.4   วางแผน และออกแบบ
               3.5   ปฏิบัติงาน
               3.6   ประเมินผลงาน กระบวนการทำงาน และแก้ปัญหา
               3.7   ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการทำงาน วิธีการที่ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สวยงามอันเป็นอาชีพได้

รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 75.   กระบวนการเรียนรู้
            1.   ผู้สอนแจกเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเขียนโครงงาน    ให้ผู้เรียนศึกษา
            2.    ตัวแทนกลุ่มขอตัวอย่างโครงงาน/โครงการจากงานนโยบายและแผนกลุ่มสาระฯ
            3.   ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลแล้วสรุปนำเสนอหลักการ และวิธีการเขียนโครงงาน 
            4.   สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
            5.   ตกลงร่วมกันคิด   เขียน  และปฏิบัติโครงการประดิษฐ์ดอกไม้โดยใช้วัสดุต่างจากที่เรียน  (  ที่เรียนแล้วคือประดิษฐ์ดอกไม้จาก  ผ้าป่าน   ผาใยบัว   ผาเช็ดหน้า   และผาไหม )
            6.   ให้ทุกคน ศึกษาวิธีการเขียนโครงการ และนำกระบวนการเทคโนโลยีมาใช้ในขั้นตอนต่างๆอีกครั้ง  และทดลอง เขียนโครงงาน โดยผู้สอนให้คำแนะนำและใช้ตัวอย่างโครงการที่ทำสำเร็จแล้วในรูปแบบต่าง  ๆ   
            7.   ปรึกษาในกลุ่มว่าจะประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุใด   เตรียมหาข้อมูล   วิธีดำเนินการเพื่อให้ได้ผลงานนำเสนอในสัปดาห์หน้า
            8.   (สัปดาห์ที่ 2 )   กลุ่มตกลงเลือกตัวแทนนำเสนอโครงงานและ  ผลงานของตนเอง ส่วนผู้ที่ไม่ได้นำเสนอ ให้แลกเปลี่ยนความรู้และแจกเอกสารโครงงานของตนเองให้เพื่อน
            9.   ผู้สอนแนะนำการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุที่ผู้เรียนไม่ได้กล่าวถึงและบอกแหล่งเรียนรู้ที่สามารถค้นคว้าและฝึกปฏิบัติได้
           10.   รวบรวมรายงานโครงงานและผลงานเก็บไว้ที่ห้องศูนย์วิชางานประดิษฐ์(นำชิ้นงานกลับคืนเมื่อสิ้นภาคเรียน)
   
รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 76.   สื่อการเรียนรู้ / อุปกรณ์
          1.   เอกสารและตำราประกอบการเขียนโครงงานแบบต่าง ๆ                     
          2.   ตัวอย่างโครงงาน/โครงการแบบต่าง ๆ
          3.   โครงการ “หนึ่งคนหนึ่งผลิตภัณฑ์”  ของผู้สอน
          4.   งานนโยบายและแผนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี       

รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 77.   การวัดผลประเมินผล
         1.   ด้านความรู้ ประเมินการปฏิบัติงาน                                   
                  -   การศึกษาข้อมูลที่เชื่อถือได้           
                  -   การวางแผนปฏิบัติงาน
                  -   การปฏิบัติงาน
                  -   การประเมินปรับปรุงงาน

          2.   ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ประเมินการสื่อสารส่วนบุคคล 
                 -   การใช้ภาษา
                 -   การอธิบายให้เหตุผล
                 -   ข้อมูลการนำเสนอ
                 -   เจตคติ ค่านิยมในงานอาชีพ
          3.   ด้านทักษะ / กระบวนการ ประเมินสภาพจริง                             
                  -   การนำเสนอโครงงาน
                  -   ทักษะกระบวนการทำงาน
                  -   การนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 78.   แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
             1.   ห้องสมุด
             2    ข้อมูลเครือข่ายเชื่อมโยง (อินเตอร์เน็ต)
             3.   อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา
             4.   ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปรึกษาอาจารย์ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
             5.   งานแสดงสินค้า


รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 79.   บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ / วิชา
            1.   สามารถเรียนรู้ภาษาไทย (นำเสนอโครงการ , การใช้ภาษา)
            2.   สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
      
รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 710.   กิจกรรมเสนอแนะ
            1.   ให้ผู้เรียนหาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รู้จัก หรือที่มีผู้สอนแนะนำให้ศึกษาความรู้ เทคนิค    จากบุคคลเหล่านั้นมาประดิษฐ์ดอกไม้ตามจินตนาการของผู้เรียน ให้มีผลงานสวยงาม

รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 711.   คำถามชวนคิด
            ทุกคนจำเพลงอุทยานดอกไม้  ได้หรือไม่ว่ามีดอกไม้รวมกันถึง 49 ดอก     ถ้าพวกเราทำโครงงานหนึ่งคนผลิตหนึ่งผลิตภัณฑ์สำเร็จ เราจะแต่งเพลงหรือกลอน ภายใต้ชื่อว่า อะไรดี

รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 712.   แนวคำตอบ
             ทุกคนร่วมตั้งชื่อเพลงหรือกลอนและนำเสนอติดไว้ที่ป้ายนิเทศของโรงเรียน

รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 713.   บันทึกหลังการสอน
             1.   ผลการสอน             ผู้เรียนศึกษาการเรียนรู้แบบโครงงานมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ดังนั้น   เมื่อได้เรียนรู้เพิ่มเติม   และทดลองปฏิบัติจึงไม่เกิดปัญหา
  
             2.   ปัญหาและอุปสรรค    เกิดจากการตัดสินใจ   การไม่เชื่อมั่นในตนเองมากกว่าประเด็นอื่น
      
              3.   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    ใช้กิจกรรม” มาช่วย...กันหน่อย “ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  เกิดความกล้า     กล้าคิด   กล้าทำ”

 

 

                 ใบงานที่8-10

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                         รายวิชา งานดอกไม้ประดิษฐ์
สาระเพิ่มเติม  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6                                        ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
หน่วยที่  4   เรื่อง   โครงงาน  การออกแบบประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุต่างๆ                       เวลา  4 ชั่วโมง 
ผู้สอน  นางเนาวรัตน์  ตั้งยะฤทธิ์

            
รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7คำชี้แจง           

                          กิจกรรมที่ 1            ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 8   หลักการ  วิธีการเขียนโครงงาน/โครงการ   ตัวแทนกลุ่มขอตัวอย่างโครงงาน/โครงการจากงานนโยบายและแผน( อ.วนิดา  เจริญผล)

                          กิจกรรมที่ 2         ศึกษาเอกสารความรู้และตัวอย่างโครงงาน  อภิปรายกลุ่มย่อยถึงหลักการเขียนโครงงาน   และทดลองเขียนโครงงาน   ตัวแทนกลุ่มนำเสนอโครงงานให้สมาชิกให้ห้องฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    และเขียนโครงงานพร้อมผลงานเพื่อนำเสนอในสัปดาห์ต่อไป   ระหว่างนี้ถ้ามีปัญหาให้ปรึกษาครูหรือที่ปรึกษาที่นักเรียนระบุไว้ในโครงงาน

                          กิจกรรมที่ 3           ตกลงในกลุ่มให้ตัวแทนนำเสนอโครงงาน      และผลงานให้สมาชิกในห้องฟังและแลกเปลี่ยนความรู้       สุดท้ายให้นำเพลงอุทยานดอกไม้       มาศึกษารายชื่อดอกไม้ทั้ง 
49 ดอก  มีกิจกรรมเสนอแนะให้แบ่งกันค้นคว้ารายละเอียดของดอกไม้  49 ชนิด  คนละ  1 ดอก

                          กิจกรรมที่ 4          ให้ส่งรายงานโครงงานพร้อมผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้ของตนเองไว้ที่ห้องศูนย์วิชางานประดิษฐ์   (รับผลงานคืนก่อนสอบปลายภาค)

                         กิจกรรมที่  5         ให้สรุปเนื้อหาสาระของการเขียนโครงงานจากเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  “ การเขียนโครงงาน”    แล้วสรุปส่วนสำคัญลงในใบความรู้ของนักเรียน     เก็บไว้เพื่อการค้นคว้าครั้งต่อไป   แล้วคืนเอกสาร   การเขียนโครงงานเก็บไว้ที่ห้องศูนย์วิชางานประดิษฐ์เหมือนเดิม

     

                                                                                                     เนาวรัตน์  ตั้งยะฤทธิ์

รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1840

เป็นเพื่อน Line กับเรา