ชนิดของคำในภาษาไทย แบบทดสอบเรื่องชนิดของคำ วัดความรู้กันง่ายๆชนิดของคำในภาษาไทย

ชนิดของคำ  (1)

          การจำแนกคำในภาษาไทย แบ่งออกได้เป็น 7 ชนิด ดังนี้

             1.คำนาม     2.คำสรรพนาม     3.คำกริยา     4.คำวิเศษณ์

              5.คำบุพบท 6.คำสันธาน          7.คำอุทาน

          1) คำนาม   คือคำที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ อาจเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ และนามธรรมทั้งหลาย เช่น ครู  นักเรียน  พ่อค้า  หมา  หมู  แมว  ลำไย  มังคุด  กุหลาบ  โทรทัศน์  ความรัก  ความเสียใจ  ความพอใจ  ความเมตตา  ความซื่อสัตย์  นาฏศิลป์  ลิเก  ละคร  อุบัติเหตุ  อุทกภัย  คำนามแบ่งออกได้เป็น  ชนิดคือ

                1. คำนามทั่วไป (สามานยนาม)  คือคำนามที่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของ โดยทั่ว ๆ ไป  เช่น ครู  นักเรียน  โรงเรียน  แม่น้ำ  ประเทศ

                2. คำนามชี้เฉพาะ (วิสามานยนาม) คือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของคน  สัตว์  และสิ่งของ เช่น  ทักษิณ-ชื่อคน, ไชยานุภาพ-ชื่อช้าง, ขุนช้างขุนแผน-ชื่อหนังสือ

                3. คำนามบอกหมวดหมู่ ( สมุหนาม) คือคำนามที่ใช้แสดงหมวดหมู่ของคน สัตว์ และสิ่งของ เช่น  หมู่ลูกเสือ, กลุ่มนักเรียน, ฝูงนก, โขลงช้าง, ทีมฟุตบอล

                ข้อควรสังเกต  คำนามบอกหมวดหมู่นั้นจะอยู่หน้าคำนามเสมอ แต่ถ้าไปอยู่หลังคำนาม

                                               หรือหลังคำบอกจำนวนจะกลายเป็น นามบอกลักษณะทันที  เช่น

                                               ทีมฟุตบอลทีมนี้เล่นเก่งทุกคน   

                                               ทีมคำแรก เป็นคำนามบอกหมวดหมู่

                                               ทีมคำหลังเป็นคำนามบอกลักษณะ

                4. คำนามบอกลักษณะ (ลักษณนาม)  คือคำนามที่บอกลักษณะของคำนามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อแสดงรูปลักษณะ ขนาดของคำนามนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

                    คำลักษณนามนั้นส่วนใหญ่นำมาจากคำนาม เช่น ตัว  เล่ม  หัว  แผ่น  เส้น  ดวง  แต่บางคำก็มาจากคำกริยา เช่น  จีบ  ม้วน  ขด  เท  กำ

                    คำลักษณนามบางคำมีรูปตรงกับคำนามคำเดิม เช่น  หู 2 หู ,  ตา 2 ตา , จมูก 1 จมูก ,  หมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ,  อำเภอ 6 อำเภอ ,  ทวีป 5 ทวีป

                    ลักษณนามของคำบางคำมีลักษณะต่างกับคำนามเดิม แต่ก็จำกัดใช้เฉพาะคำนามเพียงบางคำ  เช่น

                    เรือน   ใช้กับ   นาฬิกา  เข็มทิศ            เลา   ใช้กับ   ปี่  ขลุ่ย

                           ปื้น     ใช้กับ   เลื่อย                            ขอน  ใช้กับ   สังข์

                           กิ่ง      ใช้กับ   งาช้าง

          ต่อไปนี้ เป็นคำลักษณนามของคำนามที่ควรทราบ

     กรรไกร    -  เล่ม                     กรอบรูป   -  กรอบ อัน                     กระจก   -  แผ่น

       กระจกเงา - บาน                     กระจาด   -  ใบ ลูก                          กระดิ่ง   -  ใบ ลูก

      กระถาง    -  ใบ ลูก                  กระบอกน้ำ -  ใบ                             กริ่ง       -  อัน

      กริช         -  เล่ม                      กลอง       -  ใบ ลูก                          กล้องถ่ายรูป  -  กล้อง

      กลอน (ประตู หน้าต่าง)-  ตัว    กลักไม้ขีด - กลัก                              ก๊อก       -  ก๊อก

      กะลา      -  ซีก  ใบ                   กังหัน     -  ตัว                                กันชน    -  อัน

      กำไล      -  ขอน  วง                 กีตาร์      -  ตัว                                แก้ว       -  ใบ

      โกศ(บรรจุอัฐิ) - ใบ  ลูก            ขวด        -  ใบ  ขวด                       ขวาน     -  เล่ม

