สาระสำคัญของกฎหมาย อื่นๆ กฎหมายจราจรที่ควรทราบ [อัตราค่าปรับ ]


สาระสำคัญของกฎหมาย อื่นๆ
กฎหมายจราจรที่ควรทราบ [อัตราค่าปรับ ]

พุธ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2551
 

กฎหมายจราจรที่ควรทราบ
อัตราค่าปรับ
้อหาหรือฐานความผิดตามกฎหมายจราจรทีเกี่ยวข้องกับการขับรถที่ควรทราบ


ลำดับ

ข้อหาหรือฐานความผิด

มาตราที่กำหนด
ความผิดและโทษ

อัตราโทษ

1

ขับรถในทางเดินรถทางขวา

ม.33 ,151

ปรับตั้งแต่200-500บาท

2

ขับรถในทางเดินรถล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถเว้นแต่(1)ทางด้านซ้ายมีสิ่งกัีดขวางหรือถูก
ปิดการจราจร (2)เป็้นทางเดินรถทางเดียว (3)ทางเดินรถกว้างไม่ถึง 6 เ้มตร

ม.33,151

ปรับตั้งแต่200-500บาท

3

ขับรถผิดช่องทางเดินรถ

ม.34,151

ปรับตั้งแต่200-500บาท

4

ไม่ขับรถใกล้กับช่องเดินรถประจำทาง ในทางที่ได้จัดช่องเดินรถประจำทางไว้ในซ่องเดินรถซ้ายสุด เว้นแต่(1)ช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร (2)เป็นทางเดินรถ
ทางเดียว(3)จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อใกล้ทางร่วมทางแยก(4)เมื่อจะแซงขึ้นหน้า
รถคันอื่น

ม.34,151

ปรับตั้งแต่200-500บาท

5

ขัยรถช้าไม่ขับให้ใกล้ขอบทางเดินรถทางด้านซ้ายเท่าที่จะทำได้

ม.35 วรรคแรก,157

ปรับตั้งแต่400-1000บาท

6

ไม่ขับรถในช่องทางเดินรถซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจำทาง

ม.35วรรคสอง , 157

ปรับตั้งแต่400-1000บาท

7

ผู้ขับขี่รับหรือเสพเข้าร่า่งกายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน

ม.43ทวิ,157ทวิ
วรรคแรก

-จำคุกไม่เกิน 6 เดือน
-ปรับ 5,000-20,000 บาทหรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

8

ผู้ขับขี่รับหรือเสพเข้าร่า่งกายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส

ม.43ทวิ,157ทวิ
วรรคสาม

-ให้ศาลเพิกถอนใบขับขี่
-จำคุก 2-6 ปี
ปรับ 40,000-120,000 บาท

9

ผู้ขับขี่รับหรือเสพเข้าร่า่งกายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ม.43ทวิ,157ทวิ
วรรคสาม

ให้ศาลเพิกถอนใบขับขี่
-จำคุก 3-10 ปี
ปรับ 6,0000- 200,000 บาท

10

ขับรถแซงรถคันอื่นโดยไม่ให้เสียงสัญญาณดังพอที่จะทำให้ผู้ขับรถคันหน้าทราบ
(กรณีมิได้แบ่งทางเดินรถไว้)

ม.44 วรรค1,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

11

ขับรถแซงโดยรถคันหน้ายังไม่ได้ให้สัญญาณตอบ(อนุญาตหรือยอมให้แซง)

ม.44วรรค 1, 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

12

ขับรถแซงรถคันอื่นแล้วตัดหน้ารถคันที่ถูกแซงในระยะกระขั้นขิด

ม.44วรรค2, 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

13

ขับรถแซงรถคันอื่นด้านซ้าย เว้นแต่(1)รถที่ถูกแซงกำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญาณว่า
จะเลี้ยวขวา(2)ทางเดินรถแบ่งไว้ตั้งแต่ 2ช่องทางขึ้นไป

ม.45 ,157

ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

14

ขับรถแซงซ้ายในทางที่จัดแบ่งช่องเดินรถทางเดียวกันไว้ตั้งแต 2 ช่องขึ้นไปแล้วตัดหน้า
รถที่ตามมาในระยะกระชั้นชิด

