มาตราตัวสะกด มาตราตัวสะกดในภาษาไทย มาตราตัวสะกดแม่ ก กา


11,594 ผู้ชม


มาตราตัวสะกด มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ประสมข้างหลังพยางค์หรือคำ ซึ่งมาตราตัวสะกดในภาษาไทย มี ๘ มาตราได้แก

1. มาตรา กง มีพยัญชนะ ง สะกด
2. มาตรา กม มีพยัญชนะ ม สะกด
3. มาตรา เกย มีพยัญชนะ ย สะกด
4. มาตรา เกอว มีพยัญชนะ ว สะกด
5. มาตรา กก มีพยัญชนะ ก ข ค ฆ สะกด
6. มาตรากบ มีพยัญชนะบ ป พ ฟ ภ สะกด
7. มาตรา กน มีพยัญชนะ น ญ ณ ร ล ฬ สะกด
8. มาตรา กด มีพยัญชนะ จ ฉ ช ซ ฌ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด
    และอีกหนึ่งมาตราคือ แม่ ก กา

1.มาตรากง หรือแม่กง เป็นคำที่ประสมกับประสมกับสระต่างๆและมี ง เป็นตัวสะกด เช่น คาง เสียง พิง โรง

สระ - ะ

กัง

ขัง

ชัง

พัง

สระ -า

กาง

ขาง

วาง

นาง

สระ -ิ

ชิง

ขิง

ผิง

พิง

สระ เ-ะ

เต็ง

เอ็ง

เซ็ง

เล็ง

สระ เ-อ

เกิง

เชิง

เพิง

เริง

สระ โ-

โกง

โตง

โยง

โรง

สระ เ-

เกง

เอง

เนง

เวง

สระ -อ

กอง

ของ

จอง

พอง

สระ  -ุ

ฉุน

ชุน

ดุน

หุน

2.มาตรากม หรือ แม่กม เป็นคำที่ประสมกับสระต่างและมี ม เป็นตัวสะกด เช่น จาม เสียม ผม คีม เข็ม

สระ - ะ

กัม

ฮัม

นัม

สัม

สระ -า

สาม

ขาม

ยาม

นาม

สระ -ิ

ชิม

ขิม

ติม

พิม

สระ เ-ะ

เต็ม

เอ็ม

เค็ม

เล็ม

สระ เ-อ

เริม

เจิม

เหิม

เริม

สระ โ-

โดม

โสม

โยม

โรม

สระ เ-

เกม

เอม

เนม

เจม

สระ -อ

กอม

ขอม

จอม

พอม

สระ  -ุ

สุม

ชุม

ดุม

รุม

3.มาตราเกยหรือแม่เกย เป็นคำที่ประสมกับสระต่างๆและมี ย เป็นตัวสะกดเช่น อ้อย ยาย คอย สวย

4.มาตราแม่เกอว หรือ แม่เกอว เป็นคำที่ประสมกับสระต่างๆ และมี ว เป็นตัวสะกด เช่น คาว แก้ว เที่ยว นิ้ว

5.มาตรากก หรือ แม่กก เป็นคำที่ประสมกับสระต่างๆ และมี ก เป็นตัวสะกด เช่น ผัก นก เลือก นอกจากนี้ คที่ประสมสระต่างๆ และมี ข ค ฆ เป็นตัวสะกดและอ่านอ่านออกเสียงอย่าง ก สะกด ก็เป็นคำในมาตรากก หรือแม่กกด้วย เช่น สุนัข โชค เมฆ

แม่กก มีตัวสะกดที่ตรงมาตราทั้งหมด ๕ตัว คือ ข ค ฆ กร คร เวลาอ่าน จะออกเสียงเหมือนมีตัว ก สะกดดังตัวอย่าง
   ข เช่น เลข สุนัข อบายมุข ความสุข
   ค เช่น ภาค โรค นาค บริจาค วิหค พรรค โชค
   ฆ เช่น เมฆ
       กรเช่น จักร
       ครเช่น สมัคร
   คำที่มี ข ค ฆ เป็นตัวสะกด เป็นคำในมาตรา แม่กก อ่าน ออกเสียง ก สะกด
เทคโนโลยี เชื้อโรค ยุคใหม่ เมฆฝน เครื่องคิดเลข
     1. ตรงตามมาตรา สะกดด้วย น เช่น นอน บิน
     2. ไม่ตรงตามมาตรา สะกดด้วย ข ค ฆ แต่ออกเสียง ก สะกดเช่น
          ข สะกด สุข อ่านว่า สุก
          ค สะกด โรค อ่านว่า โรก
          ฆ สะกด เมฆ อ่านว่า เมก
          สุนัข อ่านว่า สุ-นัก
          พรรค อ่านว่า พัก

6.มาตรากบ หรือ แม่กบ เป็นคำที่ประสมกับสระต่างๆ และมี บ เป็นตัวสะกด เช่น สิบ โอบนอกจากนี้ คำที่ปผระสมต่างๆ และมี ป บ พ ฟภ เป็นตัวสะกดและอ่านออกเสียงอย่าง บ สะกด ก็เป็นคำในมาตรากบ หรือแม่กบด้วย เช่น รูปภาพ ยีราฟ ลาภ

