การจ่ายเงินค่าตอบแทน รัฐวิสาหกิจ - ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน


มติ ครรส.จ่ายเงินตอบแทนพิเศษ-ค่าธรรมเนียมรักษาพยาบาลให้ 3 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

การจ่ายเงินค่าตอบแทน รัฐวิสาหกิจ - ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน

              สำนักข่าวอะลามี่ : คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(ครรส.)เห็นชอบจ่ายเงินพิเศษร้อยละ   2-6 ให้กับพนักงานสถาบันการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ในการตรวจรักษาพิเศษนอกเวลา  ให้กับผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัวของของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยปีละ ไม่เกิน 3,600 บาท

              นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน  เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กระทรวงแรงงานในวันนี้(9 ม.ค.55)ว่า  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้สถาบันการบิน พลเรือนจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น พร้อมเห็นชอบจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานและลูกจ้างการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่งใน อัตราร้อยละ 2-6 ของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงสุดของระดับตำแหน่ง  โดยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษนี้ไม่ถือเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง  มีลักษณะเป็นการจ่ายชั่วคราว รวมทั้งไม่เป็นหลักฐานในการคำนวณสิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้างด้วย

              นอกจากนี้    ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการจ่าย ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในการตรวจรักษาพิเศษ นอกเวลาให้กับผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ของการ พิเศษแห่งประเทศไทย  ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของทางราชการ  ในการตรวจรักษาพิเศษนอกเวลา  ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วไม่เกินปีละ 3,600 บาทด้วย

--------

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

รายจ่ายตามงบประมาณจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1. รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 

1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับแต่ละ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จำแนกออกเป็น 5 ประเภทรายจ่าย ได้แก่

1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล ภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างลูกจ้าง สัญญาจ้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น

1.1.2 ค่าจ้างประจำ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำ รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ เช่น

1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
1.1.4 ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานให้แก่ลูกจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
1.2 งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก้ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ เช่น


1.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

(10)ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมิได้เพิ่มอายุการใช้งานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฎิ บัติดังนี้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ เช่น

รายจ่ายอื่นๆ เช่น

1.2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของดังต่อไปนี้สิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม ได้แก่


(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน
1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายงานอื่น ๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.3.1 ค่าครุภัณฑ ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
หรือสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์ตามรายการในเอกสารแนบท้าย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

1.3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และมิใช่เป็นการซ่อมแซม บำรุงรักษาตามปกติ รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน (ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล) รวมทั้งงานดำเนินการเอง และรายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาหรือเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง เช่น
1.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือ
เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่
1. เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่นเป็นต้น
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตามรายละเอียดที่สำนักงบ ประมาณกำหนด เช่น ค่าครุภัณฑ์รายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (เบนซิน) 1 ตัน หรือค่าสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (แบบ 203) 1 หลัง เป็นต้น

หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น เช่น


หน่วยงานในกำกับของรัฐ เช่น


องค์การมหาชน เช่น


องค์การระหว่างประเทศ เช่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น


นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอันเป็นประโยชน์ เช่น

เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เช่นเงินอุดหนุนการศาสนา เช่น

br>
รายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบเงิน อุดหนุน เช่น

หมายเหตุ
ตัวอย่างรายจ่ายงบเงินอุดหนุนที่กำหนดไว้นี้ จะเป็นรายจ่ายประเภทงบเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
1.5 งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้ในงบรายจ่ายนี้
รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง เช่น

รายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เข่น2. รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้

รายจ่ายหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
"ค่าตอบแทน" หมายความว่า เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ เช่น

br>


"ค่าใช้สอย" หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค)รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตัวอย่างรายจ่ายค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

หมายเหต ุ
การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ถ้าเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ในกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซมทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามรายการ หมายเลข 16 ในตัวอย่างรายจ่ายค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

" ค่าวัสดุ " หมายความว่า
1. รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังต่อไปนี้2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องชำระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายในรายจ่ายค่าวัสดุ
ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
วัสดุสำนักงาน

)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุวัสดุงานบ้านงานครัววัสดุก่อสร้างวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
br>


วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุกีฬา


วัสดุคอมพิวเตอร์( Key Board )

ตัวอย่างสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ให้จัดเป็นวัสดุ
วัสดุสำนักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว
br>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์br>
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่วัสดุการเกษตร


