ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษา ชนิดและหน้าที่ของคำว่าพวกเรา ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคภาษาไทย ม.1ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษา ชนิดและหน้าที่ของคำว่าพวกเรา ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคภาษาไทย ม.1

 
การใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้ศึกษา นางเยาวเรช อุตตะมะติง 
โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอสะเมิง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 เพื่อศึกษาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ของโรงเรียนบ้านแม่โต๋ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอสะเมิง จำนวน 32 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ใช้สถิติมาวิเคราะห์ข้อมูล คือ 1) ค่าร้อยละ (E1 / E2 ) 2) ค่าเฉลี่ย ( ) 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 4) หาค่าที (t – test) พร้อมกับนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย 
เครื่องมือที่ใช้มาวิเคราะห์ข้อมูล คือ 1) ค่าร้อยละ (E1 / E2 ) 2) ค่าเฉลี่ย ( ) 
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 4) หาค่าที (t – test) ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๙ แผนการเรียนรู้ 2) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค จำนวน 7 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค 
ผลการศึกษาพบว่า 
1. จากการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นได้บทเรียนสำเร็จรูป 7 ชุด มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 81.07/83.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 
2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3. จากการประเมินนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ผลปรากฏว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ทั้ง 7 ชุด โดยรวมอยู่ในความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

 


แหล่งที่มา : kroobannok.com

อัพเดทล่าสุด

https://elearning.uika-bogor.ac.id/pulsa/https://simlppm.untan.ac.id/vendor/terbaik-2024/https://bappeda.pareparekota.go.id/xgacor/https://e-learning.unitomo.ac.id/woro2/slot.htmlhttps://bappeda.nganjukkab.go.id/ini.htmlhttps://formppid.kemenpora.go.id/__repository/corthai/https://pkkmb-online.umj.ac.id/cache/deposit-pulsa/https://silayar.ut.ac.id/course/terbaik-terpercaya/https://lentera.uin-alauddin.ac.id/question/gratis-terlengkap/https://lmspelkes.bengkuluprov.go.id/course/gampang-menang/https://ditkapel.dephub.go.id/maxwin/