มง45วรรคท้าย,157

ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

15

ขับรถแซงรถคันอื่นเมื่อรถกำลังขึ้นทางชัน

ม.46(1) , 157

ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

16

ขับรถแซงรถคันอื่นในทางโค้ง เว้นมีป้ายให้แซงได้

ม.46(1) ,157

ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

17

ขับรถแซงรถคันอื่นเมื่อรถกำลังขึ้นสะพาน

ม.46(1) , 157

ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

18

ขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม

ม.46(2) , 157

ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

19

ขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก

ม.46(2) , 157

ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

20

ขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงวงเวียน

ม.46(2) , 157

ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

21

ขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงเกาะที่สร้างไว้(เพื่อให้รถอ้อม)

ม.46(2) , 157

ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

22

ขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ

ม.46(2) ,157

ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

23

ขับรถแซงรถคันอื่นเมื่อมีหมอก ,ฝุ่น,ฝน,ควัน ทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ
60 เมตร

ม.46(3) ,157

ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

24

ขับรถแซงรถคันอื่นเมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย

ม.46(4) , 157

ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

25

ขับรถแซงรถคันอื่นล้ำเส้นกึ่งกลางของทางเดินรุที่กำหนดไว้

ม.47 วรรค1 , 157

ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

26

ขับรถแซงรถคันอื่นล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง(เว้นมีสิ่งกีดขวางหรือคำสั่งของ
เจ้าพนักงานจราจร

ม. 48 , 157

ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

27

ขับรถด้วยความเร็วต่ำไม่ยอมให้รถที่ใช้ความเร็วสูงกว่าแซงเมื่อได้รับสัญญาณขอแซง
จากรถคันที่อยู่ข้างหลัง

ม.49 , 152

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

28

ขับรถที่ถูกขอแซงไม่ให้สัญญาณอนุญาตให้แซงเมื่อเห็นว่าทางเดินรถข้างหน้าปลอดภัย
และไม่มีรถอื่นสวนมาในระยะกระชั้นชิด

ม.49 , 152

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

29

ขับรถที่ถูกขอแซงไม่ลดความเร็วและขับรถชิดด้านซ้ายของทาง เพื่อให้รถที่จะแซงผ่าน
ขึ้นไปโดยปลอดภัย

ม.49 , 152

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

30

ขับรถไม่ให้สัญญาณก่อนจะเลี้ยว,ก่อนให้รถคันอื่นแซงขึ้นหน้า,ก่อนเปลี่ยนช่องเดินรถ
หรือก่อนจะหยุดรถ

ม.36 วรรค1 , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

31

ให้สัญญาณก่อนเลี่้ยว,เปลี่ยนช่องเดินรถ,จอดหรือหยุดรถเป็นระยะทางน้อยกว่า 30 เมตร

ม.36วรรค3,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

32

ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ให้สัญญาณไม่ถูกต้องก่อนจะหยุดรถ,เลี้ยวรถ,เปลี่ยนช่อง
เดินรถ,หรือให้รถคันอื่นแซงขึ้นหน้า

ม.38,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

33

ขับรถสวนกันไม่ชิดทางด้านซ้ายของทางเดินรถ

ม.38,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

34

ขับรถสวนกันในช่องทางเดินรถที่แคบ ไม่ลดความเร็ว

ม.39,151

ปรับ 200 - 500 บาท

35

ขับรถในทางเดินรถ ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรให้เดินรถทางเดียว

ม.41 , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

36

ขับรถในขณะหย่อนความสามารถที่จะขัยรถ

ม.43(1),160 วรรค 3

-จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
-ปรับ 2,000 -10,000 บาท
-ทั้งจำทั้งปรับ

37

ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

ม.43(2) ,160 วรรค 3

จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
-ปรับ 2,000 -10,000 บาท
-ทั้งจำทั้งปรับ

38

ขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหลัง
ได้พอแก่ความปลอดภัย

ม.43(5) ,160 วรรค 3

จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
-ปรับ 2,000 -10,000 บาท
-ทั้งจำทั้งปรับ

39

ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภัยของผู้อื่น

ม.43(8) ,160 วรรค 3

จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
-ปรับ 2,000 -10,000 บาท
-ทั้งจำทั้งปรับ

