Self-Introductionการแนะนำตัวเป็นเรื่องสำคัญในการสนทนา ชมวีดีโอคลิปสาธิตการแนะนำตัวจากครูสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการคัดเลือกไปอบรมที่ Cambridge UK.พ.ศ. 2552   

Self-Introduction 

One of the more unusual candidates involved in the upcoming General Election visited Pattaya on Friday Night. Khun Chuwit, representing the “Love Thailand” party will be number 5 on the ballot paper and one of his main policies is to stamp out corruption. Ironically he visited the South Pattaya entertainment areas and caused quite a stir on Walking Street where he spent time giving out leaflets and trying to convince voters to choose his party on July 3rd. Khun Chuwit is hoping to convince many of the younger voters to choose his party and is hoping to become the next Prime Minister, which appears unlikely if the current voter surveys are anything to go by.
Self-Introduction

ที่มา : https://www.pattayaone.net/pattaya-news/31907/walking-street-hosts-well-known-election-candidate/

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (candidate) พรรค(party) รักประเทศไทย หมายเลข 5 ตามบัญชีรายชื่อ (on the ballot paper) แนะนำตัวที่พัทยา

การแนะนำตัวเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหา เหมาะสำหรับช่วงชั้นที่ 3 ม.1-3

มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความ 

                              รู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด                ม.1/1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์

                                        ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ต 1.3  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดย

                            การพูด และการเขียน 

 ตัวชี้วัด                ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง    กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์

                                        และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไป

                             ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวชี้วัด               ม.1/1 ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม 

                                     และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

การแนะนำตัวเบื้องต้น

Key Vocabulary

My name is...
What's (is) your name ...
Where are you from?
I'm from... Are you (Spanish, American, German, etc.)
  Peter : Hello. My name's Peter. What's your name? 
  Janet : Janet. 
  Peter :  Where are you from Janet? 
  Janet : I'm from Seattle. Where are you from? 
  Peter : I'm from Madrid. 
  Janet : Are you American? 
  Peter : Yes, I am. Are you Spanish? 
  Janet : Yes I am.
เมื่อพูดคุยกันซักพักแล้ว อย่าลืมพูดว่า Nice to  meet you. เป็นการแสดงมารยาทที่ดี
Greeting                                                               Response
How do you do?                                       (It's a) Pleasure meeting you.
I'm (pleased, happy, glad) to meet you.     (Pleased, Happy, Glad) to meet you, too.
(It's) (Nice, Good, Great) meeting you.     Same here.
Greeting                                                                       Response
Good (morning, afternoon, evening) (name).    Good (morning, afternoon, evening) (name).
Hello, (name). How are you?                           Very well, thank you.
Hi. How are you doing?                                   Fine, thanks. And you?
Hi, (name). What's new?                                 Nothing much.
Informal way (แบบไม่เป็นทางการ)
If they say                              The usual response is                                 
Hi. How are you?                  Fine, thanks, and you?     
How ya doing?                     Okay, How about you?     .
How's it going?                     Okay, and you?     
What's happening?               Not much, how about you?     
What's up?                          Same old same old, and you?     
Hey dude! What's up?          No much. What're you up to?     
Hey, how's it going, great to see ya, gotta run, catch ya later.     Hi (and a wave)     Bye!
 

ดูตัวอย่างการแนะนำตัว สาธิตโดยครูสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการคัดเลือกไปอบรมเพื่อเสริมประสบการณ์ที่ Cambridge ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2552 นำทีมโดย คุณยุวดี อยู่สบาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.


การบูรณาการกับกลุ่มสาระฯอื่น
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ที่มา:
https://esl.about.com/od/beginnerpronunciation/a/bd_introduction.htm

ที่มา : https://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=4110

อัพเดทล่าสุด

https://elearning.uika-bogor.ac.id/pulsa/https://simlppm.untan.ac.id/vendor/terbaik-2024/https://bappeda.pareparekota.go.id/xgacor/https://e-learning.unitomo.ac.id/woro2/slot.htmlhttps://bappeda.nganjukkab.go.id/ini.htmlhttps://formppid.kemenpora.go.id/__repository/corthai/https://pkkmb-online.umj.ac.id/cache/deposit-pulsa/https://silayar.ut.ac.id/course/terbaik-terpercaya/https://lentera.uin-alauddin.ac.id/question/gratis-terlengkap/https://lmspelkes.bengkuluprov.go.id/course/gampang-menang/https://ditkapel.dephub.go.id/maxwin/