วัสดุสนาม


วัสดุการศึกษาวัสดุสำรวจ

วัสดุอื่น ๆ


ข้อยกเว้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุ
" ค่าครุภัณฑ์ " หมายความว่า
1. รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังต่อไปนี้

2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบดัดแปลง หรือต่อเติมสิ่งของตามข้อ 1 เพื่อให้มีสภาพหรือประสิทธิภาพดีขึ้น ค่าใช้จ่ายตามวรรคแรกให้หมายความรวมถึงค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาเพื่อ ดำเนินการเอง
3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งต้องชำระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประ-กันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายในรายจ่ายค่าครุภัณฑ์

ตัวอย่างรายการสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ เช่น

ครุภัณฑ์สำนักงาน
ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง


ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ


ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่


ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

br>ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์กีฬา
ครุภัณฑ์สำรวจครุภัณฑ์อาวุธ

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หมายเหต ุ
1. รายการสิ่งของที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างรายการ สิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์เท่านั้น ซึ่งในการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องพิจารณาได้ว่าสิ่งของนั้นมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี
ขึ้นไป และให้หมายความรวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะทำนองเดียวกันด้วย
2. การจัดประเภทของครุภัณฑ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ ซึ่งส่วนราชการอาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมให้เหมาะสมเพื่อ ประโยชน์แก่การบริหารจัดการทางพัสดุได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทของครุภัณฑ์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานของส่วนราชการ แต่ละแห่ง