แม่กบ คำที่มี ป พ ภ เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือน บ สะกด เป็นคำในมาตรา แม่กบ
เครพ ศพ ลพบุรี ร่มชูชีพ เทพธิดา
ปรินิพพาน สาปแช่ง สัปดาห์ ลาภ โลภ
1.นักบินกระโดดร่มโดยใช้ร่มชูชีพ
2.ผนังโบสถ์มีภาพวาดเป็นรูปเทพธิดา
3.พระพุทธเจ้าปรินิจพพานเมื่อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา
4.สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวัน

7.มาตรากน หรือ แม่กน เป็นคำที่ประสมกับสระต่างๆและมี น เป็นตัวสะกด เช่น นาน บิน นอกจากนี้ คำที่ประสมสระต่างๆ และมี ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกด และอ่านออกเสียงอย่าง น สะกด ก็เป็นคำในมาตรากนหรือแม่กนด้วย เช่นคุณ เชิญ พร นวล กาฬ

แม่กน มีตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราทั้งหมด ๕ ตัว คือ ญ ณ ร ล ฬ เวลาอ่านจะออกเสียงเหมือนมีตัว "น" สะกด ดังตัวอย่าง
ญ เช่น วิญญาณ บุญ เจริญ ชำนาญ สารบัญ ชาญ สูญ สุญญากาศ
ณ เช่น ประมาณ คุณ ญาณ คำนวณ พิรุณ พิณ ลมปราณ
ร เช่น วานร พร กร จราจร บริการ ภารดร กาดูร การณ์ ละคร
ล เช่น ยล นํ้าตาล พาจลาจล บอล ปีขาล อุบล ยุคล สมดุล
ฬ เช่น ทมิฬ กาฬ ปลาวาฬ

1. ตรงตามมาตรา สะกดด้วย น เช่น นอน บิน
2. ไม่ตรงตามมาตรา สะกดด้วย ญ ณ ร ล ฬ แต่ออกเสียงเหมือน น สะกด เช่น
ญ เชิญ อ่านว่า เชิน เจริญ อ่านว่า จะ-เริน
ล พาล อ่านว่า พาน ณ บริเวณ อ่านว่า บอ-ริ-เวน
ฬ กาฬ อ่านว่า กาน ร สาร อ่านว่า สาน

ตัวอย่างประโยคของแม่กน
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดทางทิศตะวันตกของประเทศไทย
คนที่มาในวันนี้มีประมาณหนึ่งหมื่นคน
ทหารมีความกล้าหาญในการรบ
คนพาลหมายถึงคนชั่ว แต่นงพาลหมายถึงเด็กรุ่นสาว
คนใจทมิฬเป็นคนดุร้าย

8.มาตรากด หรือแม่กด เป็นคำที่ประสมกับสระต่างๆและมีด เป็นตัวสะกด นอกจากนี้ คำที่ประสมสระต่างๆ และมี จ ช ซ ฏ ฎ ฐ ต ถ ท ธ ฒ ฑ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด เราก็เรียกแม่กดเช่นเดียวกัน เช่น มด นัด ขูด อาจ เภสัช ก๊าซ กฏหมาย ปรากฏ รถ ครุฑ อากาศ

แม่กด คำที่มี ตร รถ รท ชร เป็นตัวสะกดในมาตรา แม่กด
อ่าน ออกเสียงเหมือน ด สะกด
มิตร เมตร เนตร ฉัตiบัตร บาตร ลิตร สามารถ
ปรารถนา สารท เพรช มิตรสหาย
ไม้เมตร บัตรธนาคาร ตักบาตร น้ำสามลิตร
วันสารท แหวนเพรช ความสามารถ สมปรารถนา
ตัวอย่างที่เป็นประโยชน์
1.เขาเป็นคนดีจึงมีมิตรสหายมาก
2.แม่ซื้อผ้าตัดเสื้อยาว ๕ เมตร
3.บัตรนี้เป็นบัตรธนาคารออกให้
4.เขาตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อตักบาตร
5.นักเรียนคนนี้สามารถร้องเพลงไทยได้ไพเราะ
6.ลูกเรียนเก่งได้สมความปราถนาของพ่อ

สระ - ะ

กัน

จัน

วัน

คัน

สระ -า

กาน

จาน

วาน

คาน

สระ -ิ

กิน

จิน

วิน

คิน

สระ -ี

ปีน

จีน

ยีน

มีน

สระ เ-อ

เกิน

เขิน

เมิน

เชิญ

สระ เ-ือ

เชือน

เบือน

เพื่อน

เดือน

สระ โ-

โขน

โดน

โหน

โกน

สระ -อ

ขอ

มอ

ยอ

พอ

สระ -ู

ชู

รู

หู

ดู

สระ  -ุ

จุ

พุ

ลุ

คุ

แม่ ก กา หมายถึง คำที่ประสมกับสระต่างๆ โดยไม่มีตัวสะกด เช่น หวี เงาะ กอบัว ทะเล กาแฟ กะปิ

สระ - ะ

 กะ

จะ

วะ

คะ

สระ -า

กา

จา

วา

คา

สระ -ิ

กิ

จิ

วิ

คิ

สระ -ี

ปี

จี

ยี

มี

สระ เ-อ

เกอ

เขอ

เมอ

เชอ

สระ เ-ือ

เชือ

เบือ

เพื่อ

เดือ

สระ โ-

โข

โด

โห

โก

สระ -อ

ขอ

มอ

ยอ

พอ

สระ -ู

ชู

รู

หู

ดู

สระ  -ุ

จุ

พุ

ลุ

คุ

อัพเดทล่าสุด