      ขัน         -  ใบ  ลูก                   ข่าย        -  ผืน  ปาก                        เข็ม        -  เล่ม

      เข็มกลัด  -  อัน                         เข็มขัด   -  เส้น สาย                        เข็มหมุด -  ตัว

      เขื่อน      -  เขื่อน                     ไข่          -  ใบ ฟอง ลูก                    ครก        -  ใบ  ลูก

     คราด      -  อัน                         คลอง     -  คลอง สาย                      คลินิก     -  แห่ง

      ค้อน      -  เต้า อัน                    คอมพิวเตอร์ - เครื่อง                      คีม          -  เล่ม อัน

      เคียว     -  เล่ม                         แคน       -  เต้า                                โคม      -  ดวง ใบ ลูก

      ฆ้อง      -  ใบ  ลูก                    จดหมาย  -  ฉบับ                            จรวด(อาวุธ) - ลูก

      จอบ      -  เล่ม                         จักรเย็บผ้า - คัน หลัง                       เจดีย์     -  องค์

      แจกับ    -  ใบ                          ฉัตร      -  คัน                                 โฉนด    -  ฉบับ

      ชฎา     -  ศีรษะ หัว                 ช้อน     -  คัน                                   ช้อนส้อม  -  คู่

      ชิงช้า   -  อัน                           เช็ค      -  ใบ ฉบับ                           ซอ      -  คัน

      ซิป    -  อัน เส้น สาย                ซึง        -  คัน                                  โซ่      -  เส้น สาย

      ไซ    -  ลูก                               ไซโล   -  หลัง                                  เณร   -  รูป

      ดอกไม้จันทน์ - ช่อ                   ดาบส   -  ตน                                   ดาวเทียม   -  ดวง

      ตรายาง   -  อัน                        ตะกร้า   -  ใบ ลูก                             ตะเกียง   -  ดวง 

      ตะแกรง   -  ใบ                        ตะหลิว   -  เล่ม อัน                          ตาลปัตร   -  เล่ม

      ตำหนัก   -  หลัง                       เต็นท์   -  หลัง                                 เตารีด   -  อัน

      ถนน   -  สาย                           โถส้วม   -  โถ                                   ทวน   -  เล่ม

      ทองคำเปลว   -  แผ่น               ทองหยอด  -  เม็ด ลูก                        ทองหยิบ  -  ดอก  หยิบ

      ทะเลทราย  -  แห่ง                  ทะเลสาบ  -  แห่ง                              ทางด่วน   -  สาย

      ทางเท้า   -  ทาง                      ทางม้าลาย   -  แห่ง                          เทียน   -  เล่ม

      เทียนพรรษา   -  ต้น                 ธง(กระดาษ) - ธง                            ธง(ผืนธง)  -  ผืน

      ธง(มีต้น)  -  คัน                       ธนบัตร  -  ฉบับ ใบ                          ธนาคาร  -  ธนาคาร

      ธรรมจักร   -  วง                      นกหวีด  -  ตัว                                  นม   -  เต้า

      นรก   -  ขุม                              นามบัตร   -  แผ่น                            เนกไท   -  เส้น

      ไนต์คลับ   -  แห่ง                     บังกะโล   -  หลัง                             บัตรประจำตัว - ฉบับ

      บันได  -  อัน  แห่ง                    บันไดเลื่อน - ตัว แห่ง                       บานพับ  -  ตัว อัน

      บุษบก  -  หลัง                          ใบรับรอง - ฉบับ                              ใบเสร็จ - ฉบับ ใบ

      ปฏิทิน - แผ่น ฉบับ ใบ              ประกาศนียบัตร - ฉบับ ใบ                ปริญญาบัตร - ฉบับ

      ปั๊มน้ำ  -  ตัว                             ปั๊มน้ำมัน  -  ปั๊ม                                เปลญวน  -  ปาก 

      เปียโน  -  หลัง                          ผ้าไตร  -  ไตร                                  ผ้าป่า  -  กอง  ต้น

      แผ่นภาพ  -  แผ่น                      พระธำมรงค์  -  องค์                         พระสาง(หวี)-องค์

      พระบรมฉายาลักษณ์ - องค์       พระบรมราโชวาท - องค์                   พัด  -  เล่ม

      พิณ  -  คัน                                พู่กัน  -  ด้าม  เล่ม                             โพงพาง  -  ปาก

      ไพ่  -  ใบ  สำรับ                        ฟัน  -  ซี่                                          ฟาร์ม  -  ฟาร์ม

      ไฟฉาย  -  กระบอก  อัน             ไฟแช็ก  -  อัน                                   ภัตตาคาร  -  แห่ง

      ภาพ  -  ภาพ                             ภิกษุ  -  รูป องค์                                ภูเขา  -  ลูก

