หมวดหมู่
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> อาชีพและเทคโนโลยี
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
การเขียนโครงงานประดิษฐ์ดอกไม้   

สวัสดีค่ะ

         อย่าแปลกใจนะว่าทำไมเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 พราะแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2552  ครูเนาว์นำขึ้นเว็บในชื่อ กลับมาแล้วกับแผนการจัดการเรียนรู้ "ดอกกุหลาบผ้าไหม"     (โหลดดูที่นี่ก็ได้ค่ะ)

 

ภาพเคลื่อนไหว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี             รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์
สาระเพิ่มเติม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6   
หน่วยที่  4   ชื่อหน่วย   โครงงานการออกแบบงานดอกไม้ประดิษฐ์                          เวลา 4  ชั่วโมง
เรื่อง      การเขียนโครงการ / โครงงาน     
ผู้สอน   นางเนาวรัตน์  ตั้งยะฤทธิ์

ภาพเคลื่อนไหว


ภาพเคลื่อนไหว1.   สาระสำคัญ
                กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานการศึกษาของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี  ความรู้   ความเข้าใจ   มีความสามารถในงานอาชีพ       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิธีการเรียนแบบ โครงงาน  ผู้เรียนสามารถผลิตชิ้นงาน รวมถึง  กระบวนการนำผลงานที่ประดิษฐ์ได้ไปทำให้เกิดประโยชน์ใช้สอย       และเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานของตนเอง    โดยการศึกษาแนวคิดของโครงการ “หนึ่งคนหนึ่งผลิตภัณฑ์”   ของผู้สอน
      
ภาพเคลื่อนไหว2.  มาตรฐานการเรียนรู้

 ง 1.1  ม.4-6 / 1-7
 ง 2.1  ม.4-6 / 3,4,5
 ง 4.1  ม.4-6 / 1-4

ภาพเคลื่อนไหว3.  จุดประสงค์การเรียนรู้
             1.   ผู้เรียนสามารถเขียนโครงการ / โครงงานได้                                    
             2.   ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้ได้
             3.  ผู้เรียนสามารถบูรณาการความคิด   ทักษะ ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติที่ผ่านมา    โครงงานการประดิษฐ์ดอกไม้ในชื่อ “หนึ่งคนผลิตหนึ่งผลิตภัณฑ์ “
        

ภาพเคลื่อนไหว4.   สาระการเรียนรู้
           1.    หลักการ   และวิธีการเขียนโครงงาน/โครงการ
           2. ความรู้เรื่อง การเขียนโครงการ / โครงงาน         
           3. การผลิตผลิตภัณฑ์ ต้องมีทักษะและนำกระบวนการเทคโนโลยีมาใช้ ดังนี้   
               3.1   ระบุปัญหา (ว่าจะประดิษฐ์อะไร)
               3.2   รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
               3.3   เลือกวิธีแก้ปัญหา (จะปฏิบัติกับผลงานอย่างไร)
               3.4   วางแผน และออกแบบ
               3.5   ปฏิบัติงาน
               3.6   ประเมินผลงาน กระบวนการทำงาน และแก้ปัญหา
               3.7   ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการทำงาน วิธีการที่ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สวยงามอันเป็นอาชีพได้