———————————

2. รายจ่ายงบกลาง
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดำเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจ่ายอื่น
(1) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร
(2) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(3) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(4) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูยและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(5) เงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ
(6) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(8) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
(9) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
(10) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งครูช่างอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.)
(11) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
(12) เงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ
(13) เงินเพิ่มพิเศษผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียนตำรวจ (พ.ร.ต.)
(14) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)
(15) เงินเบี้ยกำดาร (บ.ก.)
(1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (บ.ก.)
(2) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)
(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(2) เงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือในการทำศพ
(3) ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสำรอง และเสมียนคะแนนในการเลือกตั้ง
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มีคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
(7) เงินรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(8) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
(9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ
(10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
(11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(12) เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
(13) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
(14) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น
(15)ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา
(16)ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ
(17)เงินรางวัลกรรมการสอบ
(18)ค่าพาหนะเหมาจ่าย
(19)ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(20)ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
(21)เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
(1)ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการ ไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรม สิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมรวมถึงการซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า
(3) ค่าวางท่อประปานอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าตู้ไปรษณีย
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(8) ค่าเบี้ยประกัน
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ จ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
(1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
(2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจ
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา
(7) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
(8) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
(9) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากทางราชการ
(10)เงินรางวัลตำรวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ
(11)เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
(12)เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)
(1) สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม
(2) สิ่งของที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี
(3) สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์ตามรายการในเอกสารแนบท้าย
(4) สิ่งของที่ส่วนราชการจัดหามาเพื่อซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สิน ค่าวัสดุให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
(1) ค่าไฟฟ้า รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น
(2) ค่าประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการค่าภาษี เป็นต้น
(3) ค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น
(4) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1ปี ขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกินกว่า 5,000 บาท
(2) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ครุภัณฑ์
(3) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(1) ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน สระว่ายน้ำ สะพาน ถนน รั้ว บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อน เป็นต้น
(2) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถาน ที่ราชการ ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
(3) ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถาน ที่ราชการ ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการ
(4) ค่าจัดซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน
(5) ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(6) ค่าชดเชยผลอาสิน
(7) ค่าเวนคืนที่ดิน
(8) ค่าจัดสวน
(9) ค่าถมดิน
1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
3. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
4. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
5. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
1. องค์การการค้าโลก
2. องค์การพลังงานโลก
3. องค์การสหประชาชาติ
4. สถาบันทางสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย
5. สมาคมไหมโลก
6. สถาบันสถิติระหว่างประเทศ
7. กองทุนประชากรแห่งประชาชาติ
8. องค์การอนามัยโลก
9. กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
10. สมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ
11. สมาคมระหว่างประเทศต่าง ๆ
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. เทศบาล
3. องค์การบริหารส่วนตำบล
4. กรุงเทพมหานคร
5. เมืองพัทยา
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา
2. คณะกรรมการโอลิมปิก
3. สภาลูกเสือแห่งชาติ
4. โครงการวิจัย
5. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
6. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
7. สภากาชาดไทย
8. สภาทนายความ
9. เนติบัณฑิตยสภา
10. มูลนิธิต่าง ๆ
1. ค่าใช้จ่ายในส่วนพระองค์
2. ค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ
3. เงินพระราชกุศล
4. เงินค่าข้าวพระแก้วและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช
5. เงินปีพระบรมศานุวงศ์
6. เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน
1. ค่าใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ
2. เงินอุดหนุนบูรณะวัด
3. เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม
4. เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ <
5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม
6. เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี <
7. เงินอุดหนุนมิซซังต่างๆ
8. เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอื่น
9. เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น
10. เงินอุดหนุนหนุยุวพุทธิกสมาคม
11. เงินอุดหนุนพุทธสมาคม
12. เงินนิตยภัย
13. เงินพระกฐิน
14. เงินบูชากัณฑ์เทศน์
1. ค่าฌาปนกิจ
2. ค่าสินบน
3. ค่ารางวัลนำจับ
1. เงินราชการลับ
2. เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
1. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการออกของ
2. ค่าภาษีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาหรือพัฒนาระบบต่างๆ เช่น ระบบการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจราจร เป็นต้น
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศทั่วคราว
5. ค่าใช้จ่ายสำหรับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
6. รายจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้
(1) "เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินทดแทนสำหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินช่วยพิเศษข้าราชการบำนาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
(2) "เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิ์การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่ เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ
(3) "เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้า ราชการประจำปี เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับและหรือ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ
(4) "เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ
(5) "เงินสมทบของลูกจ้างประจำ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนสำรอง เลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ
(6) "ค่าใช้จ่ายใเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราช ดำเนินภายในประเทศและหรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย
(7) "เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งสำรองไว้เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
(8) "ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรักษาความมั่นคงของ ประเทศ
(9) "เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับ ในการดำเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ
(10)"ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริ
(11)"ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างพนักงานของรัฐ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ
อนึ่ง นอกจากรายจ่ายรายการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการหลักแล้ว พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปียังอาจตั้งรายจ่ายรายการอื่นๆ ไว้ในรายจ่ายงบกลางตามความเหมาะสมในแต่ละปี เช่น เงินรางวัลประจำปี เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง เงินขวัญถุง โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างส่วนราชการ ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค 2003 และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นต้น
1. เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
2. เงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง อาทิเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือในการทำศพ
3. ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสำรอง และเสมียนคะแนนในการเลือกตั้ง
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มีคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ
6. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ
7. เงินรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
8. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลับ
9. เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
10. เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ
11. เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
12. เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
13. เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
14. เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น
15. ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา
16. ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ
17. เงินรางวัลกรรมการสอบ
18. ค่าตรวจกระดาษคำตอบ
19. ค่าคุมสอบ <
20. ค่าพาหนะเหมาจ่าย
21. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
22. ค่าป่วยการในการพิสูจน์รังวัดที่ดิน
23. ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
24. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
1. ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึง ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
2. ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
3. ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา
4. ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์
5. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
7. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
8. ค่าซักฟอก
9. ค่าตักสิ่งปฏิกูล
10. ค่าระวางบรรทุก
11. ค่าเช่าทรัพย์สิน ( นอกจากค่าเช่าบ้านข้าราชการ )
12. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ( รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ เป็นต้น )
13. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
14. ค่าบริการรับใช้
15. ค่าเบี้ยประกัน
16. ค่าจ้างเหมาบริการ ( ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ จ้าง เช่น ค่าจ้าง เหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น )
1. ค่ารับรอง (รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ)
2. ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
1. ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
2. ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจ
6. ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา
7. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
8. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
9. ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิด อุบัติเหตุจากทางราชการ
10. เงินรางวัลตำรวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ
11. เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
12. เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)
1.1 สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไปหรือ
1.2 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แต่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณไม่เกิน 1 ปี หรือ
1.3 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นสิ่งของตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ หรือ
1.4 สิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินเพื่อให้มีสภาพหรือประสิทธิภาพคงเดิม
1. กระดาษ
2. หมึก
3. ดินสอ
4. ปากกา
5. ไม้บรรทัด
6. ยางลบ
7. คลิป
8. เป๊ก
9. เข็มหมุ
10. เทปพีวีซีใส (สกอตซ์เทป
11. กระดาษคาร์บอน
12. กระดาษไข
13. น้ำยาลบกระดาษไข
14. ลวดเย็บกระดาษ
15. กาว
16. แฟ้ม
17. สมุดบัญชี
18. สมุดประวัติข้าราชการ
19. แบบพิมพ์
20. ชอล์ค
21. ผ้าสำล
22. แปรงลบกระดาษดำ
23. ตรายาง
24. ซอง
25. ธงชาติ
26. สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ
27. ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
28. น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง
29. ขอตั้ง (กระดาษดำ)
30. ที่ถูพื้น
31. ตะแกรงวางเอกสาร
32. น้ำดื่ม
1. ฟิวส์
2. เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
3. เทปพันสายไฟฟ้า
4. สายไฟฟ้า
5. ปลั๊กไฟฟ้า
6. สวิตซ์ไฟฟ้า
7. หลอดไฟฟ้า
8. หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ
9. ลูกถ้วยสายอากาศ
10. รีซีสเตอร์
11. มูฟวิ่งคอยส์
12. คอนเดนเซอร์
13. ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์
14. เบรกเกอร์
1. แปรง
2. ไม้กวาด
3. เข่ง
4. มุ้ง
5. ผ้าปูที่นอน
6. ปลอกหมอน
7. หมอน
8. ผ้าห่ม
9. ผ้าปูโต๊ะ
10. ถ้วยชาม
11. ช้อนส้อม
12. แก้วน้ำจานรอง
13. กระจกเงา
14. น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน
1. ไม้ต่าง ๆ
2. น้ำมันทาไม้
3. ทินเนอร์
4. สี
5. แปรงทาสี
6. ปูนซีเมนต์
7. ปูนขาว
8. ทราย
9. อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก
10. กระเบื้อง
11. สังกะสี
12. ตะปู
13. ค้อน
14. คีม
15. ชะแลง
16. จอบ
17. เสียม
18. สิ่ว
19. ขวาน
20. สว่าน
21. เลื่อย
22. กบไสไม้
23. เหล็กเส้น
24. เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง
25. ท่อน้ำบาดาล
26. ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา
27. ท่อต่าง ๆ
28. โถส้วม
29. อ่างล้างมือ
30. ราวพาดผ้า
1. แบตเตอรี่
2. ยางนอก
3. ยางใน
4. สายไมลย์
5. เพลา
6. ตลับลูกปืน
7. น้ำมันเบรก
8. อานจักรยาน
9. หัวเทียน
10. ไขควง
11. นอตและสกรู
12. กระจกมองข้างรถยนต์
13. หม้อน้ำรถยนต
14. กันชนรถยนต์
15. เบาะรถยนต์
16. ฟิล์มกรองแสง
17. เข็มขัดนิรภัย
1. น้ำมันดีเซล
2. น้ำมันก๊าด <
3. น้ำมันเบนซิน
4. น้ำมันเตา
5. ถ่าน
6. แก๊สหุงต้ม
7. น้ำมันจารบี
8. น้ำมันเครื่อง
1. แอลกอฮอล์
2. ออกซิเจน
3. น้ำยาต่าง ๆ
4. เลือด
5. สายยาง
6. ลูกยาง
7. หลอดแก้ว
8. เวชภัณฑ์
9. ฟิล์มเอกซเรย์
10. เคมีภัณฑ์ (รวมกำมะถัน กรด ด่าง )
11. ลวดเชื่อมเงิน
12. ถุงมือ
13. กระดาษกรอง
14. จุกต่าง ๆ
15. สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
16. สำลี และผ้าพันแผล
17. หลอดเอกซเรย์
18. ชุดเครื่องมือผ่าตัด
1. สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
2. อาหารสัตว์
3. พันธุ์พืช
4. ปุ๋ย
5. พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ
6. น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์
7. วัสดุเพาะชำ
8. อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก
9. ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
1. กระดาษเขียนโปสเตอร์
2. พู่กันและสี
3. ฟิล์ม
4. ฟิล์มสไลด์
5. แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ( ภาพยนตร์ . วิดีโอเทป . แผ่นซีดี ) ที่บันทึกแล้วและยังไม่บันทึก
6. รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย
7. ภาพถ่ายดาวเทียม
1. เครื่องแบบ
2. เสื้อ กางเกง ผ้า
3. เครื่องหมายยศและสังกัด
4. ถุงเท้า
5. รองเท้า
6. เข็มขัด
7. หมวก
8. ผ้าผูกคอ
9. เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน - ละคร
1. ห่วงยาง
2. ลูกฟุตบอล
3. ลูกปิงปอง
4. ไม้ตีปิงปอง
1. แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc ,Digital Video Disc )
2. เทปบันทึกข้อมูล ( Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape )
3. หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
4. ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
5. แผ่นกรองแสง
6. กระดาษต่อเนื่อง
7. สายเคเบิล
8. แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์
9. เมนบอร์ด ( Main Board )
10. เมมโมรี่ซิป (Memory Chip ) เช่น Ram
11. คัดซีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder )
12. เมาส์ (Mouse)
13. พริ้นเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
14. เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
15. แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card , Lan Card , Anti Virus Card , Sound Card เป็นต้น
16. เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น
17. เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม (CD-Rom)
1. เครื่องตัดโฟม
2. เครื่องตัดกระดาษ
3. เครื่องเย็บกระดาษ
4. กุญแจ
5. ภาพเขียน , แผนที่
6. เครื่องดับเพลิง
7. พระบรมฉายาลักษณ์
8. แผงปิดประกาศ
9. กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด
10. แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ
11. มู่ลี่ , ม่านปรับแสง (ต่อผืน)
12. พรม (ต่อผืน)
13. นาฬิกาหรือแขวน
14. เครื่องคำนวณเลข (Calculator)
15. หีบเหล็กเก็บเงิน
16. พระพุทธรูป
17. พระบรมรูปจำลอง
18. แผงกั้นห้อง (Partition)
19. กระเป๋า
1. สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ , เครื่องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม
2. โคมไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้าน
3. หม้อแปลงไฟฟ้า ( Step-up , Step-down )
4. ลำโพง
5. ไมโครโฟน
6. ขาตั้งไมโคนโฟน
7. ผังแสดงวงจรต่าง ๆ
8. แผงบังคับทางไฟ
9. ไฟฉายสปอตไลท์
10. หัวแร้งไฟฟ้า
11. เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า
12. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
13. เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
14. มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า
15. เครื่องประจุไฟ
16. เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
17. เครื่องสัญญาณเตือนภัย
18. เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม
1. ถาด <
2. โอ่งน้ำ
3. ที่นอน
4. มีด
5. กระโถน
6. เตาไฟฟ้า
7. เตาน้ำมัน
8. เตารีด
9. เครื่องบดอาหาร
10. เครื่องตีไข่ไฟฟ้า
11. เครื่องปิ้งขนมปัง
12. กระทะไฟฟ้า
13. หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
14. กระติกน้ำร้อน
15. กระติกน้ำแข็ง
16. ถังแก๊ส
1. แม่แรง
2. กุญแจปากตาย
3. กุญแจเลื่อน
4. คีมล็อค
5. ล็อคเกียร์
6. ล็อคคลัตซ์
7. ล็อคพวงมาลัย
8. สัญญาณไฟฉุกเฉิน
1. ที่วางกรวยแก้ว
2. กระบอกตวง
3. เบ้าหลอม
4. หูฟัง ( Stethoscope )
5. เปลหามคนไข้
6. คีมถอนฟัน
7. เครื่องวัดน้ำฝน
8. ถังเก็บเชื้อเพลิง <
9. เครื่องนึ่ง
10. เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์
1. ขาตั้งกล้อง
2. ขาตั้งเขียนภาพ
3. กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์
4. เครื่องกรอเทป
5. เลนส์ซูม
6. กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป
1. หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
2. สปริงเกลอร์ (SprinKler)
3. จอบหมุน
4. จานพรวน
5. ผานไถกระทะ
6. เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์
7. เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์
8. เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช
9. คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว
10. เครื่องดักแมลง
11. ตะแกรงร่อนเบนโธส
12. อวน (สำเร็จรูป)
13. กระชัง
1. เต็นท์
2. ถุงนอน
3. เข็มทิศ
4. เปล
5. เตียงสนาม
1. หุ่น
2. แบบจำลองภูมิประเทศ
3. สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก
4. เบาะลื่นพลาสติก
5. เบาะยืดหยุ่น
6. เบาะมวยปล้ำ
7. เบาะยูโด
1. บันไดอลูมิเนียม
2. เครื่องมือแกะสลัก
3. เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์
1. มิเตอร์น้ำ-ไฟ
2. สมอเรือ
3. ตะแกรงกันสวะ
4. หัวเชื่อมแก๊ส
5. หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส
1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ1ปีขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกิน 5,000 บาท หรือ
1.2 สิ่งของตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์
1. โต๊ะ เช่น โต๊ะทำงาน โต๊ะพิมพ์ดีด โต๊ะประชุม โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ โต๊ะเขียนแบบ โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะอาหาร โต๊ะหมู่บูชา ชุดรับแขก เป็นต้น
2. เก้าอี้ เช่น เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ฟังคำบรรยาย เก้าอี้เขียนแบบเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ผู้มาติดต่อ เก้าอี้พักคอย เป็นต้น
3. ตู้ เช่น ตู้ไม้ ตู้เหล็ก ตู้ดรรชนี ตู้เก็บแผนที่ ตู้นิรภัย ตู้เก็บแบบฟอร์ม ตู้เสื้อผ้า ตู้ล็อกเกอร์ เป็นต้น
4. เครื่องพิมพ์ดีด
5. เครื่องโทรศัพท์
6. เครื่องโทรสาร
7. เครื่องถ่ายเอกสาร
8. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
9. เครื่องอัดสำเนา
10. เครื่องทำลายเอกสาร
11. เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
12. เครื่องบันทึกเงินสด
13. เครื่องนับธนบัตร
14. เครื่องปรับอากาศ
15. พัดลม
16. เครื่องฟอกอากาศ
17. เครื่องดูดฝุ่น
18. ลิฟท์
19. เครื่องปรุกระดาษไข
20. เครื่องขัดพื้น
21. ถังน้ำ
1. จักร เช่น จักรธรรมดา จักรทำลวดลาย จักรพันริม จักรอุตสาหกรรม เป็นต้น
2. โต๊ะนักเรียน
3. เครื่องเขียนตัวอักษร
1. รถยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสาร เป็นต้น
2. รถบรรทุก เช่น รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกน้ำมัน รถบรรทุกขยะ เป็นต้น
3. รถจักรยานยนต์
4. รถจักรยาน
5. รถอื่นๆ เช่น รถยกของ รถปั้นจั่น รถลากเครื่องบิน รถเทรลเลอร์ รถดับเพลิง รถเตาต้มยาง รถพ่นยาง รถตักดิน รถบด รถบดล้อเหล็ก รถบดล้อเหล็กเรียบ รถบดตีนแกะ รถบดอัดขยะ รถตักล้อยาง รถเข็น รถเกรเดอร์ รถขุดตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รถอัดฉีด รถเกลี่ยดิน รถตักหน้าขุดหลัง รถกวาดถนน เป็นต้น
6. เรือ เช่น เรือยนต์ เรือบด เรือติดท้าย เรือเร็ว เรือพ่วง เป็นต้น
7. เครื่องบิน
8. แม่แรงยกอากาศยาน
9. เครื่องยนต์
1. ปศุสัตว์ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น
2. รถไถ รถฟาร์มแทรคเตอร์
3. เครื่องพ่นยา
4. เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพด
5. เครื่องตัดวัชพืช
6. เครื่องหว่านปุ๋ย
7. เครื่องยกร่อง
8. เครื่องนวดธัญพืช
9. เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์
10. เครื่องนับเมล็ดพืช
11. เครื่องรดน้ำ
12. เครื่องสีข้าวโพด
13. เครื่องสีฝัด
14. เครื่องเกลี่ยหญ้า
15. เครื่องคราดหญ้า
16. เครื่องบดและผสมอาหารสัตว์
17. เครื่องสูบน้ำ
18. เครื่องขยายเกล็ดปลา
19. เครื่องชั่งน้ำหนัก
1. เครื่องกระทุ้งดิน
2. เครื่องกลึง
3. เครื่องเจาะหิน
4. เครื่องเจาะเหล็ก
5. สว่านเจาะแผ่นเหล็ก
6. เครื่องเชื่อมโลหะ
7. เครื่องพ่นสี
8. เครื่องผสมยางแอสฟัลท์
9. เครื่องผสมคอนกรีต
10. เครื่องมือทดลองคอนกรีต
11. เครื่องสั่นคอนกรีต
12. เครื่องตบดิน
13. เครื่องมือทดลองความลาดเท
14. เครื่องมือไสไม้ไฟฟ้า
15. เครื่องโม่หิน
16. เครื่องตอกเข็ม
17. เครื่องตีเส้น
18. เครื่องอัดจารบี
19. เครื่องอัดลม
20. เครื่องตัดกระเบื้อง
1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2. หม้อแปลงไฟฟ้า
3. เครื่องขยายเสียง
4. เครื่องบันทึกเสียง
5. เครื่องเล่นแผ่นเสียง
6. เครื่องรับส่งวิทยุ
7. เครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุ
8. เครื่องอัดสำเนาเทป
9. เครื่องถอดเทป <
10. เครื่องเล่นซีดี
11. วิทยุ-เทป
12. วิทยุ-เทป-ซีดี
1. กล้อง เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องถ่ายวิดีโอ เป็นต้น
2. เครื่องฉาย เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เป็นต้น
3. เครื่องอัดและขยายภาพ
4. เครื่องเทปซิงโครไนต์
5. ไฟแวบ
6. จอรับภาพ
7. เครื่องล้างฟิล์ม
8. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
9. โทรทัศน์
10. เครื่องวิดีโอ
11. เครื่องตัดต่อภาพ
12. โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ
1. เตียง เช่น เตียงเฟาว์เลอร์ เตียงตรวจโรค เตียงตรวจภายใน เตียงเด็ก เตียงทำคลอด เป็นต้น
2. รถเข็น เช่น รถเข็นชนิดนั่ง รถเข็นชนิดนอน รถเข็นทำแผล รถเข็นถาดแจกยา รถเข็นอาหาร รถเข็นผ้าเปื้อน เป็นต้น
3. กล้องจุลทรรศน์ กล้องดูดาว