      มณฑป  -  หลัง                          มรสุม  -  ลูก                                     ม่าน  -  ผืน คู่

      มุ้ง  -  หลัง                                มูลนิธิ  -  มูลนิธิ                                เมรุ  -  เมรุ

      แม่กุญแจ  -  แม่  ตัว                   แม่น้ำ  -  สาย                                   แม่แรง  -  ตัว

      ไม้แคะหู  -  เล่ม                        ไมโครโฟน  -  ตัว                             ไม้ตีพริก  -  อัน

      ไม้เท้า  -  อัน                             ไม้พาย  -  เล่ม                                   ไม้ยมก  -  ตัว

      ยมบาล  -  ตน                            ยอ  -  คัน  ปาก                                 ยางรถ  -  เส้น

      ยางลบ  -  ก้อน  เส้น  อัน             ย่าม  -  ใบ ลูก                                  ยุ้ง  -  หลัง

      รถ  -  คัน                                  รถไฟ  -  ขบวน                                ร่ม  -  คัน

      ระฆัง  -  ใบ ลูก                         รางวัล  -  รางวัล                               รายงาน- ฉบับ เรื่อง 

      เรือ  -  ลำ                                   เรือน  -  หลัง                                   ลำธาร  -  สาย

      ลำโพง  -  ตัว                             ลูกกุญแจ  -  ดอก  ลูก                        ลูกนิมิต  -  ลูก

      เลื่อย  -  ปื้น                               เลื่อย ฉลุ  -  คัน                               เลื่อยไฟฟ้า-ตัว เครื่อง

      เลื่อยวงเดือน - วง                      โลง(มีศพ) - โลง                             โลง(ไม่มีศพ)-ใบ ลูก

      วรรณยุกต์  -  ตัว                       วอ  -  คัน  หลัง                                วัด  -  วัด

      วิทยานิพนธ์ - ฉบับ เรื่อง            วิทยุ  -  เครื่อง                                 วิมาน  -  องค์

      วิหาร  -  หลัง                            วุฒิบัตร  -  ฉบับ                              ไวโอลิน  -  คัน

      ศาลพระภูมิ  -  ศาล หลัง             ศาลา  -  หลัง                                  ศาสดา - ท่าน องค์

      ศิลาฤกษ์  -  แผ่น                         สมภาร  -  รูป                                  สมอเรือ  -  ตัว

      สวนสัตว์  -  แห่ง                        สวิง  -  ปาก                                     สะพาน  -  สะพาน

      สัปทน  -  คัน                              สาก  -  คัน                                      สิ่ง - เล่ม ปาก อัน

      สูตรคูณ  -  แม่                           เสาอากาศ  -  ต้น                              เสียม  -  เล่ม

      หมอน  -  ใบ ลูก                         หวี , หอก - เล่ม                               หอประชุม  -  หลัง

      หอสมุด  -  แห่ง                          หางเสือเรือ  -  อัน                          เหยือก  -  ใบ

      แหลน  -  เล่ม                              โหล  -  ใบ                                     ไห  -  ใบ ลูก

      อนุสาวรีย์  -  แห่ง                       อาคารชุด - หน่วย                           อ่าง  -  ใบ ลูก

      อ่างอาบน้ำ - อ่าง                         อาสน์สงฆ์  -  ที่                              อุทยาน  -  แห่ง

      อุโมงค์  -  อุโมงค์                        โอ่ง  -  ใบ ลูก

                     5.คำนามที่แสดงอาการ (อาการนาม) คือคำนามที่แสดงสิ่งที่เป็นนามธรรม ทางกาย วาจา และความรู้สึกทางจิตใจ จะมีคำว่า  การ  และ  ความ  นำหน้า เช่น การพูด  การต่อสู้  ความอดทน  ความสามัคคี

                              ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

       (ขอบคุณข้อมูลจาก "คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย ป.6 เข้า ม.1 และ NT "

         วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์และคณะ สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา )

ทำแบบทดสอบที่นี่ https://school.obec.go.th/bannakawng/thai1.html

อัพเดทล่าสุด

https://elearning.uika-bogor.ac.id/pulsa/https://simlppm.untan.ac.id/vendor/terbaik-2024/https://bappeda.pareparekota.go.id/xgacor/https://e-learning.unitomo.ac.id/woro2/slot.htmlhttps://bappeda.nganjukkab.go.id/ini.htmlhttps://formppid.kemenpora.go.id/__repository/corthai/https://pkkmb-online.umj.ac.id/cache/deposit-pulsa/https://silayar.ut.ac.id/course/terbaik-terpercaya/https://lentera.uin-alauddin.ac.id/question/gratis-terlengkap/https://lmspelkes.bengkuluprov.go.id/course/gampang-menang/https://ditkapel.dephub.go.id/maxwin/