ภาพเคลื่อนไหว5.   กระบวนการเรียนรู้
            1.   ผู้สอนแจกเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเขียนโครงงาน    ให้ผู้เรียนศึกษา
            2.    ตัวแทนกลุ่มขอตัวอย่างโครงงาน/โครงการจากงานนโยบายและแผนกลุ่มสาระฯ
            3.   ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลแล้วสรุปนำเสนอหลักการ และวิธีการเขียนโครงงาน 
            4.   สรุปข้อคิดเห็นของผู้เรียน
            5.   ตกลงร่วมกันคิด   เขียน  และปฏิบัติโครงการประดิษฐ์ดอกไม้โดยใช้วัสดุต่างจากที่เรียน  (  ที่เรียนแล้วคือประดิษฐ์ดอกไม้จาก  ผ้าป่าน   ผาใยบัว   ผาเช็ดหน้า   และผาไหม )
            6.   ให้ทุกคน ศึกษาวิธีการเขียนโครงการ และนำกระบวนการเทคโนโลยีมาใช้ในขั้นตอนต่างๆอีกครั้ง  และทดลอง เขียนโครงงาน โดยผู้สอนให้คำแนะนำและใช้ตัวอย่างโครงการที่ทำสำเร็จแล้วในรูปแบบต่าง  ๆ   
            7.   ปรึกษาในกลุ่มว่าจะประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุใด   เตรียมหาข้อมูล   วิธีดำเนินการเพื่อให้ได้ผลงานนำเสนอในสัปดาห์หน้า
            8.   (สัปดาห์ที่ 2 )   กลุ่มตกลงเลือกตัวแทนนำเสนอโครงงานและ  ผลงานของตนเอง ส่วนผู้ที่ไม่ได้นำเสนอ ให้แลกเปลี่ยนความรู้และแจกเอกสารโครงงานของตนเองให้เพื่อน
            9.   ผู้สอนแนะนำการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุที่ผู้เรียนไม่ได้กล่าวถึงและบอกแหล่งเรียนรู้ที่สามารถค้นคว้าและฝึกปฏิบัติได้
           10.   รวบรวมรายงานโครงงานและผลงานเก็บไว้ที่ห้องศูนย์วิชางานประดิษฐ์(นำชิ้นงานกลับคืนเมื่อสิ้นภาคเรียน)
   
ภาพเคลื่อนไหว6.   สื่อการเรียนรู้ / อุปกรณ์
          1.   เอกสารและตำราประกอบการเขียนโครงงานแบบต่าง ๆ                     
          2.   ตัวอย่างโครงงาน/โครงการแบบต่าง ๆ
          3.   โครงการ “หนึ่งคนหนึ่งผลิตภัณฑ์”  ของผู้สอน
          4.   งานนโยบายและแผนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี       

ภาพเคลื่อนไหว7.   การวัดผลประเมินผล
         1.   ด้านความรู้ ประเมินการปฏิบัติงาน                                   
                  -   การศึกษาข้อมูลที่เชื่อถือได้           
                  -   การวางแผนปฏิบัติงาน
                  -   การปฏิบัติงาน
                  -   การประเมินปรับปรุงงาน

          2.   ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ประเมินการสื่อสารส่วนบุคคล 
                 -   การใช้ภาษา
                 -   การอธิบายให้เหตุผล
                 -   ข้อมูลการนำเสนอ
                 -   เจตคติ ค่านิยมในงานอาชีพ
          3.   ด้านทักษะ / กระบวนการ ประเมินสภาพจริง                             
                  -   การนำเสนอโครงงาน
                  -   ทักษะกระบวนการทำงาน
                  -   การนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

ภาพเคลื่อนไหว8.   แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
             1.   ห้องสมุด
             2    ข้อมูลเครือข่ายเชื่อมโยง (อินเตอร์เน็ต)
             3.   อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา
             4.   ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปรึกษาอาจารย์ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
             5.   งานแสดงสินค้า


ภาพเคลื่อนไหว9.   บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ / วิชา
            1.   สามารถเรียนรู้ภาษาไทย (นำเสนอโครงการ , การใช้ภาษา)
            2.   สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
      
ภาพเคลื่อนไหว10.   กิจกรรมเสนอแนะ
            1.   ให้ผู้เรียนหาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รู้จัก หรือที่มีผู้สอนแนะนำให้ศึกษาความรู้ เทคนิค    จากบุคคลเหล่านั้นมาประดิษฐ์ดอกไม้ตามจินตนาการของผู้เรียน ให้มีผลงานสวยงาม