4. เครื่องวัด เช่น เครื่องวัดกำลังอัด เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดอุณหภูมิโลหะเหลว เครื่องวัดแสง เครื่องวัดรังสี เครื่องวัดพลังแสงแดด เครื่องวัดความกดอากาศ เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ เครื่องวัดความเป็นกรด เครื่องวัดความชื้นในดิน
เครื่องวัดความยึดและหดตัวของวัตถุ เครื่องวัดตะกอน เครื่องวัดประสาท เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา เป็นต้น
5. เครื่องตรวจ เช่น เครื่องตรวจหัวใจ เครื่องตรวจไขมัน เครื่องตรวจตา เครื่องตรวจเม็ดเลือด เครื่องตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็ง เป็นต้น
6. เครื่องจี้จมูก เครื่องจี้คอ
7. เครื่องดูดเสมหะ เครื่องดูดเลือดและหนอง
8. เครื่องเจาะกระดูก เครื่องเจาะไข
9. หม้อต้มเครื่องมือไฟฟ้า
10. ตู้อบเด็ก
11. ยูนิตทำฟัน
12. ตู้ส่องดูฟิล์มเอกซเรย์
13. เครื่องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์
14. เครื่องชั่งน้ำหนัก
15. เครื่องดูดอากาศ
16. เครื่องทดสอบความถ่วงจำเพาะของของเหลว
17. เครื่องมือเทียบสีเคมี
18. เครื่องลอกลวดลายจากภาพถ่าย
19. เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน
20. เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟ้า
21. เครื่องมือเติมน้ำยา
22. เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท
23. เครื่องจับความเร็ว
24. เครื่องอัดลมขับด้วยเครื่องยนต์
25. เครื่องกรองแสง
26. เครื่องทดสอบแสงสว่าง
27. เครื่องแปลงสภาพน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อน
28. เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำ
29. เครื่องกลั่นน้ำ
30. เครื่องระเหยของเหลว
31. เครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเปลวไฟ
32. เครื่องวิเคราะห์แยกขนาดของเม็ดดิน
33. เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก
34. โซเดียมแลมพ์
35. เครื่องขบนิ่ว
36. เครื่องตักตะกอน
37. เครื่องกรอฟัน
38. เครื่องอบแอมโมเนีย
39. เครื่องให้ออกซิเจน
40. เครื่องเอกซเรย์
41. เครื่องดูฟิล์มเอกซเรย์
42. เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์
43. ฉากกั้นแสงเอกซเรย์
44. เครื่องช่วยหายใจ
45. เครื่องให้ยาสลบ
46. เครื่องล้างเข็มฉีดยา
47. คมไฟผ่าตัด
48. เครื่องมือช่วยคลอด
49. เครื่องกรองเชื้อไวรัส
50. เครื่องมือสำหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรีย
51. เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน
1. เครื่องกรองน้ำ
2. เครื่องดูดควัน
3. เครื่องตัดหญ้า
4. ตู้เย็น ตู้แช่อาหาร <
5. ตู้ทำน้ำแข็ง
6. เครื่องซักผ้า
7. เครื่องอบผ้า
8. เครื่องล้างชาม
9. เครื่องทำน้ำเย็น
10. เตาอบ เตาแก๊ส
11. เตียง เช่น เตียงไม้ เตียงเหล็ก เป็นต้น
12. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
1. เครื่องพิมพ์ลายบนแก้ว
2. แท่นพิมพ์
3. เครื่องพิมพ์แบบ
4. เครื่องทำเหรียญกษาปณ์
5. เครื่องตีตราและอัดแบบ
6. เครื่องปั๊มตราดุน
7. เครื่องเขียนโลหะด้วยไฟฟ้า
8. เครื่องเชื่อมโลหะ
9. เครื่องชุบผิวโลหะ
10. เตาเคลือบโลหะ เตาหลอมโลหะ
11. เตาอบ
12. ตู้อบเครื่องรัก
13. เครื่องเจียระไน
14. เครื่องทอผ้า
15. เครื่องดัดโลหะ
16. เครื่องปั๊มและตัดโลหะ
17. เครื่องตัดเหล็ก
18. เครื่องพับและม้วนเหล็ก
19. เครื่องจักรกล
20. เครื่องจักรไอน้ำ
21. เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์
22. เครื่องตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต์
23. เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร
24. เครื่องมือถอดสปริงลิ้น
25. เครื่องสำหรับดูดบู๊ชและลูกปืน
26. เครื่องตรวจทุ่นไดนาโม
27. เครื่องดูดลม
28. แท่นกลึง
29. เครื่องคว้าน
30. เครื่องทำเกลียว
31. เครื่องทำเฟือง
32. เครื่องดูดเฟือง
33. เครื่องถอดและต่อโซ่
34. เครื่องปรับความถี่และกำลังดัน
35. ทั่งระดับเหล็ก
36. เครื่องกลั่น
37. เครื่องกว้าน
38. เครื่องโม่หิน
39. เครื่องย่อยหิน
40. เครื่องอัดจารบี
41. เครื่องปั๊มน้ำมันไฟฟ้า
42. เครื่องหยอดน้ำมัน
43. มอเตอร์หินเจีย
44. เครื่องเจีย
45. เครื่องขัดกระดาษทราย
46 เครื่องลอกบัว
47. เครื่องเป่าลม
48. เครื่องมือต่างๆ เช่น เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า เลื่อยฉลุไฟฟ้า ไขควงไฟฟ้า กบไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า เป็นต้น
1. แทรมโปลิน
2. บ๊อกซ์สแตนด์
3. โต๊ะเทเบิลเทนนิส
4. จักรยานออกกำลังกาย
5. เหล็กยกน้ำหนัก
6. บาร์คู่
7. บาร์ต่างระดับ
8. ม้าหู
9. ม้าขวาง
1. กล้องส่องทางไกล
2. เครื่องเจาะสำรวจ
3. กล้องระดับ
4. กล้องวัดมุม
5. โซ่ลาน
6. ไม้สตาฟฟ์
1. ปืน
2. ปืนลูกซอง
3. ปืนพก
1. ปี่คาลิเน็ท
2. แตรทรัมเป็ท
3. แตรทรัมโบน
4. แตรบาริโทน
5. แตรยูฟอร์เนียม
6. แตรบาสซูน
7. แซกโซโฟน
8. ไวโอลิน
9. วิโอล่า
10. เซลโล่
11. เบส
12. เปียโน
13. ออร์แกนไฟฟ้า
14. ระนาด
15. ฆ้องวง
16. ขิม
17. ศีรษะโขนละคร
18. เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร
1. มอนิเตอร์
2. เครื่องพิมพ์
3. พล็อตเตอร์
4. เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ
5. เครื่องถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ
6. เครื่องปรับระดับกระแสไฟ
7. สแกนเนอร์
8. ดิจิไทเซอร์
9. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า
10. เครื่องแยกกระดาษ
11. เครื่องป้อนกระดาษ
12. เครื่องอ่านข้อมูล
13. เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
14. โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่ง เกินกว่า 20,000 บา ท

อัพเดทล่าสุด