40

ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

ม.43(3) , 157

ปรับตั้งแต่ 400 - 1,000 บาท

41

ขับรถโดยประมาทอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สิน

ม.43(4) , 157

ปรับตั้งแต่ 400 - 1,000 บาท

42

ขับรถคร่อมหรือทับเส้นแนวแบ่งช่องเดินรถ(เว้นเปลี่ยนช่องเดินรถ,เลี้ยวรถหรือกลับรถ)

ม.43(6) ,157

ปรับตั้งแต่ 400 - 1,000 บาท

43

ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ม.43(7) , 157

ปรับตั้งแต่ 400 - 1,000 บาท

44

ขับรถออกจากที่จอด ไม่ให้สััญญาณในกรณีที่มีรถจอดหรือมีสิ่งกัดขวางอยู่ข้างหน้า

ม.50 ,152

ปรับตั้งแต่ 400 - 1,000 บาท

45

ขับรถออกจากที่จอดเป็นการกีดขวางการจราจรหรือไม่ปลอดภัย

ม.50,152

ปรับๆม่เกียวตั้งแต่ 400 - 1,000 บาท

46

ขับรถจะเลี้ยวขวาไม่ชิดทางด้านขวาของแนวกึ่งกลางทางเดิินรถก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อย
กว่า 30 เมตร

ม.51(2) (ก),148

ปรับไม่เกิน 500

47

ขับรถเลี้ยวขวาในทางร่วมทางแยก ไม่ยอมให้รถที่สวนมาิิิผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน

ม.51(2)(จ),148

ปรับไม่เกิน 500

48

ขับรถอ้อมไปทางขวาของวงเวียน หรือเกาะ(ย้อนศร)

ม.51(23)(จ),148

ปรับไม่เกิน 500

49

กลับรถเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมาในระยะ ไม่น้อยหว้า 150 เมตร

ม.52 , 151

ปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท

50

เลี้่้ยวรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยว

ม.53(1) , 157

ปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท

51

กลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามกลับ

ม.53(1) , 157

ปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท

52

กลับรถในที่คับขัน,บนสะพาน,ในเขตปลอดภัย หรือในระยะ 100 เมตร จากทางราบของ
เชิงสะพาน

ม.53(2) , 157

ปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท

53

กลับรถในทางร่วมทางแยกโดยไม่มีเครื่องหมายจราจรให้กลับได้

ม.53(3) , 157

ปรับตั้งแต่ 400-1000 บาท

54

ขับรถไม่ให้สัญญาฯก่อนหยุดหรือจอดรถ

ม. 54 , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

55

ให้สัญญาณก่อนหยุดรถหรือจอดรถในระยะน้อยกว่า 30 เมตร

ม. 54 , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

56

หยุดหรือจอดรถเป็นการกีดขวางการจราจร

ม. 54 , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

57

จอดรถทางขวาของทางเดินรถ

ม. 54 , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

58

จอดรถไม่ขนานกับขอบทางหรือไหล่ทาง

ม. 54 , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

59

จอดรถห่างจากขอบทางหรือไหล่ทางเกิน 25 เซนติเมตร

ม. 54 , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

60

ไม่จอดรถตามทิศทางที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนดไว้

ม. 54 , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

61

หยุดรถในช่องทางเดินรถ

ม.55(1) , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

62

หยุดรถในทางเท้า

ม.55(2) , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

63

หยุดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์

ม.55(3) , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

64

หยุดรถในทางร่วมทางแยก

ม.55(4) , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

65

หยุดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุด

ม.55(5) , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

66

หยุดรถตรงปากทางเข้า - ออก ของอาคารหรือทางเดินรถ

ม.55(6) , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

67

หยุดรถในเขตปลอดภัย

ม.55(7) , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

68

จอดรถบนทางเท้า

ม.57(1) ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

69

จอดรถบนสะพานหรือในอุุโมงค์

ม.57(3) ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

70

จอดรถในทางร่วมทางแยกหรือในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก

ม.57(3) ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

71

จอดรถในทางข้ามหรือในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม

ม.57(4) ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

72

จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอด

ม.57(5) ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

73

จอดรถในระยะ 3 เมตรจากท่อน้ำดับเพลิง

ม.57(6) ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

74

จอดรถในระยะ 10 เมตร จากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร

ม.57(7) ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

75

จอดรถในระยะ 15 เมตรจากทางรถไฟผ่าน

ม.57(8) ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

76

จอดรถซ้อนคันกับรถคันอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว

ม.57(9) ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

77

จอดรถตรงปากทางเข้า ออกของอาคารหรือทางเดินรถในระยะ 5 เมตร จากปากทาง
เดินรถ

ม.57(10) ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

78

จอดรถระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทางหรือในระยะ 10 เมตร นับจากปลายสุดของเขต
ปลอดภัยทั้งสองข้าง