ภาพเคลื่อนไหว11.   คำถามชวนคิด
            ทุกคนจำเพลงอุทยานดอกไม้  ได้หรือไม่ว่ามีดอกไม้รวมกันถึง 49 ดอก     ถ้าพวกเราทำโครงงานหนึ่งคนผลิตหนึ่งผลิตภัณฑ์สำเร็จ เราจะแต่งเพลงหรือกลอน ภายใต้ชื่อว่า อะไรดี

ภาพเคลื่อนไหว12.   แนวคำตอบ
             ทุกคนร่วมตั้งชื่อเพลงหรือกลอนและนำเสนอติดไว้ที่ป้ายนิเทศของโรงเรียน

ภาพเคลื่อนไหว13.   บันทึกหลังการสอน
             1.   ผลการสอน             ผู้เรียนศึกษาการเรียนรู้แบบโครงงานมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ดังนั้น   เมื่อได้เรียนรู้เพิ่มเติม   และทดลองปฏิบัติจึงไม่เกิดปัญหา
  
             2.   ปัญหาและอุปสรรค    เกิดจากการตัดสินใจ   การไม่เชื่อมั่นในตนเองมากกว่าประเด็นอื่น
      
              3.   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    ใช้กิจกรรม” มาช่วย...กันหน่อย “ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  เกิดความกล้า     กล้าคิด   กล้าทำ”

 

 

                 ใบงานที่8-10

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                         รายวิชา งานดอกไม้ประดิษฐ์
สาระเพิ่มเติม  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6                                        ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
หน่วยที่  4   เรื่อง   โครงงาน  การออกแบบประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุต่างๆ                       เวลา  4 ชั่วโมง 
ผู้สอน  นางเนาวรัตน์  ตั้งยะฤทธิ์

            
ภาพเคลื่อนไหวคำชี้แจง           

                          กิจกรรมที่ 1            ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 8   หลักการ  วิธีการเขียนโครงงาน/โครงการ   ตัวแทนกลุ่มขอตัวอย่างโครงงาน/โครงการจากงานนโยบายและแผน( อ.วนิดา  เจริญผล)

                          กิจกรรมที่ 2         ศึกษาเอกสารความรู้และตัวอย่างโครงงาน  อภิปรายกลุ่มย่อยถึงหลักการเขียนโครงงาน   และทดลองเขียนโครงงาน   ตัวแทนกลุ่มนำเสนอโครงงานให้สมาชิกให้ห้องฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    และเขียนโครงงานพร้อมผลงานเพื่อนำเสนอในสัปดาห์ต่อไป   ระหว่างนี้ถ้ามีปัญหาให้ปรึกษาครูหรือที่ปรึกษาที่นักเรียนระบุไว้ในโครงงาน

                          กิจกรรมที่ 3           ตกลงในกลุ่มให้ตัวแทนนำเสนอโครงงาน      และผลงานให้สมาชิกในห้องฟังและแลกเปลี่ยนความรู้       สุดท้ายให้นำเพลงอุทยานดอกไม้       มาศึกษารายชื่อดอกไม้ทั้ง 
49 ดอก  มีกิจกรรมเสนอแนะให้แบ่งกันค้นคว้ารายละเอียดของดอกไม้  49 ชนิด  คนละ  1 ดอก

                          กิจกรรมที่ 4          ให้ส่งรายงานโครงงานพร้อมผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้ของตนเองไว้ที่ห้องศูนย์วิชางานประดิษฐ์   (รับผลงานคืนก่อนสอบปลายภาค)

                         กิจกรรมที่  5         ให้สรุปเนื้อหาสาระของการเขียนโครงงานจากเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  “ การเขียนโครงงาน”    แล้วสรุปส่วนสำคัญลงในใบความรู้ของนักเรียน     เก็บไว้เพื่อการค้นคว้าครั้งต่อไป   แล้วคืนเอกสาร   การเขียนโครงงานเก็บไว้ที่ห้องศูนย์วิชางานประดิษฐ์เหมือนเดิม