ม.57(11) ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

79

จอดรถในที่คับขัน

ม.57(12) ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

80

จอดรถในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางหรือจอดรถในระยะเลย
เครื่องหมายไปอีก 3 เมตร

ม.57(12) ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

81

จอดรถในระยะ 3 เมตรจากตู้ไปรษณีย์

ม.57(14) ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

82

จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

ม.57(15) ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

83

จอดรถในทางเดินรถ ไม่หยุดเครื่องยนต์และห้ามล้อรถเมื่อผู้ขับขี่ไม่อยู่ควบคุมรถ

มง58 ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

84

จอดรถในทางเดินรถที่เป็นทางลาดหรือชัน ไม่หันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง

ม.58 ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

85

ขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เคลื่อนย้ายที่หยุดหรือจอดให้พ้น
จากการกีดขวาง

ม.59วรรค 1แก้ตาม
รสช.39 พ.ศ.2534,159

-จำคุกไม่เกิน 3เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 5000 บาท หรือ
ทั้งจำทั่งปรับ

86

หยุดหรือจอดในทางเดินรถนอกเขตเทศบาล ณ ที่ซึ่งผู้ขับรถอื่นจะเห็นได้ในระยะน้อย
กว่า 150 เมตร

ม.3
148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

87

จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่เปิดไฟหรือใช้
แสงสว่างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฯ

ม.61,151 กฎกระทรวง
ฉบับที่2(2522)ลง 30 พ.ค.2522 ข้อ 14(1)หรือ(2)

ปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท

88

ไม่ลดความเร็วของรถและไม่หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ถ้าปรากฏ
ว่า 1.มีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟ แสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน
2.มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกำลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้

ม.62,148

ปรับไม่เกิน 500

89

ไม่ลดความเร็วของรถเมื่อขับตามหรือสวนรถโรงเรียนที่กำลังหยุดรับ-ส่ง นักเรียน

ม.64 , 152

ปรับไม่เกิน 1000 บาท

90

ขับรถเร็วเกินกำหนด ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง

ม.67วรรค 1,152

ปรับไม่เกิน 1000 บาท

91

ขับรถเร็วเกินกำหนดในกฎกระทรวง
1รถบรรทุกเกิน 1200 กก./ รถโดยสาร ในเขตเทศบาล 60 ก.ม./ช.ม. นอกเขตเทศบาล
80 ก.ม./ช.ม.
2.รถอื่น นอกจาก 1 ขณะลากจูง พ่วง บรรทุกหนักเกิน 1200 กก.,รถยนต์ 3 ล้อ ในเขต
เทศบาล 45 ก.ม./ช.ม. นอกเขตเทศบาล 60 ก.ม./ช.ม.
3.รถอื่นๆ นอกจาก 1 หรือ 2 หรือรถจักรยานยนต์ ในเขตเทศบาล 80 ก.ม./ ช.ม.
นอกเขตเทศบาล 90 ก.ม./ช.ม.

ม.67วรรค 1,152.
กฎกระทรวงฉบับที่6(2522)ลง 30 พ.ค.2522 ข้อ 1(1),(2)หรือ(3)

ปรับไม่เกิน 1000 บาท

92

เลี้ยวรถโดยไม่ลดความเร็วของรถ

ม.68 ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

93

ให้รถคันอื่นแซงโดยไม่ลดความเร็วของรถ

ม. 68 , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

94

ขับรถในทางเดินรถบนเนินเขาโดยไม่ลดความเร็วของรถ

ม. 69 ,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

95

ขับรถบนสะพาน,เชิงสะพาน,ที่แคบ,ทางโค้ง ,ทางลาดหรือที่คับขัน ไม่ลดความเร็ว

ม.69 , 148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

96

ขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน หรือใกล้ทางข้าม ไม่ลดความเร็วของรถ

ม. 70,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

97

ขับรถถึงทางร่วมทางแยก ไม่ยอมให้รถอื่น(ซึ่งอยู่ในทางร่วมทางแยก)ผ่านไปก่อน

ม.71 (1),148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

98

ขับรถถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน ไม่ยอมให้รถที่อยู่ทางซ้ายของตนผ่านไปก่อน

ม. 71(2),148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

99

ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ที่วงเวียน

ม.73 วรรค 1 ,152

ปรับไม่เกิน 1000 บาท

100

ขับรถในทางก่้่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน(จะผิดหรือไม่ก็ตาม) ไม่หยุด
รถและให้ความช่วยเหลือตามสมควร

ม.78 วรรค1,160 วรรค1

-จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ
ปรับ 2000- 10000 บาท
-ทั้งจำทั้งปรับ

101

ขัับรถในทางก่้่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน(จะผิดหรือไม่ก็ตาม) ไม่หยุด
รถและให้ความช่วยเหลือตามสมควร ไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานที่ใกล้เคียง
ทันที

ม.78 วรรค1,160 วรรค1

จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ
ปรับ 2000- 10000 บาท
-ทั้งจำทั้งปรับ

102

ขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่แจ้ง
ชื่อตัว ชื่ิอสกุล ที่อยู่ของตนและเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหาย

ม.78 วรรค1,160 วรรค1

จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ
ปรับ 2000- 10000 บาท
-ทั้งจำทั้งปรับ

103

ขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่แจ้ง
ชื่อตัว ชื่ิอสกุล ที่อยู่ของตนและเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายไม่แสดงตัวและ
แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานที่ใกล้เคียงทันท

ม.78 วรรค1,160 วรรค1

จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ
ปรับ 2000- 10000 บาท
-ทั้งจำทั้งปรับ

104

ขับรถ ขี่ หรือ ควบคุมสัตว์ ไม่ปฏิบัติตาม ม.78 เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือถึุงแก่ความตาย

ม.78 ,160 วรรค2

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับ 5000- 20000 บาท
-ทั้งจำทั้งปรับ
(เปรียบเทียบปรับไม่ได้)

105

ขับรถในทางในเวลาที่มีแสงสว่าง ไม่เพียงพอ ไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามประเภท
ลักษณะและเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดย 1)ใช้โคมไฟแสงพุ่งไกลเมื่้อไม่มี
รถสวนมา 2)ใช้โคมไฟแสงพุ่งต่ำเมื่อมีรถสวนมา

ม.11,148 กฎกระทรวงฯ
ฉบับที่2(2522)ลง30พ.ค.22 ข้อ 13(1)หรือ(2)

ปรับไม่เกิน 500 บาท

106

ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ใช้เสียงสัญญาณไม่ใช่เสียงแตร

มง12(1) , 147

ปรับไม่เกิน 200 บาท

107

ขับรถจักรยาน ใช้เสียงสัญญาณ ไม่ใช่เสียงกระดิ่ง

ม.12(3) ,147

ปรับไม่เกิน 200 บาท

108

ขับรถในทางเดินรถ ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญญาณไซเรน เสียงนกหวีด ใช้เสียงสัญญาณหลายเรื่องหรือใช้เสียงสัญญาณดังเกินควร

ม.13 วรรค 1,152

ปรับไม่เกิน 1000 บาท

109

ขับรถใช้เสียงสัญญาณโดยไม่จำเป็น หรือใช้เสียงสัญญาณยาว หรือซ้ำเกินควร

ม.14 วรรค1,148

ปรับไม่เกิน 500 บาท

110

ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของรถในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่จุดไฟ
สัญญาณแสงแดงที่ปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกให้เห็นในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

ม.15 วรรค1 , 152

ปรับไม่เกิน 1000 บาท

111

ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของรถในเวลากลางวัน ไม่ติดธงสีแดงไว้ที่ปลายสุด
ของสิ่งที่บรรทุกให้เห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

ม.15 วรรค1 , 152

ปรับไม่เกิน 1000 บาท


อัพเดทล่าสุด