     

                                                                                                     เนาวรัตน์  ตั้งยะฤทธิ์

 

ภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหว
ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1840

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น:
  วิธีปลูกผักบุ้ง,ผักบุ้ง,ปลูกผักบุ้ง,วิธีปลูก,ผัก
  OLED เทคโนโลยีใหม่สำหรับจอภาพ
  ถั่วเหลือง สุดยอดอาหารทุกเพศ ทุกวัย
  สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์)
   รายวิชาโครงงานกับแผนการจัดการเรียนครูเนาว์ แผน7
   10 อาหารอันตราย..ที่นิยม
   รายวิชาโครงงานกับแผนการจัดการเรียนครูเนาว์ แผน 9
   อาหารอันโอชะ
   การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา (mental skills; Knowledge)
   การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา (mental skills; Knowledge)
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น:
  20 อันดับข่าวฮ็อต์ล่าสุด
  ดูทั้งหมด   
  10 อันดับข่าวสุดฮิตอาทิตย์นี้
  ดูทั้งหมด   
  ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
  ประวัตินบีฮูด (อ.) เรื่องราวของนบีฮูดกับประชาชาติที่ถูกลงโทษ
  รวมสุดยอดภาพอดีต การเดินทางไปทำฮัจญ์เมื่อ80 ปีมาก่อน ที่หาดูได้ยาก
  10 ข้อแนะนำแด่ “พ่อ” ป้ายแดง
  มัสยิดไฟซาล แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  ฮิดายะห์ (การชี้นำ) สู่สามีภรรยา
  มัสยิด ฮูฮอต แห่งประเทศจีน
  ตัวเลขในอัลกุรอาน ความมหัศจรรย์อันน่าทึ่ง
  ชัยฏอนมาร้าย กับความลับสุดยอดที่ควรรู้!
  รวมภาพ ภายในกะอฺบะฮ์ ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน
  คุณรู้หรือไม่ “มัสยิดจดทะเบียนหลังแรก” บนถนนสายแรกของประเทศไทย คือมัสยิดใด?
  ดูทั้งหมด  
  บทความ มุสลิมไทย โพสต์
  สูตรไก่ย่าง ส้มตำ เมนูอร่อย เป็นตำนานกว่า 70 ปีของไทย ไก่ย่าง จีระพันธ์
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การประกอบธุรกิจ
  จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ
  ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ
  ความหมายของอาชีพอิสระ
  พาณิชย์เร่งแผนลดนำเข้าเครื่องจักรใหม่
  อุดมการณ์ของนักธุรกิจ
  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
  สถาบันทางธุรกิจ
  ดูทั้งหมด  
  สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
  รู้แล้วอึ้ง! 9 ข้อควรรู้..ที่เราไม่เคยใส่ใจ
  6 วิธีการอบรมลูกโดยไม่ขึ้นเสียง ไม่ใช้อารมณ์
  แพทย์ชี้หลอกให้ลูกกลัว...ระวังพัฒนาการเด็กถดถอย
  อินทผลัมสุดยอด ของดีเพิ่มน้ำนม
  อันตรายจาก ไมโครเวฟ ก่อมะเร็งจริงหรือมั่ว?
  รู้แล้วอึ้ง!! จาวตาลรักษา “นิ่วในถุงน้ำดี”
  เผยสูตร “น้ำหยวกกล้วย” สูตรน้ำสมุนไพร...ล้างตับ ไต ไส้พุง
  ไขปริศนา ทุเรียนเทศ แก้มะเร็ง..ไตพัง!!
  อึ้ง!! ถ้าคิดว่า “น้ำชักโครก”สกปรกแล้ว “น้ำแข็ง” ที่คุณกินอาจสกปรกมากกว่า
  บอกลา รูขุมขนกว้าง ด้วยวิธีสุดง่ายแค่ 5 ข้อ เห็นผลจริง
  ดูทั้งหมด  
   
   
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก